Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Bratislava : Veda, 2008
363 s. ; 24 cm

ISBN 978-80-224-1060-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 314-342, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000249044
Obsah // MIESTO ÚVODU I 7 // 1. SLOVENČINA A ČEŠTINA V MENIACEJ SA SPOLOČENSKEJ SITUÁCII // 1.0. Úvod I 26 // 1.1. Ľubovník bodkovaný-Třezalka tečkovaná... »- Paralelné slovenské a české texty ako nový prvok v bývalom spoločnom priestore I 29 // 1.2. Našu jazykovú situáciu nemožno brať ako anomáliu... >— Skica k jazykovej situácii po rozpade dvojjazykového spoločenstva I 34 // 1.3. Československý...  Slovenčina a čeština dnes - kontakt či konflikt I 41 // 1.4. Správanie viz chování... Aktuálne kontexty slovensko-českej a česko-slovenskej medzijazykovosti I 54 // 1.5. Ml Slováci mi rozumějí-a já jim... Kľukatá línia vzájomných jazykových vzťahov I 75 // 2. PODOBY BILINGVIZMU V ČESKO-SLOVENSKÝCH SÚVISLOSTIACH // 2.0. Úvod I 90 // 2.1. Tak sme sa alespoň teda kochali tymi ťema krásama tej přírody... >- Medzi percepčným a produkčným bilingvizmom I 93 // 2.2. Slovenský turisti byli udivený... Slovenčina a „češtiny" I 103 // 2.3. To bolo všetko tam, v Literárkách je to napsáno... 5*- V kontakte a v prelínaní. Čeština, slovenčina, „českoslovenčina" I 113 // 2.4. Proč máme Studentský list dvojjazyčně... Slovenská prítomnosť v súčasnej českej (jazykovej) situácii I 129 // 2.5. Ale v češtině bych to rád taky...Slovensko-český preklad ako predmet vyjednávania v internetovej komunikácii I 135 // 2.6. Více/viac čokolády... Využitie bivalentnosti v česko-slovenskom jazykovom kontexte
I 156 // 3. NIEKOĽKO SLOVENSKO-ČESKÝCH LEXIKOLOGICKÝCH ZASTAVENÍ // 3.0. Úvod I 174 // 3.1. Hospoda premává, i když nefunguje elektrika... ~s ~ Zo života slovakizmov v českej komunikácii I 177 // 3.2. Šaldovský, kollárovský, jánošíkovský... O špecifickom type kultúrne viazanej lexiky I 189 // 3.3. Vědný obor, nepríjemní vítr... »-Zo slovotvorných adjektívnych diferencií I 208 // 3.4. Jé, drevokocúr, moje z nejoblíbenějších slov! O životnosti jedného medzijazykového mýtu I 219 // 4. SLOVENČINA A ČEŠTINA V LITERÁRNOM SPOLUŽITÍ // 4.0. Úvod I 234 // 4.1. Keby vám dělala čeština potíže, jenom, oné, žeknete... Využitie češtiny ako špecifický prípad viacjazyčnosti v slovenskej literatúre I 236 // 4.2. Je taká spomienka: „A už leželi a už spali... " >— Čeština v prózach Ivana Kadlečíka I 242 // 4.3. My dva nepatříme k jedněm ani druhým... »- České listy v slovenskej próze I 248 // 4.4. Obroubit poctami vyššími touží šplhavec honosných rouch svých lem ? >-Citátové české fragmenty u slovenských autorov I 255 // 4.5. Ja som tiež sám, slečna. Mal som mať sňatek. Uklizačka z dolní huti... »-„Českoslovenčina" v literárnom diele I 263 // 4.6. K dveřím ňebe se mej... Bibličtina na Slovensku v 20. storočí I 269 // 4.7. Keď si pomyslím po luteránsky - „božemôj, propusť mě, propusť služebníka svého."(D)ozvuky fungovania bibličtiny v literárnych textoch I 281 // 5.
ČESKÁ SÚČASNOSŤ SLOVAKISTIKY AKO ŠTUDIJNÉHO ODBORU // 5.0. Úvod I 294 // 5.1. Univerzitná slovakistika v českom prostredí (K desaťročiu existencie samostatného odboru na FF UK v Prahe) I 296 // ZÁVER Medzi minulým a budúcim I 305 // LITERATÚRA I 313 PRAMENE I 343 EDIČNÁ POZNÁMKA I 347 SUMMARY I 351 MENNÝ REGISTER I 357

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC