Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.12.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3.0 (hodnocen2 x )
(10) Půjčeno:120x 
BK
Vyd. 4.
Praha : Portál, 2014
383 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0741-2 (brož.)
angličtina
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000251771
Obsah // Úvod k prvnímu vydaní... 15 // Uspořádání knihy ... 17 // Úvod ke třetímu vydání ... 18 // ČÁST I // RANÝ VĚK... 19 // Úvod... 19 // KAPITOLA 1 // Časný sociální vývoj ... 21 // Dítě doma ... 21 // Styly rodičovské péče... 23 // Vliv připoutání na další vývoj... 25 // Povaha časného sociálního učení ... 27 // Rozdíly mezi pohlavími ... 28 // Etnické skupiny ... 32 // Společenská vrstva ... 34 // Rodina ... 36 // Měnící se povaha rodiny... 36 // Rodinná terapie... 37 // Konflikt v rodině ... 39 // Konflikt domov - škola ... 42 // Zvláštní problémy ve škole... 43 // Řeč a sociální vývoj ... 44 // Domov a škola ... 45 // Odkazy ... 47 // Kontrolní otázky ... 49 // KAPITOLA 2 // Hra ... 50 // Účelnost hry ... 50 // 5 // Povaha hry ... 51 // Typy hry ... 52 // Hra a učení... 54 // Hra v rámci vyučování ... 55 // Strukturování hry mladších dětí ... 56 // Hra starších dětí ... 57 // Sport ... 57 // Počítačové hry ... 58 // Odkazy ...’... 60 // Kontrolní otázky ... 61 // ČÁST II // KOGNITIVNÍ ČINITELE A UČENÍ ... 63 // KAPITOLA 3 // Utváření pojmů a kognitivní vývoj... 65 // Myšlení a vzdělávání ... 55 // Dílo Piagetovo ... 55 // Stadium 1: Senzomotorické (přibližné od narození do dvou let).. 67 // Stadium 2: Predoperační myšlení (přibližně 2 - 7 let) ... 67 // Stadium 3: Konkrétní operace (přibližně 7-11 let) ... 69 // Stadium 4: Formální operace (přibližně
12 let a výše)... 70 // Kritiky Piagetova pojetí ... 72 // Jiné přístupy ke kognitivnímu vývoji... 74 // Zpracování informace ... 75 // Osvojování znalostí ... 75 // Kognitivní vývoj a škola ... 78 // Úkoly učitele ... 78 // Odkazy ... 81 // Kontrolní otázky ... 82 // KAPITOLA 4 // Řeč... 83 // Počátky vývoje řeči ... 83 // Podněcování časného rozvoje řeči ... 87 // Řeč a škola... 88 // Role učitele ... 89 // Jazyková pravidla ... 90 // Význam vyučování jazyku... 90 // 6 // Typy jazykové dovednosti... 91 // Odborný jazyk ... 92 // Otázky kladené učitelem ... 92 // Jazyk užívaný učitelem ... 93 // Dialekty a odchylky výslovnosti ... 95 // Rozvíjení řečových dovedností... 95 // Učitel jako posluchač ... 96 // Jazykové hry ... 97 // Čtení a psaní ... 98 // Řeč a inteligence ... 99 // Odkazy ... 100 // Kontrolní otázky ... 101 // KAPITOLA 5 // Inteligence... 102 // Co je inteligence? ... 102 // Měření inteligence ... 102 // Testování inteligence ... 104 // Modely inteligence ... 109 // Měření obecné inteligence („g“)... 110 // Lze zvýšit IQ?... 112 // Zácvik do inteligenčních testů ... 113 // Testy inteligence a učitel ... 114 // Zvyšování inteligence ... 115 // Inteligence a myšlení... 116 // Je inteligence dědičná? ... 119 // Studie na dvojčatech... 121 // Přístupy Hebba a Cattella ... 123 // Inteligence a etnické skupiny ... 124 // Inteligence a sociálně-ekonomické činitele
... 126 // Rozdíly v inteligenci mezi pohlavími... 127 // Odkazy ... 129 // Kontrolní otázky ... 131 // KAPITOLA 6 // Tvořivost... 132 // Co je tvořivost?... 132 // Divergentní myšlení ... 132 // Tvořivost a inteligence ... 133 // Zkoušky divergentního myšlení ... 135 // 7 // Tvůrčí výkon... // Tvořivost a škola ... // Povzbuzování divergentního myšlení // Organizace výuky a tvořivost ... // Tvůrčí metody vyučování ... // Odkazy ... // Kontrolní otázky ... // KAPITOLA 7 // Učení ... // Co je učení? ... // Teorie učení ... // Operantní podmiňování... // Instrumentální konceptualismus... // Vlastnosti učícího se ... // Afektivní činitele... // Motivace ... // Věk, pohlaví a společenské činitele ... // Paměť... // Studijní návyky... // Povaha učební látky ... // Kognitivní oblast... // Afektivní oblast... // Psychomotorická oblast ... // Hodnocení ... // Povaha procesu učení ... // Řízení procesu učení ... // Kontrolovaná výuka... // Dítě s výukovými obtížemi ... // Děti s nižším IQ ... // Výuka dětí s nižším IQ ... // Výukově zaostávající děti ... // Pomoc výukově zaostávajícím dětem . // Odkazy ... // Kontrolní otázky ... // ;... // 136 // 138 // 139 // 140 140 // 143 // 144 // 145 // 146 // 147 // 147 // 148 151 151 153 // 155 // 156 158 160 161 162 163 165 167 172 // 172 // 173 // 174 // 175 // 176 179 181 183 // 8 // ČÁST HI // AFEKTIVNÍ ČINITELE ... 185 // Úvod ...
185 // KAPITOLA 8 // Osobnost ...;v... 187 // Původ osobnosti... 187 // Úloha rodičů ... 188 // Stálost temperamentu ... 189 // Přístupy ? osobnosti ... 190 // Pravítko, nebo teploměr?... 190 // Osobnostní rysy... 191 // Dílo H. J. Eysencka ... 192 // Dílo R. B. Cattella ... 192 // Rysově založený přístup: argumenty pro a proti ... 193 // Osobnostní rysy a učení ... 194 // Dimenze extraverze - introverze... 194 // Dimenze neuroticismus - stabilita... 195 // Rysově založený přístup a individuální rozdíly... 197 // Ovlivňování osobnostních rysů ... 197 // Osobnost a školní úspěšnost ... 199 // Kognitivní styl... 200 // Teorie kognitivního stylu ... 201 // Kognitivní styl a učení ... 204 // Osobnostní stavy ... 205 // Argumenty proti stálosti v osobnosti ... 205 // Telické a paratelické chování ... 206 // Stavově založený přístup a poradenství... 207 // Psychodynamický přístup... 208 // Sigmund Freud ... 209 // Osobnost a motivace ... 213 // Motivace a zpevňování ... 214 // Maslowova teorie motivace ... 214 // Atribuční styl ... 217 // Reagování učitele na úspěch a na selhání dětí ... 219 // Nálada... 219 // Učitelé také prožívají proměny nálad ... 220 // Zájmy ... 222 // Postoje... 223 // 9 // Postoje a obrana ego ... // Postoje a chovaní ... // Poznávací nesoulad... // Ovlivňování postojů ... // Odkazy ... // Kontrolní otázky ... // KAPITOLA 9 // Hodnoty a morálni vývoj ... // Co jsou morální
normy a hodnoty?... // Vznik hodnotových soustav ... // Šest Kohlbergových stadií morálního vývoje ... // Měření morálního vývoje... // Kritika Kohlbergova pojetí... // Role učitele ... // Některé specifické morální problémy ... // Výchova ? morálnímu jednání ... // Odkazy ... // Kontrolní otázky ... // KAPITOLA 10 // Jáství ... // Vymezení „já“ ... // Na čem závisí sebepojetí?... // Význam učení pro sebepojetí ... // Můžeme poznat své pravé já? ... // Teorie „já“ u Carla Rogerse ... // Konflikt mezi organismem a druhými lidmi ... // Měření sebepojetí ... // George Kelly a sebepojetí ... // Konstrukty lze měnit... // Sebevědomí... // Vývoj sebevědomí... // Činitele utváření sebevědomí ... // Význam pro učitele ... // Další vlivy působící na sebevědomí ... // Podporování sebevědomí ... // Sebevědomí není totéž co domýšlivost ... // Zjišťování sebevědomí... // Sebevědomí a přehnané / nedostatečné sebeprosazení // 224 // 225 // 226 227 229 231 // 232 // 232 // 232 // 234 // 235 // 236 238 238 240 // 242 // 243 // 244 // 244 // 246 // 246 // 247 // 248 // 249 249 251 255 255 255 257 // 257 // 258 // 259 // 260 260 262 // 10 // Zralost Já“... 262 // Eriksonových osm stadií a osobní zralost ... 263 // Věk dětí a Eriksonova stadia... 264 // Zralost „já“ a škola... 264 // Vymezení zralé osobnosti ... 265 // Identita „ já“ ... 267 // Učení se dospělosti ...
268 // Jak rozumět dospívajícímu ... 268 // Zmatení rolí... 269 // Vědění a bytí ... 270 // Odkazy ... 272 // Kontrolní otázky ... 273 // CAST IV // SOCIÁLNÍ INTERAKCE, // VZTAH UČITEL - DÍTĚ A OSOBNOST UČITELE ... 275 // Úvod ... 275 // KAPITOLA 11 // Sociální chování a sociální dovednosti ... 277 // Dyadické interakce ... // Sociální interakce mezi učitelem a dítětem // Sociální status ... // Sociální status a škola... // Zbytečné prosazování statusu učitele... // Sociální konformita... // Nonkonformita ... // Vrstevnická skupina ... // Škola a konformita ... // Vyučovací hodina jako společenské setkání ... Učitelův přístup ke společenské interakci . // Posloupnost pěti kroků ... // Povaha vzájemné komunikace ... // Interakční analýza ... // Sociální role ... // Konflikt rolí ... // Sociální učení a vzory rolí ... // Nápodoba vzorů rolí... // 279 // 280 282 // 283 // 284 284 286 // 287 // 288 // 289 // 290 // 291 291 // 295 // 296 // 297 299 // 11 // Vzorce sociálních vztahů ve třídě ... // Podskupiny ve školní třídě...i..."...’." // Nevhodná přátelství a dítě bez přátel... // Šikanování ... // Oblíbené dítě ... // Sociometrie ... // Sociální dovednosti ... // Asertivita ... // Hodnocení sociálních situací a reagování na ně... // Správná atmosféra pro nácvik sociálních dovedností Poučení z hraní rolí ... // Význam společenské vřelosti ... // Úloha sebeotevření
... // Odkazy ... // Kontrolní otázky ... ... // 299 // 300 // 301 // 302 305 305 // 307 // 308 // 309 // 310 // 311 // 312 312 314 316 // KAPITOLA 12 // Výchovné vedení a poradenství ... // Poradenství ve škole ... // Problém důvěrnosti... // Důležitost sympatie ... // Poradenský proces ... // Kategorizace problému dítěte ... // Role poradce ... // Problémy vyvstávající před poradcem .. // Sociální síly a konflikty... // Poradenství pro volbu povolání ... // Vývojová stadia při volbě povolání ...! // Úloha poradce při vedení ? volbě povolání // Sexuální výchova ... // Odkazy ... // Kontrolní otázky ... // 317 // 317 // 318 320 320 // 320 // 321 324 324 // 326 // 327 // 328 331 // 335 // 336 // KAPITOLA 13 // Řízení a zvládání školní třídy.. // Problémové chování ... // Vymezení problémového chování ... // Techniky modifikace chování ... // Vznik nežádoucích způsobů chování // 337 // 337 // 337 // 339 // 340 // 12 // Vystižení obou stran problému ... 341 // Ekobehaviorální přístup... 343 // Námitky proti technikám modifikace chování ... 343 // Úmluvy o chování ... 346 // Stanovisko ? modifikaci chování ... 348 // Další hlediska řízení a zvládání školní třídy... 349 // Užívání trestu ... 354 // Účinné trestání ... 354 // Zákon přirozených následků ... 356 // Problémy se skupinovým chováním ... 357 // Fyzický konflikt ... 358 // Vyhýbání se škole ... 359
Odkazy ... 361 // Kontrolní otázky ... 362 // KAPITOLA 14 // Osobnost učitele, vlastnosti učitele, učitelský stres ... 363 // Úspěšnost učitele ... // Zjišťování vlastností učitele ... // Citová stabilita učitele ... // Postoje učitele ... // Styl učitele... // Hodnota učitelova výkladu... // Vnášení rozmanitosti do metod vyučování // Učitelský stres... // Jak se vyrovnávat se stresem ... // Odkazy ... // Kontrolní otázky ... // 363 // 364 // 365 // 366 // 367 // 368 // 369 // 370 372 376 // Literatura doplněná pro české vydání Rejstřík ... // 378 // 379 // 13
cnb002613260

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC