Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.8) Půjčeno:25x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Host ; Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2013
324 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-7294-999-1 (Host ; váz.)
ISBN 978-80-7464-228-9 (Ostravská univerzita ; váz.)
Spis OU ; č. 227/2013
Obsahuje bibliografii na s. 257-278, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické, německé a polské resumé
000248194
Poděkování 9 // ÚVODNÍ SLOVO 11 // 1 HISTORICKÁ SÉMANTIKA - MEZI HISTORIÍ A LINGVISTIKOU (Jaroslav David) 14 // 1.1 Vymezení historické sémantiky a předmětu jejího studia 14 // 1.2 Historickosémanlický přístup k jazyku ve světovém kontextu 18 // 1.3 Česká historická sémantika 20 // 1.4 Jazyk politiky v historickosémantické perspektivě 27 // 2 KVANTITATTVNĚ LINGVISTICKÉ METODY A JEJICH VYUŽITÍ V HISTORICKÉ SÉMANTICE (Radek Čech — Jana Davidová Glogarová — Jaroslav David) 32 // 2.1 Proč být kvantitativní v historické sémantice a textologii? (Radek Čech) 32 // 2.1.1 Tematická koncentrace textu 35 // 2.2 Tematická analýza novoročních projevů československých a českých prezidentů z let 1949-2013 (Radek Čech) 42 // 2.2.1 Úvod 42 // 2.2.2 Jazykový materiál a metodologie 43 // 2.2.3 Tematická koncentrace a ideologie 44 // 2.2.4 Měření podobnosti/rozdílnosti volby tematických slov mezi jednotlivými prezidenty 56 // 2.2.5 Závěry 61 // 2.3 Tematické charakteristiky textu — kvantitativní analýza publicistiky Jaroslava Durycha, Ladislava Jehličky a Karla Čapka (Jana Davidová Glogarová — Radek Čech — Jaroslav David) 62 // 2.3.1 Úvod 62 // 2.3.2 Hodnocení Jaroslava Durycha, Ladislava Jehličky a Karla Čapka v české literární historii // 2.3.3 Analyzované texty // 2.3.4 Tematická slova srovnání politické publicistiky Jaroslava Durycha, Ladislava Jehličky a Karla Čapka // 2.3.5 Asociace tematických slov // 2.3.6 Měření podobnosti/rozdílnosti tematické zaměřenosti mezi jednotlivými autory // 2.3.7 Průměrná hodnota tematické koncentrace // 2.3.8 Závěry //
3 KLÍČOVÁ SLOVA — VYMEZENÍ A METODY URČOVÁNÍ (Jaroslav David) // 3.1 Termín klíčové slovo a jeho historickosémantická koncepce // 3.2 Klíčová slova v kvantitativní analýze textu // 3.3 Analýza staročeských satir — určení klíčových slov // 3.3.1 Metoda a charakteristika analyzovaných textů // 3.3.2 Určování klíčových slov pomocí tematické koncentrace textu // 3.3.2.1 Desatero kázanie božie // 3.3.2.2 Satiry o řemeslnících a konšelích // 3.3.2.3 Podkoní a žák. O ženě zlobivé // 3.3.2.4 Svár vody s vínem // 3.3.3 Závěry // 4 / HISTORICKÁ SÉMANTIKA PROPRIÍ (Jaroslav David) // 4.1 Sémantika proprií — východiska // 4.2 Obrazné přenášení loponym // 4.3 Klíčová propria a jejich sémantické proměny // 4.3.1 Analyzovaný materiál a použitá metoda // 4.3.2 Klíčová propria a jejich sémantika // 4.3.3 Kolokace jako indikátor sémantiky toponym // 4.3.4 Závěry // 5 HRAD A ZÁMEK V PERSPEKTIVĚ HISTORICKOSÉMANTICKÉHO PŘÍSTUPU (Jaroslav David) // 5.1 Problematika feudálních sídel jako průsečík mezioborové spolupráce // 5.2 Hrad, zámek a tvrz — přehled dosavadního hislorickosémantického zkoumání // 5.3 Sémantické proměny výrazů hrad, zámek a tvrz v moderní době // 5.3.1 Analyzovaný materiál a zvolená metoda // 5.3.2 Hrad, zámek a tvrz v současných slovnících, publicistice a beletrii // 5.3.3 Hrad, zámek a tvrz — sémantické proměny v beletrii a publicistice 19. a 20. století 137 // 5.4 Závěry 140 //
6 DĚLNÍK A ROLNÍK — OBECNÁ POJMENOVÁNÍ OSOB PRACUJÍCÍCH V PRŮMYSLU A ZEMĚDĚLSTVÍ V HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ (Jaroslav David) 141 // 6.1 Dělník a proletář — obecná pojmenování osob pracujících v průmyslu 141 // 6.1.1 Dělník versus proletář východiska 142 // 6.1.2 Sémantická proměna výrazu proletář 143 // 6.1.3 Dělník a proletář ve světle textů totalitního období 146 // 6.1.4 Dělník a proletář v publicistice po roce 1989 149 // 6.1.5 Závěry 150 // 6.2 Zemědělec, rolník, farmář, sedlák — obecná pojmenování osob pracujících v zemědělství 151 // 6.2.1 Východiska 151 // 6.2.2 Dobové prameny — zákony, novoroční prezidentské projevy, jazykové slovníky a encyklopedie 154 // 6.2.3 Publicistika Českého národního korpusu 159 // 6.2.4 Závěry 163 // 7 MĚŠŤÁK A MALOMĚŠŤÁK, PARTAJ A STRANA, DEMOKRACIE — ANALÝZA PROMĚN SĚMANTIKY VYBRANÝCH VÝRAZŮ POLITICKÉHO DISKURZU (Jaroslav David) 166 // 7.1 Východiska 166 // 7.2 Měšťák a maloměšťák 166 // 7.2.1 Výraz měšťák a jeho sémantika v publicistice druhé poloviny 20. století 169 // 7.3 Partaj a strana 173 // 7.3.1 Partaj a strana v publicistice do roku 1990 173 // 7.3.2 Partaj a strana v současné publicistice 177 // 7.4 Demokracie — bez přívlastků 178 // 7.4.1 Lidová a socialistická demokracie publicistika totalitního období 178 // 7.4.2 Deideologizace demokracie — publicistika po roce 1989 180 // 7.5 Závěry 182 // 8 HESLA A SLOGANY NA PŘÍKLADU HESEL K MÁJOVÝM DNŮM (Jaroslav David) 183 // 8.1 Hesla a slogany jako nástroj politického boje a agitace 183 // 8.2 Charakteristika analyzovaného materiálu 185 // 8.3 Klíčová lemmata májových hesel 186 // 8.4 Lid, mír, socialismus 192 // 8.5 Závěry 197 //
9 HISTORICKO-SÉMANTICKÁ ANALÝZA POLITICKÝCH TÉMAT V REGIONÁLNÍCH NOVINÁCH Z PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ NA PŘÍKLADU OPAVSKÉHO TÝDENNÍKU A OSTRAVSKO- PŘÍVOZSKÝCH NOVIN (Hana Šústková) 199 // 9.1 Východiska 199 // 9.2 Rok 1900 optikou Opavského Týdenníku a Ostravsko-přívozských novin 201 // 9.2.1 Problémový faktor 1 — Ideologický boj 203 // 9.2.2 Problémový faktor 2 — Nacionalismus 209 // 9.2.3 Problémový faktor 3 — Antisemitismus 212 // 9.3 Závěry 215 // 10 VÝZNAMOVÁ SLOŽKA SPECIFICKÉHO ZLOČINECKÉHO VÝRAZIVA A JEJÍ HISTORICKÉ PROMĚNY (Lucie Radková) 216 // 10.1 Cile a východiska 216 // 10.1.1 Slovníky zločinecké mluvy jako lingvistický pramen 217 // 10.1.2 Výběr sledovaných sémantických okruhů 219 // 10.2 jazykový materiál a jeho analýza 219 // 10.2.1 Pachatelé majetkových trestných činů 220 // 10.2.2 Policejní složky 222 // 10.2.3 Vězeňské prostředí 226 // 10.3 Závěry 228 // ZÁVĚR 230 // Summary 235 // Zusammenfassung 242 // Streszezenie 250 // Prameny a literatura 257 // PŘÍLOHY 279 // Příloha 1 - Novoroční projevy československých a českých prezidentů 279 // Příloha 1/A - Projev Klementa Gottwalda z roku 1950 279 // Příloha l/B - Projev Gustáva Husáka z roku 1982 285 // Příloha l/C - Projev Václava Havla z roku 1990 289 // Příloha 1/D - Projev Václava Klause z roku 2004 295 // Příloha 2 - Články Ladislava Jehličky 298 // Příloha 2/A - Katolictví tvořitelem nového světa 298 // Příloha 2/B - Budou se ubíjet mladí lidé? 300 // Příloha 3 - Hesla z let 1952, 1961 a 1977 schválená k oslavě květnových dnů 303 // Příloha K/A - Hesla z roku 1952 303 // Příloha 3/B - Hesla z roku 1961 310 // Příloha 3/C - Hesla z roku 1977 313 // Seznam zkratek a symbolů 315 // Rejstřík 317 // Autorský kolektiv 322
cnb002541606

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC