Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 2.
Hradec Králové : Gaudeamus, 2010
325 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7435-080-1 (brož.)
Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Část. slovenský text
000250404
1. ÚVOD DO SOCIÁLNEJ PATOLOGIE (J. Hroncová, B. Kraus) -- 1.1 Charakteristika a predmet sociálnej patologie -- 1.2 Klasifikácia sociálnopatologických javov -- 1.3 Přístupy k sociální patologii v ČR -- 2. TEORIE SOCIÁLNÍCH DEVIACÍ (B. Kraus, J. Hroncová) -- 2.1 Biologické teorie -- 2.2 Biosociologické teorie -- 2.3 Psychologické teorie -- 2.4 Sociologické teorie -- 2.5 Polyetiologické teorie -- 3. DELIKVENCIA A KRIMINALITA AKO SPOLOČENSKÝ PROBLÉM (J. Hroncová) -- 3.1 Vymedzenie základnej terminologie (P. Jusko) -- 3.2 Teorie delikvencie a kriminality (J. Hroncová) -- 3.3 Príčiny delikvencie a kriminality (J. Hroncová) -- 3.4 Prevencia kriminality v Slovenskej republike (J. Hroncová) -- 3.4.1 Stratégia prevencie kriminality v Slovenskej republike -- (J. Hroncová) -- 3.4.2 Úlohy prevencie kriminality v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (J. Hroncová) -- 3.4.3 Úlohy prevencie kriminality v podmienkach základných -- a stredných škôl (J. Hroncová) ; -- 3.5 Špecifiká a príčiny rómskej kriminality (M. Šebian) -- 3.6 Probační a mediační služba v ČR (B. Kraus) -- 3.7 Probačná a mediačná služba v SR (L Emmerová) -- 3.8 Vývojové tendencie kriminality -- 3.8.1 Vývojové tendencie kriminality v SR (J. Hroncová) -- 3.8.2 Vývojové tendencie kriminality v ČR (B. Kraus) -- 4. DROGOVÉ ZÁVISLOSTI AKO SOCIÁLNOPATOLOGICKÝ JAV -- 4.1 Základná terminológia (L Emmerová) -- 4.2 Typológia drogových závislostí
(L. Vavrinčiková) -- 4.3 Legálni drogy (B. Kraus) -- 4.4 Nelegální drogy (B. Kraus) -- 4.5 Faktory vzniku drogových závislostí (I. Emmerová) -- 4.6 Prevencia drogových závislostí) -- 4.6.1 Charakteristika a druhy prevencie (I. Emmerová) -- 4.6.2 Opatrenia štátu v oblasti prevencie drogových závislostí v SR aČR -- 4.6.2.1 Opatrenia štátu v oblasti prevencie drogových závislostí v SR (I. Emmerová) -- 4.6.2.2 Opatření státu v oblasti prevence drogových závislostí v ČR (P. Vacek) -- 4.6.3 Možnosti prevencie drogových závislostí na základných a stredných školách -- 4.6.3.1 Činnosť koordinátora prevencie na základných a stredných školách v oblasti prevencie (L Emmerová) -- 4.6.3.2 Podiel vyučovacích predmetov na prevencii drogových závislostí (I. Emmerová) -- 4.6.3.3 Záujmová činnosť žiakov ako faktor prevencie (M. Kouteková) -- 4.6.3.4 Projekty prevenčnej práce realizované na základných a stredných školách (L. Vavrinčíková) -- 4.6.3.5 Spolupráca školy s mimoškolskými inštitúciami v oblasti prevencie (M. Matová) -- 4.6.3.6 Možnosti prevence drogových závislostí na základních a středních školách v ČR (P. Vacek) -- 4.6.4 Úloha sociálnej práce v prevencii drogových závislostí (I. Emmerová) -- 4.6.5 Úloha sociálnej pedagogiky v prevencii drogových závislostí (I. Emmerová) -- 4.7 Drogová scéna v ČR (P. Vacek) -- 5. PATOLOGICKÉ HRÁČSTVO AKO SOCIÁLNOPATOLOGICKÝ JAV (J. Hroncová)
-- 5.1 Charakteristika pojmov -- 5.2 Druhy hazardných hier -- 5.3 Faktory vzniku hráčskej závislosti -- 5.4 Štádiá rozvoja patologického hráčstva -- 5.5 Prevencia patologického hráčstva -- 5.6 Psychologické aspekty patologického hráčství (P. Prunner) -- 6. KULTOVÁ ZÁVISLOSŤ (P. Jusko) -- 6.1 Spoločenské východiská kultovej závislosti -- 6.2 Základná charakteristika deštruktívnych kultov a siekt -- 6.3 Typy deštruktívnych kultov a siekt -- 6.4 Informovanosť mládeže o praktikách kultov a siekt -- 6.5 Priebeh náboru do sekty -- 6.6 Príčiny expanzie kultov a siekt v súčasnosti -- 6.7 Dôsledky členstva v deštruktívnom kulte a sekte -- 6.8 Prevencia kultovej závislosti -- 6.9 Výstupové poradenstvo ako stratégia odbornej pomoci obetiam siekt a kultov -- 7. INÉ PATOLOGICKÉ ZÁVISLOSTI (I. Emmerová) -- 8. SAMOVRAŽEDNOSŤ AKO SPOLOČENSKÝ PROBLÉM -- 8.1 Charakteristika pojmov (J. Hroncová) -- 8.2 Historické aspekty samovrážd (J. Hroncová) -- 8.3 Klasifikácia samovrážd (J. Hroncová) -- 8.4 Etiológia samovrážd (J. Hroncová) -- 8.5 Príčiny samovrážd (J. Hroncová) -- 8.6 Prostriedky a spôsoby spáchania samovrážd (J. Hroncová) -- 8.7 Vývojové tendencie samovrážd v SR (J. Hroncová) -- 8.8 Vývojové tendencie samovrážd v ČR (B. Kraus) -- 8.9 Prevencia samovrážd (J. Hroncová) -- 9. ŠIKANOVANIE AKO SPOLOČENSKÝ PROBLÉM (A. Hudecová) -- 9.1 Charakteristika a druhy šikanovania -- 9.2 Príčiny a dôsledky
šikanovania -- 9.3 Prevencia šikanovania -- 10. PROSTITÚCIA A INÉ SEXUÁLNE DEVIÁCIE (I. Emmerová) -- 10.1 Charakteristika pojmov (I. Emmerová) -- 10.2 Historické aspekty prostitúcie (I. Emmerová) -- 10.3 Druhy prostitúcie (I. Emmerová) -- 10.4 Príčiny prostitúcie (I. Emmerová) -- 10.5 Prevencia prostitúcie (I. Emmerová) -- 10.6 Iné sexuálne deviácie (I. Emmerová) -- 10.7 Prístupy k riešeniu prostitúcie v ČR a SR -- 10.7.1 Řešení prostituce v ČR (B. Kraus) -- 10.7.2 Riešenie prostitúcie v SR (I. Emmerová) -- 11. TÝRANIE, ZNEUŽÍVANIE A ZANEDBÁVANIE DETÍ-SYNDRÓM CAN (A. Hudecová) -- 11.1 Syndróm CAN ( syndróm týraného, zanedbávaného a zneužívané] dieťaťa) -- 11.2 Vývoj pojmu CAN -- 11.3 Základné formy syndrómu CAN -- 11.4 Úloha sociálneho pracovníka pri prevencii a riešení syndrómu CAN -- 12. RIZIKOVÉ SUBKULTURY SÚČASNEJ MLÁDEŽE (P. Jusko) -- 12.1 Prístupy k subkultuře z aspektu spoločenských vied -- 12.2 Subkultura mládeže a jej spoločenské súvislosti -- 12.3 Typy mládežníckych subkultur -- 12.4 Funkcie subkultury súčasnej mládeže -- 12.5 Základná charakteristika vybraných mládežníckych subkultur -- 13. NEŽÁDOUCÍ A NEGATIVNÍ SPOLEČENSKÉ JEVY -- 13.1 Chudoba a bída (B. Kraus) -- 13.2 Nezamestnanosť (P. Jusko) -- 13.3 Bezdomovectví (B. Kraus) -- 13.4 Populační nerovnováha (B. Kraus) -- 13.5 Extremismus (B. Kraus) -- 13.6 Divácké násilí (J. Kasal) -- 14. SOCIÁLNE DEVIÁCIE V ŠKOLSKOM
PROSTREDÍ (A. Hudecová) -- 14.1 Záškoláctvo -- 14.2 Krádež v školskom prostredí -- 14.3 Prevencia sociálnych deviácií v školskom prostredí -- 15. PREVENCE A TERAPIE SOCIÁLNÍCH DEVIACÍ (B. Kraus) -- 15.1 Objasnění základních pojmů -- 15.2 Nespecifická primární prevence a psychologie zdraví (S. Pelcák) -- 15.3 Specifika, formy a metody procesu terapie a resocializace -- 15.4 Úloha sociálních pracovníků a sociálních pedagogů v oblasti terapie a resocializace v ČR
(OCoLC)693938748
cnb002145759

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC