Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.03.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:14x 
BK
Příručka
2., rozš. vyd.
Praha : Portál, 2014
214 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0522-7 (brož.)
Obsahuje bibliografie
000251890
Obsah // Úvod... // Podoby rodinného soužití v současné západní civilizaci i l Civilizační a kulturní kontext rodiny... // 1.2 Pojem rodina... // 1.3 Funkce rodiny... // Použitá literatura... // 2 Problém objektivity a norem při posuzování rodiny...16 // 2.1 Povaha teorií v pomáhajících profesích...16 // 2.2 Pojmy popisující funkčnost rodiny...yj // 2.3 Normy... // 2.4 Problém objektivity hodnotitele...20 // Použitá literatura... 01 // 3 // Obecné teórie rodiny... // 3.1 Teórie smčny... // 3.2 Komunikační teórie... // 3.3 Strukturální teorie... // 3.4 Teorie uspokojení vrozených potřeb... // 3.5 Ekologická teorie... // 3.6 Teorie rodinného životního cyklu... // 3.7 Teorie subkultury zprostředkované rodinou // 3.8 Víccdimcnzionální modely a nástroje ... // 3.9 Shrnutí a poznámka ? typologii rodin___ // Použitá literatura... //Rodičovství... // 4.1 Rodičovství, rodičovské chování... // 4.2 Rodičovství v kontextu vývoje společnosti // 4.3 Poruchy rodičovství... // 4.4 Rodičovství v náhradní rodinč... // 4.5 Výchova dčtí v ústavních podmínkách . .. // Použitá literatura... // Hodnocení ohrozeného dítéte a rodiny // 5 Partnerství...66 // 5.1 Definice partnerství...66 // 5.2 Biologická stránka partnerství...66 // 5.3 Osobnostní dispozice...67 // 5.4 Sociální kontext...68 //
5.5 Způsob vzájemného chování partnerů...69 // 5.6 Kvalita interakce...69 // 5.7 Nesoulad v partnerství...70 // 6 Sourozenectví...73 // 6.1 Sourozeneckc pozice...73 // 6.2 Jedináčkovství... 74 // Použitá literatura...74 // 7 Teritorialita...75 // 7.1 Teritorium...75 // 7.2 Historický exkurz do lidské teritoriality...75 // 7.3 Domov v současné curoamcrické společnosti...76 // 7.4 Korespondence mezi charakteristikami lidí a jejich osobním teritoriem ... 77 // Použitá literatura...80 // 8 Ekonomika a provoz rodiny...81 // 8.1 Vymezení chudoby...81 // 8.2 Vliv chudoby na dčti...83 // 8.3 Státní podpora nemajetným v ČR...85 // 8.4 Zadlužení rodin...86 // 8.5 Rodiny s jedním rodičem...89 // Použitá literatura...93 // Elektronické zdroje...94 // 9 Vnéjší a vnitrní vztahy rodiny...95 // 9.1 Vnitřní vztahy...95 // 9.2 Rodinná koncepce sociální skutečnosti a vnéjší vztahy...96 // Použitá literatura...07 // 10 Rodinná kultura a hodnoty...98 // 10.1 Interkulturní rozdíly...98 // 10.2 Vývoj hodnotového klimatu kultury ve vztahu ? rodinč...99 // 10.3 Osvojování a modifikace kulturních vzorců...ioi // 10.4 Kulturní profil rodiny...102 // 10.5 Hodnocení odlišné kultury...103 // 10.6 Posuzování romských rodin...104 // Použitá literatura...109 // 6 // Obsah // n Kontexty, cíle a modely hodnocení rodiny...no // 11.1 Situace určující cíle hodnocení...no // 11.2 Podnět ? hodnocení...? // 11-3 Hodnocení jako proces...? // 11.4 Rozsah hodnocení a potřebný čas...112 //
11.5 Možné roviny hodnocení...113 // 11.6 Prostředí vhodné pro hodnocení rodiny...114 // 11.7 Modely hodnocení...114 // Použitá literatura...117 // 12 Metody využitelné k posuzování rodiny...118 // 12.1 Základní metody využitelné pro posuzování...118 // 12.2 Doporučení k některým metodám...121 // Použitá literatura...122 // 13 Hodnocení zdrojů rodiny...123 // 13.1 Přístup založený na konceptu nczdolnosti ...123 // 13.2 Přístup založený na hodnocení potřeb...127 // Použitá literatura...129 // 14 Hodnocení vývoje dítěte...130 // 14.1 Multidisciplinární hledisko...130 // 14.2 Hodnocení podle potřeb dítěte // a stavu jejich uspokojení...131 // 14.3 Hodnocení vývojové úrovně...133 // 14.4 Doporučená struktura údajů...135 // Použitá literatura...142 // 15 Hodnocení rizika pro dčti...143 // 15.1 Druhy nevhodného zacházení pečujících osob s dětmi...143 // 15.2 Interakce rizikových faktorů...144 // 15.3 Rizikové faktory na straně rodičů...145 // 15.4 Rizikové faktory na straně dětí...148 // 15.5 Rizikové faktory v interakci rodiny...149 // 15.6 Rizikové faktory v širším prostředí rodiny...149 // Použitá literatura ...150 // 16 Hodnocení vlivu traumatických událostí na dítě...151 // 16.1 Trauma a lidský mozek...151 // 16.2 Změny v chování a prožívání dětí...152 // 16.3 Hodnocení vlivu traumatu...154 // 16.4 Možnosti kompenzace traumatu...158//
Použitá literatura...159 // 7 // Hodnoceni ohroženého dItéte a rodiny // 17 Doporučené postupy pro hodnocení rodiny 17.1 Navázání kontaktu s rodinou . 17 2 Dojednávání a průbčh profesionální návštčvy v rodinč 17.3 Hodnocení jednotlivých aspektů fungování rodiny. . Použitá literatura // 18 Plánování práce s dítétem a rodinou . // 18.1 Situace vyžadující plánování. . // 18.2 Doporučené principy ß // 18.3 Možná východiska a typy plánování. . // 18.4 Účastníci plánování a jejich role // 18.5 Príprava na plánování // 18.6 Plánování formou případových konferencí // 18.7 Obsah plánu // 18.8 Podmínky úspěchu . . // 18.9 Rizika spojená s plánováním . . . // Použitá literatura // 19 Rodinné konference // 19.1 Původ rodinných konferencí . // 19.2 Základní principy rodinných konferencí // Použitá literatura . . . // 20 Rozhodování 0 podpoře rodiny. // 20.1 Faktory významné // při doporučování profesionální podpory . // 20.2 Rodinná terapie . // 20.3 Práce s manželským či partnerským systémem // 20.4 Práce s dospělým členem rodiny jako jednotlivcem // 20.5 Práce s dítětem jako s jednotlivcem .. // 20.6 Hodnocení motivace a dojednávání kontraktu. . // Použitá literatura . . . // Příloha I. // Metodika hodnocení situace dítéte a rodiny (SIDRO) // Příloha II. // Orientační hodnocení vývojové úrovně předškolního dítěte . . .oužitá literatura... // 8
(OCoLC)886603767
cnb002589374

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC