Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013
208 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-244-3526-8 (brož.)
Monografie
Na doplňkové tit. s. nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 189-197, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000248357
Úvodem 13 // 1 REDUKČNÍ PROCESY V ŘEČI Z HLEDISKA FONETICKÝCH RYSŮ - Pavel Machač - Magdalena Ziková 17 // 1 Mluvená řeč a variabilita -- 2 Pojem redukce -- 2.1 Redukce hláskové vs. redukce slovní -- 2.1.1 Redukce hláskové -- 2.1.2 Redukce slovní -- 2.2 Redukce vokalické vs. redukce v širším smyslu -- 2.2.1 Redukce vokalické - redukce v užším smyslu -- 2.2.2 Redukce v širším smyslu -- 2.3 Redukce strukturní vs. redukce „hypoartikulační" -- 3 Aspekty řečové variability -- 3.1 Podmínky řečové variability -- 3.1.1 Zvukové redundance -- 3.1.2 Jednotky percepce řeči -- 3.1.3 Fonotaktická pravidla -- 3.1.4 Nefonetické lingvistické faktory -- 3.1.4.1 Gramatické struktury -- 3.1.4.2 Lexikální stereotypy a pravděpodobnost výskytu slov -- 3.2 Příčiny vzniku redukovaných forem -- 3.2.1 Fyziologické příčiny -- 3.2.1.1 Synchronizace artikulátorů -- 3.2.1.2 Koartikulační jevy -- 3.2.2 Artikulační úsilí -- 3.3 Faktory ovlivňující přítomnost a míru redukcí -- 3.3.1 Extralingvistické faktory -- 3.3.2 Lingvistické faktory -- 3.4 K postavení redukovaných forem v řeči(prestové a lentové formy slov) -- 4 Fonetické rysy a redukované formy v mluvené češtině -- 4.1 Minimální fonetická informace -- 4.2 Minimální fonetická informace kontextuálnía a kontextuální -- 4.3 Fonetické rysy -- 4.3.1 Vlastní fonetické rysy -- 4.3.2 Nevlastní fonetické rysy -- 4.4 Výslovnostní oblasti, zvukové siluety a kontury -- 5 Fonetické rysy při analýze redukovaných forem -- 5.1 Paralelní artikulace -- 5.1.1 Homofonie -- 5.1.2 Typy paralelních artikulací -- 5.2 Ilustrace modifikovaných fonetických rysů -- 5.3 Zápis redukovaných forem pomocí fonetických rysů ve vztahu k formám kanonickým //
II REDUKČNÍ PROCESY V PRODUKCI MLUVENÉ ČEŠTINY: STABILITA FONETICKÝCH RYSŮ - PavelMachač - Magdalena ZÍková 45 // 1 legitimita redukovaných forem -- 2 Redukce samohláskové -- 3 Redukce souhláskové -- 3.1 Explozivy -- 3.1.1 Charakteristika exploziv -- 3.1.2 Redukce exploziv závislé na znělosti -- 3.1.3 Redukce exploziv závislé na místě tvoření -- 3.1.4 Shrnutí -- 3.2 Frikativy -- 3.2.1 Charakteristika frikativ -- 3.2.2 Znělostní funkce frikativ -- 3.2.3. Shruntí -- 3.3 Afrikáty -- 3.3.1 Charakteristika afrikát -- 3.3.2 Redukce afrikát -- 3.4 Sonory -- 3.4.1 Charakteristika sonor -- 3.4.2 Redukce sonor -- 3.5 Shrnutí stability vokalických a konsonantických rysů -- 3.6 Stabilita rysů ve čtených vs. spontánních projevech -- 4 Redukce nadsegmentální -- 4.1 Redukce závislé na přízvuku a pozici slabiky ve vyšších řečových jednotkách -- 4.2 Rys slabičnosti -- 4.2.1 Nestandardní reprezentace slabičného vrcholu -- 4.2.2 „Pobočné“ slabiky // III REDUKČNÍ PROCESY V PERCEPCI MLUVENÉ ČEŠTINY: ROBUSTNOST FOENTICKÝCH RYSŮ - Pavel Machač - Magdalena Zíková 69 // 1 Pojem percepční robustnost -- 2 Základní otázky výzkumu v oblasti percepce redukovaných forem -- 2.1 Experiment: desonorizace frikativ v mluvené češtině -- 2.2 Experiment: šeptané frikativy v češtině -- 2.2.1 Fonologická vs. fonetická znělost -- 2.3 Kompenzace redukovaných rysů pomocí fonetického detailu -- 2.4 Kompenzace redukovaných forem pomocí obsahového kontextu -- 2.5 Různé kompenzační strategie v závislosti na typu redukce -- 2.6 Experiment: paralelní artikulace ve spontánní češtině -- 2.7 „Fonologizace“ fonetických rysů ve spontánníčeštine? -- 2.8 Role obsahového kontextu -- 2.9 Mentální reprezentace redukovaných forem -- 3 Shrnutí -- 4 Závěr //
IV PŘESAHY MEZI MELODÉMY V BĚŽNÉ ŘEČI - Zdena Pálková 87 // 1 Melodémy ve standardu češtiny -- 1.1 Intonace a melodie -- 1.2 Melodém a kadence -- 1.3 Přehled melodémů, jejich funkce -- 1.3.1 Melodém ukončující klesavý -- 1.3.2 Melodém ukončující stoupavý -- 1.3.3 Melodém neukončující -- 2 Melodémy v realitě běžné řeči -- 2.1 Zjištění z nových výzkumů -- 2.2 Zaměnitelnost melodémů? -- 2.3 Porovnání kontur -- 3 Přesahy melodémů v řeči: doklady z empirického výzkumu -- 3.1 Vlivné faktory -- 3.2 Popis experimentu -- 3.3 Některé výsledky -- 3.4 Příklady záměnných kontur -- 4 Shrnutí // V PROZODICKÉ VLASTNOSTI ČEŠTINY VE VZTAHU K MEZISLOVNÍMU SANDHI - Zdena Palicová 106 // 1 Výchozí předpoklady -- 1.1 Vztah zvukových kvalit a mezislovní hranice v češtině -- 1.2 Mluvní takt a slovní přízvuk -- 2 Takt a slovo v segmentaci textu -- 2.1 Základní typy taktů -- 2.2 Délka taktu -- 2.3 Pravidelnosti a modifikace základních tendencí -- 2.3.1 Předložková spojení -- 2.3.2 Některé další tendence při spojování monosylab do taktů -- 3 Zvuková charakteristika mluvního taktu -- 3.1 Základní tendence -- 3.2 Melodická kontura taktu -- 3.3 Diskuse // VI K TEORII ČESKÉHO PRAVOPISU - Oldřich Uličný 119 // 1 Vizuální komunikační prostředky -- 1.1 Vizuální komunikační prostředky a jejich systémy -- 1.1.1 Grafické systémy pro záznam řeči jednoho jazyka -- 1.1.1.1 (Orto)grafický systém hláskového písma jednoho jazyka -- 2 K pravopisným principům -- 2.1 Český pravopis ve vztahu k jazykovým rovinám a komunikačním aspektům -- 2.2 Principy grafematické -- 2.2.1 Principy syntaktické -- 2.2.2 Principy pragmatické -- 2.3 Jiné typy pravopisných aspektů //
VII GRAFÉMIKA A ČESKÁ GRAFICKÁ SOUSTAVA - Martin Beneš 122 // 1 Grafické a zvukové reprezentační systémy a významová rovina jazyka -- 2 Terminologie (na příkladu češtiny) -- 3Korespondence foném-grafém v češtině a principy českého pravopisu // VIII K FONOLOGICKÝM RYSŮM ČESKÉHO PRAVOPISU - Oldřich Uličný 139 // 1 Narušování fenologického principu -- 2 Diakritika v češtině a polštině -- 3 Spřežkový pravopis -- 3.1 Spřežky v polštině -- 3.2 Spřežky v češtině -- 3.3 Kumulativní grafémy -- 4 Struktura českých spřežek -- 4.1 Protifonologický první grafém -- 4.2 Protifonologický druhý grafém -- 4.3 Protifonologické oba grafémy -- 5 Princip fonologický, nebo morfologický? //
IX K PŘÍZNAKOVÝM GRAFICKÝM A VÝSLOVNOSTNÍM RYSŮM SOUČASNÉ ČEŠTINY - Oldřich Uličný 144 // 1 Centrum a periferie v grafice a ve výslovnosti -- 1.1 Příznak, příznakový -- 2 Přejatá slova - příznakové centrum češtiny -- 2.1 Slova cizí a přejatá -- 2.2 Integrace přejatých výrazů -- 3 Psaní a výslovnost konsonantů v přejatých slovech -- 3.1 Vítězství -K-: už nikdy balgón -- 3.2 Konsonanty k-g, s-z ve slovech přejatých -- 4 Příznakovost centra a příznak fonologické opozice -- 4.1 Příznakovost fonologická a lexikální -- 4.2 Příznakovost a perifernost -- 4.3 Rešerže aj. -- 4.4 Signalizační, nikoli adaptabilní jev -- 5 Zápis a výslovnost vokálů ve slovech přejatých -- 5.1 Vokalická kvantita -- 5.2 Kvantita v domácích a přejatých slovech -- 5.3 Bohemizace derivační grafiky -- 5.4 Expresívní grafika -y- -- 5.5 Bohemizace výslovnosti cizích názvů -- 6 Některé domácí výrazy - periferie grafiky i výslovnosti -- 6.1 Hláskování českých písmen -- 6.2 Příznak fonologický a příznak lexikální -- 7 Hláskované graficko-fonické zkratky - druhé příznakové centrum českého jazyka -- 7.1 Zkratky GFH -- 7.2 Zkratky v lexikologii -- 7.3 Přízvuk zkratek GFH -- 7.4 Zkratky GFH jako lexémy -- 7.5 Lexikologický vs. fonetický přístup -- 7.6 Hloubkový aspekt zkratek GFH -- 7.7 Zkratky GFH v povrchových pozicích -- 7.8 Zkratky GFH - příznakové centrum lexika -- 8 Závěr //
X INTERPUNKCE JAKO PŘÍKLAD SYNTAKTOCKÉHO PRAVPISU - Martin Prošek 158 // 1 Co je interpunkce -- 2 Interpunkční čárka -- 2.1 Tradiční výklady - interpunkce ve větě jednoduché -- 2.2 Tradiční výklady - interpunkce v souvětí -- 2.3 Spojky a, i, ani, nebo, či -- 2.4 Dvojité spojovací výrazy -- 2.5 Interpunkce ve větě jednoduché - subordinace -- 2.5.1 Přívlastek volný a těsný -- 2.5.2 Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný -- 2.5.3 Příslovečná určení -- 2.5.4 Doplněk -- 2.5.5 Ostatní syntaktické vztahy -- 2.5.6 Infinitivní konstrukce -- 2.6 Čárka v souvětí -- 3 Perspektiva interpunkčního popisu // XI ÚVAHY NAD SOUČASNÝM ČESKÝM PRAVOPISEM - Martin Beneš - Kamila Smejkalová 169 // 1 Kpravopisu přejatých slov -- 1.1 Postupy grafické adaptace přejatých a cizích výrazů -- 2 Míra adaptace -- 3 Současná kodifikace pravopisu přejatých slov -- 4 Psaní příslovečných spřežek -- 5 Psaní velkých písmen v češtině -- 6 Pravopis morfosyntaktický - záznam mluvnické shody // Literatura -- Rejstřík -- Summary
(OCoLC)864847529
cnb002470143

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC