Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2014
281 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2335-3 (váz.)
dut
Terminologický slovník
Obsahuje rejstřík
Přeloženo z holandštiny
Část. latinský text
000249864
OBSAH // Předmluva...11 // Poznámka překladatelky...13 // PRVNÍ ČÁST: ABECEDA A HLÁSKOSLOVÍ // Kapitola 1: Abeceda a hláskosloví (§ 1-9)...17 // Abeceda a výslovnost: § 1...17 // Fonologický systém: §4...19 // Délka (kvantita) slabik neboli slabičná váha: §7...21 // Přízvuk: § 9...23 // DRUHÁ ČÁST: MORFOLOGIE // Kapitola 2: Slovo (§ 10-16)...27 // Kapitola 3: Substantivum (§ 17-31)...33 // Základní pojmy: § 17...33 // Deklinace na ä: § 22...35 // Deklinace na o: § 24...36 // Deklinace na konsonant//: § 26...37 // Deklinace na w/w:§ 29...39 // Deklinace na č: § 31...40 // Kapitola 4: Adjektivum (§ 32-45)... 41 // Adjektiva í7/o-deklinace: § 32...41 // Adjektiva konsonantické//-deklinace: § 35...42 // Stupňování: § 39...43 // Adjektivní číslovky: § 43...45 // Kapitola 5: Adverbium (§ 46-51)...49 // Kapitola 6: Zájmeno (§ 52-71)...53 // Osobní zájmena (prönömina personalia): § 52...53 // Přivlastňovací zájmena (prönömina possessiva): § 55...55 // Ukazovací zájmena (prönömina demonstrativa): § 57...56 // Vztažná zájmena (prönömina relativa): § 63...60 // Tázací zájmena (prönömina interrogativa): § 69...61 // 5 // Obsah // Neurčitá zájmena (pronomina indefinita): § 70...62 // Souvztažná zájmena (prönömina correlativa): § 71...63 // Kapitola 7: Sloveso (§ 72-114)...64 // Kmeny a konjugace: § 72...64 // Časy: § 77...66 // Způsoby: § 78...67 // Slovesné rody: § 79...68 // Osoba, číslo
a rod: § 80 ...69 // Charakteristické znaky časů a způsobů: § 83...70 // Pět konjugací: § 89...73 // Opisná konjugace: § 100...84 // Deponentní a semideponentní slovesa: § 101...84 // Nepravidelná slovesa: § 104...86 // Esse: § 104...86 // Posse: § 105...87 // Ferre: § 106...88 // Velle, nolle, malle: 107...89 // Fieri: § 108...89 // Ire: § 109...90 // Defektivní slovesa: § 110...92 // Kapitola 8: Předložka (§ 115-121)...93 // Definice: § 115...93 // Předložky řídící akuzativ a ablativ: § 119...93 // Předložky řídící akuzativ: § 120...94 // Předložky řídící ablativ: § 121...96 // TŘETÍ ČÁST: SÉMANTIKA A SYNTAX PÁDŮ // Kapitola 9: Sémantika a syntax pádů (§ 122-178)... 101 // Úvod: § 122...101 // Nominativ: § 123...101 // Vokativ: § 124...101 // Genitiv: § 125...102 // Genitiv jako člen nominálního syntagmatu: § 125...102 // Genitiv jako člen věty: § 132...104 // Dativ: § 136...106 // Akuzativ: § 146...109 // Ablativ: § 162...113 // Přehledná tabulka použití pádů: § 178...118 // 6 // Obsah // ČTVRTÄ ČÁST: SYNTAX A SÉMANTIKA VĚTY A VĚTNÝCH ČLENŮ // Kapitola 10: Věta (§ 179-191)...123 // Struktura věty: § 179...123 // Rozbor věty: § 182...125 // Syntaktické funkce: § 184...128 // Sémantické role: § 187...129 // Morfosyntaktické formy: § 189...130 // Hierarchické úrovně: § 190...131 // Kapitola 11: Přísudek (§ 192-238)...134 // Definice a terminologie: § 192...134 // Shoda:
§ 195...135 // Rod aktivní a pasivní: § 205 ... 138 // Časy: §210...142 // Slovesné způsoby a typy vět: § 224...149 // Modalita: § 224 ...149 // Oznamovací věta: § 225... 150 // Tázací věta: § 228 ...151 // Volitivní věty: § 232...153 // Přípustka: § 237 ...154 // Přehledná tabulka: § 238 ... 155 // Kapitola 12: Podmět (§ 239-247)...156 // Definice: § 239... 156 // Pád a shoda: § 241...156 // Forma podmětu: § 244...156 // Přísudky bez podmětu: § 247... 158 // Kapitola 13: Předmět (§ 248-284)...159 // Definice a terminologie: § 248...159 // Přísudky s podmětem a jedním předmětem: § 249 ...160 // Přísudky s podmětem a dvěma předměty: § 260...164 // Přísudky bez podmětu se dvěma předměty: § 263 ...166 // Přísudky s více možnými konstrukcemi: § 264...167 // Infinitivní propozice (accusativus cum TnfínTtTvó): § 266 ...168 // Nominativus cum Infinitivo: § 272 ...169 // Nepřímá oznamovací propozice: § 273 ...170 // Nepřímý rozkaz a zákaz: § 274 ...170 // Nepřímá otázka: § 275...171 // Podřazené propozice v nepřímé řeči: § 281...173 // Odkazy v řeči přímé a nepřímé: § 284...174 // 7 // Obsah // Kapitola 14: Doplněk (§ 285-292)...176 // Kapitola 15: Příslovečné určení (§ 293-357)...180 // Definice: § 293...180 // Adverbium a příslovečné syntagma: § 296 ...180 // Nominální syntagma a předložkové syntagma: § 297...181 // Sedm spojkových propozic: § 326-348...192
// Čas: § 326...192 // Příčina a důvod: § 329 ...195 // Přípustka: § 331...196 // Srovnání: § 333 ...197 // Podmínka: § 335 ...198 // Účel: § 340...200 // Účinek: § 343...201 // Přehledná tabulka použití spojky cum: § 345 ... 202 // Přehledná tabulka použití spojky ut: § 346 ... 202 // Souslednost časů v konjunktivu: § 347 ... 203 // Ablativ absolutní: § 349... 204 // Supinum na -um: § 355 ... 207 // Gerundium a gerundivum: § 356...208 // Kapitola 16: Přívlastek (§ 358-374)... 211 // Definice a úroveň: § 358 ... 211 // Přívlastek shodný: § 359 ... 211 // Dominantní participium: § 363 ... 214 // Přístavek: § 364...215 // Přívlastek neshodný (v genitivu): § 365 ... 215 // Další přívlastky: § 366... 216 // Vztažná propozice: § 367 ... 217 // PÁTÁ ČÁST: TEXTOVÁ LINGVISTIKA // Kapitola 17: Kontext (§ 375-381)...225 // Text v kontextu: § 375...225 // Funkce v rámci textu: § 378 ... 228 // Kapitola 18: Slovosled a komunikační perspektiva (§ 382-395)... 230 // Komunikační perspektiva: téma - rema: § 382...230 // Běžný slovosled ve větě: § 384...232 // Emotivní a zvláštní slovosled: § 390...238 // Umístění slovesa: § 393 ... 239 // 8 // Obsah // Kapitola 19: Stylistika (§ 396-463)... 242 // Úvod: § 396...242 // Řečnická perioda: § 397 ... 242 // Stylistické figury: § 403...245 // Kapitola 20: Stavba verše (§ 464-475)... 261 // Metrické stopy: § 464 ... 261 // Stavba verše: § 466
... 261 // Daktylský hexametr: § 466 ... 261 // Daktylský pentametr: § 474...265 // Slovník pojmů...266 // Seznam citovaných děl...271 // Abecední rejstřík...273 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC