Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.7) Půjčeno:22x 
BK
Praha : Historický ústav, 2014
2 sv. (478; 476 s.) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7286-219-1 (soubor)
ISBN 978-80-7286-207-8 (sv. 1 ; váz.)
ISBN 978-80-7286-218-4 (sv. 2 ; váz.)
Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada A, Monographia ; vol. 43, 48
Obsahuje bibliografii na s. 401-463, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000249875
S V A Z E K  1 :  ÚVODEM ...7 // Kapitola I. - VÝCHODISKA A INSPIRACE // 1.1. Diskurzy o českých dějinách 19 století: paradigmata, interpretace, obrazy...9 // 1.2. Zahraniční inspirace aneb Jak psát syntézu dějin 19. století 25 // Kapitola II. - PROMĚNY POLITIKY: OD ABSOLUTISMU KE KONSTITUCIONALISMU // II.1. Prolog: revoluce 1848/1849 // II. 1.1. „Revoluční chaos" a jeho vyústění...37 // II. 1.2. Co revoluce 1848/1849 po sobě v habsburské monarchii zanechala?...39 // II.1.3. Zrodprvních politických programu a politické veřejnosti...46 // II.2. Struktury a mechanismy // II.2.1. Föderalismus versus centralismus: Zemské sněmy a vídeňský parlament...69 // II.2.2. Centralizace a decentralizace státu...92 // II.2.3. Volby a národnípolitické reprezentace v českých zemích 1848/1861-1918...98 // II.2.4. Státní správa a samospráva...111 // II.3 Politický systém // II. 3.1 Český politický subsystém...117 // 11.3.2 Německý politický subsystém...129 // 11.3.3 Slezská vévodství: Tři politické národy a jejich politický subsystém ...150 // 11.3.4 Pluralitní politická veřejnost a atomizace politiky v českých zemích 155 // II. 3.5 Od honoračnich stran k. masovým politickým hnutím...170 // 11.4 Politické ideje // 11.4.1 Liberalismus v éře nacionalismu...177 // 11.4.2 Konzervatismus v liberální éře...185 // 11.4.3 Sociální otázka v habsburské monarchii v soudobém společenskovědním diskurzu...191 // II.5. Epilog: příčiny rozpadu habsburské monarchie...198 //
Kapitola III. - PROMĚNY SPOLEČNOSTI: OD PODDANSTVÍ K OBČANSTVÍ // III.1. Obyvatelstvo českých zemí a právní rámec // III.1.1. Demografický vývoj...207 // III.1.2. Mobilita...210 // 111.1.3. Vývoj soudnictví a kodifikace trestního i občanského práva...214 // III.2. Proměny venkovské společnosti // III.2.1 Legslativní změny...218 // III.2.2.Proměna venkovského prostoru a sociální proměna venkova...220 // III.3. Sociálně zajišťovací řád venkovské společnosti...224 // III. 3.1. Sociálně právní status (identita) individua...228 // III.1.2. Inštrumentárium patriarchálně konzervativního sociálního řádu ...231 // III.3.3. Sonda do sociálněpodpůrného zajištění na velkostatku...238 // III.4. Měšťanstvo // III.4.1. Proměny městské společnosti a zpod středních vrstev ...243 // III.4.2. Nové měšťanstvo...248 // III.4.3. Proměny rodiny ajejích funkcí a postavení ženy...257 // III.5. Parametry nové liberální občanské společnosti...266 // Kapitola IV. - PROMĚNY HOSPODÁŘSTVÍ: OD TRADIČNÍ VÝROBY K INDUSTRIÁLNÍ // IV.1. Základní pojmy: modernizace, industrializace, kapitalismus,sekundární sektor ...277 // IV.2. Proto-industrializace: počátek industrializace, nebo svébytný jev? ...288 // IV.3. Průmyslová revoluce - zásadní společensko-ekonomický zlom ...304 // IV.4. Kapitálové zdroje hospodářských aktivit a vývoj finančně-úvěrového systému...323 // IV.5. Druhá průmyslová revoluce, velká deprese a nástup organizovaného kapitalismu ...344 // IV.6. Hospodářská emancipace a ekonomický nacionalismus ...362 // IV.7. Peníze, měna, měnová politika ... 374 // IV.8. Ekonomika českých zemí v rámci Rakousko-Uherska ...387 // SUMMARY ...405 // LITERATURA ...408 // JMENNÝ REJSTŘÍK ...471 //
Autorství kapitol: Úvod: Milan Hlavačka; kap. I.: Milan Hlavačka - Milan Řepa; kap. II.: Pavel Cibulka - Milan Hlavačka - Werner Dobesch; kap. III.: Milan Hlavačka - Alice Velková; kap. IV: Jan Hájek
S V A Z E K  2 :  KAPITOLA V.- PROMĚNY KOLEKTIVNÍ IDENTITY: NÁROD, JAZYK A VEŘEJNOST ...9 // V.1. Od patriotismu k nacionalismu ...9 // V.1.1. Východiska moderního českého národního vědomí ...12 // V.1.2. Počátky české národní emancipace ...20 // V..3. Difúze českého národního hnutí ...34 // V..4. Rozmach národního hnutí v konstituční éře ...42 // V.2. Jazyk a politika ...51 // V.2.1. Státní jazyková politika, byrokratizovaná a nebyrokratizovaná komunikace ...51 // V.2.2. Bilinguismus, diglosie a jamková a Školská politika v předbřeznové době ...60 // V.2.3. Státní jamková politika v liberální éře ...73 // V..4. Školská politika a konec bilingvismu ...79 // V.3 Veřejné mínční a společnost pod dohledem ...84 // V.3.1. Zaplňování veřejného prostoru ...84 // V.3.2. Počátky veřejného mínění v Českých zemícb a jeho charakteristické projety ...94 // V.3.3. Společnost pod dohledem: situace po revoluci 1848 ...109 // KAPITOLA VI. - NOVÉ CIVILIZAČNÍ TRENDY A PROMĚNY ŽIVOTNÍCH STEREOTYPŮ ...135 // VI.l. Modernizace ...135 // VI.2. Proměny krajiny ...141 // VI.2.1. Osmnácté století - barokní krajina a předzvěst velkých změn ...143 // VI.2.2. Devatenácté století - intensivní krajinný impakt ...147 // VI.2.3. Odvrácená strana proměny krajiny a návrat k přírodě ...154 // VI.3. Urbanizace ...158 // VI.4. Kodifikace: trestní právo a vězeňství ...167 // VI.5. Sekularizace ...186 // VI. 5.1. Sekularizační paradigmata ...186 // VI.5.2. Náboženství a společnost v první polovině 19. století ...196 // VI.5.3. Církev a stát po revoluci: od dědictví josefinismu k církevní autonomii ...200 // VI.5.4. Národní hnutí a církve ...203 // VI.5.5. Minoritní náboženská společenství a jejich vztah k liberalismu a nacionalismu ...208 // VI.5.6. Takzvaná druhá konfesionalizace a sociální otázka ...214 // VI.5.7. Sekularizace a unifikace času ...216 //
VI.6. Byrokracie a byrokratizace ...227 // VI.7. Medikalizace, biopolitika a zdravotní policie ...233 // VI.7.1. Obyvatelstvo Českých zemí a jeho zdraví ...239 // VI.7.2. Medicína devatenáctého století ...242 // VI.7.3. Ústavní péče: počátky „kliniky" ...244 // VI.7.4. Zdravotnický personál ...248 // VI.7.5. Zdravotnická osvěta ...252 // VII. VZTAHY S JINÝMI ZEMĚMI A NÁRODY A OBRAZY DRUHÉHO ...257 // VII.l. Česko-rakouské vztahy: státoprávní program a realita ...257 // VII.2.Česko-uherské vztahy: respekt na dálku ...261 // VII.3. Česko-nčmecké vztahy: mezi obavou a respektem ...271 // VII.4. Atraktivita románského světa ...282 // VII.5. Slovanství, panslavismus a rusofilství ...291 // VII.6. Obraz Čechů v polské společnosti: příklad Haliče ...343 // VII.7. Český podíl na procesu modernizace jihovýchodní Evropy ...355 // VIII. ZÁVĚR ...373 // VIII.l. Čtyři faktory středoevropského 19. století ...373 // VIII.1.1. Od absolutismu ke konstitucionalismu ...373 // VIII.1.2. Od poddanství k občanství ....379 // VIII.1.3. Od zemského vlastenectví k národnímu vědomí ...383 // VIII.1.4. Od tradiční společnosti ke společnosti moderní ....387 // VIII.2. Jaké bylo 19. století? ...388 // SUMMARY ...395 // LITERATURA ...401 // JMENNÝ REJSTŘÍK ...465 // Autorství kapitol: kap. V.: Milan Hlavačka - Magdaléna Pokorná - Milan Řepa; kap. VI.: Milan Hlavačka - Daniela Tinková - Aleš Vyskočil; kap. VII.: Roman Baron - Milan Hlavačka - Milan Řepa - František Šístek - Radomír Vlček; kap. VIII.: Milan Hlavačka
(OCoLC)876343408
cnb002573836

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC