Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013
147 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-244-3527-5 (brož.)
Monografie
Na doplňkové tit. s. nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii 129-136, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000248353
OBSAH // // Přehled transkripčních značek Úvodem I Znaky a jejich fu n k ce // S v ětla Č m e jrk o vá // 1 A r b itr á r n o s t ja z y k o v ý c h z n a k ů : F e r d in a n d d e S a u s s u re 2 Z n a k ja k o ik o n , in d ex , s y m b o l: C h a r le s S a n d e r s P e irc e 3 R o z v in u tí P eirco v a u č e n í o ik o n ič n o sti a in d ex o v o sti: R o m a n J a k o b s o n 4 S h r n u tí // // 7 9 11 // 11 12 17 26 // // II // // F unkce sd ěle n í // S v ětla Č m ejrko vá // 1 J a k o b s o n ú v m o d e l ja z y k o v ý c h fu n k c í jako ro zv in u tí m o d elu B ühlerova 2 S h r n u tí // // 28 // 28 55 // // III Situace a k om u n ik ace // P etr K a d e t k a // 1 S itu a c e 2 V ě d e c k á situ a c e 3 K o m u n ik a č n í situ a c e 4 S h r n u tí // // 57 // 57 61 63 81 // // IV K om un ik ačn í vzorce a k om u n ik ačn í žán ry // P etr K adet k a // 1 T y p iz a c e , h a b itu a liz a c e a in stitu c io n a liz a c e k o m u n ik a č n íc h p r ů b ě h ů 2 K o m u n ik a č n í v z o rc e 3 K o m u n ik a č n í ž á n r y 4 S h r n u tí // // 83 // 83 85 92 101 // // V // // V ztahy m ezi ú častn ík y k om u n ik ačn í situ a ce // S větla Č m e jrk o vá // 1 R e č o v é ak ty : J o h n A u s tin a J o h n R . S e a rle 2 P rin c ip k o o p e ra c e : P au l G r ic e 3 M a x im y z d v o řilo s ti: G e o ffre y L e e c h 4 K o n c e p t tv á ře : E rv in g G o f fm a n 5 T e o rie z d v o
řilo s ti: P e n e lo p e B ro w n o v á a S te p h e n L e v in s o n // // 102 // 102 104 110 115 116 // // \f6 I d e n tita a p o z ic e : k o n s tr u o v á n í a v y je d n á v á n í id e n tity a p o z ic e m lu v č íh o a a d r e s á ta 7 S h rn u tí L ite r a tu r a P ř í l o h a č. I P řílo h a č . 2 P řílo h a č . 3 R e js třík S u m m a ry 119 127 129 137 140 141 143 145 // // \f
(OCoLC)864847568
cnb002468059

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC