Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.4) Půjčeno:172x 
BK
Encyklopedie
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2013
570 s. : il. ; 27 cm

ISBN 978-80-262-0366-7 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
000248274
Obsah // Předmluva...11 // Úvod...12 // 1. Teorie a přístupy...15 // Psychodynamické teorie...15 // Kognitivně-behaviorální teorica kognitivně-behaviorální terapie (KBT)...17 // Přístup zaměřený na klienta...20 // Existenciálni teorie...21 // Sociální konstruktivismus...26 // Fenomenologický přístup...32 // Strukturálně funkcionalistické teorie...33 // Systémová teorie...37 // Sociobiologie...40 // Kriminologické teorie...43 // Teorie vazby...46 // Rozšířená teorie vazby...49 // Teorie intuitivního rodičovství...51 // Teorie adolescence...53 // Teorie osobní identity v pozdně moderní době...57 // Teorie adaptace ve stáří...63 // Psychosociální přístup...66 // Teorie sítí...69 // Teorie sociálního rozvoje...72 // Sociálně-ekologická teorie...74 // Feministické teorie sociální práce...77 // Teorie sociálního konfliktu...81 // Teorie komunikativního jednání...84 // Teorie společenské soudržnosti...88 // Teorie multikulturalismu...90 // Antiopresivní přístup...92 // Systemický přístup...96 // Dramaturgický přístup...98 // Aktivační přístup...100 // Terapeutický přístup...102 // Poradenský přístup...103 // Administrativní (procedurální) přístup...104 // Participativní přístup...106 // Úkolově orientovaný přístup...109 // Restorativní přístup...114 // Radikální přístup...115 // Podpora odpovědnosti a reintegrace...116 // Podpora nezávislosti...119 // Kulturní senzitivita...120
// Minimalizace rizik a škod...123 // Prevence sociálního selhání...127 // Kontrola...129 // Hospodaření v rámci případu...131 // Reflexivní praxe...133 // 5 // Encyklopedie sociální práce // Příběh v profesionálním pomáhání...138 // Validace...141 // Paliativní péče...144 // II. Náboženský, filosofický a společenský kontext...147 // Praktická teologie a sociální práce...147 // Pastorace a sociální práce...149 // Filosofické základy sociální práce...151 // Etika sociální práce...154 // Lidská práva jako východisko sociální práce...158 // Sociální stát...163 // Sociální politika a sociální práce...166 // Sociální správa...169 // Veřejná politika...173 // Veřejné zájmy...175 // III. Historie sociální práce...179 // Sociální práce do počátku novověku...179 // Sociální práce od doby reformace do 19. století...185 // Sociální práce v době současné...189 // Domácí historie sociální práce...195 // IV. Klíčové pojmy...201 // Humanita...201 // Solidarita...203 // Důstojnost...204 // Pomoc...207 // Moc...208 // Normalita...211 // Sociální prostředí...213 // Klient (uživatel služby)...215 // Interakce...217 // Případ...219 // Potřeby a jejich hodnocení...221 // Kvalita života...223 // Sociální fungování a životní situace...226 // Sociální vyloučení a sociální začleňování ...232 // Sociální riziko...234 // Sociální ochrana...236 // Sociální intervence...238 // V. Trendy
veřejné politiky...243 // Flexicurity...243 // Kvazitrh a marketizace...244 // Manažerismus...246 // Deinstitucionalizace...248 // Participativní vládnutí...250 // Praxe založená na důkazu...252 // Harmonizace práce a rodiny...253 // Sociální ekonomika...257 // 6 // Obsah // VI. Metody a techniky...259 // Krizová intervence...259 // Případová práce...262 // Sociální terapie...264 // Aktivní naslouchání...265 // Vedení rozhovoru...268 // Případová konference...270 // Mentoring a mentoringové intervence pro děti a dospívající...272 // Preterapie, pre-terapie...275 // Aktivační programy...277 // Rekvalifikační programy...279 // Restorativní setkání...281 // Probace...283 // Zooterapie a zoorehabilitace...285 // Reminiscence/reminiscenční terapie...287 // Sociální práce s jedinci ve skupinách...290 // Vyjednávání...294 // Zprostředkování...296 // Mediace...299 // Sociální práce s rodinou...302 // Rodinné skupinové konference...305 // Videotrénink interakcí (VTI)...306 // Práce s komunitou...309 // Komunitní plánování ...313 // Práce se sítěmi podpory...316 // Sociálně-demografická analýza...320 // Medializace...321 // Veřejné slyšení...323 // Sociální akce...324 // Sociální podnikání...326 // Organizace dobrovolnictví...328 // VII. Ohrožené skupiny / náročné situace...331 // Nezaměstnanost...331 // Chudoba...334 // Předlužení...336 // Bezdomovectví...338 // Prostituce...341 // Imigranti...344
// Extrémistické skupiny...346 // Riziková mládež...347 // Děti ulice...350 // Domácí násilí ...353 // Nebezpeční multirecidivisté s poruchami osobnosti...355 // Sekundární viktimizace...357 // Ohrožená rodina...359 // Rozvod / rozchod dospělých partnerů...362 // Nevhodné zacházení s dítětem...363 // Psychické trauma u dětí...366 // Vysoké stáří...369 // Umírající...374 // Ztráta blízkého člověka...375 // 7 // Encyklopedie sociální práce // Psychické trauma u dospělých...377 // Lidé závislí na alkoholu...380 // Lidé závislí na nealkoholových drogách...381 // Lidé s jinými závislostmi...383 // Lidé ohrožení závislostí na sektách...385 // Lidé se zdravotním postižením...387 // Lidé se smyslovým postižením...389 // Lidé s tělesným postižením...391 // Lidé s mentálním postižením ...393 // Lidé s dlouhodobým onemocněním...395 // Lidé s demencí...396 // Lidé s duševní nemocí...400 // Sociálně vyloučené lokality...402 // Menšiny ohrožené sociálním vyloučením...405 // Mnohoproblémový klient...408 // VIII. Služby a programy... // Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež... // Kontaktní centrum ... // Ústavní zařízení pro děti a mládež... // Ústavní zařízení pro lidi s postižením... // Chráněné bydlení... // Chráněná pracoviště... // Poradenství pro osoby se zdravotním postižením // Psychiatrické léčebny... // Terapeutické komunity... // Azylové
domy pro matky s dětmi... // Stacionáře... // Denní centra pro seniory... // Domovy pro seniory... // Hospic... // Svépomocné skupiny... // Služby pro bezdomovce... // Sociální práce s prostitutkami... // Občanské poradny... // Sociální firmy... // Podporované zaměstnávání... // Dluhové poradenství... // Rodinná centra... // Manželské poradenství... // Sociálně-právní ochrana dětí... // Systém včasné intervence (SVI)... // Multisystemická terapie... // Programy pro ohrožené děti a mládež... // Pěstounská péče... // Osvojení... // Školní sociální pracovník... // Terénní práce s mládeží... // Multidisciplinámí týmy pro mládež... // Terénní práce s uživateli drog... // Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách Vězeňství... ., // 411 // 411 // 412 414 417 419 421 // 423 // 424 426 428 431 // 433 // 434 // 438 // 439 441 444 446 // 449 // 450 452 455 457 // 459 // 460 .462 .464 .466 .468 .470 .472 .474 .476 .478 .480 // 8 // Obsah // Sociální práce s pachateli trestných činů...484 // Probační programy...487 // Služby pro pachatele domácího násilí...490 // Sociálni práce s oběťmi trestných činů...491 // Služby pro oběti domácího násilí...494 // Humanitární pomoc...496 // Mezinárodní sociální práce...499 // IX. Profese...503 // Sociální pedagogika a sociální práce...503 // Sociální práce a jiné pomáhající obory / profese...506 // Vzdělávání v sociální práci...509
// Identita oboru / profese sociální práce...512 // Supervize...514 // Kompetence v sociální práci...516 // Kvalita sociální práce...518 // Kultura organizace...520 // X. Výzkum...525 // Metody a techniky výzkumu...525 // Výzkum implementace sociálních programů...530 // Hodnocení průběhu intervence...533 // Hodnocení výsledků intervence...536 // Hodnocení ekonomické stránky intervencí...539 // Případová studie...541 // Etické otázky výzkumu...543 // Významné osobnosti sociální práce...547 // Rejstřík...554 // Abecední seznam hesel...566 // Seznam autorů ESP...568 // Encyclopaedia of Social Work - Summary...570 // 9
(OCoLC)852382182
cnb002436000

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC