Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Praha : nákladem Slovanského ústavu, 1937
400 s., [32] s. obr. příl. : il., faksim. ; 25 cm

Rukověti Slovanského ústavu v Praze ; sv. 3
ruština
Přeloženo z ruštiny
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000249271
Předmluva ...5—10 // Úvod ...11—19 // Kap. I. XI. st. — Byzantská vzdělanost. — Šířeni křesťanství na Rusi. — Vliv Byzance. — Ostromírovo evangelium. — Žaltář. — Sborníky. — Izborniki Svjatoslava ...20—24 // Kap. II. Literární činnost ruských spisovatelů. — „Životy svatých". — Sblíženi „Životů“ s díly čistě uměleckými. — Kyjevsko-pečerská lavra, její literární působení. — Údělný systém ruský a bojovný duch epochy. — Mravní požadavky starobylých spisovatelů. — „Vypravování o sv. mučednicích Borisů a Glěbovi“. —• Jakub mnich. — „Vzpomínky a chvála knížeti Vladimírovi" ...25—30 // Kap. III. Ruští spisovatelé severní a jižní. — Luka Žiďjata. — Feodošij Pečerskij. — Životopis Feodosije. — Metropolita Ilarion. — „Slovo o zákoně a dobrotivosti". — Chvála Vladimíru Svatému. 31—35 // Kap. IV. Kliment Smoljatič a Kiril Turovskij. — Pouti na křesťanský východ. — „Putování opata Daniele“. — Poutník Dobryňa (mnich Antonij). — Poutnické družiny „kaliky“. — Vladimír Monomach. — „Poučeni dětem“ ...30—43 // Kap. V. Řecký a slovanský vliv na ruské letopisectví. — Kroniky a chronografy. — Ruský počáteční letopis. — Ráz ruských letopisů. — Souvislost s událostmi ruského politického života. — Nábožensko-mravní základy. — Pozdější snůšky. — Stopy nejstarších epických vypravování a písní ...44—52 //
Kap. VI. Letopis — sbírka staroruských památek. — Spisovatelé, jejich stilisace. jazyk. — Odraz světového názoru a sympatií spisovatelů. — Epitheta. — Přirovnání. — Souzvuky. — Zvláštnosti malířství slovesného. — Plastická zobrazivost. — Snaha o samostatnější a reálnější malbu. — Líčení zjevů na obloze a zázraků. — Zázraky v světovém názoru starých dob. — Vyprávěči z povolání. 53—60 // Kap. VII. Stará písňová kultura. — Podáni o nejstarších knížatech. — První období literární tvorby ruské historické a bytové. — Tvůrčí tradice Kyjevské Rusi. — Historická a bohatýrská píseň. — Historické základy pozdějšího ruského eposu. — Podáni o Iljovi Muromcovi. — O Dobrynjovi Nikitičovi. — O Aljošovi Popovičovi. 67—75 // Kap. VIII. Symbolika básnického slova. — Symbolika přírody a přírodních zjevů. — Pohanská tradice této symboliky ...76—79 // Kap. IX. Veliká legenda. — Smysl legendárního symbolismu. — Legendy ve světle dějin. — Křesťanské chápání legendární symboliky. — Apokryfy ...80—83 // Kap. X. Příčiny úspěchu apokryfů. — Otázky, na které bylo odpověděti apokryfům. — Apokryfy starozákonní. — Eschatologické apokryfy. — Vliv bohomilského učení ...84—91 // Kap. XI. Pověsti s biblickými náměty a jmény. — Cyklus o Šalomounovi. — Poučné pověsti. — O Varlaamovi a Joasafovi. — Stefanit a Ichnilat ...92—97 // Kap. XII. Pověsti historické a fantastické. — Akir Velemoudrý. Digenis Akrit. — Indické carství. — Alexandreida. — Dějiny Josefa Flavia. — Trojská válka ...98—106 //
Kap. XIII. „Slovo o pluku Igorové“. — Historické události jako materiál pro námět pověsti. — Komposice „Slova“. — Báseň o Igorovi. — Báseň o Svjatoslavovi. — Politický cil „Slova“. — Historický a umělecký význam „Slova“ ...107— 115 // Kap. XIV. Politické a kulturní poměry na Rusi ke konci XII. stol. — Novgorod. — Pskov. — Severovýchodní Rus. — Letopis Perejaslavlje Suzdalského. — Kyjevsko Pečerskij „Patěrik". — Molení Daniele Zatočnika. — Sloh Danielův. — Země Volyňská a Haličská. — Roman Mstislavič. — Zbytek poloveckého eposu. 116—126 // Kap. XV. Vpád Tatarů. — Porážka na Kalce. — Pokoření Rusi. — „Slovo o zkáze ruské země“. — „Pláč knížete Jurije“ ...127 // Kap. XVI. Zápas s Litevci a Němci. — Kníže Alexandr Něvský. — „Život“ Alexandra Něvského. — „Pláč“ o smrti Alexandra Něvského. — „Vypravování o pravověrném knížeti Dovmontovi“. — „Vypravováni o zavraždění knížete Michaela Tverekého“. — Myšlenkový život na Rusi v XIII. st. — Serapion Vladimirský. — „Slova" Serapion» Vladimirského ...134- 141 // Kap. XVII. Pláče o neštěstích, Rus v době tatarského pokoření. — Sloky z Voskresenského a Nikonova letopisu. — „Pověst o příchodu Batyjova vojska k Rjazani“. — „Vypravován9 o Eupatiovi Kolovratovi“. — Rozmanitost tonů a rytmů ve shodě s rozmanitosti motivů ...142-152 // Kap. XVIII. Sjednocující politika Moskvy. — Moskva střediskem politické a církevní správy. — Ivan Danilovič Kalita. — Dimitrij Ivanovič Donský. — Touha po osvobození z mongolského jha. — Sergej Radoněžský. — Bitva na Kulikově poli. — „Zadonština“, — Vlivy „Slova o pluku Igorově“. — „Vypravování o Mamajově boji“. — „Vypravování o boji knížete Dimitrije Ivanoviče“. — Realism ruské literatury ...153-163 //
Kap. XIX. Století XIV. —XV. — Hlavni zjevy náboženského myšlení. — Kolísání a vnitřní boje. — „Poselství“ arcibiskupa novgorodského Vasilije. — „Poselství opata Kyrila“. — Sjednocující úsilí moskevských knížat. — „Vladimirský polychron“. — Byzanc a Řím. — Metropolita Isidor a Florentská unie r. 1439. — Mnich Simeon a jeho „Vypravování" o cestě do Florencie. — Cesty na Východ. — Putování Afanasije Nikitina ...164--172 // Kap. XX. Pád Cařihradu a povznesení Moskvy. — „Pověst o dobytí Cařihradu“. — Příchod jihoslovanských učenců na Rus po pokoření jihoslovanských států Turky. — Pachomij Logofet. — Jeho spisy. — „Vypravování o knížatech Vladimirských. — Povýšeni moskevského velikého knížete. — Vliv byzantských hierarchů. 173- 180 // Kap. XXI. Ruské kláštery. — Klášterní majetek v hospodářské organisaci ruského feudalismu. — Různé názory na úlohu klášterů. — Spory přívrženců klášterního majetku s odpůrci na sněmu 1503. roku. — Literární činnost Josifa Volockého. — Jeho polemika o klášterním majetku. — Nil Sorskij a závolští „starci“. — Zájem státu v otázce klášterního majetku. — Názory Vassiana Patrikějeva ...181—190 // Kap. XXII. „Pán Veliký Novgorod“. — „Věče“, vládyka, kníže, obchodníci. — Zápas Moskvy a Novgorodem a Pskovem. — Vliv kyjevské tradice na novgorodskou epiku. — Jedna z nejstarších památek novgorodského malířství. — Vznik legendy. — Duchovni hnuti. — Zápas s sektářstvím. — Strigolnici. — Židovstvující ...191—199 // Kap. XXIII. Další upevněni moskevské moci. — Velkoruský světový názor. — Ideologie mnicha Filofije: Moskva třetí Řím. *— „Vypravování o novgorodské bílé mnišské kápi“. — Politika Moskvy. — Náboženské kvašení ...200—205 //
Kap. XXIV. XVI. století. — Snaha o opravu církevních knih. — Činnost Maxima Greka. — Jeho názory a osud. — Spisy Maxima Greka. — Boj za ideál přísného klášterního života bez bohatství a majetku. — „Beseda sv. Sergije a Hermana ...206—214 // Kap. XXV. Kritika činnosti duchovenstva „jojifljanského“ smýšlení. -—- Kacířství Baškinovo. — Názory zavolžských starců. — „Slovo o boháči a Lazarovi“. — Mnich Artěmij. — Metropolita Daniel ...215—22: 1 // Kap. XXVI. Ivan IV. později pojmenovaný Hrozný. — První období jeho vlády. — Metropolita Makarij. — „Stohlav“. — Důležité otázky kulturního života. — Druhé období vlády Ivana Hrozného. — Přelom v životě carově. — Zřízení opričniny. — Dobytí Sibiře ...224—232 // Kap. XXVII. Západní vlivy. — Překlady knih. — Překladatelé. — Povznesení cara jako vládce veliké říše. — Moskevský car jediný ochránce světové pravoslavné církve. — Zápas s bojarstvím. — Ivan IV. jako spisovatel a publicista. — Jeho korespondence s Andrejem Kurbským a polemické spisy ...233—242 // Kap. XXVIII. Kníže Andrej Kurbskij a jeho „Historie velikého knížete moskevského“. — Názory Andreje Kurbského. — Ideál „Svaté Rusi“ a moskevská skutečnost. — „Domostroj“. — „Četji Mineji“. — První knihtiskárna a její osud. — „Kniha hodností carského rodopisu“ ...243—249 // Kap. XXIX. Publicistika v době Ivana Hrozného. — Její zásadní myšlenka. — Car vládce života a smrti. — Spisy Ivana Peresvětova. — Sociální a politický program Peresvětovův. — Jermolaj Erasmus. — „Vypravování o získání císařských odznaků Nabu-chodonozorových“. — Překladová literatura románů a pověstí. — „Pověsti o carevně Tamaře“. — „Vypravování o Drákulovi“. — „Vypravování o dvanácti snech cara Šachaiši“ ...250—260 //
Kap. XXX. Tvorba národní víry v Dobro. — Smysl doby a historické vzpomínky. — Historické písně z doby Hrozného. — O dobytí Kazaňského carství. — O dobytí Sibiře ...261-—269 // Kap. XXXI. Smrt Ivana Hrozného. — Feodor Ivanovič. — Boris Godunov. — První samozvanec. — Neklidná doba. — Písně o „neklidné době“. — Michail Skopin Šujskij. — Nejstarší zápisy historických písní. — Písně na vlastenecká themata ...270—279 // Kap. XXXII. Ústní slovesnost. — Epická tradice. — Historická píseň a bylina. — Cyklisace. — Romantické představy o kijevské době. — Písně o Iljovi Muromcovi. — Písně o Dobryňovi Nikitičovi. — Písně o Aljošovi Popovičovi ...’ ...280—-295 // Kap. XXXIII. Byliny o Ďukovi Stepanovičovi. — Haličsko-volyňská tendence. — Byliny o Michailu Potykovi. — Zvláštní ráz vypravování v bylinách o Čurilu Plenkovičovi ...296—304 // Kap. XXXIV. Odraz novgorodského života v epických vypravováních. — Bylina o Slavíku Budimirovičovi. — Bylina o Stavru Godinoviči. — Bylina o Sadkovi, bohatém kupci. — Bylina o hádce dvou vdov. — Byliny o Vasilij i Buslajevičovi ...305—316 // Kap. XXXV. Bylina o Danilovi Lovčaninovi. — Bylina o Volhovi a Mikulovi. — Bylina o Raehtovi Ragnozerském. — Bylina o Svjatogorovi bohatýru. — Bylina „Jak vyhynuli bohatýři na Svaté Rusi“. — Bylina o „Čtyřiceti poutnicích s poutníkem“. — Bylina o Batygovi a Vasiliji Ignatičovi. — Zvláštnosti zpracování bylin skomorochy. — Bylina „Neuhodnutý sen" ...317-—331 // Kap. XXXVI. Znázorňovací stránka bylin. — „Začiny“ a „zakončeni“. — Epitheta. — Opakování. — Přirovnání. — Verš bylin. 332—341 //
Kap. XXXVII. „Duchovní verše“. — Hlavní motivy duchovních veršů, básni. — Báseň o Aleksěji člověku božím. — „Holubičí kniha“. — Báseň o Jegoriji Chrabrém. — Lidové pohádky ...342—347 // Kap. XXXVIII. Dynastie Romanovců na Rusi. — Zotročení sedláků a vzpoury. — Písně o Stěnkovi Razinovi. — Západní vliv v Moskvě. — Protopop Avvakum a jeho autobiografie ...348—357 // Kap. XXXIX. Západní vlivy prostřednictvím Polska a Bílé Rusi. — Nové literární formy. — Sylabický verš a jeho zvláštnosti. — Překlady. — „Veliké zrcadlo“. — „Rimskija dějanija“. — Povídka „Buove d’Antona“. — Povídka o králi Brunevíkovi. — Povídka o Vasilovi Zlatovlasém. — Povídka o Apollonovi Týnském. — Povídka o Jeruslanovi Lazarevičovi ...358—305 // Kap. XL. Ruské pověsti XVII. století. — Pověst „Savva Grudcyn“. — „Pověst o Solomonii“. — „Pověst o Jorši Joršovičovi“. — „Pověst o Sěmjakinově soudu“ ...366—373 // Kap. XLI. „Pověst o Hoři — Neštěstí“. — Psychologie chudého člověka. — „Pověst o Frolu Skobějevovi“. — Skutečná událost podkladem námětu. — Sblížení literatury s životem prostých lidí. — Cesta k realistické tvorbě ...374—379 // Poznámky ...380—390 // Rejstřík ...391—400
(OCoLC)85577836
cnb000748041

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC