Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
1. vyd.
Praha : Didakta, 2008
518 s. : il. ; 24 cm + 1 CD
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-254-2295-3 (brož.)
Česko-anglický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 517-518
000248228
i // OBSAH // Předmluva - Foreword... 11 // Zkratky a symboly; Použité pokyny // Abbreviations and Special Symbols, Instructions // Al -A2 // ÚVODNÍ LEKCE I INTRODUCTORY LESSON...15 // Město - ulice. A Výslovnost a pravopis; české hlásky. ? Česká abeceda. - Odkud jste? Co nás čeká? Česká gramatika. (Slovo a jeho formy; Slovo ve větě.) // A Pronunciation and spelling; Czech sounds. ? Czech alphabet. - What is waiting for us? (View on the Czech grammar.) // LEKCE 1 I LESSON ONE...25 // Škola a kolej. Třída. Pokoi. - Rozhovor. A Rod substantiv; „ten“ // („tenhle, tamten“), „jeden“. B Subjekt věty; substantiva - nominativ singuláru. C Adjektíva tvrdá - nominativ singuláru. D Sloveso „jsem “ // - prézens; osobní zájmena. E Slovesa „stojí, visí, leží, sedí“. F Otázka a odpověď. // A The gender of nouns; „ ten “, „jeden ". ? The nominative singular. C Hard adjectives - the nominative sg. D The verb „jsem “; personal pronouns. E The verbs „stojí, visí, leží,sedí“. F Questions and answers. // LEKCE 2 I LESSON TWO...38 // Pracovní den. Co říká učitel / student. - Jak mluvíme? A Slovesa // - prézens. ? Adjektiva měkká - nominativ singuláru. C Číslovky základní 1-20; Kolik je hodin? D Určení místa na otázku „Kde?“ - lokál singuláru substantiv. // A Czech verbs - the present tense. ? Soft adjectives - the nominative singular. // C The cardinal numerals 1-20; What is the time? D Answers the
questions with: // „Kde?“ - The locative sg. of nouns. // LEKCE 3 I LESSON THREE ...52 // Naše město. - Rozhovor I. II A Objekt slovesa; akuzativ singuláru jmen - F; Mn+N. ? Zájmena posesivní - nominativ a akuzativ singuláru; „Čí?“. C Reflexivní slovesa; postavení „se “ ve větě. // A The accusative sg. - F; Mi + N. ? Possessive pronouns - the nominative and the accusative sg.; (Whose?). C Czech reflexive verbs; the position of the „se“. // LEKCE 4 I LESSON FOUR...65 // Můi přítel a ieho rodina. Na návštěvě. - Rozhovor I. II A Akuzativ singuláru Mž. ? Substantiva femmina od maskulin; česká příjmení. // C Slovesa „znám - vím - umím“. D Futurum perfektivních sloves (futurum I). E Futurum sloves pohybu „jdu, jedu vyjádření místa na otázku „Kam?“ // 5 // A The accusative sg. - Ma ? Feminine nouns formed from those of masculine gender; Czech surnames M - F. C The Czech verbs „znám - vím - umím Czech perfective verb - the future tense I. E The verbs „jdu, jedu “ - the future tense; // „Kam?“ // LEKCE 5 I LESSON FIVE...81 // Pojedeme na vvlet. - Na nástupišti. A Slovesa - infinitiv; „jdu, jedu “ // + infinitiv; B Modálni slovesa. Vidové rozdíly sloves (1). C Číslovky základní - pokračování (20-99, 100 - ...). D Určení času na otázky „Kdy?, Jak dlouho?, Jak často?“ o Typy české deklinace (substantiva a adjektiva). // A The infinitive of verbs. The verbs „jdu, jedu “ + the infinitive.
? Czech modal verbs. Verbal pairs - the aspect of Czech verbs (1). C Cardinal numerals - continued (20-99,100 - ...) D Questions and forms for telling time (continued) ? The types of Czech declension - nouns and adjectives. // LEKCE 6 I LESSON SIX ...97 // Zítra budeme nakupovat. - Rozhovor A Nominativ a akuzativ plurálu jmen - Mn, F, N. ? Předložky „na, za“, „pro“ (+ akuzativ). // C Futurum slovesa „být“ . D Futurum imperfektivních sloves (futurum II). E Vidové rozdíly sloves (2). F Akuzativ osobních zájmen. // A The nominative and the accusative plural - Mi, F, N. B The prepositions „na, za“, „pro“ with the accusative. C Future tense of the verb „být“. D Future tense of imperfective verbs (future tense II) E The imperfective versus the perfective verbs - relations between them (2). F The accusative of personal pronouns. // LEKCE 7 I LESSON SEVEN ... 114 // V restauraci. - Co iíme a pijeme. Jídelní lístek. A Akuzativ plurálu Mž. ? Nominativ plurálu Mž. C Nepravidelný plurál (lidi, přátelé, rodiče, děti; každý) - nominativ a akuzativ. D Číslovky řadové (1.-100.). -„Kolikátý?“ E Adverbia od adjektiv („Jak?“) F Forma a užití „rád“. // A The accusative plural - Ma.. ? The nominative plural - Ma. C Irregular plural forms (lidi, přátelé, rodiče, děti; každý) - the nom. and the accus. D Ordinal numerals {ľ - 100‘h). - „Kolikátý?“ E Adverbs - formations from adjectives. F The word „ rád, ráda,
„ - how to use it. // LEKCE 8 I LESSON EIGHT... 128 // Prohlížíme si manu. - Roční období. Počasí. Opakování -- Přehled tvarů nominativu a akuzativu - singulár a plurál. // Revision lesson. A synopsis of the nominative and accusative forms - singular and plural. // LEKCE 9 I LESSON NINE ... . .. 141 // Veronika ie nemocná, II lékařky. - Co říká lékař / pacient. A Genitiv singuláru jmen. ? Funkce genitivu; vyjádření místa na otázky „Kde?, // Kam?, Odkud?“ - nejčastější předložky. C Reflexivní zájmeno // „ svůj “. // 6 // A The genitive singular - how to form it. ? Usage of the genitive (prepositions, the genitive with verbs, partitive genitive). Questions „Kde?, Kam?, Odkud?“ // - prepositions. C The reflexive possessive pronoun „svůj“. // Lidské tělo. // LEKCE 10 I LESSON TEN ... 157 // Sport a hrv. - Rozhovor. A Préteritum sloves (minulý čas) - -1 forma. // ? Préteritum - konjugace; postavení „jsem C Věty relativní; relativní zájmeno „který“. // A The past tense of Czech verbs - the 3rd person; formation of the -1 form, the gender of the -1 form. ? The past tense - conjugation; the position of „jsem ". // C Relative clauses with the pronoun „ který ". // Na prohlídce nového stadionu. // LEKCE 11 I LESSON ELEVEN... 171 // Svátky a oslaw. - České Vánoce a Velikonoce. A Genitiv plurálu jmen. ? Další funkce genitivu (číslovka a počítaný předmět; genitiv po „pět, několik,... “). C
Genitiv osobních zájmen. D Datum. „Kolikátého je,...?“ E Věty bez subjektu - préteritum. F Užití sloves perfektivních a imperfektivních - vid (3). // A The genitive plural - how to form it. ? Partitive genitive (continued) - the genitive after „pět, několik, „ C The genitive of personal pronouns. D Usage of the genitive to denote dates. E Subjectless sentences in the past tense. F The perfective versus the imperfective verbs - relations between them (3). // 17, listopad 1939. // LEKCE 12 I LESSON TWELVE... 186 // Posíláme informace. Na poště. - Co musíme a nesmíme dělat. // A Imperativ sloves; rozkaz a zákaz. ? Vidové rozdíly v imperativu. // C Vokativ substantiv - oslovení. D Nepravidelné stupňování adjektiv a adverbii. E Deklinace číslovek základních; forma genitivu. // A The imperative of Czech verbs; command, request, warning, ... ? Verbal pairs of Czech verbs - the imperative. C Addressing form of nouns - the vocative. D Irregular comparison of adjectives and adverbs. E Cardinal numerals; the genitive. // Pan Wrait v Praze. // LEKCE 13 I LESSON THIRTEEN ... 205 // Studium mého přítele. - Životopis a dotazník. A Dativ osobních zájmen. ? Funkce dativu. C Dativ singuláru jmen. D Reflexivní zájmeno „si“. E Pořadí příklonek. // A The dative of personal pronouns. ? Usage of the dative (some prepositions, the dative with verbs, the dative to expess the personal objects of verbs, the dative in „subjectless“ sentences),
C The dative singular - how to form it. D The reflexive pronoun „si“. E The words „jsem, se, mě,..." - the order of them. // České školy. // 7 // 221 // LEKCE 14 I LESSON FOURTEEN... // Kulturní život. - Rozhovor I. II. A Pravidelné stupňování adjektiv. // ? Lokál singuláru jmen.C Předložky s lokálem. D Lokál osobních zájmen. // A Regular comparison of Czech adjectives. ? The locative singular - how to form it. C Prepositions requiring the locative. D The locative of personal pronouns. // Architektura - stavební slohy. // LEKCE 15 I LESSON FIFTEEN... 236 // O českém průmyslu. - V technickém muzeu. A Pravidelné stupňování adverbii. // ? „Kolik je hodin?“ (čtvrt, půl, tři čtvrtě). C Zájmena a adverbia neurčitá a negativní. D Slovesné prefixy - směr pohybu. // A Regular comparison of Czech adverbs. ? „What is the time?“ (continued) // C Indefinite and negative adjectives and adverbs. D The prefixes modifying the meaning of Czech verbs - the direction of the motion. // Pan Novv na veletrhu. // LEKCE 16 I LESSON SIXTEEN ... 251 // O českém zemědělství. - U babičky na venkově. A Instrumentál singuláru jmen. B Funkce instrumentálu. C Instrumentál osobních zájmen. // D Reflexivní zájmeno „se/si“ - další tvary. // A The instrumental singular - how to form it. ? Usage of the instrumental („Jak? // / Čím?“, prepositions, the instrumental with verbs; the question „Kudy? “). C The instrumental of personal pronouns.
D The reflexive pronouns „se/si“ - further forms of them. // Návštěva britských farmářů. // LEKCE 17 I LESSON SEVENTEEN ... 267 // Náš novv domov. - Ještě ? českému státu. Opakování, o Přehled deklinace v singuláru. // Revision lesson. A synopsis of the declension - singular. // Několik údaiů ? České republice. Křižovatka Evropy. // B1 // LEKCE 18 I LESSON EIGHTEEN ... 278 // Evrona ve dvacátém století. A Reflexivní pasivum sloves. // ? Instrumentál plurálu; instrumentál číslovek základních. C Adjektiva účelová - význam a tvoření. D Zkratky; zkracování slov při psaní. // E Bližší určení substantiva („Jaký?, Který?, Čí?“/ // A The reflexive passive forms of Czech verbs. ? The instrumental plural; the instrumental of cardinal numerals. C Czech verbal adjectives denoting purpose. // D Some current abbreviations and how to read them. E Answers the questions with: „Jaký?, Který?, Čí?“. // Z historie českého státu L. II. - V restauraci. // 8 // LEKCE 19 I LESSON NINETEEN ... 291 // Svět na prahu třetího tisíciletí. A Složené pasivum sloves; -n/-t forma. ? Adjektiva posesivní - tvoření; forma nominativu a akuzativu. // C Názvy zemí; nesklonná substantiva. // A The compound passive forms of Czech verbs; the -n/-t form. ? Possessive forms of nouns (possessive adjectives) - formation; declension - the 1st part (the nominative and accusative sg. and pi.) C Some names of countries; nouns without declension.
// Etnické skupiny a náboženství. Vstup ČR do EU. - Q divadle. // LEKCE 20 I LESSON TWENTY ... 304 // Moderní doba a životní prostředí. A Slovesná substantiva. // ? Lokál plurálu; lokál číslovek základních. C Konkurence obou pasiv. // D Číslovky typu „jednadvacet // A So-called verbal nouns (how to form them). ? The locative plural, the locative of cardinal numerals. C The reflexive versus the compound passive forms of Czech verbs. D Some „compound“ numerals - variant forms of them. // Ochrana přírody. Kvselv déšť - Jan musí iít na poštu. // LEKCE 21 I LESSON TWENTY-ONE ... 317 // Hledáme energii pro budoucnost. A Slovesná adjektiva aktivní a pasivní - tvoření, význam. ? Slovesné adjektivum ve větě. C Přehled adjektiv tvořených od sloves. D Substantiva Mž typu „předseda“, // „-istá“. E Věty časové a podmínkové - nejčastější spojky. // A Passive and active verbal adjectives - formation, meaning. ? The Czech verbal adjectives in Czech sentences - their position. C A synopsis of Czech verbal adjectives. D Czech nouns of Ma ending in -a {„předseda“, ,,-ista‘j. E Some conjunctions in temporal clauses and conditional ones. // Alternativní energie. Globální oteplování. - Ivan hledá zaměstnání. // LEKCE 22 I LESSON TWENTY-TWO...’330 // O cestování. A Kondicionál sloves - forma. ? Kondicionál při vyjádření přání a prosby. C Věty podmínkové s „kdyby“. D Slovesa typu „zdokonalovat (se)
“. E Psaní velkých písmen. // A The conditional of Czech verbs. ? The conditional in main clauses. C The conditional clauses expressing unreal conditions - „kdyby“ D Verbs of the type „zdokonalovat (se) “. E Usage of capital letters. // O dopravě. Doprava v ČR očima EU. - Zuzana má novv byt // LEKCE 23 I LESSON TWENTY-THREE... 345 // Člověk a příroda. A Dativ plurálu; dativ číslovek základních. ? Další předložky s dativem. C Věty se spojkou „aby“. D Forma nepřímé řeči (spojky, spojovací slova). E Odpověď na otázku „Proč?“ - vyjádření účelu a příčiny. // A The dative plural; the dative of cardinal numerals. ? Prepositions followed with the dative (continued). C The conditional (continued) - „ aby “ D The direct and the indirect speech. E Answers the question with „Proč?“ // Národní park Šumava. Nová stavba na Sněžce. - V umělecké galerii. // 9 // LEKCE 24 j LESSON TWENTY-FOUR ...360 // Jakv ie člověk? A Substantiva N typu „děvče“. ? Deklinace substantiv „ děti, lidé; ruce, nohy; dva/oba; oči, uši C Zvláštní užití čísla; číslovky typu „ dvoje “; substantiva typu „ dovolená “, „ drobné D Deklinace cizích substantiv na -um, -us. E Relativní zájmeno „jenž, jež“. // A The nouns of the type „děvče“. ? The declension of nouns „děti, lidé; ruce, nohy; dva/oba; oči, uši". C The nouns of the type „dveře X čaj“; „dovolená“, // „ drobné the numerals
of the type „ dvoje D The declension of nouns in „ -um/ium “, „ -us/-ius “. E The relative pronoun „jenž, jež “. // Z policejního protokolu. Světový den zvířat. - V opravně aut. // LEKCE 25 I LESSON TWENTY-FIVE ...375 // Dříve než se rozloučíme. Už nejen ..kdo je“, ale také ..co ie“ Galileo. Opakování. Přehled deklinace v plurálu. Slovesa - přehled tvarů. // Revision lesson. A synopsis of the declension - plural. The Czech verbs - a synopsis of their forms. // Zvěrokruh.LII. - V cestovní kanceláři. // Klíč ? aplikačním cvičením - Kev to the Exercises ... 388 // Přehled české deklinace a konjugace v tabulkách ... 411 // Deklinace substantiv, adjektiv, zájmen a číslovek základních; konjugace sloves, nepravidelná a obtížnější slovesa. // Synopsis of Noun, Adjective and Pronoun Forms; Synopsis of Verb Forms // Přílohy - Appendices... 421 // A PRONUNCIATION AND SPELLING - Výslovnost a pravopis Č Adjektiva posesivní - Possessive Forms of Nouns Zájmeno „týž / tentýž“ - The Pronoun „týž / tentýž“ // Zájmena a adverbia neurčitá - Indefinite Pronouns and Adverbs OBECNÁ ČEŠTINA - The colloquial Czech // Přehled českvch předložek — Synopsis of Czech Prepositions ... 437 // Přehled českvch sooiek - Synopsis of Czech Conjunctions ...446 // česko-anglickv slovník (A1-A2: Bij - Czech-English Vocabulary... 453 // Cesko-anglickv slovník / terminologie - Czech-Enelish... 511 // Vocabulary of the
terms used in the textbook // 10
(OCoLC)403623346
cnb001807588

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC