Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.05.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Dům zahraniční spolupráce pro Centrum Eurogiudance, c2013
274 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-87335-55-0 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografie
000249437
OBSAH // KONSTRUKTIVISTICKÁ TEORIE & PORADENSTVÍ // Kapitola 1 ÚVOD A PRVNÍ KROKY // Můj pohled autora // Takže co je vůbec poradenství? // Zavedení nového slovníku do poradenského diskurzu // Literatura a závěrečné poznámky // Kapitola 2 KONSTRUKTIVISTICKÝ RÁMEC CHÁPANÍ // Hlavní změny, jež zasahují do života lidí // Vytváření konstruktivistického rámce pro formování poradenské praxe 21. století // Konstruktivistické zásady v oboru poradenství // Tabulka konstruktivistických principů v poradenství // Literatura a závěrečné poznámky // Kapitola 4 POSTMODERNÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ: KONSTRUUJEME MOŽNÉ BUDOUCNOSTI // Úvod // Deset kritických úvah o přeměnách života společnosti na počátku 21. století // Shrnutí úvah // Deset kritických úvah o transformaci kariérového a profesního poradenství // Závěrečné úvahy // Literatura a závěrečné poznámky // ČÁST II PORADENSKÁ PRAXE ZALOŽENÁ NA KONSTRUKTIVISMU // pŘEDMLUVA K II. ČÁSTI // // Kapitola 5 VSTUP DO ŽIVOTNÍHO PROSTORU // Životní prostor: význam a nuance // Literatura a závěrečné poznámky // Kapitola 6 ZKOUMÁNÍ A POPIS ŽIVOTNÍHO PROSTORU // Dialogická konverzace // Otázky podněcující popis životních zkušeností, jejich charakteristických rysů a významu // Metafory a poradenská práce // Mapování životního prostor // Obrázek: mapy Markova životního prostoru Objasnění zásadních životních zkušeností // Experimentování s jedinečným - „faktům navzdory // Kapitola 7 PRÁCE S PŘÍBĚHY // Praktické nástroje pro práci s příběhy // Postup č. I: Zlepšit empatické porozumění // Postup č. II: Mapování vlivu problému na klienta a naopak // Postup č. III: Když při poradenské konzultaci nasloucháte příběhům, zaujměte všímavý postoj //
Postup č. IV: Spolupráce s klientem při provádění korektury (rekonstrukci, přepisování a vytváření) revidovaných nebo nových příběhů, které jsou lepšími alternativami příběhů starých // Literatura a poznámky // Kapitola 8 PLÁNOVÁNÍ, ROZHODOVÁNÍ A SPOLUKONSTRUOVÁNÍ OSOBNÍCH PROJEKTŮ // O důležitosti osobních projektů a činností // Rozhodování a plánování // Jaké úkoly musíme splnit, chceme-li se rozhodovat rozumně? // Jaké úkoly musíme splnit, chceme-li plánovat rozumně? // Kapitola 9 KONSTRUKTIVISTICKÝ PORADCE PŘI PRÁCI: NARATIVNÍ VYPRÁVĚNÍ 129 // Mike potkává konstruktivistického poradce 131 // Některé často kladené otázky týkající se „nového pohledu" v koncepci poradenství // Poznámky na závěr 149 // Kapitola 10 SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ: KONSTRUKTIVISTICKÉ SKUPINOVÉ PORADENSTVÍ ZAMĚŘENÉ NA HLEDÁNÍ OSOBNÍCH SILNÝCH STRÁNEK 151 // Předpoklady podmiňující konstruktivistickou skupinovou práci // Všeobecná vodítka pro vedení konstruktivistických skupin // Používejte výrazy označující schopnosti a dovednosti // Skupinové aktivity sloužící k identifikaci smysluplných zkušeností a osobních silných stránek // OBSAH // Krok 1: Poradce seznámí účastníky s ASS 155 // Krok 2: Poradce uvede modelový příklad ASS 156 // Krok 3: Rozhodování mezi dvěma způsoby vedení skupiny I57 // Literatura a poznámky 161 // Kapitola 11 KONSTRUKTIVISTICKÁ SUPERVIZE: SOCIODYNAMICKÁ PERSPEKTIVA 163 Úvod 163 // Konstruktivistická supervize - všeobecné úvahy 165 // Modernistické modely supervize 166 // Nově vznikající modely postmoderní supervize 166 // Konstruktivistická supervize I67 // Stanoviska ke konstruktivistické supervizi: propůjčení hlasu reflexi prožívané zkušenosti 168 // Pohled Vance jako konstruktivistického supervizora 168 // Klinická moudrost 171 //
Mapování životního prostoru: klíčová činnost při supervizi 172 // Pohled Mary Lou jako supervidované účastnice konstruktivistické supervize 174 // Pohled Sandry jako supervidované účastnice konstruktivistické supervize 177 // Literatura a závěrečné poznámky 182 // Kapitola 12 NA CESTĚ K CÍLI STÁT SE KONSTRUKTIVISTICKÝM PORADCEM ANEB "BÝT PŘIPRAVEN NA 21. STOLETÍ" 185 // Konstruktivistické poradenství jako osvobozující a novátorský rámec 185 // Hodnocení a testování v konstruktivistickém poradenství 186 // Jaké místo mají v konstruktivistickém poradenství údaje a informace? // 188 Poradenství zaměřené na kulturní diverzitu 189 // Literatuta a poznámky 195 // Kapitola 13 SETKÁNÍ CIZINCŮ: PORADCI Z VĚTŠINOVÉ SPOLEČNOSTI A KLIENTI Z MENŠINOVÉ KULTURY 197 // Úvod 197 // Na špatné stopě 198 // Problém je větší než poradenství I99 // Revize poradenské praxe a vzdělávání poradců, přinášející větší kulturní citlivost 201 // Teze I 203 // Teze II 204 // Teze III 205 // Teze IV 207 // Doporučení pro výcvik poradců, kteří pracují s příslušníky menšinových skupin 209 // Literatura a závěrečné poznámky 210 // Kapitola 14 PORADENSKÉ SLUŽBY PRO PŘÍSLUŠNÍKY PRVNÍCH NÁRODŮ // Osobní poznámky // Poznámka k terminologii // O co se v této kapitole pokouším 215 // Kultura původních obyvatel a poradenská praxe 216 // Správný čas je teď 221 // Praktické zásady pro poradenské služby v prostředí prvních národů 223 // Bikulturní poradenství 223 // Osm zásad bikulturního poradenství 224 // Efektivní poradenské služby pro klienty z prvních národů 225 // Různé interpretace poradenských rozhovorů 226 // Poradenské teorie versus poradenská praxe pro příslušníky prvních národů 227 Principy světonázoru prvních národů 230 // Tradiční léčení 231 // Závěrečné úvahy 231 //
Literatura a poznámky 233 // Kapitola 15 PŘIROZENÁ POMOC U GITXSANŮ 235 // Předmluva 235 // Úvod 236 // Výzkumná základna této kapitoly 238 // Výzkumné otázky 238 // Termíny používané ve výzkumu 240 // Stručný přehled literatury 241 // Účastníci výzkumu 242 // Myšlenky týkající se postavení pomocníka 243 // Jak se stali pomocníkem 244 // Zkušenosti, které měly vliv na to, že se z nich stali pomocníci 245 // Co dělají jako pomocníci 247 // Závěrečné poznámky 258 // Moje úvahy 259 // Literatura a vybrané odkazy 261 // Příloha PŘEHLED SOCIODYNAMICKÉHO PORADENSTVÍ 265 // Co řekli někteří klienti a poradci o svých zkušenostech z poradenské praxe orientované konstruktivisticky (sociodynamicky) 273 // Vybraná literatura v českém a slovenském jazyce 275 // OBSAH

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC