Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:20x 
BK
1. vyd.
Brno : Edika, 2013
2 sv. : il., portréty ; 23 cm

ISBN 978-80-266-0178-4 (brož.)
Učebnice i cvičebnice mají stejné ISBN
učebnice. x, 478 s. + 1 MP3 video -- cvičebnice. vi, 258 s.
000248229
// SEZNAM TERMÍNŮ, ZKRTATEK A ZNAČEK POUŽÍVANÝCH V UČEBNICI Vlil // ÚVOD 1 // POSTAVY PŘÍBĚHU 3 // LEKCE 1-STUDIUM JAZYKŮ 8 // MINIDIALOGY 9 // SLOVNÍ ZÄSOBA 11 // DIALOGY 15 // GRAMATIKA 18 // • A. Konjugace sloves 18 // • Cvičení A 20 // • B. Vid // • Cvičení ? // • C. Pravopis - konsonanty 24 // • Cvičení C 25 // ČTENÍ-Jeden o koze... 27 // POSLECH - Jazykový kurz pro každého 31 // ZOPAKUJTE Sl 34 // • A. Místní a časové spojovací výrazy 34 // • B. Akuzativ a genitiv 35 // VÝSLOVNOST - Dlouhé a krátké vokály (a/á, e/é, l/ý, y/ý, u/u/ú) 37 // PSANÍ-Vypravování 38 // REALIE-Gymnázium OPEN GATE 39 // LEKCE2-LIDSKÁ KOMUNIKACE 42 // MINIDIALOGY 43 // SLOVNÍ ZÁSOBA 45 // DIALOGY 49 // GRAMATIKA 53 // • A. Minulý čas 53 // • Cvičení A 54 // • B. Méně časté deklinační typy I. 57 // • Cvičení ? 60 // • C. Pravopis - vyjmenovaná slova po B, L 62 // • Cvičení C 63 // ČTENÍ-Neverbální komunikace 64 // POSLECH - Na infolince 68 // ZOPAKUJTE Sl 71 // • A. Příčinné, důvodové a důsledkové spojovací výrazy 71 // • B. Deklinace skříň a místnost 72 // VÝSLOVNOST - Diftongy 74 // PSANÍ-Reklamace 75 // REÁLIE - L. Špaček: Velká kniha etikety 76 // ? ? // OBSAH // LEKCE 3-KARIÉRA 82 // MINIDIALOGY 83 // SLOVNÍ ZÄSOBA 85 // DIALOGY 88 // GRAMATIKA 92 // • A. Imperativ 92 // • Cvičení A 94 // • B. Méně časté deklinační typy II. 96 // • Cvičení B 99 // • C.
Pravopis - vyjmenovaná slova po M, P 100 // • CvičeníC 101 // ČTENÍ-Podnikatel 103 // POSLECH-Soukromá podnikatelka 107 // ZOPAKUJTE SI 111 // • A. Kondicionál, podmínkové a účelové věty 111 // • B. Shoda přísudku s podmětem 113 // VÝSLOVNOST-Slovní přízvuk 114 // PSANÍ-Žádost 115 // REÁLIE - Chinaski: Vedoucí (písnička) 116 // LEKCE 4 - MEZI NEBEM A ZEMÍ 122 // MINIDIALOGY 123 // SLOVNÍ ZÄSOBA 125 // DIALOGY 129 // GRAMATIKA 135 // • A. Adjektivní substantiva 135 // • Cvičení A 135 // • B. Slovesné předpony I 137 // • Cvičení ? 139 // • C. Pravopis - vyjmenovaná slova po S, V, Z 142 // • CvičeniC 143 // ČTENÍ - Kartářka 145 // POSLECH-Jste pověrčiví? 151 // ZOPAKUJTE Sl 154 // • A. Vztažné věty 154 // • B. Adjektiva a adverbia 155 // VÝSLOVNOST-t/ť 157 // PSANÍ-Charakteristika 158 // REALIE - O. Lipský: Aťžijí duchové (ukázka z filmu) 159 // LEKCE 5 - KULTURA 162 // MINIDIALOGY 163 // SLOVNÍZÁSOBA 165 // DIALOGY 168 // OBSAH // GRAMATIKA 172 // • A. Deklinace oči, uši, ruce, nohy, kolena, ramena, prsa a deklinace dva, oba 172 // • Cvičení A 173 // • B. Slovesné predpony II 175 // • Cvičení B 177 // • C. Pravopis - psaní velkých a malých písmen 179 // • CvičeníC !81 // ČTENÍ-Zprávy z kultury 183 // POSLECH-Interview v divadle I88 // ZOPAKUJTE SI 188 // • A. Deklinace řur/sřfl a deklinace soudce l88 // • B. Dativ a lokál 189 // VÝSLOVNOST-d/ď 191 // PSANÍ-Recenze I92
// REÁLIE-Rusalka 193 // POSTAVY PŘÍBĚHU 198 // LEKCE 6-ŽIJEME SPOLU 204 // MINIDIALOGY 205 // SLOVNÍ ZÁSOBA 208 // DIALOGY 213 // GRAMATIKA 218 // • A. Deklinace cizích slov I 218 // • Cvičení A 219 // • B. Částice a citoslovce 221 // • Cvičeni ? ’ 221 // • C. Deklinace všichni, všechny, všechna 224 // • CvičeníC 224 // • D. Pravopis - -mě-/-mně- 225 // • Cvičení D 226 // ČTENÍ-Manželství s cizincem 227 // POSLECH-Soužití více generací 232 // ZOPAKUJTE Sl 234 // • A. Komparace adjektiv 234 // • B. Instrumentál 236 // VÝSLOVNOST-n/ň 238 // PSANÍ - Vypravování 239 // REÁLIE - B. Sláma: Štěstí (ukázka z filmu) 240 // LEKCE 7 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŽIVOTNÍ STYL 246 // MINIDIALOGY 247 // SLOVNÍ ZÁSOBA 250 // DIALOGY 254 // . // OBSAH // GRAMATIKA 260 // • A. Deklinace cizích slov II 260 // • Cvičení A 261 // • B. Jednočlenné věty 262 // • Cvičení B 263 // • C. Adverbia na otázku kde, kam, kudy, odkud a adverbia na -o/-e (-é) 264 // • CvičeníC 265 // • D. Pravopis - psaní čárky ve věté 266 // • Cvičení D 268 // Ctení-stres 269 // POSLECH - Na biofarmě 273 // ZOPAKUJTE Sl 278 // • A. Komparace adverbii 278 // • ?. číslovky (základní, radové, násobné a datum) 279 // VÝSLOVNOST-r/ř 282 // PSANÍ-Referát 283 // REALIE - W. Daněk: Stromy (písnička) 284 // LEKCE 8-POMÁHÁME Sl 288 // MINIDIALOGY 289 // SLOVNÍ ZÄSOBA 292 // DIALOGY 295 // GRAMATIKA 300 // • A. Plurália
tantum 300 // • Cvičení A 301 // • B. Deklinace číslovek I (souborové a druhové) 303 // • Cvičení ? 304 // • C. Pravopis - s/z 305 // • Cvičení C 306 // ČTENÍ-Výcvik asistenčních psú 307 // POSLECH-Dobročinný koncert 312 // ZOPAKUJTE Sl sis // • A. Objektové věty 315 // • B. Deklinace posesivních adjektiv - singulár a plurál 316 // VÝSLOVNOST-h/ch 319 // PSANÍ-Žádost 320 // REALIE-Výbor dobré vůle 321 // LEKCE9-LIDOVÁ MOUDRA 326 // MINIDIALOGY 327 // SLOVNÍ ZÄSOBA 330 // DIALOGY 332 // GRAMATIKA 338 // • A. Slovosled 338 // vi — // OBSAH // • Cvičení A // • B. Deklinace číslovek II (zlomky, desetinná čísla, procenta) // • Cvičení ? // • C. Pravopis - nejčastější příslovečné spřežky // • Cvičení C // ČTENÍ - B. Němcová: Potrestaná pýcha POSLECH - Babské rady ZOPAKUJTE Sl // • A. Pasivum // • B. Zájmena VÝSLOVNOST - Asimilace // PSANÍ-Úvaha // REÁLIE - K. J. Erben: Svatební košile (ukázka z Kytice) // 342 // 343 345 347 347 349 355 357 357 // 359 // 360 // 361 // 362 // LEKCE 10-KRIMINALITA // MINIDIALOGY SLOVNÍ ZÁSOBA DIALOGY GRAMATIKA // • A. Zájmena // • Cvičení A // • BJmenné tvary adjektiv // • Cvičení ? // • C. Slovesná substantiva // • CvičeníC // • D. Deminutiva // • Cvičení D // ČTENÍ - Kriminální zprávy POSLECH-Na přednášce ZOPAKUJTE Sl // • A. Přípustkové věty // • B. Pravopis - opakování VÝSLOVNOST-Intonace PSANÍ-Stížnost
// REÁLIE - V. Dezertová: Poctivý zloděj // 368 // 369 // 371 // 375 // 381 // 381 // 383 // 385 // 386 // 386 // 387 // 388 // 389 391 396 400 // 400 // 401 // 403 // 404 // 405 // KLÍČATRANSKRIPT // 411 // — VII
(OCoLC)864847209
cnb002439189

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC