Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:72x 
BK
EB
3., přeprac. a rozš. vyd.
Praha : Galén, c2014
lvii, 1195 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7492-066-0 (váz.)
ISBN 978-80-7492-151-3 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000251716
Pavel Ševčík // I OBECNÁ PROBLEMATIKA // Pavel Ševčík // 1.1 INTENZIVNÍ MEDICÍNA - DEFINICE, ORGANIZAČNÍ PROBLEMATIKA...3 // Pavel Ševčík // 1.1.1 Definice...3 // 1.1.2 Ekonomika intenzivní medicíny...3 // 1.1.3 Pracoviště intenzivní medicíny a přijímání pacientů...3 // Přijímání nemocných na PRIM...4 // Hodnoceni závažnosti a prognózy kritických stavů —A // 1.2 HISTORIE INTENZIVNÍ A RESUSCITAČNÍ MEDICÍNY...6 // Jiří Málek // 1.2.1 Počátky...6 // 1.2.2 Bjorn Ibsen a první jednotka intenzivní péče 6 // 1.2.3 Základní vědecké a technické předpoklady intenzivní péče... // Zajištěni dýchacích cest... // Umělá plicní ventilace... // Přístroje pro umělé dýchání... // Měřeni acidobazické rovnováhy... // Sledování krevního oběhu...8 // Intravenózni terapie...8 // Krevní transfuze...8 // EKG...8 // 1.2.4 Začátky intenzivní péče u nás...9 // 1.3 PRACOVNÍCI V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ // A JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ...10 // Karel Cvachovec, Pavel Ševčík, Jana Mikulková, // Renáta Zoubková, Ivan Novák // 1.3.1 Vzdělávání v intenzivní medicíně...10 // 1.3.1.1 Vzdělávání lékařů...10 // Úvod a základní východiska...10 // Vývoj vzdělávání v intenzivní medicíně ve světě // i K nás...10 // Současnost...II // 1.3.1.2 Vzdělávání nelékařů...11 // Úvod a základní východiska...II // Vývoj vzdělávání
nelékařských pracovníků...12 // Současnost...12 // Výhled do budoucna...13 // Navazující magisterské studium oboru intenzivní // péče...13 // 1.3.2 Personální zajištění pracovišť intenzivní medicíny...14 // Pozn.: tučná kurzíva v modrém podkladu označuje pořadatele oddílů. // 1.3.2.1 Lékaři... 14 // Vedoucí lékař...14 // Lékařský personál...14 // Lékaři ve specializační přípravě...14 // Kontinuita péče o kriticky nemocné na PRIM...14 // 1.3.2.2 Střední zdravotnický personál...14 // Staniční sestra...14 // Zdravotní sestry na PRIM...14 // Početní zajištění středním zdravotnickým // personálem na PRIM...14 // 1.4 PRACOVIŠTĚ INTENZIVNÍ MEDICÍNY // A JEJICH VYBAVENÍ...15 // Ivan Novák, Pavel Ševčík // 1.4.1 Úvod...15 // 1.4.2 Stavební uspořádání...15 // Lůžka pracovišť intenzivní medicíny a jejich struktura ... 15 // Nemocni na pracovištích intenzivní medicíny...15 // Dělení pracovišť intenzivní medicíny podle // úrovně péče...15 // Skladovací prostory na pracovištích intenzivní // medicíny...16 // Užitkové prostory na pracovištích intenzivní medicíny...16 // 1.4.3 Přístrojové vybavení lůžka pracoviště // intenzivní medicíny...16 // Přístroje pro monitorování...16 // Diagnostické přístroje...16 // Přístroje pro léčbu a orgánovou podporu...16 // 1.5 ZÁVAŽNOST ONEMOCNĚNÍ, // SKÓROVACÍ SYSTÉMY ...18 // Ivan Novák // 1.5.1 Úvod...18 // 1.5.2 Klasifikace
skórovacích systémů...19 // 1.5.3 Nejpoužívanější skórovací systémy u kriticky nemocných na pracovištích intenzivní medicíny . .20 // Používání skórovacích systémů v klinické praxi...21 // 1.6 SYSTÉM VČASNÉHO VYHLEDÁVÁNÍ KRITICKY NEMOCNÝCH...24 // Martin Pavlík // 1.6.1 Úvod...24 // 1.6.2 Kritéria pro aktivaci, složení a vybavení METcall.. .24 // 1.6.3 Výsledky METcall systémů a zkušenosti v ČR —24 // 1.7 PŘIJÍMÁNÍ NEMOCNÝCH NA PRACOVIŠTĚ INTENZIVNÍ MEDICÍNY, PROPOUŠTĚNÍ NEMOCNÝCH Z INTENZIVNÍ PÉČE...26 // Pavel Štětka, Vladimír Šrámek, Martin Pavlík // 1.7.1 Úvod...26 // 1.7.2 Vytváření pravidel pro přijímání a propouštění pacientů...26 // 1.7.3 Faktory ovlivňující triáž...26 // 1.7.4 Prognóza pacientů přijatých a nepřijatých // do intenzivní péče...26 // 1.7.5 Problematika seniorů...26 // 1.7.6 Propuštění pacienta z intenzivní péče...27 // XVII // Intenzivní medicína // II VYBRANÉ TERAPEUTICKÉ POSTUPY A TECHNIKY // Karel Cvachovec // 1.8 ETIKA A PRÁVNÍ NORMY V INTENZIVNÍ // MEDICÍNĚ...29 // Renata Černá Pořízková, Marek Vácha, Ondřej Dostál // 1.8.1 Úvod...29 // 1.8.2 Základní etické principy...29 // Princip prospěšnosti...29 // Princip nepoškozování...29 // Princip autonomie...29 // Princip spravedlnosti...29 // Důstojnost a pravdomluvnost...29 // 1.8.3 Právní rámec intenzivní péče...30 // 1.8.3.1 Rekodifikace v uplynulých letech...30 // 1.8.3.2
Nadzákonné právní předpisy...31 // 1.8.3.3 Zákonný rámec poskytováni zdravotní péče 31 // 1.8.3.4 Rozhodování o léčbě, postup lege artis // a povinnost poskytnout péči...32 // 1.8.3.5 Neodkladná péče...34 // 1.8.3.6 Komunikace s pacientem, zástupný souhlas, předem vyslovená přání a léčba bez souhlasu 34 // 1.8.3.7 Transplantační zákon...34 // 1.8.4 Kriticky nemocný v intenzivní péči...34 // 1.8.5 Paliativní péče jako součást intenzivní medicíny . .35 // 1.8.6 Doporučeni představenstva České lékařské komory č. 1/2010 k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou // schopni vyjádřit svou vůli...36 // 1.8.7 Dříve vyslovená přáni a eutanazie...38 // 1.8.7.1 Princip autonomie...38 // 1.8.7.2 Dříve vyslovené přání - legislativa a realizace 38 // 1.8.7.3 »Zástupné rozhodnutí« a »nejlepší zájem«...39 // Eutanazie a dystanazie...39 // 1.8.7.4 Bezvýsledná (marná) léčba...40 // 1.9 REHABILITACE V INTENZIVNÍ PÉČI...53 // Tomáš Gabrhelik, Petra Bastlová, Marcela Mikova // 1.9.1 Úvod...53 // 1.9.2 Indikace...53 // 1.9.3 Polohování...53 // Poloha supínační...54 // Poloha na boku...54 // Poloha semisupinačni...54 // Poloha semipronačni...55 // Pronačni poloha...55 // 1.9.4 Mobilizace a vertikalizace...55 // 1.9.5 Respirační dysfunkce...55 // Respirační fyzioterapie...56 // 1.10 TRANSPORT KRITICKY NEMOCNÝCH
// PACIENTŮ...58 // Martin Doleček // 1.10.1 Úvod...58 // 1.10.2 Primární transport...58 // 1.10.3 Letecký transport...60 // 1.10.4 Mezinemocniční transport...61 // 1.10.5 Vnitronemocniční transport...62 // 1.10.6 Nežádoucí události...62 // 2.1 ZAJIŠTĚNÍ DÝCHACÍCH CEST...69 // Jan Beroušek // 2.1.1 Tracheální intubace...69 // Indikace...69 // Kontraindikace...69 // Vybavení k tracheální intubaci...69 // Prediktory obtížné intubace...70 // Techniky tracheální intubace...71 // Orotracheál ní intubace...71 // Nazotracheálni intubace...72 // Intubace s použitím fibroskopu...72 // Komplikace tracheální intubace...74 // 2.1.2 Laryngeální masky...74 // 2.1.3 Tracheostomie...74 // Indikace...74 // Metody provedení tracheostomie...75 // Klasická chirurgická technika...75 // Komplikace tracheostomie...75 // Punkční dilatační tracheostomie...76 // 2.1.4 Koniotomie, koniopunkce...78 // Indikace...78 // Kontraindikace...78 // Výhody...78 // Nevýhody...78 // Techniky provedení...78 // Chirurgická (otevřená) koniotomie...78 // Bougie-assisted cricothyrotomy...78 // Koniopunkce...78 // Komplikace...78 // 2.2 INTERVENČNÍ BRONCHOSKOPIE ...80 // Miloslav MareI // 2.2.1 Úvod ...80 // 2.2.2 Bronchoskopie v intenzivní medicíně...80 // 2.2.3 Výkony diagnostické bronchoskopie...81 // Chráněný odběr vzorku kartáčkem...81 // Bronchoalveolární laváž...81 // Trauma...81 // Vyšetření u nemocných, které nelze odpojit // od ventilátoru...81
// Další bronchologické diagnostické metody...81 // 2.2.4 Léčebná, intervenční bronchoskopie...81 // Intubace pomocí flexibilního bronchoskopu...81 // Toaleta trachey a bronchů...81 // Hemoptýza...82 // Odstraněni cizích těles...82 // Traumatická ruptura trachey a/nebo bronchů...82 // 2.2.5 Možnosti intervenční bronchoskopie v léčbě // zúžení průsvitu dýchacích cest...82 // Tracheobronchiální endotézy - stenty...82 // Možnosti intervenční bronchoskopie // v dezobliteraci dýchacích cest...83 // 2.3 HRUDNÍ PUNKCE A HRUDNÍ DRENÁŽ ... .85 // Alan Stolz // 2.3.1 Hrudní punkce...85 // 2.3.2 Hrudní drenáž...85 // Indikace k hrudní drenáži...85 // Druhy hrudních drénů...85 // Zavádění hrudních drénů...86 // XVIII // Obsah // Predoperační příprava...86 // Poloha nemocného při drénování...86 // Místo zavedeni drénu...86 // Technika zavádění hrudního drénu...86 // 2.3.3 Drenážní systémy...86 // Pasivní drenážní systémy...86 // Aktivní drenážní systémy...87 // Balancovaná hrudní drenáž...87 // Pleuroperitoneální a pleurovenózní zkrat...88 // 2.3.4 Péče o drény...88 // 2.3.5 Odstranění drénu...88 // 2.3.6 Komplikace hrudní drenáže...89 // Spatné uložení drénu...89 // Poranění orgánů dutiny hrudní nebo břišní...89 // Krvácení...89 // Empyém...90 // Reexpanzní plieni edém...90 // Interkostální neuralgie...90 // Jiné komplikace...90 // 2.4 ZAJIŠTĚNI PŘÍSTUPŮ // DO
KREVNÍHO OBĚHU...91 // Michal Horáček, Jan Lejsek // Indikace zajištění přístupu do krevního oběhu...91 // Přístupy do krevního oběhu...91 // 2.4.1 Pomůcky k zajištění přístupu do krevního oběhu ..91 Typy pomůcek k zajištění přístupu // do krevního oběhu...91 // Kalibr pomůcek - průtok kanylou a katétrem 92 // Doba zavedeni...92 // Zajištění asepse...93 // Infekční komplikace...93 // 2.4.2 Kanylace periferních žil...93 // 2.4.3 Katetrizace centrálních žil...94 // Indikace katetrizace centrálních žil...94 // Kontraindikace katetrizace centrálních žil...94 // Místa vstupu do centrálních žil...95 // Technika zavedení...95 // Poloha pacienta...95 // Detekce punkce žíly...95 // Umístěni špičky katétru...96 // Využití ultrazvuku...96 // Komplikace při katetrizaci centrálních žil...96 // Krvácení při koagulopatii...96 // Trombóza...97 // Perforace žíly po zavedení katétru...97 // Nechtěná punkce tepny při katetrizaci žil...97 // Pneumothorax...97 // Zajištěni přístupu do krevního oběhu // kanylami o velkém průsvitu...97 // 2.4.4 Jednotlivé přístupy do centrálních žil...97 // Vena jugularis interna...97 // Anatomie...97 // Technika kanylace...98 // Komplikace při punkci v. jugularis interna...98 // Vena subclavia...98 // Anatomie...98 // Technika kanylace...98 // Komplikace při punkci v. subclavia...99 // Vena jugularis externa...99 // Anatomie...99 // Technika kanylace...99 // Komplikace
při punkci v. jugularis externa...99 // Vena femoralis...99 // Anatomie...99 // Technika kanylace...99 // Komplikace při punkci v. femoralis...99 // Axilární žíla...99 // 2.4.5 Preparace žíly...99 // 2.4.6 Intraoseální přístup...99 // Technika intraoseálního přístupu... 100 // Komplikace intraoseální kanylace...100 // 2.4.7 Přístupy do tepen...100 // Arteria radialis...100 // Anatomie...100 // Technika kanylace...101 // Alternativní místa kanylace...101 // Komplikace přístupů do tepen...101 // 2.5 ELEKTROIMPULSOTERAPIE...102 // Vlastimil Vančura, Richard Rokyta // 2.5.1 Kardioverze, defibrilace...102 // Definice...102 // Základní principy elektrické kardioverze a defibrilace...102 // Popis defibrilátoru...102 // Defibrilace...102 // Kardioverze...103 // 2.5.2 Dočasná kardiostimulace...104 // Indikace...104 // Léčebné indikace...104 // Preventivní indikace... 106 // Zavádění dočasné kardiostimulace...106 // Základní vybavení... 106 // Technika výkonu...107 // Komplikace... 108 // Transkutánní kardiostimulace...109 // Indikace... 109 // Základní vybaveni...109 // Technika...109 // Komplikace... 109 // 2.6 PERIKARDIOCENTÉZA...110 // Jakub Čech, Richard Rokyta, Marek Šetina // Úvod...110 // Příčiny vzniku perikardiálniho výpotku... 110 // Klinické projevy...110 // Diagnostika perikardiálniho výpotku...110 // Indikace výkonu...110 // Kontraindikace výkonu...40 // Princip provedení a možná rizika...111 // Provedení výkonu...111
// Příprava pacienta k výkonu...111 // Vlastní punkce a zavedení drenáže...111 // Následná péče o pacienta po perikardiocentéze ... 112 // Chirurgický přístup k drenáži perikardu...112 // Subxifoidální přístup...112 // Z malé anterolaterální thorakotomie vlevo // nebo vpravo...112 // Videothorakoskopie...112 // 2.7 MECHANICKÁ PODPORA CIRKULACE .. 113 // Hynek Říha, Tomáš Kotulák // Úvod...113 // Klasifikace systémů MCS...113 // Vliv MCS na oběhový systém...113 // Monitorování pacientů s MCS...114 // Interakce s hemokoagulačním systémem...114 // Komplikace užití MCS...114 // XIX // Intenzivní meoicína // 2.8 INTRAAORTÁLNÍ BALÓNKOVÁ KONTRAPULSACE...115 // František Mošna // Úvod...115 // Princip a fyziologické účinky...115 // Indikace...115 // Kontraindikace...115 // Kontraindikace absolutní...115 // Kontraindikace relativní...115 // Technické aspekty metody...116 // Cyklování (triggering)...116 // Časováni (timing)...116 // Chyby v nastavení...116 // Předčasné nafouknutí...116 // Pozdní nafouknutí...116 // Předčasné vyfouknutí...11 // Pozdní vyfouknutí...11 // Velikost kontrapulsačního balónku...11 // Problémy při IABP a jejich řešení...11 // Nedostatečná augmentace...11 // Netěsnost balónku...11 // Praktické aspekty...11 // Zavedeni, přístupy a kontrola umístěni...11 // Péče o pacienta...11 // Polohování...II // Kontrola prokrveni dolní končetiny...117 // Místo zavedení a pozice
katétru...118 // Antikoagulační terapie...118 // Odpojování a vyjmutí katétru...118 // Odpojování... 118 // Vyjmutí katétru...118 // Komplikace...118 // Cévní komplikace...118 // Trombocytopenie...118 // Infekční komplikace...118 // 2.9 MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVÁ OXYGENACE...119 // František Mošna // Úvod...119 // Princip...119 // Způsoby použití...119 // Indikace a kontraindikace...119 // Součásti ECMO okruhu...120 // Způsoby kanylace...120 // Péče o pacienta na ECMO...120 // Antikoagulace...121 // Monitorování a laboratorní vyšetření...121 // Komplikace...121 // Krvácení... 121 // Tromboembolické komplikace...121 // Ischémie dolní končetiny...122 // Recirkulace...122 // Dilatace levé komory... 122 // Hypoxie horní poloviny těla...122 // Infekční komplikace...122 // Kardiorespirační selhání...122 // Zavzdušněni ECMO okruhu... 122 // Další komplikace... 122 // Ukončení terapie (odpojováni-)...122 // 2.10 PŘÍSTUPY DO GIT A DRENÁŽ // MOČOVÉHO MĚCHÝŘE...123 // Martina Pelichovská // 2.10.1 Žaludeční sondy...123 // Technika zavedení...123 // 2.10.2 Enterální sondy...123 // Technika zavedeni...123 // Kontraindikace...123 // Komplikace...124 // 2.10.3 Perkutánní techniky přístupu // do gastrointestinálního traktu...124 // Kontraindikace...124 // Technika provedení...124 // Perkutánní endoskopická gastrostomie/ // jejunostomie...124 // Přímá perkutánní endoskopická jejunostomie 124 // Komplikace...124
// 2.10.4 Chirurgické přístupy k zajištění vstupu do GIT.. 125 // Gastrostomie...125 // Punkční jejunostomie...125 // Transgastrická jejunostomie...125 // 2.10.5 Tamponáda krvácejících jícnových // nebo žaludečních varixů...126 // 2.10.6 Drenáž močového měchýře...126 // Katetrizace uretry...126 // Technika provedení... 127 // Komplikace...127 // Suprapubická cystostomie...127 // Technika provedeni...127 // Kontraindikace...127 // 2.11 LUMBÁLNÍ A EPIDURÁLNÍ PUNKCE // A KANYLACE...128 // Renáta Zoubková, Jitka Zemanová // Úvod...128 // Anatomické poznámky...128 // Fyziologické poznámky...128 // Diagnostické indikace...128 // Terapeutické indikace...128 // Kontraindikace...128 // Technické provedení...129 // Komplikace...129 // Punkce a kanylace epidurálního prostoru...130 // 2.12 LÉČEBNÁ HYPOTERMIE...131 // Jiří Bureš // Úvod...131 // Indikace...131 // Indikační kritéria...131 // Další fyziologické účinky a komplikace // hypotermie...131 // Ochlazovací metody...132 // 2.13 HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE V URGENTNÍ MEDICÍNĚ // A INTENZIVNÍ PÉČI...133 // Michal Hájek // 2.13.1 Základní aspekty hyperbarické oxygenoterapie...133 // Úvod...133 // Postavení a zařazení metody v moderní medicíně.. .133 // HBO ve vztahu k intenzivní medicíně...133 // Fyzikální, fyziologické a farmakologické // účinky HBO...133 // Fyzikální zákony...133 // Mechanický účinek zvýšeného tlaku...133 // Účinky hyperoxie
a hyperoxygenace // ve vztahu k infekci a SIRS... 133 // Ekonomický dopad HBO...134 // 2.13.2 Úskalí a rizika léčby...134 // Obecné poznámky...134 // XX // Obsah // Riziko transportu...134 // Kontraindikace, limitace léčby...134 // Komplikace, rizika, kyslíková toxicita...134 // 2.13.3 Indikace...135 // Obecné poznámky k vývoji indikací...135 // Evropský konsenzus indikací k HBO...135 // Neodkladné indikace...135 // Plynová (vzduchová) embólie...135 // Dekompresní nemoc... 136 // Intoxikace oxidem uhelnatým...136 // Nekrotizující infekce měkkých tkání... 136 // Drtivá poranění a jiné traumatické // potraumatické) ischémie...137 // Anoxicko-hypoxická encefalopatie // a traumatické poškození mozku...137 // Popáleniny...138 // Mimořádná krevní ztráta... 138 // 2.13.4 Praktické a organizační aspekty HBO...138 // Úvod...138 // Typy komor...138 // Bezpečnost, hasicí zařízeni...138 // Zdravotné-technické vybaveni...139 // Monitorovací zařízení...139 // Ventilační technika...139 // Infuzni pumpy, lineární dávkovače...139 // Ostatní přístroje a zařízení...139 // Ošetřovatelsko-léčebná činnost během HBO — 139 // Profesní rizika ošetřujícího personálu...140 // Závěr...140 // 3.1 MONITOROVÁNÍ V INTENZIVNÍ PÉČI ... 145 // Vladimír Černý // Úvod...145 // Cíle a indikace monitorování...145 // Koncept individualizovaného monitorování...145 // Zásady interpretace získaných hodnot...145
// 3.2 MONITOROVÁNÍ TKÁŇOVÉ PERFUZE .. 147 // Vladimír Černý, Zdeněk Turek // Úvod...147 // Klinické monitorování...147 // Poznámky k vybraným klinickým ukazatelům...147 // Laboratorní metody...148 // Laktát... 148 // pH a deficit bazi...149 // Vztah mezi laktátem, pH a deficitem bazi... 149 // Saturace hemoglobinu centrální žilní krve... 149 // Přístrojové metody...150 // Infračervená spektroskopie...150 // Sublingválni kapnometrie... 151 // Ortogonální polarizační spektroskopie // a sidestream dark field imaging...151 // Využití přístrojových metod hodnocení perfuze... 152 // 3.3 MONITOROVÁNÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU ... 153 // 3.3.1 Úvod...153 // Vladimír Černý // 3.3.2 Klinické monitorování...153 // Vladimír Černý // 3.3.3 EKG křivka...153 // Vladimir Černý // 3.3.4 Arteriální tlak...154 // Vladimír Černý // Neinvazivní měření...154 // Invazivni měření...154 // Indikace a kontraindikace...155 // Zavedení arteriálního katétru...155 // Odstranění arteriálního katétru...155 // Komplikace...155 // Interpretace tlakové křivky...156 // 3.3.5 Centrální žilní tlak...157 // Vladimír Černý // Definice a fyziologické poznámky...157 // Tlak v pravé síni a srdeční výdej...157 // Vztah tlaku a objemu...157 // Tlak v pravé síni a žilní návrat... 157 // Indikace a kontraindikace...158 // Posouzení funkce pravé komory...158 // Posouzeni funkce levé komory... 158 // Posouzení velikosti
cirkulujícího objemu... 158 // Aplikace tekutin, farmak, parenterální výživa // a odběry krve...159 // Faktory ovlivňující výpovědní hodnotu CVP 159 // Abnormality kardiovaskulárního systému...159 // Umělá plicní ventilace...159 // Funkce levé komory...159 // Klinické poznámky...159 // Poloha katétru...160 // Interpretace křivky a hodnot CVP...160 // Poznámky k interpretaci křivky...160 // Komplikace...161 // 3.3.6 Tlakva. pulmonalis...161 // Vladimír Černý // Indikace a kontraindikace...162 // Zavedení plicnicového katétru...163 // Volba místa...163 // Ověření správné polohy plicnicového katétru 164 // Interpretace tlaku v zaklínění...165 // Komplikace...165 // 3.3.7 Srdeční výdej a jeho měření...166 // Vladimír Černý // Význam měření srdečního výdeje...166 // Význam znalosti velikosti srdečního výdeje... 167 // Determinanty srdečního výdeje...167 // Techniky měření srdečního výdeje...167 // 3.3.8 Minimálně invazivni metody // hemodynamického monitorování...168 // Bronislav Stibor // Pulse-contour analýza...168 // Pulse-contour analýza s intermitentní kalibraci 168 // Pulse-contour analýza bez intermitentní kalibrace ... 169 // Ultrazvukové metody...169 // Echokardiografie...169 // Transezofageální dopplerovské vyšetření... 169 // Ostatní metody...170 // Impedanční kardiografie...170 // Zpětné vdechování C02...170 // 3.3.9 Hemodynamický profil a koncept funkčního // hemodynamického
monitorování...170 // Vladimír Černý // Koncept funkčního hemodynamického monitorováni...170 // Hemodynamické monitorování kriticky nemocných... 172 // XXI // Intenzivní medicína // 3.4 ECHOKARDIOGRAFIE V INTENZIVNÍ PÉČI.. 173 // Martin Balík // Úvod...173 // Komplexní echokardiografické vyšetření...173 // Závěr...178 // 3.5 MONITOROVÁNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU .179 // Vladimír Černý // Úvod...179 // Klinické monitorování...179 // Pulsní oxymetrie...180 // Kapnometriea kapnografie...181 // Změny ETco,...181 // Gradient mezi P,,Cc>, a ETco?...182 // Hodnocení krevních plynů...182 // Monitorování v průběhu UPV...182 // Monitorování dyssynchronie mezi pacientem // a nastaveným ventilačním režimem...182 // Ostatní metody...182 // 3.6 MONITOROVÁNÍ NITROBŘIŠNÍHO // TLAKU...184 // Vladimír Černý // Indikace...184 // Vybrané konsenzuální definice...184 // Zvýšení nitrobřišního tlaku...184 // Způsoby monitorování nitrobřišního tlaku...185 // 3.7 MONITOROVÁNÍ BĚHEM TRANSPORTU . .186 // Vladimír Černý, Anatolij Truhlář // Úvod...186 // Rizika transportu...186 // Zajištění transportu...186 // 3.8 MONITOROVÁNÍ V DĚTSKÉ INTENZIVNÍ PÉČI...188 // Václav Vobruba, Vladimír Černý // Úvod... 188 // Nervový systém...188 // Klinické monitorováni...188 // Monitorování intrakraniálního tlaku...188 // Monitorováni jugulární oxymetrie...188 // Elektroencefalografie...188 // Dýchací systém...188
// Dechová frekvence... 188 // Pulsní oxymetrie... 188 // Krevní plyny a acidobazická rovnováha...189 // Alveolo-arteriálni diference kyslíku...189 // Kapnometrie a kapnografie...189 // Monitorování umělé plieni ventilace...189 // Kardiovaskulární systém...189 // EKG...189 // Arteriální krevní tlak...189 // Centrálni žilní tlak... 190 // Srdeční výdej...190 // Semiinvazivni metody monitorováni // hemodynamiky...190 // Monitorování saturace ve smíšené žilní krvi... 190 // Infračervená spektroskopie...190 // Monitorování jiných systémů/funkcí...190 // Tělesná teplota... 190 // Nitrobřišni tlak... 190 // Diuréza...190 // 3.9 MONITOROVÁNÍ SVALOVÉ RELAXACE .. .191 // Milan Adamus, Vladimir Černý // Úvod...191 // Sledování účinku NMBA v intenzivní péči...191 // Klinické sledování... 191 // Monitorování hloubky nervosvalové blokády 191 // Praktický postup při monitorováni pomocí // nervového stimulátoru...193 // Závěr...194 // 3.10 MONITOROVÁNÍ TĚLESNÉ TEPLOTY 195 // Vladimír Černý // Úvod...195 // Základní fyziologie termoregulace...195 // Místa a metody monitorování tělesné teploty... 195 // Klinické poznámky...195 // 3.11 TROMBOELASTOGRAFIE ATROMBOELASTOMETRIE...197 // Miroslav Durila // Úvod...197 // Princip metodik...197 // Parametry ROTEM a TEG...198 // Výhody a nevýhody metodik...199 // Klinické využití...199 // Limity metodik...200 // 4.1 RACIONÁLNÍ POSTUP PŘI INDIKACI ZOBRAZOVACÍCH
VYŠETŘENÍ...205 // Vladimír Černý, Pavel Eliáš // 4.2 SKIAGRAFIE A SKIASKOPIE...206 // Petr Dvořák // 4.2.1 Snímek hrudníku...206 // 4.2.2 Snímek břicha...208 // 4.2.3 Skiaskopie...209 // 4.3 ULTRASONOGRAFIE...210 // 4.3.1 Úvod...210 // Petr Hoffmann // 4.3.2 Ultrazvukové vyšetření hrudníku // v intenzivní medicíně...211 // Martin Balík // 4.4 VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE...215 // Jan Žižka, Petr Dvořák // 4.4.1 CT mozku...215 // 4.4.2 CT hrudníku...218 // 4.4.3 CT břicha...219 // 4.5 MAGNETICKÁ REZONANCE...223 // Jan Žižka // Obsah // V ŠOKOVÉ STAVY, SIRS A MODS // Vladimír Černý // 5.1 SYSTÉMOVÁ ZÁNĚTLIVÁ REAKCE 229 // Miroslav Průcha, Vladimír Černý // 5.1.1 Úvod...229 // Zánětlivá reakce v kontextu intenzivní péíe...229 // 5.1.2 Úloha imunitního systému v systémové zánětlivé reakci...229 // Systém vrozené imunity...229 // Systém adaptivní imunity...230 // Neuroregulační mechanismy...230 // Zánětlivá a protizánétlivá reakce jako samostatné syndromy...230 // 5.1.3 Definice a klinická interpretace...230 // Definice SIRS...231 // PIRO koncept...231 // 5.1.4 Monitorování intenzity zánětlivé reakce/sepse... 231 // Závěr...231 // 5.2 ŠOKOVÉ STAVY...232 // 5.2.1 Definice a klasifikace...232 // Renata Černá Pořízková, Vladimír Černý // 5.2.2 Patofyziologické poznámky...232 // Renata Černá Pořízková, Vladimír Černý // Sympatoadrenální a neuroendokrinni reakce...232 // Hemodynamické změny...233
// Změny v míkrocirkulaci...233 // Kyslíkový (oxidatívni) metabolismus...234 // Buněčné změny, orgánová dysfunkce...234 // Imunitní reakce...234 // 5.2.3 Klinické poznámky...235 // Renata Černá Pořízková, Vladimír Černý // Klinické příznaky...235 // Diagnostika...235 // 5.2.4 Obecné zásady terapie šoku...236 // Renata Černá Pořízková, Vladimír Černý // K ile terapie...236 // Cíle resuscitace...236 // 5.2.4.1 Tekutinová resuscitace...236 // Typy roztoků...237 // 5.2.4.2 Farmaka ...239 // Farmaka používaná převážně jako vazopresory.. 239 // Noradrenalin...239 // Adrenalin...239 // Dopamin...240 // Vazopresin...240 // Farmaka používaná převážně jako inotropika... 240 // Dobutamin...240 // Izoproterenol...240 // Inhibitory fosfodiesterázy...240 // Levosimendan...240 // Dopexamin...240 // 5.2.4.3 Syndrom hypotenze...241 // Terapie nemocného s hypotenzí...241 // Koncept Early Goal Directed Therapy...241 // 5.2.5 Jednotlivé typy šoku...242 // 5.2.5.1 Flypovolemický šok...242 // Renata Černá Pořízková, Vladimír Černý // Patofyziologické a klinické poznámky...242 // Diagnostika...242 // Monitorování krvácení a koagulace...243 // Terapie...243 // Oběh...243 // Kontrola krvácení...244 // Tekutinová resuscitace...244 // 5.2.5.2 Kardiogenní šok...245 // Jiří Pařenica // Patofyziologické a klinické poznámky...245 // Koronarografie...247 // Terapie...247 // Poznámky k terapii kardiogenního šoku...247
// Pravostranná katetrizace...247 // Kardiogenní šok rezistentní na katecholaminy 247 // 5.2.5.3 Septický šok...248 // Renata Černá Pořízková, Vladimír Černý // Patofyziologické a klinické poznámky...248 // Role jednotlivých mechanismů v rozvoji // septického šoku...249 // Terapie...251 // Stanoveni laktátémie...252 // Diagnostika, odebrání hemokultur...252 // Antibiotická terapie...252 // Resuscitace oběhu...252 // Resuscitace tekutinami...253 // Vazopresory...253 // Inotropika...253 // Substituce kortikosteroidů...253 // Kontrola glykémie...254 // Protektivni plicní ventilace...254 // Ostatní opatřeni...254 // 5.2.5.4 Anafylaktický šok...255 // Renata Černá Pořízková, Vladimír Černý // Úvod...255 // Etiologie...255 // Patofyziologie...255 // Klinické příznaky...255 // Terapie...255 // 5.2.5.5 Neurogenní šok...256 // Renata Černá Pořízková, Vladimír Černý // Úvod...256 // Patofyziologie...256 // Klinické příznaky...256 // Diagnostika...256 // Terapie...257 // 5.2.5.6 Obštrukční šok...257 // Renata Černá Pořízková, Vladimír Černý // Úvod...257 // Patofyziologie...257 // Klinické příznaky...257 // Terapie...257 // 5.3 SYNDROM MULTIORGÄNOVÉ // DYSFUNKCE...259 // Jan Maláska, Milan Kratochvil, Vladimír Černý // Úvod...259 // Definice...259 // Patogeneze orgánové dysfunkce...259 // Vybrané mechanismy rozvoje MODS...260 // Role tkáňové hypoxie...260 // Role centrálního nervového systému...260
// Role endotelu...260 // Koagulační abnormality...260 // Mediátory orgánové dysfunkce...260 // Oxidační stres...261 // Oxid dusnatý...262 // Apoptóza...262 // Mitochondriálni dysfunkce...262 // Porucha mikrocirkulace...262 // Klinické příznaky a diagnostika...262 // Terapie...263 // Prognóza...263 // XXIII // VI KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM // Richard Rokyta, PetrOšťádal // 6.1 AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROMY 269 // Richard Rokyta, Ivo Bernat // 6.1.1 Úvod, rozdělení a definice...269 // Úvod...269 // Definice infarktu myokardu...269 // 6.1.2 Etiopatogeneze...269 // 6.1.3 Incidence AKS...270 // 6.1.4 Klinické příznaky...270 // 6.1.5 Diagnostika a diferenciální diagnóza...270 // Iniciálni diagnostická stratifikace...270 // Nynější onemocnění a anamnéza...271 // Fyzikální vyšetření...271 // EKG...271 // Laboratorní vyšetření...272 // Echokardiografie...273 // Selektivní koronarografie...273 // CT-koronarografie a magnetická rezonance...273 // Stratifikace rizika pacientů s AKS bez STE...274 // 6.1.6 Monitorování EKG...274 // 6.1.7 Terapie...274 // Úvodní zajištění pacienta, jeho monitorování // a terapie...274 // Antiischemické léky...275 // Antitrombotické léky...275 // Reperfuzní léčba...277 // Další farmakoterapie při AKS 1. den a následující dny...278 // 6.1.8 Komplikace akutního infarktu myokardu...279 // Akutní srdeční selhání...279 // Infarkt myokardu pravé komory srdeční...279 // Arytmie...279 // Mechanické
komplikace infarktu myokardu...280 // Trombóza ve stentu...280 // Ostatní komplikace infarktu myokardu...280 // 6.1.9 Prognóza...281 // 6.2 SRDEČNÍ SELHÁNÍ...282 // Petr Oštddal, Filip Málek // 6.2.1 Definice ...282 // 6.2.2 Akutní srdeční selhání...282 // Definice a prognóza...282 // Etiopatogeneze a klinické dělení...282 // Diagnostika...283 // Terapie...284 // 6.2.3 Chronické srdeční selhání...285 // Úvod...285 // Diagnostika a prognóza...285 // Terapie...286 // Farmakologická terapie...286 // Nefarmakologická terapie...287 // Speciální problémy...288 // Nefarmakologické postupy v podmínkách // intenzivní péče...288 // Principy farmakoterapie v podmínkách intenzivní péče...288 // 6.2.4 Srdeční selhání ve speciálních případech...288 // 6.2.4.1 Kardiomyopatie...288 // Ó.2.4.2 Myokarditida...289 // Intenzivní medicína // 6.3 AKUTNÍ ARYTMOLOGIE...290 // Vlastimil Vančura, Richard Rokyta // 6.3.1 Úvod...290 // 6.3.2 Základní vyšetřovací metody...290 // Anamnéza...290 // Fyzikální vyšetřeni...290 // Pomocné vyšetřovací metody...290 // 6.3.3 Extrasystolie...291 // 6.3.4 Tachykardie...291 // 6.3.4.1 Supraventrikulární tachykardie...291 // Nepřiměřená sinusová tachykardie...291 // Automatická síňová tachykardie...291 // AV uzlová reentry tachykardie...292 // Flutter síní...292 // Makroreentry síňová tachykardie...293 // Fibrilace síní...293 // 6.3.4.2 Tachykardie se širokým komplexem QRS...295
// Komorové tachykardie z výtokového traktu...295 // Idiopatické tachykardie z levé komory...295 // Komorové tachykardie při strukturálním // srdečním onemocnění ...295 // Komorové tachykardie při primárně // elektrickém onemocnění srdce...296 // 6.3.4.3 Fibrilace komor ...297 // 6.3.4.4 Arytmické bouře...297 // 6.3.4.5 Tachykardie při přídatné dráze...297 // 6.3.5 Bradyarytmie...298 // Nemoc chorého sinu...298 // AV blokády...298 // 6.3.6 Antiarytmika v akutní péči...299 // 6.3.7 Péče o nemocné s implantovaným // kardiostimulátorem nebo ICD...299 // Kardiostimulátory...299 // Poruchy funkce kardiostimulátoru...300 // »Mechanické« poruchy funkce // kardiostimulačního systému...301 // Jiné problémy u nositelů kardiostimulátorů...301 // Implantabilní kardiovertery-defibrilátory // (ICD systémy)...301 // Poruchy funkce ICD systémů...302 // 6.3.8 Základní principy katetrizačních ablací...302 // 6.4 ZÁVAŽNÉ AKUTNÍ HYPERTENZNÍ STAVY . 304 // Tomáš Janota // Definice, terminologie, dělení...304 // Etiologie a patofyziologie...304 // Prevalence...304 // Klinické příznaky...304 // Diagnostika...305 // Terapie...305 // Léky pro intravenózni terapii těžké hypertenze 305 // Léčba ve specifických situacích...306 // Prognóza...307 // 6.5 PLICNÍ EMBOLIE...308 // Jan Bělohlávek, Vladimir Dytrych // 6.5.1 Úvod...308 // 6.5.2 Výskyt a letalita plieni embólie...308 // 6.5.3 Rizikové faktory, anamnéza, patofyziologické
// poznámky, klinické příznaky...308 // Rizikové faktory...308 // Anamnéza...309 // Patofyziologické poznámky...309 // Klinické příznaky...309 // Akutní masivní plieni embólie...310 // Akutní submasivní plieni embólie...311 // XXIV // Obsah // ■ Akutní malá plieni embólie...311 // ■ Plieni infarkt...311 // Chronická tromboembolická plieni hypertenze ..311 Subakutní plieni embólie...311 // 6.5.4 Diagnostika akutní plieni embólie...311 // Stanoveni klinické pravděpodobnosti...311 // EKG a skiagram hrudníku u plieni embólie...311 // Laboratorní vyšetření...311 // Diferenciální diagnostika...315 // 6.5.5 Terapie...315 // Podpůrná léčba...315 // Antikoagulační léčba...316 // Trombolytická léčba...317 // Trombolytická léčba u masivní plieni embólie 317 // Trombolýza u submasivni plieni embólie...317 // Trombolýza u malé plieni embólie...318 // Trombolýza u dalších stavů spojených // s plicniembolií...318 // Trombolytické režimy...319 // Neúspěšná trombolýza...320 // Chirurgická léčba plieni embólie...320 // Katetrizační léčba PE...320 // Mechanická podpora oběhu u akutní PE...320 // 6.5.6 Komplikace plieni embólie a její léčby...320 // Riziko krváceni při trombolytické léčbě...320 // Ostatní komplikace...321 // 6.5.7 Netrombotická plieni embólie...321 // 6.6 NEMOCI PERIKARDU...322 // Michal Šmíd, Richard Rokyta // 6.6.1 Akutní perikarditida...322 // Etiologie...322 // Klinické příznaky...322
// Fyzikální vyšetření...322 // Vyšetřováci metody...322 // Laboratorní nálezy...322 // Terapie...322 // 6.6.2 Chronická a rekurentní perikarditida...323 // 6.6.3 Srdeční tamponáda...323 // Etiologie...323 // Patofyziologie...323 // Klinické příznaky...323 // Diagnostika...323 // Terapie...324 // 6.6.4 Konstriktivní perikarditida...324 // 6.7 VYBRANÁ PROBLEMATIKA CHLOPENNÍCHVAD...326 // Hana Linková // 6.7.1 Úvod...326 // 6.7.2 Aortální regurgitace...326 // Etiologie...326 // Patofyziologie...326 // Klinické příznaky...327 // Fyzikální vyšetření...327 // Vyšetřovací metody ...327 // EKG...327 // Rtg hrudníku...327 // Echokardiografie...327 // Srdeční katetrizace...327 // Terapie...328 // 6.7.3 Aortální stenóza...328 // Etiologie...328 // Patofyziologie...328 // Klinické příznaky...328 // Fyzikální vyšetření...328 // Vyšetřovací metody...328 // EKG...328 // Rtg hrudníku...328 // Echokardiografie...329 // Koronarografie a srdeční katetrizace...329 // Terapie...329 // 6.7.4 Mitrální regurgitace...329 // Etiologie...329 // Patofyziologie...329 // Klinické příznaky...330 // Fyzikální vyšetřeni...330 // Vyšetřovací metody...330 // EKG...330 // Rtg hrudníku...330 // Echokardiografie...330 // Srdeční katetrizace a koronarografie...331 // Terapie...331 // 6.7.5 Mitrální stenóza...331 // Etiologie...331 // Patofyziologie...331 // Klinické příznaky...332 // Vyšetřovací metody...332 // EKG...332 // Rtg hrudníku...332
// Echokardiografie...332 // Srdeční katetrizace a koronarografie...332 // Terapie...332 // 6.7.6 Trikuspidální regurgitace...332 // Etiologie...332 // Patofyziologie...332 // Klinické příznaky...332 // Vyšetřovací metody...333 // EKG...333 // Echokardiografie...333 // Srdeční katetrizace...333 // Terapie...333 // 6.7.7 Trikuspidální stenóza...333 // 6.7.8 Stenóza a regurgitace plicnice...333 // 6.7.9 Komplikace na chlopenních náhradách...333 // Trombóza na chlopenních náhradách...333 // Obstruktivní trombóza levostranných náhrad 333 // Neobstruktivní trombóza levostranných náhrad... 334 // Trombózy pravostranných náhrad...334 // Akutní regurgitace na chlopenních náhradách .. 334 Hemolýza na chlopenních náhradách...334 // 6.8 AKUTNÍ ONEMOCNĚNÍ HRUDNÍ AORTY .. 335 // Štěpán Černý // 6.8.1 Úvod...335 // 6.8.2 Akutní aortální syndromy včetně aortální // disekce...335 // Definice...335 // Etiopatogeneze...335 // Klinické příznaky...335 // Diagnostika...336 // Diferenciální diagnostika...336 // Terapie...338 // Iniciálni konzervativní terapie a stabilizace K AAS... 338 // Chirurgická terapie AAD a AAS typu A...338 // Chirurgická terapie AAS typu K...339 // Endovaskulární terapie AAS...339 // Prognóza...339 // Prevence...339 // XXV // Intenzivní medicína // VII RESPIRAČNÍ SYSTÉM // Pavel Dostál // 6.8.3 Symptomatická nebo krvácející výduť // hrudní aorty...339 // Definice...339 // Etiopatogeneze...339
// Klinické příznaky...339 // Diagnostika...340 // Diferenciální diagnostika...340 // Terapie...340 // Prognóza...340 // Prevence...340 // 6.8.4 Poranění aorty...340 // Definice...340 // Etiopatogeneze...340 // Klinické příznaky...340 // Diagnostika...340 // Diferenciální diagnostika...341 // Terapie...341 // Prognóza...342 // 6.9 AKUTNÍ TEPENNÉ UZÁVĚRY...343 // PetrŠtádler // 6.9.1 Definice...343 // 6.9.2 Akutní uzávěry tepen dolních končetin...343 // Epidemiologie...343 // Etiopatogeneze...343 // Klinické příznaky...344 // Embolie bifurkace břišní aorty...344 // Embolie pánevních tepen...345 // Embolie stehenní tepny...345 // Embolie podkolenní tepny a bércových tepen 345 // Diagnostika...346 // Klinické vyšetřeni...346 // Zobrazovací metody...346 // Diferenciální diagnostika...346 // Terapie...347 // 6.9.3 Akutní uzávěry tepen horních končetin...348 // Epidemiologie...348 // Etiopatogeneze...348 // Klinické příznaky...348 // Diagnostika...348 // Diferenciální diagnostika...348 // Terapie...348 // 6.9.4 Akutní uzávěry viscerálních tepen...348 // Epidemiologie...348 // Etiopatogeneze...348 // Klinické příznaky...348 // Diagnostika...349 // Diferenciální diagnostika...349 // Terapie...349 // 6.9.5 Cévní mozkové příhody...349 // Epidemiologie ...349 // Etiopatogeneze...349 // Klinické příznaky...349 // Diagnostika...349 // Diferenciální diagnostika...349 // Terapie...349 // 6.9.6 Prognóza a prevence akutních
tepenných // uzávěrů...350 // Závěr...350 // 7.1 VYBRANÉ ASPEKTY FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE // RESPIRAČNÍHO SYSTÉMU...355 // Pavel Dostál // 7.1.1 Základní funkce respiračního systému...355 // 7.1.1.1 Výměna plynů...355 // 7.1.1.2 Nerespirační funkce respiračního systému...355 // 7.1.2 Funkční anatomie respiračního systému...355 // 7.1.2.1 Kostra hrudníku a dýchací svaly...355 // 7.1.2.2 Tracheobronchiální strom...355 // 7.1.2.3 Plicní sklípky...355 // 7.1.2.4 Plicní cirkulace a lymfatické zásobeni...356 // 7.1.2.5 Inervace...356 // 7.1.3 Regulace dýchání...356 // 7.1.3.1 Dechové centrum...356 // 7.1.3.2 Chemické detekční mechanismy...356 // 7.1.3.3 Reflexní mechanismy...357 // 7.1.3.4 Suprapontinní mechanismy...357 // 7.1.3.5 Vliv farmak a neurotransmiterů na dýcháni 357 // 7.1.3.6 Vliv anestezie na centrum dýchání...357 // 7.1.3.7 Poruchy regulace dýchání...357 // 7.1.4 Mechanismus dýchání...357 // 7.1.4.1 Rovnice pohybu...357 // 7.1.4.2 Elastance a compliance...358 // Monitorování a hodnoceni elastance/compliance // respiračního systému a jeho komponent...358 // 7.1.4.3 Rezistance...359 // Monitorování a hodnocení rezistance...359 // 7.1.4.4 Časová konstanta...360 // 7.1.4.5 Intrinsický PEEP...360 // Méření intrinsického PEEP...361 // 7.1.4.6 Dechová práce...362 // 7.1.5 Plicní objemy...362 // 7.1.6 Vliv polohy, sedace a celkové anestezie na mechanické vlastnosti respiračního // systému...363
// Vliv na plicní objemy a complianci...363 // Vliv celkové anestezie na rezistanci dýchacích cest. 363 Vliv celkové anestezie na dechovou práci...363 // 7.1.7 Ventilace a perfuze plic...363 // 7.1.7.1 Plicní perfuze...363 // 7.1.7.2 Faktory ovlivňující distribuci plicní perfuze 363 // ............... .............
cnb002633799

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC