Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.08.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.6) Půjčeno:71x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
355 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 

objednat
ISBN 978-80-7464-390-3 (váz.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta sociálních studií
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000249665
OBSAH // Úvod ...9 // 1 Výzkum v sociální práci - problémy a možnosti ...21 // 1.1 Proč výzkum?...21 // 1.2 KK chápeme výzkumem v sociální práci?...21 // 1.3 Výzkumné přístupy používané v sociální práci a jejich výuka...22 // 1.3.1 Kvantitativní výzkum a jeho výuka...22 // 1.3.2 Kvalitativní výzkum a jeho výuka...23 // 1.3.3 Integrovaný výzkum a jeho výuka...27 // 1.4 Typy výzkumů ...32 // 2 Tradice výzkumu v sociální práci...37 // 2.1 Empirický sociální výzkum v historickém kontextu ...37 // 2.2 Sociální problémy: spojení sociální práce a empirického // sociálního výzkumu ...42 // 2.3 Exkurz: K historicko-teoretickému rámci sociálních problémů...46 // 2.4 Tradice výzkumu Chicagské školy...48 // 2.5 Tradice teorie a výzkumu v sociální práci...51 // 2.5.1 Všeobecná poznámka na úvod...51 // 2.5.2 Vývoj německé sociální práce jako paradigma pro // vývoj výzkumných strategií...51 // 2.6 Závěrem...59 // 3 Výzkum jako proces - od teorie přes výzkumnou otázku // k empirickým poznatkům ...63 // 3.1 Co chceme zjišťovat? Cíl a problém formulace předmětu/objektu // výzkumu ...63 // 3.1.1 Kvantitativní a integrovaný výzkumný přístup s převahou // kvantitativních postupů ...64 // 3.1.2 Kvalitativní a integrovaný výzkumný přístup s převahou // kvalitativních postupů ...65 // 3.1.3 Výzkumný projekt ...67 // 3 // Výzkumně metody v sociální práci // 3.2 Role teorie v sociální
práci ...67 // 3.2.1 Teorie jako vstupní, nebo výstupní systém? ...68 // 3.3 Tvoření hypotéz ...69 // 3.3.1 Hypotézy...71 // 3.3.2 Hypotézy jako teoretické výroky ...74 // 3.4 Koncepty a pojmy ...79 // 3.5 Proces operacionalizace, méření ...80 // 3.6 Hledání indikátoru. Co měříme? ...85 // 3.7 Výzkumné metody a technik)’ ...86 // 3.8 Problémy a omezení ve výzkumu ...101 // 3.8.1 Možnosti a meze výzkumů v sociální práci ...101 // 3.8.2 Problém formulace úlohy, cílů, prostředků, // používání paradigmat ...102 // 3.8.3 Problematika výzkumných souborů...106 // 3.9 Formulace a reflektování výsledků...114 // 3.10 Vztah mezi politikou, vědou a výzkumnou praxí jako // centrálním problémem aplikovaného výzkumu ...115 // 4 Etika v kvalitativním výzkumu v sociální práci ...121 // 4.1 Klíčové etické otázky ve výzkumu sociální práce ...122 // 4.2 Důležitost výzkumu pro odborníky v praxi // / manažery / klienty ...126 // 4.3 Výzkum s dětmi ...128 // 4.4 Duševní zdraví ...132 // 4.4.1 Zapojení uživatele služeb a pečujících osob // do hodnocení rizika...132 // 4.4.2 Výzkum „Whole Life“...133 // 4.5 Obecné otázky výzkumu v sociální práci ...134 // 5 Účinky v sociální práci, o efektech a užitku výzkumu // v sociální práci...139 // 5.1 Účinky v sociální práci ...139 // 5.2 Měření účinků...141 // K // 5.3 Výzkum účinků v sociální práci ...145 // 5.4 Příklady z výzkumu
účinků ...146 // 5.4.1 Trvalost politického vzdělávání mládeže ...147 // 5.4.2 Účinek mcntorských programů u dětí ...148 // 5.4.3 Evaluace pomoci při výchově ...149 // 5.4.4 Katamnéza terapeutických skupin podporovaného // bydlení mládeže...149 // 5.5 Závěrem ...150 // 6 Varianty konstruktivismu ...155 // 6.1 Konstruktivistický Strukturalismus Pierra Bourdieua ...156 // 6.1.1 Metodologický konstruktivismus ...156 // 6.1.2 Sociální konstruktivismus ...158 // 6.2 Sociální konstrukce reality Petera Bergera // a Thomase Luckmanna...159 // 6.3 Symbolický interakcionismus Herberta Blumera ...162 // 6.3.1 Konstruování reality...162 // 6.3.2 Metoda symbolického interakcionismu...166 // 6.4 Srovnání variant konstruktivismu...167 // 7 Historický výzkum v sociální práci ...171 // 7.1 Historické výzkum — historiografie obecně ...173 // 7.2 Cíl historického výzkumu ...174 // 7.3 Uplatnění historického výzkumu v sociální práci ...175 // 7.4 Prameny a literatura jako objekt výzkumu...178 // 7.5 Zdroje dat v historickém výzkumu...182 // 7.6 Metodologie historického výzkumu...185 // 7.6.1 Obsahová analýza...186 // 7.7 Limity historického výzkumu v sociální práci ...192 // 7.8 Citace archivních materiálů a relevantní legislativa...194 // 7.9 Příklady historických výzkumů...195 // 7.10 Závěrem ...198 // Výzkumné metody v sociální’práci // 8 Participativní akční výzkum...203 // 8.1 Participativní akční výzkum
...203 // 8.1.1 Co je participativní akční výzkum ...203 // 8.1.2 Východiska a přístupy v participativním akčním výzkumu ...204 // 8.1.3 Postupy v akčním výzkumu ...207 // 8.2 Komunitně orientovaný participativní akční výzkum ...208 // 8.2.1 Co je komunitně orientovaný participativní akční výzkum ...208 // 8.2.2 Metody komunitně orientovaného akčního výzkumu ...209 // 8.2.3 Postupy komunitně orientovaného akčního výzkumu ...212 // 8.3 Výhody a rizika participativních akčních // výzkumných přístupů ...213 // 8.3.1 Rizika participativního akčního výzkumu ...213 // 8.3.2 Přínosy participativního akčního výzkumu ...215 // 9 Sociálně prostorová segregace ve srovnání // dvou měst - Ostravy a Halle...219 // 9.1 Teoretická východiska pro výzkum sociálně // prostorové segregace...220 // 9.1.1 Indikátory sociálně prostorové segregace...223 // 9.2 Zaměření výzkumného projektu, // hypotéza a výzkumné otázky...224 // 9.3 Metodologické přístupy ...225 // 9.3.1 Nevýhody komparativního výzkumu...225 // 9.4 Metodologická východiska pro výzkum sociální segregace...226 // 9.4.1 Kvantitativní výzkumné metody...227 // 9.4.2 Kvalitativní výzkumné metody...230 // 9.4.3 Výhody a nevýhody výzkumných metod ...231 // 9.5 Metody výběru výzkumného souboru a organizace sběru dat ...232 // 9.5.1 Metody získávání dat ...233 // 9.5.2 Organizace sběru dat...234 // 9.6 Závěrem ...235 // 6 // 10 Výzkum
chudoby ve stáří...239 // 10.1 Úvod...239 // 10.2 Výzkumný přístup, typ výzkumu, metody...244 // 10.3 Zdroje a metody Získávání dat...245 // 10.4 Zpracování, analýza a interpretace dat ...252 // 10.5 Závěrem ...258 // 11 Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou // domácnostmi rodin s nezletilými dětmi ...263 // 11.1 Hlavní výzkumná otázka...263 // 11.2 Cíl výzkumu...263 // 11.3 Teoretická východiska zkoumané problematiky ...264 // 11.3.1 Chudoba jako sociální problém ...264 // 11.3.2 Současná situace českých domácností...264 // 11.3.3 Specifika chudoby v rodině...266 // 11.3.4 Stav ohrožení chudobou...267 // 11.3.5 Způsoby zvládání chudoby a ohrožení chudobou...268 // 11.4 Popis výzkumného problému ...275 // 11.5 Metodologie a organizace výzkumu...276 // 11.5.1 Fáze přípravy výzkumu...276 // 11.5.2 Popis konstrukce operacionalizace a tvorby // řízeného rozhovoru ...277 // 11.5.3 Předvýzkum...288 // 11.5.4 Sběr dat...289 // 11.6 Metody analýzy dat...290 // 11.7 Interpretace dat, reflexe výsledků...292 // 11.7.1 Výsledky vztahové analýzy a interpretace ...293 // 11.8 Problémy vyplývající z použité metody ...294 // SUMMARY...299 // m
(OCoLC)880869357
cnb002585411

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC