Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2010
550 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-251-2654-7 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Terminologický slovník
Dotisk 2011
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000248462
Části -- Jazyk Objective-C 2.0 -- Lekce 1 -- Programování v Objective-C -- Překládání a spouštění programů -- Použití Xcode -- Použití aplikace Terminal -- Vysvětlení prvního programu -- Zobrazení hodnot proměnných -- Souhrn -- Cvičení -- Třídy, objekty a metody , -- Co je to vlastně objekt? -- Instance a metody -- Třída Objective-C pro práci se zlomky -- Oddíl @interface -- Výběr názvů -- Instanční proměnné -- Metody třídy a instancí -- Oddíl @implementation -- Oddíl vlastního programu -- Přístup k instančním proměnným a zapouzdření dat -- Souhrn -- Cvičení -- Lekce 3 -- Datové typy a výrazy -- Datové typy a konstanty -- Typ int -- Typ float -- Type double -- Typ char -- Kvalifikátory: long, long long, short, unsigned a signed -- Typ id -- Aritmetické výrazy -- Priorita operátorů -- Celočíselná aritmetika a unární operátor minus -- Operátor modulo -- Převody celých čísel a čísel s pohyblivou desetinnou čárkou -- Operátor převodu typů -- Operátory přiřazení -- Třída Kalkulačka -- Bitové operátory -- Bitový operátor AND -- Operátor bitového inkluzivního OR -- Operátor bitového exkluzivního OR -- Operátor komplementu -- Operátor posunu doleva -- Operátor posunu doprava -- Typy_Bool,_Complex a Imaginary -- Cvičení -- Lekce 4 -- Programové smyčky -- Příkaz for -- Zadání z klávesnice -- Vnořené smyčky for -- Varianty smyček for -- Příkaz while -- Příkaz do -- Příkaz
break -- Příkaz continue -- Souhrn -- Cvičení -- Li%%£ -- Rozhodování -- Příkaz if -- Konstrukce if-else -- Složené relační testy -- Vnořené příkazy if -- Konstrukce else if -- Příkaz switch -- Logické proměnné -- Podmínkový (ternární) operátor -- Cvičení -- Lekce 6 -- Třídy zblízka -- Oddělení rozhraní a implementace do samostatných souborů -- Generované přístupové metody -- Přístup k atributům pomocí operátoru tečka -- Metody s více argumenty -- Metody bez názvů argumentů -- Operace se zlomky -- Lokální proměnné -- Argumenty metod -- Klíčové slovo static -- Klíčové slovo self -- Alokování a vracení objektů z metod -- Rozšíření definic třídy v hlavičkovém souboru -- Cvičení -- Lekce 7 -- Dědičnost -- Vše začíná v kořenu -- Nalezení správné metody -- Rozšíření prostřednictvím dědičnosti: Přidání nových metod -- Třída pro bod a alokování paměti -- Direktiva @class -- Instance vlastnící své objekty -- Překrývání metod -- Která metoda se vybere? -- Překrytí metody dealloc klíčovým slovem super -- Rozšiřování dědičností: Doplnění instančních proměnných -- Abstraktní a sdružené třídy -- Cvičení -- Lekce 8 -- Polymorfizmus, dynamické typování a dynamická vazba -- Polymorfizmus: Stejný název, jiná třída -- Dynamická vazba a typ id -- Kontrola během kompilace a za běhu -- Datový typ id a statické typování -- Typy argumentů a návratových
hodnot u dynamického typování -- Dotazy na třídy -- Zpracování výjimek pomocí @try -- Cvičení -- Lekce 9 -- Více o proměnných a datových typech -- Inicializování tříd -- Návrat k oboru platnosti -- Direktivy řízení oboru platnosti instančních proměnných -- Externí proměnné -- Statické proměnné -- Specifikátory paměťové třídy -- auto -- const -- volatile -- Výčtové datové typy -- Příkaz typedef -- Převody datových typů -- Převodní pravidla -- Rozšíření o znaménko -- Cvičení -- Lekce 10 -- Kategorie a protokoly -- Kategorie -- Poznámky ohledně kategorií -- Protokoly -- Neformální protokoly -- Složené objekty -- Cvičení -- Lekce 11 -- Preprocesor -- Příkaz #define -- Pokročilejší typy definic -- Operátor # -- Operátor
-- Příkaz #import -- Podmíněná kompilace -- Příkazy #ifdef, #endif, #else a #ifndef -- Příkazy preprocesoru #if a #elif -- Příkaz #undef -- Cvičení -- lekce 12 -- Další prvky jazyka C -- Pole -- Inicializování prvků pole -- Funkce -- Argumenty a místní proměnné , -- Vracení výsledku funkce -- Funkce, metody a pole -- Struktury -- Inicializování struktur -- Pole struktur -- Struktury ve strukturách -- Další podrobnosti o strukturách -- Nezapomeňte na objektově orientované programování! Ukazatele -- Ukazatele a struktury -- Ukazatele, metody a funkce -- Ukazatele a pole -- Operace s ukazateli -- Ukazatele a adresy v paměti -- Union -- Nejsou to objekty! -- Různé
prvky jazyka -- Složené literály -- Příkaz goto -- Prázdný příkaz -- Operátor čárka -- Operátor sizeof -- Argumenty příkazového řádku -- Jak věci fungují -- Fakt 1: Instanční proměnné jsou uloženy ve strukturách -- Fakt 2: Objektová proměnná je vlastně ukazatelem -- Fakt 3: Metody jsou funkce a volání metod jsou voláním funkcí -- Fakt 4: Typ id je obecným ukazatelovým typem -- Cvičení -- Část II -- Základy frameworku Foundation -- Lekce 13 -- Úvod do frameworku Foundation -- Dokumentace frameworku Foundation -- Lekce 14 -- Čísla, řetězce a kontejnery -- Číselné objekty -- Rychlý pohled na automaticky uvolňovaný zásobník -- Textové objekty -- Více o funkci NSLog -- Měnitelné a neměnné objekty -- Měnitelné řetězce -- Kam všechny ty objekty mizí? -- Objekty pole -- Pozor na hodnotu nil -- Vytvoření adresáře -- Generované metody třídy Vizitka -- Rychlé procházení objektových kontejnerů -- Řazení polí -- Slovníkové objekty -- Procházení slovníkem -- Objekty množin -- Cvičení -- Práce se soubory -- Správa souborů a složek: NSFileManager -- Práce s třídou NSData -- Práce se složkami -- Procházení obsahem složky -- Práce s cestami: NSPathUtilities.h -- Běžné metody pro práci s cestami -- Kopírování souborů a použití třídy NSProcessInfo -- Základní operace se soubory: NSFileHandle -- Cvičení -- Lekce 16 -- Správa paměti -- Automaticky uvolňovaný zásobník -- Počítání
odkazů -- Počítání odkazů a řetězce -- Počítání odkazů a instanční proměnné -- Příklad automatického uvolnění -- Souhrn pravidel správy paměti -- Automatická správa paměti (garbage collection)., Cvičení -- Lekce 17 -- Kopírování objektů -- Metody copy a mutableCopy -- Mělké a hluboké kopírování -- Implementování protokolu <NSCopying> -- Kopírování objektů v přístupových metodách -- Cvičení -- Lekce 18 -- Archivování -- Archivování pomocí seznamů vlastností -- Archivování pomocí NSKeyedArchiver -- Zápis kódovacích a dekódovacích metod -- Použití třídy NSData k vytváření vlastních archivů -- Použití archivace ke kopírování objektů -- Cvičení -- Část III Cocoa a SDK iPhone -- Lekce 19 -- Úvod do Cocoa -- Vrstvy operačního systému -- Cocoa Touch -- Lekce 20 -- Psaní aplikací pro iPhone -- Sada iPhone SDK -- Vaše první aplikace pro iPhone -- Vytvoření nového projektu aplikace pro iPhone -- Zadání kódu -- Návrh uživatelského rozhraní -- Kalkulačka iPhone se zlomky -- Začátek nového projektu KalkulackaZlomku -- Definování objektu řídícího zobrazovaný rámec -- Třída Zlomek -- Třída Kalkulačka pracující se zlomky -- Návrh uživatelského rozhraní -- Souhrn -- Cvičení -- Část IV Přílohy -- A: Glosář -- B: Souhrn jazyka Objective-C 2.O -- C: Zdrojový kód adresáře -- D: Prostředky -- Rejstřík
(OCoLC)655157925
cnb002108462

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC