Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
2. vyd.
Třebíč : Petra Velanová, 2007
239 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-86873-05-3 (brož.)
Maturita
Dotisk 2011
V dotisku uvedeno nakladatelství: Petra Mrákotová, Třebíč
Obsahuje bibliografii na s. 236 a rejstřík
000251773
Předmluva // 1. Základy matematické logiky; množiny // 1.1 Výroky a výrokové foony // 1.1.1 Logické operace // 1.12 Kvantifikované výroky // 1.1.3 Kontrola správnosti úsudku // 1.1.4 Logická výstavba matematiky // 1.2 Množiny // 1.2.1 Intervaly // 2. čiselné obory a elementární teorie čišel // 2.1 Obor přirozených čísel // 2.1.1 Délitelnost přirozených čišel // 2.1.2 Důkazové úlohy o dělitelnosti // 2.1.3 čiselné soustavy o jiném základu než 10 // 2.2 Obor celých čišel // 2.2.1 Číselná osa // 2.3 Obor racionálních čísel // 2.4 Obor reálných čísel // 2.5 Absolutní hodnota // 3. Algebraické výrazy // 3.1 Mnohočleny (polynomy) // 3.1.1 Operace s moohoöeny // 3.1.2 Rozklad mnohočlenů na součin // 3.2 Racionální lomené výrazy // 3.3 Výrazy s absolutní hodnotou // 4. Mocniny a odmocniny // 4.1 Mocniny s přirozeným mocnitelem // 4.2 Mocniny s celočíselným mocnitelem // 42.1 Mocnitel nula 422 // Záporný mocnitel // 4.3 Odmocniny // 4.4 Mocniny s racionálním mocnitelem // 4.5 Mocniny s iracionálnim mocnitelem // 5. Rovnice a nerovnice // 5.1 Rovnice s jednou neznámou // 5.1.1 Lineární rovnice // 5.1.2 Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli // 5.1.3 Lineárni rovnice s parametrem // 5.1.4 Lineárni rovnice s absolutními hodnotami // 5.1.5 Grafické řešeni lineární rovnice // 5.1.6 Kvadratické rovnice // 5.1.7 Kvadratické rovnice s neznámou ve jmenovateli // 5.1.8 Kvadratické rovnice s parametrem // 5.1.9 Kvadratické rovnice s absolutními hodnotami // 5.1.10 Grafické řešeni kvadratické rovnice // 5.1.11 Iracionálni rovnice // 5.1.12 Algebraické rovnice řešené metodou substituce // 5.1.13 Algebraické rovnice vyšších stupřiů // 5.2 Rovnice s více neznámými // 52.1 Lineární rovnice se dvéma neznámými //
5.3 Soustavy rovnic s více neznámými // 5.3.1 Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých // 5.3.2 Soustavy tři lineárních rovnic o třech neznámých // 5.3.3 Soustavy s kvadratickými rovnicemi // 5.4 Nerovnice s jednou neznámou // 5.4.1 Lineárni nerovnice // 5.4.2 Lineárni nerovnice s neznámou ve jmenovateli // 5.4.3 Lineárni nerovnice s parametrem // 5.4.4 Lineárni nerovnice s absokitnimi hodnotami // 5.4.5 Kvadratické nerovnice a jejich algebraické a grafické řešeni // 5.4.6 Kvadratické nerovnice s neznámou ve jmenovateli // 5.4.7 Kvadratické nerovnice s parametrem // 5.4.8 Kvadratické nerovnice s absokitnimi hodnotami // 5.4.9 Iracionálni nerovnice // 5.4.10 Algebraické nerovnice vyššího stupné v rozloženém tvaru // 5.4.11 Algebraické nerovnice řešené metodou substituce // 5.5 Nerovnice s více neznámými // 5.5.1 Nerovnice se dvéma neznámými // 5.6 Soustavy nerovnic s vice neznámými 57 // 5.7 Slovní úlohy vedoucík řešení rovnic, nerovnic a jeých soustav 57 // 5.7.1 Slovní úlohy vedoucí k sestaveni lineárni rovnice 58 5.72 Slovní úlohy vedoucí k sestaveni kvadratické rovnice 58 // 5.7.3 Slovní úlohy vedoucí k sestavení lineární nerovnice a jejich soustav 59 // 5.7.4 Slovní úlohy vedoucí k sestavené kvadratické nerovnice 59 // 6. Funkce 60 // 6.1 Definice funkce 60 // 6.2 Základní vlastnosti funkcí 61 // 6.3 Racionální funkce 63 // 6.4 Inverzní relace 69 // 6.5 Zavedení n-té odmocniny 69 // 6.6 Exponenciální funkce 70 // 6.7 Exponenciální rovnice 71 // 6.8 Logaritmická funkce 72 // 6.9 Logaritmické rovnice 74 // 7. Goniometrické funkce a trigonometrie 76 // 7.1 Periodická funkce 76 // 7.2 Zobrazení množiny R do jednotkové kružnice 76 // 7.3 Goniometrické funkce 77 // 7.4 Základni goniometrické vzorce 81 // 7.5 Goniometrické rovnice 82 // 7.6 Cyklometrické funkce 84 //
7.7 Definice goniometrických funkci v pravoúhlém trojúhelníku 85 // 7.8 Sinová a kosinová věta 86 // 8. Planimetrie 88 // 8.1 Rovinné útvary 88 // 8.1.1 Přímka a jeji části 88 // 8.1.2 Polorovina. úhel 88 // 8.1.3 Trojúhelník 89 // 8.1.4 Kružnice, kruh 92 // 8.1.5 Mnohoúhelníky 95 // 8.1.6 ..vody a obsahy rovinných obrazců 96 // 8.2 Konstrukční úlohy 98 // 82.1 Množina bodů dané vlastnosti 98 // 822 Konstrukční úlohy řešené užitím množin bodů 99 // 82.3 Konstrukce na základé výpočtu // 8.3 Zobrazeni v rovino // 8.3.1 Shodná zobrazeni v rovino 8.32 Stejnolehlost // 9. Stereometrie // 9.1 Polohové vlastnosti útvarů v prostoru // 9.1.1 Vzájemná poloha pflmek a rovin // 9.12 Rovnoběžnost přímek a rovin // 9.1.3 Volné rovnoběžné promítání // 9.1.4 Polohové konstrukční doby // 9.2 Metrické vlastnosti v prostoru // 9.2.1 Odchylka přímek // 9.2.2 Kolmost přímek a rovin // 9.2.3 Odchylky přímek a rovin // 92.4 Vzdálenost bodů, přímek a rovin // 9.3 Geometrická tělesa // 9.3.1 Objem a povrch tělesa // 10. Komplexní čísla // 10.1 Operace s komplexními čísly v algebraickém tvaru // 10.2 Absolutní hodnota komplexního čisla // 10.3 Geometrické znázornění komplexního čísla // 10.4 Goniometrický tvar komplexního čisla // 10.5 Operace s komplexními čísly v goniometrickém tvaru // 10.6 Geometrické znázorněni soudnu a pódiu komplexních čísel v Gaussové rovině // 10.7 Řešení rovnic v oboru komplexních čísel // 10.7.1 Binomické rovnice // 10.72 Kvadratické rovnice s reálnými koeficienty a záporným diskriminantem 10.7.3 // Kvadratické rovnice s komplexními koeficienty // 11. Analytická geometrie ...141 // 11.1 Soustava souřadnic 141 // 11.2 Souřadnice bodu 141 // 11.3 Vektory 143 // 11.4 Operace s vektory 145 // 11.5 Rovnice přímky, polopřímky, úsečky 151 //
11.6 Analytické vyšetřování vzájemné polohy dvou přímek 155 // 11.6.1 Analytické vyšetřování vzájemné polohy dvou přímek v rovině 155 // 11.62 Analytické vyšetřování vzájemné polohy dvou přímek v prostoru 156 // 11.7 Rovnice roviny, poloroviny, poloprostoru 157 // 11.8 Vzájemná poloha přímky a roviny, dvou rovin 160 // 11.9 Analytická vyjádření metrických vlastnosti v rovině a prostoru 164 // 11.10 Kuželosečky 167 // 11.11 Vzájemná poloha kuželosečky a přímky v rovině 175 // 11.12 Kulová plocha, koule, vzájemná poloha kulové plochy či koule a přímky, roviny 178 // 11.13 Analytické vyšetřování množin všech bodů dané vlastnosti 179 // 12. Posloupnosti a řady 180 // 12.1 Postoupnosti a jejich vlastnosti 180 // 12.1.1 Pojem posloupnost 180 // 12.12 Rekurentní urienl posloupnosti 180 // 12.1.3 Vlastnosti posloupnosti 181 // 12.2 Aritmetická posloupnost 182 // 12.3 Geometrická posloupnost 183 // 12.4 Vlastnosti aritmetických a geometrických posloupností a jejich využití při řešení slovních úloh 185 // 12.5 Limita posloupnosti, konvergentní posloupnost 186 // 12.6 Nekonečná geometrická řada 189 // 13. Úvod do finanční matematiky 192 // 13.1 Jednoduché úrokování 192 // 13.2 Složené úrokování 193 // 13.3 Dlouhodobé spoření 193 // 13.4 Umořování dluhu 195 // 13.5 Dískontování 196 // 13.6 Výpočet úrokovací doby a úrokové míry při složeném úrokování //
14. Kombinatorika // 14.1 Skupiny bez opakování // 14.1.1 Variace // 14.12 Permutace // 14.1.3 Kombinace // 14.2 Skupiny s opakováním // 14.2.1 Variace s opakováním 1422 Permutace s opakováním // 142.3 Kombinace s opakováním // 14.3 Vlastnosti kombinačních čísel // 14.4 Binomická věta // 15. Pravděpodobnost // 15.1 Náhodné pokusy, jevy // 15.2 Pravděpodobnost jevu // 15.3 Sčítáni pravděpodobnosti // 15.4 Násobení pravděpodobnosti // 15.5 Podmíněné pravděpodobnosti // 16. Statistika 211 // 16.1 Rozdělení četnosti a grafické znázorněni 211 // 16.2 Charakteristiky polohy 213 // 16.3 Charakteristiky variability 215 // 17. Diferenciální a integrální počet 217 // 17.1 Limita funkce 217 // 17.2 Užití limity funkce 224 // 17.3 Derivace funkce 225 // 17.4 Užiti diferenciálniho počtu 227 // 17.5 Neurčitý integrál 230 // 17.6 Určitý integrál 233 // 17.7 Užití integrálního počtu 234 // Seznam použité literatury 236 // Rejstřík 237
(OCoLC)189428077
cnb001747515

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC