Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Bratislava : Statis, 2013
341 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-85659-74-0 (brož.)
Obsahuje rejstřík
000252073
??? 8??Í$?S833S
spoľahlivosti pre odhad strednej hodnoty ... 195 // 9.2 Interval spoľahlivosti pre odhad podielu výskytu ... 197 // 9.3 Interval spoľahlivosti pri stratifikovanom výbere ... 198 // 10 Testovanie hypotéz ... 201 // 10.1 Test zhody strednej hodnoty s konštantou ... 203 // 10.2 Test zhody dvoch rozptylov ... 204 // 10.3 Test zhody dvoch stredných hodnôt ... 206 // 10.4 Test zhody podielu s konštantou ... 210 // 10.5 Test zhody dvoch podielov... 211 // 10.6 Test zhody dvoch rozdelení početnosti ... 213 // 4 // 11 Vyhodnocovanie experimentov ... 217 // 11.1 Tabuľka opisných štatistík jednofaktorového modelu ... 217 // 11.2 Graf vplyvu úrovní experimentálneho faktora ... 220 // 11.3 Vyhodnotenie jednofaktorového modelu ... 221 // 11.4 Vyhodnotenie dvojfaktorového modelu ... 223 // 12 Viacrozmerné testy ... 229 // 12.1 Test zhody vektora stredných hodnôt s vektorom konštánt ... 229 // 12.2 Test zhody dvoch kovariančných matíc ... 233 // 12.3 Test zhody dvoch vektorov stredných hodnôt ... 237 // 13 Štatistické riadenie kvality ... 241 // 13.1 Paretova analýza ... 241 // 13.2 Regulačné diagramy ... 245 // 13.2.1 Regulačné diagramy pre reguláciu meraním (X a R)... 246 // 13.2.2 Regulačné diagramy pre reguláciu porovnávaním (u a c)... 249 // 13.3 Analýza spôsobilosti procesu ... 252 // 14 Analýza rozsiahlych súborov údajov ... 257 // 14.1 Analýza súboru DOTAZNÍK (súbor kvalitatívnych údajov)...259 // 14.2 Analýza súboru PODNIKY (súbor
kvantitatívnych údajov)...274 // 14.3 Možnosti vyjadrenia vlastného obsahu tabuľky ... 294 // 14.4 Kontingenčný graf ... 295 // 15 Rozdelenia pravdepodobnosti ... 297 // 15.1 Pravdepodobnosť výskytu hodnôt ... 297 // 15.2 Hodnoty premennej zodpovedajúce zadanej pravdepodobnosti ... 298 // 15.3 Diskrétne rozdelenia... 299 // 15.3.1 Binomické rozdelenie ... 299 // 15.3.2 Poissonovo rozdelenie... 301 // 15.3.3 Hypergeometrické rozdelenie ... 302 // 15.3.4 Záporné binomické rozdelenie ...303 // 15.4 Spojité rozdelenia...304 // 15.4.1 Normálne rozdelenie... 304 // 15.4.2 Normované normálne rozdelenie ... 307 // 15.4.3 Lognormálne rozdelenie... 308 // 15.4.4 Exponenciálne rozdelenie... 309 // 15.4.5 Weibullovo rozdelenie...310 // 15.4.6 Studentovo t rozdelenie ... 311 // 15.4.7 Chĺ-kvadrát rozdelenie ... 313 // 15.4.8 F rozdelenie ... 314 // 15.4.9 Beta rozdelenie ... 315 // 15.4.10 Gamma rozdelenie... 317 // 5 // 16 Generovanie náhodných čísiel ...319 // 17 Použitie makier ... 321 // 17.1 Aktivácia karty Vývojář... 321 // 17.2 Povolenie a zakázanie makier ... 322 // 17.3 Spustenie makra ... 313 // 17.4 Vytvorenie makra ... 325 // 18 Prehľad štatistických funkcií ... 329 // Register ... 335 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC