Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
2. vyd.
Brno : Computer Press, 2008-
sv. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-251-2393-5 (1. díl ; brož.) ISBN !978-80-251-2392-8 (chyb.)
Jazyky. Učebnice
Španělsko-český, česko-španělský slovník
Na obálce uvedeno: přepracované vydání
Popsáno dle dotisku vydaného v roce 2010
1. díl. 2008. xii, 497 s. + 3 audio CD
Vhodné i pro samouky
000248071
PŘEHLED NAHRÁVEK: CD1, CD2, CD3 ÚVODEM PŘÍZVUK VÝSLOVNOST -- Španělská abeceda ¡Hola! Yo soy Pedro -- ¿Quién eres? ¿De dónde eres? Un encuentro en la playa -- Rod a člen u podstatných jmen Množné číslo podstatných jmen Přídavná jména, přechylování, množné číslo Osobní zájmena SER Zápor u sloves Tvoření otázek JAK POZDRAVIT JAK SE PŘEDSTAVIT JAK POPROSIT A PODĚKOVAT -- De vacaciones en España En la calle -- Předložky A, EN, DE ESTAR IR Vyjadřování pádů JAK VYJÁDŘIT, ŽE SE NĚCO LÍBÍ -- La abuela de Alicia -- Las lenguas de España -- Časování pravidelných sloves v přítomném čase I Přítomný čas sloves zakončených na-cer a-cir VER Zvratné neosobní vazby Základní číslovky 1-20 JAK NEFORMÁLNĚ REAGOVAT V ROZHOVORU JAK SE ZEPTAT, KDYŽ NEROZUMÍME DOBŘE JAK VYJÁDŘIT PŘEKVAPENÍ/ÚDIV JAK ZESÍLIT VÝZNAM -- Pedro va al bar con su amigo Carlos -- ¿Cómo son los españoles? -- Slovesná vazba IR A + INFINITIV Nepravidelné sloveso TENER (mít) TENER QUE + INFINITIV Slovesa SER a ESTAR s přídavným jménem nebo příčestím Neurčité zájmeno TODO, TODA, TODOS, TODAS Přechylování přídavných jmen zakončených na-or,-án,-ín,-ón JAK POPSAT OSOBU -- Estás en tu casa -- ¿Cómo viven los españoles? -- Neosobní slovesný tvar HAY Slovesa se změnou kmenových samohlásek E —> IE a O —> UE (querer, dormir) Nepravidelné sloveso SABER (vědět, umět) Slovesa zakončená na-ger a-gir Přivlastňovací
zájmena nesamostatná JAK UPOUTAT POZORNOST JAK SE OMLUVIT JAK VYJÁDŘIT NUTNOST/POVINNOST -- Alicia busca piso para una amiga inglesa -- Vazba PARA + INFINITIV Nepravidelné sloveso VENIR (přijít, přijet) Nepravidelné sloveso DAR (dát, dávat) Nepravidelné sloveso HACER (dělat) Základní číslovky 21-199 Krácení některých zájmen, číslovek řadových a přídavných jmen Psaní velkých písmen v názvech institucí JAK VYJÁDŘIT UMÍSTĚNÍ V PROSTORU -- Una tarde con Alicia -- La escuela y los niños españoles -- Časování zvratných sloves Nepravidelné sloveso SALIR (odejít, vyjít, jít ven) Nepravidelné sloveso DECIR (říct, říkat) Slovesa zakončená na-uar s posunem přízvuku Tázací zájmena a příslovce Dny v týdnu Udávání hodin JAK VYJÁDŘIT SOUHLAS/NESOUHLAS JAK VYJÁDŘIT OBVYKLÉ OPAKOVÁNÍ DĚJE -- REPASO I -- España -- ¿Qué tiempo hace en España? -- JAK MLUVIT O POČASÍ JAK SE ZEPTAT NA ČASOVÝ ÚSEK Ejercicios de repaso -- Y aquel señor, ¿quién es? En familia -- Vyjadřování časových vztahů pomocí vazeb s infinitivem (AL + INFINITIV, ANTES DE + INFINITIV, DESPUÉS DE + INFINITIV) Ukazovací zájmena Nepravidelné sloveso PONER (položit, dát) Slovesa se změnou kmenové samohlásky E —> I (DESPEDIRSE) JAK VYJADŘOVAT RODINNÉ VZTAHY -- De compras En el Corte Inglés En la tienda de calzado Menorca -- Nepřízvučné tvary osobních zájmen Zdůraznění předmětu Nepravidelné sloveso VALER (stát, mít cenu)
Základní číslovky 200 až miliarda Zastupování podstatného jména členem určitým Mucho, poco, bastante, demasiado, suficiente, cuanto, tanto JAK NAKUPOVAT OBLEČENÍ JAK MLUVIT O OBLÉKÁNÍ -- En el mercado -- Stupňování přídavných jmen Porovnávací výrazy Gerundium Vazba ESTAR + GERUNDIUM Osobní zájmena přízvučná Vazba slovesa TARDAR (EN) Nepravidelné sloveso OLER (být cítit) Tvoření zdrobnělin (I) JAK NAKUPOVAT POTRAVINY JAK UDÁVAT MNOŽSTVÍ JAK VYJÁDŘIT HODNOCENÍ -- La cena de despedida -- Budoucí čas jednoduchý Podmínková souvětí Skupiny dvou osobních zájmen nepřízvučných Nepravidelné sloveso TRAER (přinést, přivést, přivézt) Zápor ve větě Zájmeno ČADA (každý,-á) JAK KOMUNIKOVAT V RESTAURACI -- Alicia en Madrid (I) -- Recorrido por el centro de Madrid -- Sloveso HACER v časových vyjádřeních Minulé časy ve španělštině Minulý čas jednoduchý Používání jednoduchého minulého času Vazba SEGUIR/CONTINUAR + GERUNDIO a IR + GERUNDIO JAK VYJÁDŘIT ZAČÁTEK DĚJE JAK VYJÁDŘIT PRŮBĚH A TRVÁNÍ DĚJE JAK VYJÁDŘIT UKONČENÍ A PŘERUŠENÍ DĚJE JAK VYJÁDŘIT PRAVDĚPODOBNOST NEBO DOMNĚNKU JAK VYJÁDŘIT ZMĚNU STAVU JAK VYJÁDŘIT PŘEDLOŽKU „PŘED" -- Por favor, ¿cómo voy al Rastro? Viajar en tren -- Kladný rozkazovací způsob pro 2. osobu jednotného a množného čísla Příslovce Stupňování příslovcí ASÍ TAN (tak) Absolutní superlativ PORQUE COMO (protože) JAK SE ZEPTAT
NA CESTU JAK POPSAT CESTU -- Una carta a America Latina -- Respetando culturas y costumbres -- Podmiňovací způsob Souslednost časová Vyjádření následnosti v souslednosti časové Vztažná zájmena a příslovce Přivlastňovací zájmena samostatná Člen středního rodu LO Vazba VOLVER A + INFINITIV PERO SINO QUE (ale nýbrž) Měsíce a data JAK PSÁT DOPISY -- REPASO II -- América Latina en impresiones -- América Latina en cifras -- JAK POJMENOVAT ZEMĚ LATINSKÉ AMERIKY A JEJICH OBYVATELE Ejercicios de repaso -- Memorias de un viejo fimcionario de Correos -- Diálogo de dos quinceaňeros -- Imperfektum (pretérito imperfecto) Používání imperfekta Vyjádření současnosti v souslednosti časové Vazba IR A + INFINITIV v imperfektu Slovesa zakončená na-iar s posunem přízvuku Časování nepravidelných sloves REÍR(SE) (smát se) a SONREÍR(SE) (usmívat se) Zájmeno MISMO (stejný, týž, tentýž) Vyjádření přídavného jména pomocí opisu s předložkou DE JAK SE PŘEDSTAVIT A JAK PŘEDSTAVIT NĚKOHO (2) -- Entrevista con el doctor Curalotodo -- En la consulta del médico -- Slovesa zakončená na-uir Nepravidelná slovesa CAER (padnout, upadnout, spadnout) a OÍR (slyšet) Subjuntiv (modo subjuntivo) Subjuntiv přítomného času Kladné a záporné rozkazy Použití subjuntivu ve vedlejších větách s ABY Použití subjuntivu ve větách pracích Neurčité zájmeno CUALQUIERA (jakýkoliv, kterýkoliv) Člen u podstatných jmen ženského rodu
začínajících na přízvučné A-, HA JAK ŽÁDAT O POMOC JAK MLUVIT O ZDRAVOTNÍM STAVU -- Pedro envía un e-mail a Alicia -- Hablando de deportes -- Nepravidelné sloveso HABER Příčestí trpné (participio) Minulý čas složený (pretérito perfecto compuesto, pretérito definido) Nepravidelné sloveso JUGAR (hrát) Nepravidelné sloveso CABER (vejít se) Číslovky řadové a násobné JAK MLUVIT O SPORTECH A SPORTOVÁNÍ -- Alicia en Madrid (n) -- Předminulý čas (pretérito pluscuamperfecto) Vyjádření předčasnosti v souslednosti časové Souslednost časová shrnutí Sloveso LOGRAR (dosáhnout, dokázat; podařit se) Příslovce RECIENTEMENTE RECIÉN Infinitiv ve funkci neosobního rozkazu Tvoření ženského rodu u podstatných jmen Tázací zájmena v nepřímé otázce JAK MLUVIT O KULTUŘE, ZÁBAVĚ A VOLNÉM ČASE JAK POUŽÍVAT SLOVESO „TOCAR" -- Desastres caseros -- Použití subjuntivu ve vedlejších větách po slovesech vyjadřujících pocity (se spojkou ŽE) Postavení přídavných jmen Další použití předložky DE Zpodstatňování přídavných jmen JAK VYJÁDŘIT RADOST/SPOKOJENOST JAK VYJÁDŘIT STRACH/OBAVY JAK VYJÁDŘIT SLOVESO „TĚŠIT SE (NA)’ -- De viaje -- En una agencia de viajes -- Předložkové vazby sloves s infinitivem JAK SI KOUPIT JÍZDENKU NEBO LETENKU -- JAK SI ZAJISTIT UBYTOVÁNÍ JAK SE ORIENTOVAT NA NÁDRAŽÍ NEBO NA LETIŠTI -- Alicia en Praga (I) Alicia en Praga (n) -- Nepravidelné sloveso SATISFACER (uspokojit,
vyhovět) Nepravidelné sloveso ANDAR (jít, chodit, kráčet) Trpný rod Krácení vedlejších vět pomocí infinitivu -- Clen u vlastních jmen Tvoření slov zdrobnělých a zveličelých Přídavné jméno SANTO JAK POJMENOVAT ŠPANĚLSKY HLAVNÍ PRAŽSKÉ PAMÁTKY A OBJEKTY -- REPASO III -- Diario de un náufrago -- Bienvenidos a la República Checa -- JAK POJMENOVAT ŠPANĚLSKY EVROPSKÉ ZEMĚ A JEJICH OBYVATELE Ejercicios de repaso -- PŘÍLOHA PLÁNEK MADRIDSKÉHO METRA KLÍČ KE CVIČENÍM PŘEHLED ČASOVÁNÍ SLOVES ŠPANĚLSKOČESKÝ SLOVNÍČEK ČESKO ŠPANĚLSKÝ SLOVNÍČEK
(OCoLC)316684135
cnb001852649

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC