Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(12.6) Půjčeno:123x 
BK
3., aktualiz. a dopl. vyd.
Praha : Portál, 2013
395 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-262-0213-4 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000248165
Obsah // 1 Úvod: Cíle a úrovně sociální práce... 11 // Literatura... 17 // ČÁSTI // Sociální práce jako profese... 19 // 2 Profesní etika ... 21 // 2.1 Základní definice... 21 // 2.2 Uplatnění etiky v sociální práci ... 23 // 2.3 Sociální práce a sociální stát... 24 // 2.4 Etické teorie... 26 // 2.5 Hodnoty v sociální práci... 32 // 2.6 Charakteristika profese a etický kodex... 39 // 2.7 Etický kodex a byrokratická organizace ... 42 // 2.8 Role sociálního pracovníka a způsoby přístupu ? praxi... 44 // 2.9 Shrnutí... 47 // Literatura... 47 // 3 Nároky sociální práce a syndrom vyhoření... 49 // 3.1 Obecné předpoklady a dovednosti pracovníka pomáhající // profese... 50 // 3.2 Syndrom vyhoření... 52 // 3.3 Syndrom pomáhajících... 56 // Literatura... 57 // 4 Dobrovolnictví... 59 // 4.1 Význam dobrovolnictví a jeho vývoj do roku 1989 ... 59 // 4.2 Legislativní ukotvení dobrovolnictví... 61 // 4.3 Dobrovolnická centra... 63 // 4.4 Management dobrovolnictví v sociálních službách... // 4.5 Nové trendy a přetrvávající bariéry formálního dobrovolnictví // 4.6 Vzdělávání v dobrovolnictví... 79 // Literatura... 80 // 5 // 32 // METODY A ŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE // ČÁST II // Případová práce... 83 // 5 Případová práce... 85 // 5.1 Hodnota jedince... 86 // 5.2 Jedinečnost a sebeurčení... 87 // 5.3 Problémy řešené v sociální případové práci... 88 // 5.4 Struktura pomáhajícího procesu...
90 // 5.5 Pessův systém základních vývojových potřeb... 92 // 5.6 Komunikace s klientem... 95 // Literatura... 100 // 6 Poradenství... 101 // 6.1 Sociální poradenství... 102 // 6.2 Pomoc a poradenství... 103 // 6.3 Poradce... 109 // 6.4 Vedení poradenského rozhovoru ... 115 // 6.5 Shrnutí... 131 // Literatura... 132 // 7 Krizová intervence ... 135 // 7.1 Pojem krize... 135 // 7.2 Příčiny krize... 136 // 7.3 Chování človčka v krizi... 139 // 7.4 Typy krizí... 140 // 7.5 Průběh krize... 141 // 7.6 Řešení krize: svépomoc a vzájemná pomoc... 144 // 7.7 Krizová intervence ... 145 // Literatura... 150 // 8 Mediace... 151 // 8.1 Principy konstruktivních řešení konfliktů... 151 // 8.2 Mediace - metoda vyjednávání založená na zájmech... 152 // 8.3 Metoda mediace a její cíle... 155 // 8.4 Principy mediace a její výhody... 155 // 8.5 Role a dovednosti mediátora... 156 // 8.6 Proces mediace a jeho fáze... 159 // 8.7 Typy vhodných a nevhodných sporů pro mediaci... 163 // 8.8 Mediace v CR... 164 // 8.9 Shrnutí... 165 // Literatura... 166 // 6 // OBSAH // ČÁST III // Práce se skupinou... 167 // 9 Práce se skupinou ... 169 // 9.1 Skupina a její význam... 169 // 9.2 Intervence... 178 // 9.3 Typologie léčebných a úkolových skupin... 180 // 9.4 Limity skupinové práce... 185 // 9.5 Hnutí svépomocných a podpůrných skupin... 187 // Literatura... 188 // 10 Streetwork... 189 // 10.1 Pojem Streetwork... 189 // 10.2 Historie strcctworku
... 190 // 10.3 Zavedení strcctworku v ČR... 191 // 10.4 Cílové skupiny strcctworku... 193 // 10.5 Formy práce a typy činnosti ... 194 // 10.6 Prostorové zázemí... 196 // Literatura... 197 // ČÁST IV // Práce s dětmi a s rodinou... 199 // 11 Práce s rodinami ... 201 // 11.1 Ohrožené rodiny... 201 // 11.2 Obecné zásady práce s mnohoproblémovými rodinami... 202 // 11.3 Strategie práce se specifickými problémy rodiny... 207 // 11.4 Strategie v oblasti bydlení... 213 // 11.5 Strategie práce s rodinami s provozními tčžkostmi... 217 // 11.6 Práce s problémy v komunikaci a ve vztazích... 218 // Literatura... 220 // 12 Posuzování situace a potřeb ohroženého dítěte... 221 // 12.1 Role sociálního pracovníka a komplexní, interdisciplinární, // týmový přístup... 223 // 12.2 Potřeby a posuzování podmínek pro jejich uspokojování ... 224 // 12.3 Shrnutí... 241 // Literatura... 241 // 13 Videotrénink interakcí... 243 // 13.1 Vývoj VTI a obecné principy metody... 243 // 13.2 Východiska použití VTI v praxi... 245 // 13.3 Metodika... 246 // 13.4 Typologie problémů... 247 // 13.5 Průběh VTI... 248 // 7 // METODY A ŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE // 13.6 Principy kontaktu... 255 // 13.7 Plán pomoci... 258 // Literatura... 261 // ČÁST V // Komunitní práce... 263 // 14 Komunitní práce... 265 // 14.1 Vyjasnění pojmů... 265 // 14.2 Historie komunitní práce u nás a v zahraničí... 267 // 14.3 Současná situace komunitní práce
v ČR... 269 // 14.4 Komunitnípráce v zahraničí-trendy a výhledy... 272 // 14.5 Proces komunitní práce... 273 // 14.6 Komunitní pracovník... 278 // 14.7 Znaky dobrého komunitního projektu... 279 // Literatura... 281 // 15 Hromadná neštěstí a jejich zvládání... 283 // 15.1 Hromadné neštěstí, definice a jeho druhy... 283 // 15.2 Následky hromadných neštěstí... 284 // 15.3 Oběti hromadných neštěstí... 285 // 15.4 Nejčastější reakce obětí na setkání s hromadným neštěstím . . 286 // 15.5 Zpracování zážitku hromadného neštěstí... 290 // 15.6 Poskytování pomoci obětem traumatizující události... 293 // 15.7 Záchranný systém... 293 // 15.8 Zvládání zátěže u pracovníků, kteří pomáhali při hromadném // neštěstí... 298 // Literatura... 299 // ČÁST VI // Makrometody... 301 // 16 Analýza sociálních potřeb kraje, obce a regionu... 303 // 16.1 Potřeba analýzy... 304 // 16.2 Vymezení pojmu „sociálně-demografická analýza“... 306 // 16.3 Technický projekt analýzy... 307 // 16.4 Shromažďování dat. informací a materiálů ? analýze... 309 // 16.5 Zpracování sociálně-dcmografických dat... 314 // 16.6 Syntetizace poznatků a jejich prezentace... 315 // Literatura... 320 // 17 Systémové projekty... • 321 // 17.1 Systémové projekty jako součást makropraxe v sociální práci . 321 // 17.2 Systémová stránka individuálních a skupinových problémů . . 322 // 8 // OBSAH // 17.3 Postoj
pracovníka k systému... 322 // 17.4 Aktéři systémové změny... 325 // 17.5 Definice problému, jeho rozsahu a naléhavosti... 327 // 17.6 Kontexty plánované změny... 329 // 17.7 Strategie řešení... 332 // Literatura... 333 // ČÁST VII // Řízení sociální práce... 337 // 18 Řízení organizace sociální práce a řízení organizací zajišťujících // sociální pomoc ... 339 // 18.1 Systém sociální pomoci v podmínkách české sociální správy .. 340 // 18.2 Řízení organizací zajišťujících sociální pomoc... 346 // 18.3 Řízení organizace... 348 // 18.4 Nároky na vedoucí pracovníky... 353 // Literatura... 355 // 19 Supervize v sociální práci... 357 // 19.1 Základní charakteristiky supervize... 357 // 19.2 Smysl a význam supervize ... 358 // 19.3 Supervize jako proces poznávání... 359 // 19.4 Vývoj supervize... 361 // 19.5 Základní formy supervize... 363 // 19.6 Externí supervize a organizace... 366 // 19.7 Proces dojednávání supervizního kontraktu... 368 // 19.8 Supervízor a supervizant... 370 // 19.9 Evaluace supervize... 374 // Literatura... 377 // ČÁST Vlil // Příloha... 381 // Etický kodex sociálních pracovníků ČR... 383 // Rejstřík... 387 // 9
(OCoLC)847727439
cnb002435957

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC