Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 2.
Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2011
vi, 348 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-214-4398-3 (Vysoké učení technické ; brož.)
Anglicko-český terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 347-348
Určeno posluchačům technických fakult vysokých škol ke studiu předmětů Automatizace nebo Teorie automatického řízení v základním studiu případně v oborovém studiu automatizačního charakteru a rovněž všem zájemcům o tento obor
Vydavatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
000248789
OBSAH // 1. ÚVOD...1 // 2. LOGICKÉ ŘÍZENÍ ...5 // 2.1 Logické funkce 5 // 2.2 Booleova algebra 8 // 2.3 Vyjádření Booleových funkcí 11 // 2.4 Minimalizace logických funkcí 14 // 2.4.1 Karnaughovy mapy 14 // 2.4.2 Quine-McCluskeyho algoritmus 16 // 2.5 Realizace logických funkcí prvky NAND a NOR 20 // 2.6 Logické řídicí obvody 23 // 2.6.1 Kombinační obvody 23 // 2.6.2 Sekvenční obvody 28 // 2.7 Programovatelné automaty 34 // 3. SPOJITÉ LINEÁRNÍ ŘÍZENÍ ...37 // 3.1 Úvod 37 // 3.2 Laplaceova transformace 39 // 3.2.1 Přímá a zpětná transformace 39 // 3.2.2 Hlavní věty transformace 42 // 3.2.3 Řešení diferenciálních rovnic transformací 43 // 3.2.4 Laplaceova transformace v prostředí Matlab 44 // 3.3 Statické a dynamické vlastnosti regulačních členů 46 // 3.4 Diferenciální rovnice systému a přenos 47 // 3.5 Impulsní funkce a charakteristika 51 // 3.6 Přechodová funkce a charakteristika 52 // 3.7 Rozdělení základních regulačních členů 55 // 3.8 Frekvenční (kmitočtový) přenos 61 // 3.9 Frekvenční charakteristika v komplexní rovině 63 // 3.10 Logaritmická frekvenční charakteristika 67 // 3.11 Poloha pólů a nul přenosu 75 // 3.12 Dopravní zpoždění 75 // 3.13 Identifikace soustav z přechodové charakteristiky 78 // 3.14 Bloková algebra 89 // 3.15 Regulátory - základy, dynamické vlastnosti 95 // 3.16 Regulátory - konstrukční principy, použití 100 // 3.17 Přesnost regulace - trvalá regulační
odchylka 106 // 3.18 Stabilita regulačního obvodu 112 // 3.19 Kritéria stability 117 // 3.19.1 Hurwitzovo kritérium 117 // 3.19.2 Routh-Schurovo kritérium 120 // 3.19.3 Michajlov-Leonhardovo kritérium 121 // 3.19.4 Nyquistovo kritérium 123 // 3.20 Kvalita regulace a seřízení regulátorů 127 // 3.20.1 Základní pojmy 127 // 3.20.2 Lineární regulační plocha 128 // 3.20.3 Kvadratická regulační plocha 132 // 3.20.4 Kritérium optimálního modulu 137 // 3.20.5 Seřízení regulátorů metodou Ziegler-Nicholsovou 3.20.6 Seřízení regulátorů podle přechodové charakteristiky 140 // regulované soustavy 143 // 3.21 Rozvětvené regulační obvody 144 // 3.21.1 Obvody s pomocnou regulovanou veličinou 145 // 3.21.2 Obvody s pomocnou akční veličinou 147 // 3.21.3 Obvody s měřením poruchové veličiny 148 // 3.21.4 Obvody s modelem regulované soustavy 149 // 3.22 Mnohorozměrové regulační obvody 150 // 3.22.1 Základy maticového počtu 150 // 3.22.2 Maticové operace v systému Matlab 157 // 3.22.3 Mnohorozměrový regulační obvod 158 // 3.22.4 Autonomnost mnohorozměrových obvodů 161 // 3.22.5 Příklad výpočtu mnohorozměrového obvodu 163 // 3.23 Prostředky Matlabu pro popis systému 165 // 3.24 Prostředky Matlabu pro blokovou algebru 169 // 3.25 Prostředky Matlabu pro analýzu systému 171 // 3.26 Modelový příklad (DC motor) 179 // DISKRÉTNÍ ŘÍZENÍ 181 // 4.1 Diskrétní regulační obvod 181 // 4.2 Z-transformace 184 // 4.2.1 Přímá
transformace 184 // 4.2.2 Zpětná transformace 187 // 4.2.3 Vlastnosti Z-transformace 191 // 4.3 Diferenční rovnice 193 // 4.3.1 Zavedení diferenčních rovnic a jejich řešení 193 // 4.3.2 Diskretizace spojitých systémů 199 // 4.4 Matematický popis diskrétních členů 202 // 4.4.1 Diferenční rovnice a Z-přenos 203 // 4.4.2 Impulsní funkce a charakteristika 205 // 4.4.3 Přechodová funkce a charakteristika 206 // 4.4.4 Frekvenční přenos a frekvenční charakteristika 210 // 4.4.5 Bloková algebra 212 // 4.5 Číslicové regulátory 216 // 4.5.1 Algoritmus číslicových regulátorů 216 // 4.5.2 Souvislost mezi typy spojitých a diskrétních regulátorů 219 // 4.5.3 Technické problémy při nasazení PSD regulátorů 223 // 4.5.4 Seřízení číslicových regulátorů 224 // 4.5.5 Realizace číslicových regulátorů 230 // 4.6 Stabilita diskrétních obvodů 231 // 4.6.1 Obecná podmínka stability 231 // 4.6.2 Kritéria stability 234 // 4.6.3 Bilineární transformace 238 // 5. FUZZY ŘÍZENÍ ...241 // 5.1 Základy teorie fuzzy množin a fuzzy logiky 241 // 5.2 Fuzzy řízení 247 // 5.2.1 Pravidla a báze pravidel 249 // 5.2.2 Tvorba báze pravidel 251 // 5.2.3 Fuzzy inference 253 // 5.2.4 Mamdaniho inference (Min-Max inference) 254 // 5.2.5 Takagi - Sugenovy fuzzy modely (TS - modely) 255 // 5.2.6 Adaptivní neuro - fuzzy inferenční systém (ANFIS) 256 // 5.2.7 Defuzifikace 257 // 5.3 Fuzzy regulátory 258 // 5.4 Fuzzy Logic Toolbox 260 // 5.4.1
FIS editor 261 // 5.4.2 Lineární fuzzy PD regulátor 261 // 5.4.3 Poznámka k nelineárnímu FLC 262 // 6. NELINEÁRNÍ SYSTÉMY...263 // 6.1 Úvodní pojmy 263 // 6.2 Metoda stavové roviny 265 // 6.2.1 Základní vztahy metody 265 // 6.2.2 Konstrukce stavové trajektorie 267 // 6.2.3 Vyjádření času ve stavové rovině 274 // 6.2.4 Singulární body 276 // 6.2.5 Typy singulárních bodů a tvary stavových trajektorií 278 // 6.3 Stabilita nelineárních systémů 281 // 6.3.1 Obecně o stabilitě 281 // 6.3.2 Vyšetřování stability 285 // 7. SYSTÉM A JEHO POPIS VE STAVOVÉM PROSTORU ...295 // 7.1 Úvodní pojmy 295 // 7.2 Převod diferenciálních rovnic na stavové rovnice 298 // 7.2.1 Přímé programování 298 // 7.2.2 Paralelní programování 304 // 7.2.3 Sériové programování 307 // 7.2.4 Systém s více vstupy a výstupy 308 // 7.3 Diskrétni systémy 310 // 7.4 Převod stavových rovnic na přenosovou matici 310 // 7.5 Řešení stavových rovnic 315 // 7.5.1 Řešení autonomních systémů 315 // 7.5.2 Řešení neautonomních systémů 318 // 7.6 Řešení stability systémů ve stavovém prostoru 318 // 7.7 Vlastnosti systémů 320 // 7.7.1 Hodnost matice 320 // 7.7.2 Dosažitelnost a řiditelnost 322 // 7.7.3 Pozorovatelnost a rekonstruovatelnost 324 // 7.7.4 Kanonický rozklad 326 // 7.8 Modelový příklad (DC motor) 328 // 8. ANGLIČTINA PRO AUTOMATIZACI...330 // 8.1 Anglicko-český slovník z automatizační techniky 330 // 8.2 Hlavní anglicko-české pojmy a termíny z automatizace 341 // LITERATURA...347
(OCoLC)791314694
cnb002276195

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC