Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Legislativa
Vyd. 1.
V Praze : Karolinum, 2013
783 s. ; 26 cm

ISBN 978-80-246-2117-3 (váz.)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
Část. latinský text, německé resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000251094
OBSAH // 1. Vývoj městského práva v Cechách (Na místo úvodu) Karel Malý /U Poznámka vydavatelů k nové edici Práva městského Království Českého, Krátké summy a Pokut Jiří Šouša, Jana Vojtíšková, Klára Woitschová /30 // 2. Edice // Jiří Šouia, Jana Vojtíšková, Klára Woitschová (editoři) // Práva městská Království českého/51 Krátká summa/417 Pokuty/618 // 3. Komentáře // Trestní právo a proces před městskými soudy Karel Malý /?1? // I. Obecná část trestněprávních ustanovení/626 § 1. Pojetí trestu /626 § 2. Druhy zavinění /627 § 3. Okolnosti přitěžující /628 § 4. Presumpce neviny /629 // § 5. Postavení obžalovaného v trestním řízení v závislosti na jeho sociálním a právním postavení /630 § 6. Nutná obrana /632 // II. Základní rysy trestního řízení /633 // § 1. Procesní předpisy v Právech městských /634 // § 2. Obžalovací a inkviziční zásada v trestním procesu /634 // § 3. Právní postavení žalobce a obžalovaného a zahájení řízení /635 // § 4. Náklady procesního řízení /638 // §5. Žaloby/639 // § 6. Zastupování před soudem /640 § 7. Dokazování /642 § 8. Rozsudky /645 § 9. Odvolání /647 // § 10. Náhrada procesních nákladů /648 § 11. Exekuce/649 // III. Trestní právo hmotné v Právech městských /650 // § 1. Crimina publica - delikty proti právu a řádu /650 § 2. Viprivata -deinvasioneaedium, o kvaltu, výboji a útoku /657 // 7
§ 3. Výtržnost a delikt usmrcení /658 §4. Žhářství/666 § 5. Krádež /667 // § 6. Delikty trestané dle uvážení soudců /669 § 7. Nářek cti a zhanční /671 § 8. Zrádné cedule /676 § 9. Ublížení na zdraví /677 § 10. Tortura /678 // Organizace veřejné správy a správní právo v Koldínové kodifikaci iMdislav Soukup /684 // I. Obecné ke konšelským právům a konšelům /684 // II. Forma a obsah jednání mčstské rady /685 // III. Purkmistr/690 // IV. Správní (stavební) právo /691 // Majetková práva Petra Skfejpková /695 // I. Charakter majetkových práv v Koldínové kodifikaci/695 // II. Vécná práva /696 // § 1. Délení véci /697 § 2. Vlastnictví /698 § 3. Držba /700 // § 4. Vécná práva ? véci cizí /703 // III. Závazky/705 // § 1. Zajišténí obligací/706 § 2. Ruční zástava /707 §3. Hypotéka/707 § 4. Ručení /708 // § 5. Další způsoby zajišténí závazků /708 § 6. Trhová smlouva /710 § 7. Půjčka a výpůjčka /712 § 8. Úschova/713 § 9. Nájem /713 § 10. Příkazní smlouva/713 § 11. Společenská smlouva /714 § 12. Darování/715 §13. Sliby/715 // § 14. Závazky pod ctí a vírou /716 // 8 // IV. Dčdéní /716 § 1. Obecní/716 // § 2. Dčdční neboli proces získávání dídictví /717 § 3. Testameniární posloupnost /718 § 4. Intestání posloupnost /720 § 5. Další dispozice pro případ smrti /721 // Manželské právo a právní postavení diti v právech mčstských Pavla
Slavíková /723 // I. Obecná charakteristika /723 // II. Právo manželské/725 // § 1. Pojem manželství a jeho vznik /725 § 2. Manželské majetkové právo /726 § 2.1 Věno a obvčnéní /726 § 2.2 Spoleěné jmční manželů /729 // III. Vztahy mezi rodiči a dětmi /729 // IV. Poručenství sirotků /730 // § 1. Forma poručenské správy/730 // § 2. Výkon poručenské správy a povinnosti poručníka /733 § 3. Zánik poručenství /735 // V. Shrnutí /736 // 4. Zusammenfassung/737 // I. Pavel Kristián z Koldína und sein Werk in der tschechischen Rechtsgcschichtc Karel Malý /739 // II. Editorenanmerkung zur Ncuausgabc des Stadtrechts // für das Königreich Böhmen, der Kurzen Summa und Geldstrafen Jiří ŠouŠa, Jana Vojlíiková, Klára Woilschová /743 // 5. Rejstříky/752 // I. Jmenný a místní rejstřík/752 // II. Věcný rejstřík/754 // 9
(OCoLC)870288104
cnb002522521

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC