Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:12x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2013
199 s. : il., formuláře ; 21 cm

ISBN 978-80-7464-475-7 (brož.)
250 výt.
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Část. slovenský text, anglické resumé
000248417
Obsah // ÚVOD...8 // 1. FILOZOFICKO-PEDAGOGICKÉ POJETÍ INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...10 // 1.1 Soclálnf spravedlnost versus sociálni rovnost...10 // 1.2 Dominantní skupiny versus cílové skupiny...11 // 1.3 Sociální rovnost v legislativní perspektivě...13 // 1.4 Podpora sociálni rovnosti v pregraduální přípravě pedagogů...15 // Literatura...16 // 2. VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V AKTUÁLNÍM POLITICKÉM A PRÁVNÍM KONTEXTU ČESKÉ REPUBLIKY...17 // 2.1 Vzděláni - kvalifikace - práce...17 // 2.2 Vývoj normativních aktů k přístupnosti vysokoškolské kvalifikace lidí se zdravotním postižením v České republice v letech 1991 - 2013...20 // 2.3 Mezinárodni kontexty a přiklad dobré praxe...26 // 2.4 Analýza a komparace vybraných normativních aktů ČR...31 // 2.5 Všemocný bezmocný zákon...37 // Literatura...39 // 3. STRATEGIE ROVNÉHO PŘÍSTUPU KE STUDIU BEZ BARIÉR VE VYSOKOŠKOLSKÉM PROSTŘEDÍ SE ZAMĚŘENÍM NA OSTRAVSKOU UNIVERZITU V OSTRAVĚ...43 // 3.1 Vysokoškolské vzdělávání v ČR - měřitelné ukazatele...43 // 3.2 Vzděláváni na Ostravské univerzitě v Ostravě...44 // 3.3 Na cestě k inkluzi ve vzdělávání...44 // 3.4 Inovace studijních oborů...47 // 3.5 Dalši mechanizmy podpory inkluzivního vzdělávánf...48 // Literatura...51 // 4. OPTIMALIZACE POODMÍNEK TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ // V KONTEXTU VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ...52 // 4.1 Kompetence vysokoškolského
studenta...52 // 4.2 Studenti se specifickými potřebami v terciárním vzdělávání...55 // 4.3 Optimalizace psychosociálních, personálních a studijních podmínek...59 // Literatura...67 // 5.PROFESNÍ STÁŽ STUDENTŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI...69 // 5.1 Význam profesní stáže v pregraduální přípravě...69 // 5.2 Zajištěnf profesních stáží studentů se SVP a SEZ...72 // 5.3 Případové studie k realizaci profesní stáže...75 // 5.4 Evaluace realizovaných profesních stáží...79 // Literatura...85 // 6.CENTRUM PYRAMIDA - PODPORA STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ...87 // 6.1 Legislativní platforma center podpory pro studenty se SVP...87 // 6.2 Koncepce a struktura Centra Pyramida...89 // 6.3 Registrováni studenti se SVP...92 // Literatura...99 // 7.SPECIFICKÉ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY A REALITA STUDIA VE ZDRAVOTNICKÝCH NELÉKAŘSKÝCH OBORECH NA VYSOKÉ ŠKOLE...101 // 7.1 Legislativní pozadi versus studenti se SVP v nelékařských zdravotnických oborech 101 // 7.2 Dotazníkové šetřeni mezi studenty nelékařských zdravotnických oborů...103 // 7.3 Pohledy studentů na realitu studia pro uchazeče se SVP...109 // 7.4 Úskalí studia nelékařských profesních oborů...115 // Literatura...117 // 8.PODPORA ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTŘEBAMI // V KONTEXTE VYSOKOŠKOLSTVÉHO ŠTÚDIA...119 // 8.1 Inkluzivny koncept vzdelávania s ohľadom na vysokoškolské studium...119
// 8.2 Študenti so špecifickými potrebami na Katolické] univerzite v Ružomberku.120 // 8.3 Konzekvencie pre štúdium študentov so špecifickými potřebami...121 // 8.4 Vysokoškolské štúdium študentov so ŠP vo vybraných európskych krajinách..131 // Literatura... 134 // 9.INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE ŠTUDENTOV SO ZNEVÝHODNENÍM NA TERCIÁRNOM STUPNI VZDELÁVANIA...136 // 9.1 Súčasný stav problematiky - kontextuálna analýza...136 // 9.2 Teoretické východiská inkluzivneho vzdelávania na terciárnom stupni..142 // 9.3 Edukácia študentov s telesným postihnutím, chorých a zdravotne oslabených na VŠ 144 // 9.4 Charakteristika jednotlivcov so špecifickou poruchou učenia v období adolescencie a dospelosti v prostredí VŠ...146 // 9.5 Edukácia študentov so zrakovým postihnutím na VŠ...154 // 9.6 Stručný pohľad do inkluzfvnych systémov jednotlivcov so zrakovým postihnutím vo vybraných krajinách...158 // Literatúra...163 // ZÁVĚR...167 // SUMMARY...168 // SEZNAMY...169 // REJSTŘÍKY...175 // PŘÍLOHY...179
cnb002536035

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC