Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2014
238 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-210-6631-1 (brož.)
Nad názvem: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 209-228 a rejstřík
Část. slovenský text, anglické resumé
000248480
Rudolf Šrámek a onomastika...9 // I. Pojetí a postavení onomastiky, propriální sféra jazyka...13 // Profilovanie komponentov onomastiky ako vedy na základe fungovanie oným v texte a kontexte...15 (Profiling of the Components of Onomastics as a Science on the Basis of a Function of Onyms in the Text and Context - Pavol Odaloš) // Socioonomastické aspekty volby a zápisu standardizovaných proprií do oficiálních textů...33 (Socioonomastic Aspects of the Choice and Record of Standardized Proper Names in Official Texts - Miloslava Knappová // Apelatívny člen, apelatívny komponent propria a informácia o propriu v podobe apelatíva...40 ( An Appellative Member, Appellative Component of a Proper Name, and Information about a Proper Name in the Form of an Appellative - Iveta Valentová) // Poznámky k tzv. mikrostrukturním vztahům v onymii...47 (Comments on So-Called Microstructural Relations in Onymy - Václav Lábits) // II. Problematika antroponym a toponym...53 // Nové tendence v současné antroponymii...55 (New Tendencies in Contemporary Anthroponymy - Svatopluk Pastyřík) // Kolokace vlastních jmen...61 (Collocations of Proper Names - Jaroslav David) // Volba rodného jména v kontextu proměn společenského klimatu českých zemí po r. 1945...66 (A Choice of the First Name in the Context of Societal Climate Changes in the Czech Lands after 1945 - Ondřej Bláha) // Současný fenomén dvojího příjmení u žen...74 (Current Phenomenon of Two Women’s Surnames - Martina Kloudová) //
Názory diskutujících na internetu na přechylování příjmení...78 ( Opinions of the Internet Discussion Participants on the Gender Inflection of Surnames - Bohumila Jímková) // Typy příjmení a vývoj přezdívek a jmen po chalupě...84 (Types of Surnames and the Process of Creation of Nicknames and Names Referring to a Cottage - Markéta Maturová) // Současné studentské přezdívky na pražských středních školách...90 (Contemporary Students’ Nicknames at Secondary Schools in Prague - Marta Kvíčalová) // Uliční názvosloví 20. století a tendence ovlivňující výběr názvů...96 (Street Terminology in the 20th Century and Tendencies Affecting the Selection of Names - Marie Janečková) // K některým aspektům motivace v urbanonymii...102 (On Particular Aspects of a Motivation in Urbanonymy - David Vaculík) // Vlastní jména typu Meziříčí, Pětipotočí v Českém národním korpusu 107 (Proper Names of the Type of Meziříčí, Pětipotočí in the Czech National Corpus - Ivana Kolářová) // Solopisky, Bezdědický kluček, Pode Zděmi, Rooseweltova Ke standardizovaným podobám českých toponym...115 (Solopisky, Bezdědický kluček, Pode Zděmi, Rooseweltova On Standardised Forms of Czech Toponyms - Pavel Štěpán) // Hádky o Hádky (k lidové etymologii v pomístních jménech)...122 (Quarrels about Hádky (on Folk Etymology in Local Names) - Stanislava Kloferová) //
III. Gramatické vlastnosti proprií, hypokoristika...127 // K deklinaci singulárových oikonyni středního rodu na ...129 (On the Declension of Czech Neuter Singular Oikonyms Ending in - Jana Marie Tušková) // Hypokoristika na -ča dříve a dnes...141 (Czech Hypocoristics Ending in -ča Then and Now - Jana Hoffmannová - Ivana Kolářová) // IV. Vlastní jména v literárním textu...147 // Jména postav v románech Vladislava Vančury...149 (Character Names in Vladislav Vančura’s Novels - Jiří Poláček) // Symbolika a jinotajnost vlastních jmen v Karlštejnských vigiliích Františka Kubky...155 (Symbolism and Allegory of Proper Names in Karlštejnské vigilie by František Kubka - Daniel Jakubíček // Jména postav v české absurdní dramatice 60. let 20. století...164 (Character Names in the Czech Theatre of the Absurd in the 1960s - David Kroča) // Funkce vlastních jmen ve Skvoreckého Miráklu...170 (A Function of Proper Names in Mirákl by Josef Škvorecký - Miroslav Chocholatý) // Antroponymá v spoločenskom románe...176 (Antroponyms in Social Novels - Zuzana Kováčová) // Vlastní jména v titulech realisticky laděné české prózy pro děti a mládež...184 (Proper Names in Titles of Realistically Inclined Czech Prose for Children and Youth - Milena Suhrtová) // Vlastní jména postav jako prostředek komiky v pohádkách Aloise Mikulky...191 (Proper Names of Characters as the Means of Humour in Fairy Tales by Alois Mikulka - Jitka Zítková) // Nomina propria v rozprávkovom type 510 A...197 (Nominal Proper Names in a Fairy Tale Type 510 A - Mariana Cechová) // K interdisciplinárnímu charakteru literární onomastiky...203 (On the Interdisciplinary Character of Literary Onomastics - Žaneta Dvořáková) // Literatura a prameny...209 // Summary...229 // Seznam autorů...233 // Věcný rejstřík...237

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC