Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.6) Půjčeno:38x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2013
216 s. : il., formuláře ; 25 cm

ISBN 978-80-7464-403-0 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 182-186, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000249556
Obsah // Úvod... // 5 // 1 Aktuální souvislosti tématu...11 // 1.1 Genderová a věková struktura učitelů...11 // 1.2 Úrovně expertnosti v učitelství...13 // 1.3 Specifika učitelství mateřské školy...15 // 2 Širší kontext obtížnosti profesních činností...20 // 2.1 Vztah vzdělávání a činností jako obecnější // společenský jev...20 // 2.2 Činnosti učitelky mateřské školy v pedagogické // situaci...23 // 2.3 Reflexe činnosti jako proces...25 // 3 Role, etapy a souvislosti sebereflexe realizace druhů..27 // profesních činností...27 // 3.1 Vztah činnosti a role učitele...27 // 3.2 Sebereflektivni role učitelky ve vnímání obtížnosti // realizace profesních činnosti...30 // 3.3 Analýza vlastní realizace druhu činnosti...32 // 3.4 Sebehodnocení realizace druhu činnosti...33 // 3.5 Rozhodování o obtížnosti realizace druhu činnosti...35 // 3.6 Rozhodnutí jako výsledek pedagogické sebereflexe... 36 // 3.7 Vnímání obtížnosti realizace druhů činnosti jako // jedna z rovin sebepojetí...37 // 3.9. Možné okolnosti doprovázející pedagogickou // sebereflexi realizace druhů činností...40 // 4 Východiska a podněty ke zkoumání vnímání vlastní obtížnosti realizace druhů profesních činností učitelek MŠ 43 // 4.1 Vyjádření probandek-učitelek MŠ k identifikaci druhů // profesních činností...43 // 4.2 Výsledky pozorování - jedno z východisek současného zkoumání...44 // 4.3 Skutečnosti
zjištěné rozhovorem - podnět ke // zkoumání...45 // 5 Hledání vztahu mezi vnímanou vlastní obtížností realizace druhů profesních činností a délkou pedagogické praxe učitelek MŠ...50 // 5.1 Vymezení rámce výzkumného šetření...50 // 5.2 Podmínky procesu hodnocení při stanovování // stupně vlastní obtížnosti realizace činností...52 // 5.3 Strategie sestavení výběrového souboru...55 // 5.4 Charakteristika výběrového souboru...61 // 5.5 Způsob sběru a vyhodnocování dat...64 // 5.6 Postup vyhodnocování získaných dat...68 // 5.7 Interpretace a komentář získaných výsledků...74 // 6 Souhrnná vyhodnocení a závěr k získaným výsledkům170 // 6.1 Výsledky hodnocení ve stupni obtížnosti „velmi // obtížná“...170 // 6.2 Výsledky hodnocení ve stupni obtížnosti „s obtížemi“ 172 // 6.3 Výsledky hodnocení ve stupni obtížnosti „bez obtíží“. 173 // 6.4 Závěr k výsledkům výzkumného šetření...174 // Závěr...175 // Doporučení...179 // Seznam použitých pramenů a literatury...182 // Summary...187 // Seznam příloh...190 // Příloha č. 1...191 // Příloha č. 2...195 // Příloha č. 3...196 // Příloha č. 4...198 // Seznam použitých zkratek...211 // Rejstřík...212

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC