Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.3) Půjčeno:32x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě (Centrum pro hospodářské a sociální dějiny a Ústav pro regionální studia) ; V Rožnově pod Radhoštěm : Valašské muzeum v přírodě, 2014
591 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány, faksim. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-499-3 (váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000251835
Obsah // 9 Úvodem // Etnografické rozhledy // MIROSLAV VÁLKA // 15 Valašsko a jeho lidová kultura v národopisné publicistice a odborné literatuře JIŘÍ LANGER // 33 Geneze metodiky historiků a etnografů, potřeby vědeckých výstupů bádání na Valašsku v posledním půlstoletí BARBORA MACHOVÁ // 41 Valašsko a jeho lid na přelomu 19. a 20. století očima venkovského učitele. // Školní kroniky jako etnologický pramen LENKA DRÁPALOVÁ // 51 Slovo, obraz, artefakt. Podoba tradičního oděvu na Valašsku ve světle konfrontace pramenů EVA ROMÁNKOVÁ // 62 Sto let proměny tradičního oděvu jako znaku místní identity Rožnovanů JANA POSPÍŠILOVÁ // 79 Regionální a národní identita ve vyprávěných příbězích z Nedašovského Závrší JANA KOUDELOVÁ // 87 Paměť roubeného domu č. p. 43 s hospodářským zázemím v Trojanovicích, místní části Pod Javorníkem. Vývoj podoby obydlí a života v něm VÁCLAV MICHALIČKA // 104 Valašský mýtus a jeho provázanost se současnou tradiční rukodělnou výrobou v regionu RADEK BRYOL // 109 Téměř zaniklé hotovení součástí ohýbaného nábytku domácími dělníky v podhůří Hostýnských vrchů BARBORA VALEŠOVÁ // 117 Poutní místo Štípa v 19. století v zrcadle vybraných pramenů JIŘÍ LANGER // 125 Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a výstupy její činnosti se vztahem k potřebě mezioborové a mezinárodní spolupráce // Historické sondy
// MILOŠ LUKOVIĆ // 131 Valašské právo jako základ valašské kolonizace - komparace s vlašským právem na Balkáně // DANIEL DRÁPALA 141 Portáši - valašské, či národní vojsko? // Prostorové souvislosti činnosti bezpečnostního sboru zemských portášů JAN AL SAHEB - MARTIN KRŮL 155 Nepravidelné ozbrojené útvary na Moravě a ve Slezsku v raném novověku. Valaši a jejich podíl na obraně zemských hranic PETR ODEHNAL // 165 Nad hospodařením poddaných na jihovýchodní Moravě ve stínu válečných událostí 17. a počátku 18. století LENKA NOVÁKOVÁ 175 Valaši na hukvaldském panství po třicetileté válce. // Valašská otázka na příkladu vsi Čeladné MIROSLAV MAŇAS 184 Počátky řemeslné výroby papučí na Valašskokloboucku // a fenomén valašského papučářství v první polovině 20. století LUKÁŠ PERUTKA 196 Valašská emigrace do Texasu KAREL ALTMAN 205 Specifika trampingu na jižním Valašsku // Jazykovědné analýzy // HANA GOLÁŇOVÁ 213 Nářeční slovník jihozápadního Vsetínska ANNA RAMŠÁKOVÁ // 223 Karpatský jazykový areál. Karpatizmy v kysuckej nárečovej oblasti IRENA BOGOCZOVÁ 234 Zachování valašského nářečí v literárních textech jana Surého. // Příspěvek ke studiu jazyka regionálních tvůrců LUCIE JÍLKOVÁ 244 Nářeční prvky v časopiseckých interview // Literárněvědné reflexe // SVATAVA URBANOVÁ 255 Folklor a literatura - inspirace a filiace JAN MALURA 269 Literatura
na Valašsku v raném novověku. // Písemnictví v kulturněhistorických souvislostech ZDENĚK ŠMOLKA // 277 Literatura na Valašsku od poloviny 19. století do roku 1945. // Valašská literatura jako problém literární historie JAKUB CHROBÁK 285 Literatura na Valašsku ve druhé polovině 20. století. // Nad dílem jana Kobzáně, Ludvíka Vaculíka, jana Válka a dalších KAREL MLATEČEK 297 Světlo a stíny Čeňka Kramoliše PAVEL KOTRLA 306 jan Rous // KAREL KOMÁREK 310 Valašský Ahasver - spisovatel Adolf Bogner // JIŘÍ SVOBODA // 317 Valašsko jako osudové téma historické prózy Bohumíra Četyny LUKÁŠ PRŮŠA // 327 Prorocký hlas vsetínského spisovatele Karla Vysloužila. // Osobnost umělce na stránkách autorského periodika Hlas z pasinku IVA MÁLKOVÁ // 332 Doplnění obrazu - kontakty Františka Hrubína s osobnostmi literárního Valašska // MARTIN PILAŘ // 340 Bigbít po valašskú. Písňová poezie skupin Mňága a Žďorp, Ciment a Betula pendula // Architektura na Valašsku // MARTIN STRAKOŠ // 349 Internacionální a regionální aspekty vývoje architektury Valašska od 90. let 19. století do současnosti ROMANA ROSOVÁ // 364 Kostel sv. Bedřicha v Bílé. Skandinávská stopa v beskydské krajině KAMILA VALOUŠKOVÁ 375 Rondokubismus na Valašsku. // Vliv Josefa Místeckého na nábytkovou a interiérovou tvorbu na Moravě IVANA OSTŘANSKÁ 385 Vliv Odborné školy pro zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí na průnik
moderní (funkcionalistické) architektury na Valašsko // Valašská krajina // PAVEL MAŠLÁŇ 397 Proměny valašské krajiny // MAREK HAVLÍČEK - HANA SKOKANOVÁ 412 Změny využití krajiny na Valašsku od roku 1836 do roku 2006 EVA ČERMÁKOVÁ // 421 Specifika osídlení pískovcových krajin na příkladu Pulčínských skal PŘEMYSL MÁCHA 429 Proměny toponymie a krajiny na příkladu Velkých Karlovic, // Karolínky a Nového Hrozenkova HELENA BERÁNKOVÁ // 443 Hory, které nezabíjejí... Kulturní krajina Valašska na fotografiích 19. a 20. století MARTIN TOMÁŠEK 452 Geneze prozaického obrazu valašské krajiny JAKUB IVÁNEK // 469 Rožnovské lázně očima propagačních textů 19. století 489 Obrazová příloha 523 Resumé // 537 Wallachia - History and Culture 555 Seznam autorů 559 Rejstřík jmenný 575 Rejstřík místní 591 Seznam zkratek
cnb002633394

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC