Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013
295 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-244-3591-6 (brož.)
Monografie
Na doplňkové tit. s. nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 273-286, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000248359
Úvodem 11 // I K metodologii zpracování syntaxe věty v moderní mluvnici češtiny - Oldřich Uličný 13 // 1 K základním pojmům syntaktického popisu věty -- 2 Popis české syntaxe na základě větněčlenské teorie (povrchová syntax) -- 3 Popis české věty na základě valenční teorie -- 4 Zkřížení valenčního a větněčlenského přístupu -- 5 Jakou závislostní teorii může nabídnout koncepce moderní mluvnice češtiny? // II Základní syntaktické pojmy - Milada Hirschová 20 // 1 Základní pojmy v novějších českých syntaxích -- 2 Základní syntaktické pojmy ještě jednou -- 3 Závěr // III K možnostem syntaktické analýzy věty - Jindřiška Svobodová 35 // 1 K pojetí významu v syntaxi, povrchová syntax -- 2 Hloubková syntax -- 3 Větné vzorce a valence -- 4 Valenční versus větněčlenská koncepce -- 5 Závěr // IV K pojetí souvětí - Josef Štěpán 51 // 1 Pojetí souvětí v základních českých mluvnicích od osmdesátých let 20. století -- 2 Vlastní pojetí souvětí ve vztahu k pojetím od osmdesátých let -- 3 Teorie souvětného členu -- 4 Druhy souvětných členů -- 5 Závěr // V Ke koncepci souvětných struktur - Svatava Škodová 65 // 1 Pojetí reduplikace -- 2 Pojetí koordinace -- 3 Závěr // VI Reduplikační koordinace v syntaktickém systému češtiny - Svatava Škodová 81 // 1 Jazykový materiál -- 2 Porovnání reduplikační koordinace s koordinací prototypickou -- 3 Reduplikační koordinace a její funkce v syntaxi češtiny -- 4Závěr // VII Syntax výpovědi - Milada Hirschová 103 // 1 Věta a výpověď -- 2 Modifikace syntaktických celků -- 3 Závěr //
VIII Koreferenční vztahy v textu - Anna Nedoluzhko 127 // 1 Gramatická a textová koreference -- 2 Jevy příbuzné s koreferencí -- 3 Zpracování koreference v Pražském závislostním korpusu -- 4 Závěr // IX Verbonominální přísudek v české větě - Vladimír Petkevič - Tomáš Jelínek 150 // 1 Přehled typů forem jmenné části verbonominálního přísudku -- 2 Syntaktická substantiva v nominativu, instrumentálu a genitivu -- 3 Syntaktická adjektiva v nominativu, instrumentálu a genitivu -- 4 Adverbium -- 5 Periferní případy -- 6 Shoda spony ve verbonominálním přísudku -- 7 Závěr // X Frekvence syntaktických funkcí substantiv ve vztahu k jejich pádu - Tomáš Jelínek 182 // 1 Korpus -- 2 Pády substantiv -- 3 Syntaktické funkce substantiv -- 4 Frekvence syntaktických funkcí substantiv ve vztahu k jejich pádu -- 5 Závěr // XI Základní charakteristika infinitivních tvarů z hlediska transformačně generativní analýzy - Ludmila Veselovská 196 // 1 Kategoriální rysy českých verbálních tvarů -- 2 Postavení infinitivu -- 3 Infinitivní fráze (infP) a věta -- 4 Větná struktura, slovesné argumenty a thetateorie -- 5 Podobnost Infstruktura vět -- 6 Subjektinfinitivní konstrukce: PRO -- 7 Rozdělení infinitivů podle způsobu vyjádření jejich θA1 -- 8 Monoklauzální a biklauzální strukturyVhn+Vnf // XII Infinitiv s agentem v nominativu - Ludmila Veselovská 216 // 1 Nadzvednutí na subjekt (raising to subject) -- 2 Restrukturalizace -- 3 Další testy na velikost struktury: funkční hlavy -- 4 Funkční hlavaC a projekce CP -- 5 Funkční hlava T a projekce TP -- 6 Funkční hlava v a projekce vP -- 7 Monoklauzální a biklauzální analýza InfP //
XIII Vazba objektu s infinitivem -- Ludmila Veselovská 246 // 1 Pozice maticového objektu (object raising) -- 2 Theta role uvnitř vazby ACC+InfP -- 3 Formální rozdíly mezi ECM a PROObj -- 4 Arbitrární PRO -- 5 Závěr // Literatura -- Rejstřík -- Summary
(OCoLC)864847622
cnb002475192

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC