Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Vyšehrad, 2013
685 s. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7429-387-0 (váz.)
Kniha vychází k 80. výročí založení nakl. Vyšehrad (1934-2014)
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografii na s. 655-664, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000251124
Úvod // ČESKÉ ZEMĚ A JEJICH DĚJINY... 15 // Kapitola 1 // ČESKÉ ZEMĚ NA POČÁTKU DĚJIN // (DO VZNIKU ČESKÉHO STÁTU)... 24 // Keltové... 27 // Germáni... 29 // Stěhování národů... 31 // Langobardi... 32 // Slované... 34 // Sámova říše... 37 // Ve stínu franské říše... 39 // Vznik velkomoravské říše a její rozvoj ... 41 // Rostislav I. a Svatopluk... 44 // Počátky křesťanství a cyrilometodějská mise... 46 // Zánik velkomoravské říše... 50 // Kapitola 2 // VZNIK ČESKÉHO STÁTU... 53 // Geneze českého státu... 53 // Svatý Václav... 56 // Konsolidace českého státu... 59 // Kapitola 3 // ČECHY A MORAVA V DOBĚ KNÍŽECÍ... 63 // Oslabení českého státu na počátku 11. století... 63 // Břetislav I. Přechodné upevnění českého státu ... 66 // Vratislav II. a Břetislav II... 70 // Období anarchie... 74 // Soběslav I. a upevnění českého státu... 77 // Vladislav II... 78 // Rozvrat českého státu na konci 12. století... 80 // Sociální a hospodářské poměry v 10.-12. stol... 83 // Kapitola 4 // ČECHY KRÁLOVSKÉ // (ČESKÝ STÁT ZA POSLEDNÍCH PŘEMYSLOVCŮ // A PRVNÍCH LUCEMBURKŮ)... 89 // Hospodářské a sociální poměry v českých zemích ve 13. století... 89 // Politický vývoj českých zemí za posledních Přemyslovců. // Přemysl Otakar 1... 93 // Václav I. a Přemysl Otakar II... 97 // Braniborská okupace. Vláda Václava II... 102 // Václav III. a vymření Přemyslovců... 106
Bezvládí a nástup Lucemburků... 107 // Vláda Jana Lucemburského... 108 // Jan Lucemburský a markrabě Karel... 111 // Samostatná vláda Karla IV. ... 113 // Kapitola 5 // DOBA HUSITSKÁ, // VĚK PODĚBRADSKÝ A JAGELLONSKÝ // (FORMOVÁNÍ ČESKÉ STAVOVSKÉ MONARCHIE)... 118 // České země za Václava IV. ... 118 // Sociální poměry na konci 14. a počátkem 15. století... 122 // Církevní poměry... 123 // Předchůdcové Husovi a zdroje husitismu... 125 // Jan Hus... 126 // Koncil kostnický... 130 // Počátek husitského hnutí... 132 // Jan Žižka z Trocnova... 138 // Křížová výprava proti husitům roku 1420... 140 // Sněm čáslavský... 143 // Druhá křížová výprava... 144 // Porážka krajních husitských radikálů... 145 // Husitství v letech 1422-1434. Spanilé jízdy a další křížové výpravy. 148 // Koncil basilejský... 151 // Basilejská kompaktáta... 152 // Bitva u Lipan a konec husitských válek... 153 // Důsledky husitských válek... 155 // Hodnocení husitství... 156 // Albrecht II. a bezvládí 1439-1448... 159 // Vláda Jiřího z Poděbrad... 162 // Jagellonci na českém trůně. Vznik české stavovské monarchie... 167 // Náboženské poměry v českých zemích. Počátky Jednoty bratrské... 168 // Sociální změny za vlády Vladislava II. Postavení poddaných a měst. 172 // Vymření Jagellonců po meči... 175 // Kapitola 6 // ČESKÉ ZEMĚ SOUČÁSTÍ HABSBURSKÉHO SOUSTÁTÍ (OD MOHÁČE ? VESTFÁLSKÉMU
MÍRU)... 177 // Volba Ferdinanda Habsburského českým králem... 177 // Vláda Ferdinanda 1... 179 // České stavovské povstání 1546-1547 ... 182 // Politické a náboženské poměry // na počátku druhé poloviny 16. stol... 185 // Maxmilián II. a Česká konfese... 187 // RudolflI... 190 // Dlouhá turecká válka . ... 193 // Rudolfův majestát... 194 // Matyáš II... 197 // České stavovské povstání 1618-1620 ... 198 // Bitva na Bílé hoře. Vítězství Habsburků // a prosazení absolutismu... 202 // Třicetiletá válka... 208 // Mír vestfálský... 212 // Důsledky třicetileté války a „bělohorský mýtus“ ... 214 // Kapitola 7 // OD VESTFÁLSKÉHO MÍRU ? OSVÍCENSKÉMU ABSOLUTISMU // (1648-1790)... 217 // Charakter období po třicetileté válce... 217 // Státoprávní vývoj... 218 // Vzestup významu katolické církve... 221 // Rekatolizace. Postavení Židů... 223 // Hospodářské, sociální a etnické poměry ... 227 // Švédsko-polská válka a konec plánů české emigrace... 235 // Války s Francií Ludvíka XIV. Válka o dědictví španělské... 236 // První turecká válka a rekatolizace v Uhrách (na Slovensku) ... 237 // Thökölyho povstání a velká turecká válka... 240 // Povstání Ference II. Rákoczyho. Vpád kuruců na Moravu... 243 // Turecké války za vlády Karla VI... 244 // Válka o dědictví polské... 245 // Velké nevolnické povstání 1680. Robotní patenty... 246 // Povstání Chodů... 247 // Nástup
Marie Terezie. Válka o dědictví rakouské... 250 // Likvidace státoprávní samostatnosti českých zemí... 255 // Pokusy o znovuzískání Slezska... 257 // Osvícenské reformy Marie Terezie... 261 // Reformy Josefa II... 264 // Kapitola 8 // OD ABSOLUTISMU ? REVOLUCI. // VZNIK NOVODOBÉHO ČESKÉHO NÁRODA... 270 // První fáze národního obrození... 270 // Války s revoluční Francií a jejich vliv na české země... 275 // Vznik Rakouského císařství. Napoleonské války a české země... 279 // Vídeňský kongres... . 286 // České země v době Metternichova absolutismu... 287 // Druhá fáze českého národního obrození... 290 // Slovanská a slovenská otázka... 296 // České země v předvečer revoluce 1848 ... 300 // Kapitola 9 // OD REVOLUCE ? DUALISMU... 303 // Charakter revoluce 1848 a její specifika v Rakousku... 303 // Počátky revolučního hnutí v českých zemích... 304 // Česko-německý konflikt... 308 // Slovanský sjezd a Svatodušní povstání... 310 // Potlačení revoluce. Nástup Františka Josefa 1... 313 // Kroměřížská a oktrojovaná ústava... 316 // České země v období tzv. Bachova absolutismu... 318 // Pád Bachova absolutismu. Říjnový diplom ... 324 // Únorová ústava... 327 // Česká politika v době platnosti únorové ústavy. // Staročeši a mladočeši... 329 // Rakousko-pruská válka a její důsledky... 333 // Rakousko-uherské vyrovnání a prosincová ústava... 336 // Kapitola 10 // ČESKÉ
ZEMĚ V RÁMCI RAKOUSKA-UHERSKA // (1867-1914) ... 339 // Obecná charakteristika poměrů v Předlitavsku... 339 // Hospodářský, kulturní a sociální vývoj českých zemí... 343 // Česká politika po rakousko-uherském vyrovnání... 348 // Fundamentální články... 349 // Drobečková politika a pád staročechů... 352 // Vznik sociální demokracie a její postoj ? národnostní otázce. 357 // Česká politika pod vedením mladočechů... 360 // Rozštěpení politické scény... 362 // Česko-německé jazykové boje. Moravský pakt... 365 // Volební reforma 1905 a její důsledky... 367 // České země před první světovou válkou... 370 // Slovenská otázka... 371 // Zahraničněpolitické otázky... 377 // Kapitola 11 // VZNIK ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU // (1914-1918)... 381 // Počátek první světové války... 381 // České země na počátku první světové války... 383 // Válečné operace v letech 1914-1917... 385 // Postoj Čechů ? válce ... 389 // Zahraniční protirakouský odboj... 392 // Zahraniční odboj a revoluce v Rusku... 396 // Domácí odboj... 398 // Pokusy Karla I. o ukončení války. // Česká politická aktivita v letech 1917-1918... 400 // Na cestě ? samostatnému československému státu... 403 // Vyhlášení samostatnosti československého státu... 407 // Kapitola 12 // MEZI DVĚMA VÁLKAMI... 409 // Formování československého státu... 409 // Politický vývoj... 414 // Ústava z 29. února... 415 // Komunistický
pokus o převrat... 418 // Hospodářský a sociální vývoj meziválečného Československa... 422 // Náboženské poměry... 425 // Vnitropolitický vývoj Československa... 426 // Domácí vývoj ve třicátých letech... 430 // Zahraniční politika... 434 // Mnichov a zánik první republiky... 437 // Druhá republika... 443 // Vídeňská arbitráž... 448 // Zánik druhé republiky... 449 // Hodnocení meziválečného období... 451 // Kapitola 13 // DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA A OBNOVENÍ ČESKOSLOVENSKA... 456 // Protektorát Čechy a Morava... 456 // Protektorátní vláda, fašistické skupiny a problém kolaborace... 458 // Počátky odboje... 460 // První fáze druhé světové války. // Vznik československé armády v zahraničí... 462 // Okupační režim a domácí odboj po vypuknutí války... 464 // Československá otázka jako problém mezinárodních vztahů... 469 // Vstup SSSR do války. Reinhard Heydrich... 471 // Okupační režim a odboj v závěrečné části války... 476 // Československý vojenský odboj v SSSR... 479 // Zahraniční odboj a SSSR... 481 // Slovensko za druhé světové války... 482 // Slovenské národní povstání... 485 // Ztráta Podkarpatské Rusi... 490 // Moskevská jednání a košický vládní program... 491 // Pražské (květnové) povstání... 494 // Druhá světová válka a odboj jako zdroj legitimity poválečných režimů . . 496 // Kapitola 14 // OD DIKTATURY ? DIKTATUŘE... 498 // Třetí republika...
498 // Uzemní změny a národnostní poměry... 499 // Soudní postih kolaborantů ... 504 // Hospodářský a sociální vývoj... 507 // Politický vývoj třetí republiky... 509 // Státní převrat 25. února 1948 ... 512 // Transformace politického a hospodářského systému... 516 // Ústava 9. května... 518 // Kapitola 15 // POD VLÁDOU RUDÉ HVĚZDY (KOMUNISTICKÁ DIKTATURA // V ČESKOSLOVENSKU)... 520 // Charakter let 1948-1953 ... 520 // Hospodářský, sociální a kulturní vývoj 1948-1953 ... 521 // Politický vývoj 1948-1953... 527 // Církevní politika... 528 // Třetí odboj... 531 // Politické represe... 532 // Období tání... 538 // Rok 1956 a nástup neostalinismu... 542 // Režim Antonína Novotného... 544 // Ústava 11. července... 546 // Hospodářský, sociální a politický vývoj v šedesátých letech... 548 // Pád režimu Antonína Novotného... 553 // Pokus o reformu... 555 // Sovětsko-československá jednání... 559 // Sovětská okupace Československa... 562 // Počátky normalizace... 566 // Vznik československé federace... 568 // Nástup Gustáva Husáka // a politika „zostřené normalizace“... 570 // Období nehybnosti... 574 // Represe a opozice proti normalizačnímu režimu... 576 // Období přestavby a režim Miloše Jakeše... 580 // Pád komunistického režimu... 582 // Kapitola 16 // ROZPAD ČESKOSLOVENSKA... 588 // Hospodářský a sociální vývoj v letech 1990-1992... 588 // Zahraniční politika... 592
Vnitropolitický vývoj... 592 // Slovensko-česká jednání o státoprávním uspořádání... 595 // Volby 1990 ... 596 // Česko-slovenská jednání v roce 1990 ... 598 // Rozklad OF a VPN. Vznik HZDS... 600 // Slovensko-česká jednání o státní smlouvě... 601 // Rozpad Československa... 603 // Ústava České republiky... 609 // Závěr // SAMOSTATNÁ ČESKÁ REPUBLIKA... 612 // Demografické a národnostní poměry České republiky... 612 // Dotváření ústavního systému... 614 // Politický vývoj za koaliční vlády ODS (1993-1998)... 615 // Vláda ČSSD (1998-2006)... 619 // Politický vývoj 2006-2013... 622 // Přehled panovníků, hlav státu a předsedů vlád... 627 // Přehled použitých pramenů a literatury... 655 // Rejstřík... 665 // Summary... 680
(OCoLC)880869819
cnb002588845

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC