Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.5) Půjčeno:31x 
BK
2., dopl. a přeprac. vyd.
Praha : Galén, c2007
xxiv, 672 s. : il. ; 29 cm
Externí odkaz    Obsah 

objednat
ISBN 978-80-7262-373-0 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
000252338
VII // ©festste // PŘEDMLUVA ? DRUHÉMU VYDANÍ...XVII // ÚVOD ? PRVNÍMU VYDÁNÍ... XIX // ZKRATKY ... XXI // ? ČÁST A ? OBECNÉ PRINCIPY ? INTERAKCE MEZI LÉKEM ? A ORGANISMEM // 1. ÚVOD DO FARMAKOLOGIE...3 // H. Farghali, D. Lincová // 1.1. Předmět farmakologie - čím se farmakologie // zabývá... 3 // 1.2. Co je to farmakum... 3 // 1.3. Farmakologie v minulosti a přítomnosti, // současná terminologie... 3 // 2. FARMAKODYNAMIKA: BUNĚČNÉ // A MOLEKULÁRNÍ ASPEKTY PŮSOBENÍ LÁTEK V ORGANISMU... 7 // ?. Farghali, E. Kmnníčková // 2.1. Mechanismus působení látek // a receptory pro látky... 7 // 2.2. Vztah mezi strukturou a aktivitou // látky a vývoj nových léčiv ... 9 // 2.3. Buněčná místa účinku látek a koncepce // specificity látek... 9 // 2.4. Strukturální a funkční rodiny receptom... 9 // 2.4.1. Enzymy jako receptory: // receptorové proteinkinasy... 10 // 2.4.2. Další receptory s enzymovou aktivitou. 11 // 2.4.3. Receptory spojené s iontovými kanály.. 11 // 2.4.4. Receptory spřažené s G-proteiny... 11 // 2.4.5. Receptory regulující transkripci DNA.. 12 // 2.5. Molekuly, které předávají a šíří signál . 12 // 2.5.1. Cyklický adenosinmonofosfát... 12 // 2.5.2. Cyklický guanosinmonofosfát... 13 // 2.5.3. Kalciový signál... 13 // 2.5.4. Oxid dusnatý... 13 // 2.6. Regulace receptom... 13 // 2.7. Onemocnění v důsledku aberantní // funkce receptorů... 14 // 2.8. Klasifikace receptorů podle účinků léčiv
... 15 // 2.8.1. Receptorové podtypy... 15 // 2.8.2. Terapeutické důsledky klasifikace // receptorů a sirotčí receptory... 15 // 2.9. Kvantifikace interakcí mezi léčivem // a receptorem a farmakologie receptorů... 15 // 2.9.1. Klasická receptorová teorie... 16 // 2.9.2. Přenos signálu z receptom na cílovou tkáň .. 17 // 2.9.3. Kvantifikace agonistických účinků... 18 // 2.9.4. Kvantifikace antagonistických účinků... 18 // 2.10. Funkční součinnost systému receptor- // -efektor, koncepce receptorové rezervy ... 20 // 2.11. Antagonistické účinky léčiv... 21 // 2.11.1. Antagonismus na úrovni receptorů... 21 // 2.11.2. Chemický antagonismus... 22 // 2.11.3. Fyziologický antagonismus ... 22 // 2.12. Léčiva s účinky nezávislými na receptorech .. 22 // 2.13. Aplikace a klinické aspekty // farmakodynamiky... 22 // 2.13.1. Modelová onemocnění... 23 // 2.13.2. Vztah mezi dávkou a klinickou odpovědí // na léčivo... 23 // 2.13.3. Variabilita v reakci na léčiva... 24 // 2.13.4. Další důležité pojmy pro klinickou praxi ... 26 // ¦ Typy dávek léčiva... 26 // ¦ Terapeutická šíře... 26 // ¦ Prospěšné versus toxické efekty léčiv // (klinická selektivita) ... 26 // ¦ Změny účinku léčiv při opakovaném // podávání... 27 // ¦ Lékové interakce... 27 // 3. FARMAKOKINETIKA: ABSORPCE, DISTRIBUCE, BIOTRANSFORMACE A EXKRECE LÉČIVA...31 // H. Farghali // 3.1. Definice farmakokinetiky... 31 // 3.2. Použití farmakokinetických
principů // ve farmakoterapii... 32 // 3.3. Fyzikálně-chemické faktory ovlivňující // farmakokinetiku ... 33 // 3.4. Absorpce látek a biologická ekvivalence ... 36 // 3.4.1. Faktory modifikující absorpci léčiv ... 36 // 3.4.2. Přívodní cesty... 37 // 3.5. Distribuce léčiv v organismu... 39 // 3.6. Eliminace léčiv a jiných látek...40 // 3.6.1. Biotransformace léčiv...40 // 3.6.2. Exkrece léčiv... 45 // 3.7. Farmakokinetický kompartment (modelování lékové distribuce v organismu) . 46 // 3.8. ?inická farmakokinetika...48 // Vili // Základní a aplikovaná farmakologie // 4. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY LÉKŮ // - XENOBIOTIK... 55 // F. Perlík // 4.1. Vznik a typy nežádoucích účinků léčiv... 55 // 4.2. Principy toxického působení xenobiotik ... 56 // 4.3. Základy terapie nežádoucích účinků léčiv // a specifická antidota... 57 // 5. VÝVOJ A REGISTRACE // NOVÝCH LÉČIV... 61 // J. Švifiovec // 5.1. Vývoj nových léčiv... 61 // 5.1.1. Preklinický (doklinický, neklinický) výzkum . 61 // 5.1.2. Klinické hodnocení nových léčiv...62 // 5.1.3. Etické problémy klinického hodnocení léčiv . 64 // 5.2. Registrace léčiv... 65 // 5.3. Helsinská deklarace... 67 // m část ? // ? SKUPINY FARMAK ¦ ORIENTOVANÉ PODLE ? SYSTÉMŮ A ONEMOCNĚNÍ // 6. LÁTKY OVLIVŇUJÍCÍ PERIFERNÍ // NERVOVÝ SYSTÉM... 71 // D. Lincová // 6.1. Neurotransmise v periferním // nervovém systému... 71 // 6.1.1. Anatomie a funkce neuronu...
72 // 6.1.2. Propagace - šíření akčního potenciálu // axonem... 72 // 6.1.3. Chemický přenos signálu - neurotransmise . 72 // 6.1.4. Anatomie a funkce periferního // nervového systému... 75 // 6.1.5. Neurotransmitery v sympatickém // a parasympatickém nervovém systému...76 // 6.1.6. Funkční význam sympatiku // a parasympatiku... 78 // 6.1.7. Základní účinky sympatiku // a parasympatiku v cílových tkáních...78 // 6.2. Sympatický nervový systém... 80 // 6.2.1. Neurotransmise v sympatickém // nervovém systému ... 80 // 6.2.2. Pochody adrenergní neurotransmise... 80 // 6.2.3. Látky zasahující do průběhu adrenergní // neurotransmise... 84 // 6.2.4. Adrenergní receptory... 85 // 6.2.5. Mechanismus působení sympatotropních // látek ... ;... 86 // 6.2.6. Rozdělení sympatotropních látek... 87 // 6.3. Sympatomimetika... 87 // 6.3.1. Rozdělení sympatomimetik... 87 // 6.3.2. Základní účinky sympatomimetik... 89 // 6.3.3. Indikace sympatomimetik... 92 // 6.3.4. Nežádoucí účinky a interakce // sympatomimetik... 93 // 6.3.5. Neselektivní a-a ß-sympatomimetika...93 // ¦ Neurotransmitery sympatiku... 93 // ¦ Další neselektivní látky... 95 // 6.3.6. Beta-sympatomimetika... 96 // ¦ Neselektivní ß-sympatomimetika... 96 // ¦ Selektivní ß-sympatomimetika... 96 // ¦ Selektivní ß2-sympatomimetika... 96 // ¦ Beta-sympatomimetika používaná // při bronchiálním astmatu... 97 // ¦ Beta-sympatomimetika užívaná // ktokolýze...
97 // 6.3.7. Alfa-sympatomimetika... 97 // ¦ Selektivní a,-sympatomimetika...97 // ¦ Selektivní a2-sympatomimetika... 98 // 6.3.8. Nepřímo působící sympatomimetika... 99 // 6.4. Sympatolytika... 100 // 6.4.1. Rozdělení sympatolytik... 100 // 6.4.2. Alfa-sympatolytika... 100 // ¦ Terapeutické použití a-sympatolytik__ 102 // ¦ Alfa-sympatolytika - rozdělení... 102 // 6.4.3. Beta-sympatolytika... 104 // ¦ Účinky ß-sympatolytik... 105 // ¦ Terapeutické použití ß-sympatolytik ... 106 // ¦ Nežádoucí účinky ß-sympatolytik // -interakce... 108 // ¦ Rozdělení ß-sympatolytik... 109 // 6.4.4. Sympatolytika s kombinovanými účinky .. 110 // 6.4.5. Nepřímá sympatolytika... 110 // ¦ Látky vyvolávající depleci // katecholových aminů... 110 // ¦ Látky blokující uvolňování katecholaminů z nervových zakončení .. 111 // ¦ Falešné prekurzory... 111 // 6.5. Parasympatický nervový systém ... 111 // 6.5.1. Neurotransmise v parasympatickém // nervovém systému... 111 // 6.5.2. Pochody cholinergní neurotransmise... 112 // 6.5.3. Látky zasahující do průběhu cholinergní // neurotransmise... 114 // 6.5.4. Acetylcholinové receptory ... 114 // 6.5.5. Mechanismus působení cholinergních látek . 115 // 6.5.6. Rozdělení cholinergních látek... 116 // 6.6. Parasympatomimetika... 116 // 6.6.1. Přímá parasympatomimetika... 117 // 6.6.2. Nepřímo působící parasympatomimetika .. 119 // 6.6.3. Krátkodobé, reverzibilní inhibitory
// acetylcholinesterasy... 120 // ¦ Účinky... 120 // ¦ Terapeutické použití... 121 // ¦ Nežádoucí účinky... 121 // ¦ Terapeuticky používané krátkodobé // inhibitory acetylcholinesterasy... 122 // 6.6.4. Dlouhodobé, ireverzibilní inhibitory // acetylcholinesterasy... 123 // ¦ Intoxikace organofosfáty ... 123 // ¦ Reaktivátory acetylcholinesterasy... 123 // 6.7. Parasympatolytika... 123 // 6.7.1. Rozdělení parasympatoly tik... 123 // 6.7.2. Farmakologické účinky antimuskarinik ... 124 // 6.7.3. Klinické použití parasympatolytik... 126 // 6.7.4. Nežádoucí účinky a kontraindikace // parasympatolytik... 126 // Obsah // IX // 6.7.5. Terapeuticky používaná parasympatolytika . 126 // ¦ Parasympatolytika s terciárním dusíkem.. 126 // ¦ Parasympatolytika s kvartem í m dusíkem . 127 // ¦ Selektivní parasympatolytika... 128 // 6.8. Látky ovlivňující vegetativní ganglia.. 128 // 6.8.1. Látky stimulující vegetativní ganglia.. 129 // 6.8.2. Látky blokující vegetativní ganglia... 129 // 6.8.3. Farmakologické účinky... 130 // 6.8.4. Klinické použití... 130 // 6.9. Periferní myorelaxancia ... 130 // 6.9.1. Rozdělení... 130 // 6.9.2. Mechanismus účinku... 131 // 6.9.3. Farmakologické účinky... 133 // 6.9.4. Nežádoucí účinky... 133 // 6.9.5. Klinické použití... 134 // 6.9.6. Látky snižující spazmus kosterního // svalstva jiným mechanismem... 135 // 7. LÁTKY OVLIVŇUJÍCÍ CENTRÁLNÍ // NERVOVÝ SYSTÉM...
137 // A. Šulcova, N. Caler, T Doležal, M. Kršiak, // M. Votava, L. Hess, E. Kmoníčková, M. Šustková // 7.1. Přenos vzruchu na nervových // synapsích CNS... 138 // A. Sulcová // 7.2. Neurotransmiterové systémy CNS... 140 // A. Sulcová // 7.3. Léky neurodegenerativních poruch... 144 // A. Sulcová // 7.3.1. LékyAlzheimerovy nemoci ... 144 // 7.3.2. Léky Parkinsonovy nemoci ... 146 // 7.3.3. Léky Huntingtonovy nemoci ... 148 // 7.4. Celková anestetika... 148 // M. Votava, L. Hess // 7.4.1. Mechanismus účinku... 149 // 7.4.2. Stadia celkové anestezie... 149 // 7.4.3. Premedikace a další léčiva používaná // v průběhu celkové anestezie... 150 // 7.4.4. Inhalační anestetika... 151 // 7.4.5. Nitrožilní anestetika... 153 // 7.4.6. Další látky používané // při celkové anestezii... 154 // 7.5. Lokální anestetika... 155 // N. Galér // 7.5.1. Základní vlastnosti lokálních anestetik ... 155 // ¦ Dělení podle chemické struktury... 156 // ¦ Mechanismus účinku ... 157 // ¦ Vztah struktury a účinku... 158 // ¦ Diferencované působení na různé // typy nervových vláken... 158 // ¦ Další účinky... 159 // ¦ Farmakokinetika... 159 // 7.5.2. Nežádoucí účinky lokálních anestetik... 160 // ¦ Systémová toxicita ... 160 // ¦ Methemoglobinémie... 161 // ¦ Alergické reakce... 161 // 7.5.3. Vliv vazokonstrikční přísady... 161 // 7.5.4. Základní typy lokální anestezie... 162 // ¦ Topická lokální anestezie
(povrchová anestezie)... 162 // ¦ Infiltrační lokální anestezie... 162 // ¦ Anestezie blokující nervové kmeny // (svodná anestezie)... 162 // ¦ Subarachnoideální (intratékální, míšní, // spinální, lumbální) anestezie... 162 // ¦ Jiné možnosti aplikace a využití // lokálních anestetik... 163 // 7.5.5. Látky užívané ? lokální anestezii ... 163 // ¦ Látky s esterovou vazbou // (esterová lokální anestetika)... 163 // ¦ Látky s amidovou vazbou // (amidová lokální anestetika)... 164 // 7.6. Antiepileptika... 165 // A. Sulcová // 7.6.1. Epilepsie... 166 // 7.6.2. Farmakologické mechanismy působení // antiepileptik... 166 // 7.6.3. Zástupci antiepileptik - rozdělení // antiepileptik... 167 // 7.7. Anxiolytika a hypnotika... 171 // T. Doležal, M. Kršiak // 7.7.1. Úzkostné poruchy... 171 // ¦ Anxiolytika... 172 // 7.7.2. Poruchy spánku ... 176 // ¦ Hypnotika a sedativa... 176 // 7.8. Antipsychotika (neuroleptika)... 177 // M. Kršiak // 7.8.1. Typická antipsychotika... 178 // ¦ Farmakodynamika... 178 // ¦ Mechanismus účinku // - inhibice neurotransmise... 178 // ¦ Farmakokinetika... 179 // ¦ Zástupci typických antipsychotik... 180 // 7.8.2. Atypická antipsychotika... 180 // ¦ Mechanismus účinku ... 181 // ¦ Klasifikace... 181 // ¦ Farmakokinetika... 182 // ¦ Zástupci atypických antipsychotik... 182 // 7.8.3. ?1??? použití antipsychotik... 182 // ¦ Indikace... 182 // ¦ Kontraindikace... 183 // ¦ Nežádoucí
účinky... 183 // ¦ Interakce... 183 // ¦ Předávkování... 184 // 7.9. Léky afektivních poruch... 184 // A. Sulcová // ¦ Typy afektivních poruch a teorie // jejich vzniku ... 184 // 7.9.1. Antidepresiva... 186 // ¦ Tricyklická antidepresiva ... 187 // ¦ Inhibitory monoaminooxidasy... 188 // ¦ Selektivní inhibitory zpětného // vychytávání serotoninu (SSRI)... 190 // ¦ Ostatní antidepresiva... 191 // ¦ Ostatní indikace antidepresiv ... 193 // ¦ Srovnání účinků antidepresiv // a elektrokonvulzivní terapie depresí--- 193 // 7.9.2. Thymoprofylaktika... 193 // ¦ Lithium... 194 // ¦ Ostatní... 194 // 7.10. Léky při spasticitě kosterního svalstva ... 195 A. Sulcová // x // Základní a aplikovaná farmakologie // 7.10.1. Centrální myorelaxancia... 195 // 7.10.2. Dantrolen... 196 // 7.11. Alkoholy... 196 // E. Kmoníčková // 7.11.1. Účinky ethanolu... 196 // ¦ Farmakologické účinky... 196 // ¦ Terapeutické užití... 197 // 7.11.2. Farmakokinetika ethanolu... 197 // ¦ Absorpce, distribuce, eliminace... 197 // ¦ Metabolismus... 198 // ¦ Lékové interakce... 199 // 7.11.3. Abúzus ethanolu... 199 // ¦ Důsledky abúzu ethanolu... 199 // 7.11.4. Terapie akutní intoxikace a chronického // alkoholismu... 200 // ¦ Zvládnutí abstinenčního syndromu...200 // 7.11.5. Methanol a ethylenglykol... 201 // ¦ Metabolismus a toxicita methanolu...201 // ¦ Toxicita ethylenglykolu... 201 // 7.12. Psychostimulancia... 202 // M. Votava // 7.12.1. Psychomotorická
stimulancia... 202 // ¦ Amfetamin a pnbuzné látky...202 // ¦ Methylxanthiny... 204 // ¦ Klinické použití psychostimulancií... 204 // 7.12.2. Psychotomimetické látky ... 204 // ¦ LSD... 205 // ¦ Psilocin a psilocybin... 206 // ¦ Kanabinoidy... 206 // ¦ Ostatní psychotomimetické látky... 206 // 7.13. Léková závislost a návykové látky... 207 // M. Votava, M. Šustková // 7.13.1. Předpoklady vzniku závislosti... 207 // 7A3.2. Neurobiologické mechanismy vzniku // závislostí... 209 // 7.13.3. Léčení drogových závislostí... 211 // ¦ Farmakologická léčba drogových // závislostí... 214 // 8. LÁTKY OVLIVŇUJÍCÍ KARDIOVASKULÁRNÍ A RENÁLNÍ SYSTÉM ...219 // F. Perlík, D. Lincová, Z. Fendrich // 8.1. Diuretika... 220 // F Perlík // 8.1.1. Mechanismus účinku... 220 // 8.1.2. Farmakologické účinky a místo působení . 222 // ¦ Diuretika působící v proximálním // tubulu ... 222 // ¦ Diuretika působící v Henleově kličce // - kličková diuretika... 223 // ¦ Diuretika působící v distálním tubulu ... 223 // ¦ Diuretika působící ve sběrných // kanálcích... 224 // 8.1.3. Klinické užití... 224 // 8.2. Léčiva užívaná při srdečním selhání...224 // D. Lincová, F. Perlík // 8.2.1. Etiologie a patogeneze srdečního selhání .. 225 // 8.2.2. Základní skupiny léčiv užívaných při // chronickém srdečním selhání... 227 // ¦ Látky snižující nároky na myokard...227 // ¦ Látky s pozitivně
inotropním účinkem .. 231 // ¦ Ostatní látky s pozitivně inotropním // působením... 232 // 8.3. Léčiva užívaná při ischemické // chorobě srdeční... 234 // F. Perlík, D. Lincová // 8.3.1. Etiologie a patogeneze ischemické // choroby srdeční... 235 // 8.3.2. Základní účinky antianginózních léčiv ... 236 // ¦ Nitráty... 236 // ¦ ? lokátory ß-adrenergnich receptorů ... 238 // ¦ ? lokátory vápníkových kanálů... 239 // ¦ Metabolický aktivní látky... 241 // ¦ Protidestičková léčba... 241 // 8.3.3. Klinické použití antianginózmch léčiv ... 242 // ¦ Stabilní angina pectoris... 242 // ¦ Nestabilní angina pectoris... 243 // 8.4. Antiarytmika... 243 // F. Perlík, D. Lincová // 8.4.1. Elektrofyziologické a iontové změny // srdeční kontrakce ... 244 // 8.4.2. Etiologie a patogeneze arytmií... 245 // 8.4.3. Základní skupiny antiarytmik... 245 // ¦ Antiarytmika třídy 1... 245 // ¦ Antiarytmika třídy II... 248 // ¦ Antiarytmika třídy III... 248 // ¦ Antiarytmika třídy IV... 248 // 8.4.3. ?inické použití antiarytmik... 250 // 8.5. Arteriální hypertenze a její terapie...251 // Z. Fendrich // 8.5.1. Hypertenze a její klasifikace... 252 // 8.5.2. Diuretika... 252 // ¦ Thiazidová diuretika... 252 // ¦ ? ičková diuretika... 253 // ¦ Diuretika šetřící draslík... 253 // 8.5.3. Přímá vazodilatancia... 253 // ¦ Blokátory vápníkových kanálů...253 // ¦ Další přímá vazodilatacia ... 254
// 8.5.4. Látky ovlivňující sympatikus... 256 // ¦ Centrálně působící látky... 256 // ¦ Adrenergní ß-blokätory... 257 // ¦ Adrenergní a-blokátory... 258 // ¦ Smíšení adrenergní antagonisté...258 // 8.5.5. Látky ovlivňující renin-angiotenzinový // systém... 260 // ¦ Inhibitory enzymu konvertuj ícího // angiotenzin ... 260 // ¦ Antagonisté angiotenzinu II - sartany .. 261 // 8.6. Látky používané při poruchách // metabolismu lipidů... 261 // 8.6.1. Hyperlipoproteinémie a úprava // koncentrací plazmatických lipidů...262 // ¦ Lipoproteiny... 262 // ¦ Hyperlipoproteinémie... 264 // ¦ Význam dietních tuků... 264 // ¦ Úprava koncentrací plazmatických lipidů . 265 // ¦ Farmakoterapie a dieta... 265 // ¦ Hypolipidemika... 265 // 8.6.2. Látky snižující plazmatický cholesterol... 265 // ¦ Látky snižující intestinální absorpci // žlučových kyselin - iontoměniče...265 // Obsah // XI // ¦ Látky inhibující syntézu cholesterolu // a VLDL... 266 // ¦ Látky zvyšující clearance cholesterolu // - probucol... 267 // ¦ Selektivní inhibitory absorpce // cholesterolu - ezetimib... 267 // 8.6.3. Látky snižující plazmatické triacylglyceroly . 268 // ¦ Látky ovlivňující syntézu VLDL - niacin . 268 // ¦ Látky ovlivňující konverzi plazmatických lipoproteinů - fibráty... 268 // ¦ Kombinovaná terapie ... 269 // 10.2.6. Další silná opioidní analgetika... 293 // 10.2.7. Středně a slabé účinní
opioidní agonisté... 294 // 10.2.8. Parciálni agonisté a smíšení // agonisté-antagonisté... 294 // 10.2.9. Atypické opioidy... 295 // 10.2.10. Antagonisté opioidních analgetík...295 // 10.2.11. Terapeutické použití opioidních analgetík .. 296 // 10.3. Nesteroidní protizánétlivé látky // a neopioidní analgetika... 297 // 10.3.1. Zánět... 297 // 10.3.2. Mechanismus účinku nesteroidních // protizánětlivých látek ... 298 // 9. LÁTKY POUŽÍVANÉ PŘI PORUCHÁCH KREVNÍ SRÁŽLIVOSTI // A ONEMOCNĚNÍCH KRVE...271 // Z. Fendrich // 9.1. Látky používané při poruchách // krevní srážlivostí... 272 // 9.1.1. Antikoagulancia... 272 // ¦ Klinické indikace antikoagulancií...273 // ¦ Heparin a jeho antikoagulační deriváty // (tzv. přímá antikoagulancia) ... 274 // ¦ Perorální (tzv. nepřímá) antikoagulancia . 275 // ¦ Perorální přímé inhibitory trombino ... 276 // 9.1.2. Fibrinolytika... 277 // ¦ Fibrinolytický systém... 277 // ¦ Neselektivní fibrinolytika... 278 // ¦ Selektivní fibrinolytika... 278 // ¦ Defibrinancia - ancrod a batroxobin__279 // 9.1.3. Antifibrinolytika... 279 // 9.1.4. Antiagregační (protidestičkové) látky... 279 // 9.1.5. Hemostatika ... 280 // 9.2. Látky používané // při poruchách tvorby krve... 281 // 9.2.1. Anémie a jejich léčba ... 281 // ¦ Anémie z nedostatku železa ... 281 // ¦ Anémie způsobená nedostatkem // vitaminů... 282 // ¦ Jiné anémie... 283 // 9.2.2. Hemopoetické
růstové faktory...283 // ¦ Erythropoetin... 283 // ¦ Faktory stimulující kolonie (CSF)...284 // 10. LÁTKY POUŽÍVANÉ ? TLUMENÍ // BOLESTÍ ? ? LÉČBĚ ONEMOCNĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU ...285 // D. Mišeková // 10.1. Bolest... 285 // 10.1.1. Dráha bolesti - základní anatomické // a fyziologické poznatky ... 286 // 10.1.2. Farmakologické ovlivnění bolesti...287 // 10.2. Opioidní analgetika a jejich antagonisté ... 288 // 10.2.1. Farmakodynamické účinky opioidních // analgetík... 288 // 10.2.2. Rozdělení opioidních analgetík... 290 // 10.2.3. Opioidní agonisté... 291 // 10.2.4. Základní farmakokinetické vlastnosti morphinu a dalších opioidních analgetík .. 291 // 10.2.5. Farmakodynamické účinky morphinu // a dalších selektivních p-opioidních agonistů . 291 // 10.3.3. Farmakokinetika nesteroidních // protizáněthvých látek ... 299 // 10.3.4. Rozdělení nesteroidních // protizánětlivých látek ... 299 // 10.3.5. Kyselina acetylsalicylová a další // salicylové deriváty... 300 // 10.3.6. Deriváty kyseliny octové ... 303 // 10.3.7. Deriváty kyseliny propionové... 304 // 10.3.8. Fenamáty... 304 // 10.3.9. Oxikamy... 305 // 10.3.10. Látky různé chemické struktury...305 // 10.3.11. Neopioidní analgetika // (analgetíka-antípyretika)... 306 // 10.3.12. Lokálně používané nesteroidní // protizánétlivé látky ... 306 // 10.3.13. Klinické použití nesteroidních // protizánětlivých látek a neopioidních analgetík...
307 // 10.4. Léčiva používaná ? terapii nemocí // pohybového ústrojí... 308 // 10.4.1. Antírevmatika... 308 // ¦ Nesteroidní protizánétlivé látky...309 // ¦ Glukokortikoidy... 309 // ¦ Chorobu modifikující léčiva... 309 // ¦ Biologická léčba revmatoidní artritidy .. 311 // 10.4.2. Léčiva užívaná u dny ... 311 // ¦ Léčiva užívaná u akutního záchvatu dny . 312 // ¦ Léčiva užívaná ? prevenci dny... 312 // 11. LOKÁLNÍ HORMONY (AUTAKOIDY) A LÁTKY MODULUJÍCÍ JEJICH ÚČINEK...315 // N. Gaier, J. Šedivý // 11.1. Histamin a antihistaminika... 315 // N. Gaier // 11.1.1. Histamin... 315 // ¦ Syntéza, distribuce a biotransformace // histamínu... 315 // ¦ Funkce endogenního histamínu...315 // ¦ Subtypy histaminových receptorů... 316 // 11.1.2. Antihistaminika... 317 // ¦ Hj-antihistaminika... 317 // ¦ H2-antíhistaminika... 321 // ¦ H3-antihistaminika... 322 // 11.2. Serotonin a antiserotoninergika ... 322 // J. Šedivý // 11.2.1. Serotonin... 322 // ¦ Syntéza, distribuce a biotransfo // serotoninu... // ŕ > // XII // Základní a aplikovaná farmakologie // ¦ Funkce endogenního serotoninu... 322 // ¦ Subtypy serotoninových receptorů... 323 // 11.2.2. Ovlivnění množství serotoninu ve tkáních, // agonisté a antagonisté serotoninu... 324 // 11.3. Bradykinin a jeho antagonisté... 325 // J. Šedivý // 11.3.1. Bradykinin... 325 // ¦ Syntéza a inaktivace bradykininu... 325 // ¦ Funkce endogenního bradykininu...
325 // ¦ Subtypy bradykininových receptorů... 325 // 11.3.2. Antagonisté bradykininu a kalikreinu...325 // 11.4. Autakoidy odvozené od kyseliny // arachidonové (eikosanoidy)... 326 // J. Šedivý // 11.4.1. Prostanoidy... 326 // ¦ Prostaglandiny... 327 // ¦ Prostacyclin... 328 // ¦ Tromboxany... 329 // 11.4.2. Leukotrieny... 329 // 11.5. Destičkový aktivační faktor... 329 // J. Šedivý // 11.6. Léčiva užívaná ? léčbě a profylaxi migrény . 330 // / Šedivý // 12. OXID DUSNATÝ - NO...333 // H. Farghali, L. Kameníková // 12.1. Biosyntéza oxidu dusnatého // a jeho inaktivace... 333 // 12.1.1. Syntéza oxidu dusnatého ... 333 // 12.1.2. Rozklad a přenos oxidu dusnatého... 335 // 12.2. Účinky oxidu dusnatého... 335 // 12.2.1. Biochemické a buněčné aspekty... 336 // 12.2.2. Vaskulámí účinky... 336 // 12.2.3. Účinky na krevní destičky a leukocyty_336 // 12.2.4. Neuronální účinky... 336 // 12.2.5. Obranyschopnost... 336 // 12.2.6. Respirační onemocnění... 336 // 12.3. Terapeutické užití oxidu dusnatého // a potenciální užití jeho donorů a inhibitorů.. 337 // 12.3.1. Užití oxidu dusnatého... 337 // 12.3.2. Donory oxidu dusnatého ... 337 // 12.3.3. Inhibice oxidu dusnatého... 337 // 12.3.4. Klinické podmínky, // za kterých působí oxid dusnatý ... 338 // ¦ Konstitutivní izoformy NOS ... 338 // ¦ Inducibilní izoformy NOS (iNOS)...339 // ¦ Oxid dusnatý a zánět... 339 // ¦ Oxid dusnatý v orgánové transplantaci..
339 // 12.3.5. Erektilní dysfunkce... 339 // ¦ Látky používané u erektilní dysfunkce .. 340 // 13. LÉČIVA CHOROB TRÁVICÍHO // A MOČOVÉHO ÚSTROJÍ...343 // J. Martinková // 13.1. Léčiva používaná ? léčbě peptického // vředu žaludku a duodena ... 343 // 13.1.1. Žaludeční sekrece a její regulace, faktory // související s vývojem peptického vředu, principy léčby... 343 // 13.1.2. Látky snižující tvorbu kyseliny // chlorovodíkové v žaludku... 344 // ¦ H2-antihistaminika... 344 // ¦ Inhibitory protonové pumpy... 345 // ¦ Selektivní parasympatolytika... 345 // 13.1.3. Látky chránící gastroduodenální sliznici... 345 // 13.1.4. Cytoprotektiva... 346 // 13.1.5. Antacida... 346 // 13.1.6. Eradikace Helicobacter pylori... 346 // 13.2. Látky ovlivňující nauzeu a zvracení...347 // 13.2.1. Emetika... 348 // 13.2.2. Antiemetika... 348 // ¦ Parasympatolytika... 348 // ¦ Antihistaminika... 348 // ¦ Antiemetika - fenothiazinová // a butyrofenonová neuroleptika...348 // ¦ Antiemetika - prokinetika... 349 // ¦ Antiemetika - antagonisté // na 5-HT3-receptorech (setrony)... 349 // 13.3. Látky ovlivňující molili tu trávicího ústrojí . 349 // 13.3.1. Prokinetika... 349 // 13.3.2. Spazmolytika trávicího ústrojí... 350 // ¦ Neurotropní spazmolytika... 350 // ¦ Myotropní spazmolytika... 351 // ¦ Spazmoanalgetika... 351 // ¦ Karminativa... 351 // ¦ Deflatulencia... 351 // 13.4. Laxativa... 352 // 13.4.1. Laxativa zvětšující
nebo změkčující // obsah střev... 352 // ¦ Objemová laxativa... 352 // ¦ Laxativa změkčující stolici ...353 // 13.4.2. Salinická a osmotickálaxativa... 353 // ¦ Salinická laxativa... 353 // ¦ Osmotická laxativa...353 // 13.4.3. Laxativa dráždící střevní stěnu... 353 // 13.5. Antidiaroika ... 354 // 13.5.1. Střevní adsorbencia... 354 // 13.5.2. Střevní antiseptika... 354 // 13.5.3. Opiátová a opioidní obstipancia...355 // 13.5.4. Ostatní antidiaroika... 355 // 13.6. Látky ? substituční léčbě při // onemocněních trávicího ústrojí... 356 // 13.6.1. Acida... 356 // 13.6.2. Pankreatické a proteolytické enzymy... 356 // ¦ Pankreatické enzymy... 356 // ¦ Kombinované přípravky... 356 // ¦ Proteolytické enzymy... 357 // ¦ Eubiotika... 357 // 13.7. Střevní protizánétlivé látky // a antihemoroidalia... 357 // 13.7.1. Střevní protizánétlivé látky // - idiopatické střevní záněty... 357 // ¦ Aminosalicyláty ... 358 // ¦ Ostatní látky... 358 // 13.7.2. Antihemoroidalia... 358 // ¦ Přípravky s protizánětlivým působením . 358 // ¦ Přípravky s kortikosteroidy ...358 // ¦ Přípravky s hemostatickým účinkem ... 359 // ¦ Přípravky sklerotizující... 359 // Obsah // XIII // 13.8. Hepatoprotektiva, cholagoga a látky 15.1.1. // používané ? rozpouštění žlučových kamenů 359 15.1.2. // 13.8.1. Hepatoprotektiva 359 // 13.8.2. Cholagoga 360 // 13.8.3. Látky používané ? rozpouštění žlučových
kamenů 360 15.1.3. // 13.8.4. Látky napomáhající hemostáze při akutním krvácení z trávicího ústrojí... 360 // 13.9. Látky ? ovlivnění poruch močového ústrojí 361 15.2. // 13.9.1. Látky ? ovlivnění poruch horních cest močových 361 15.2.1. // 13.9.2. Látky ? ovlivnění poruch dolních cest močových 361 // ¦ Močová inkontinence ¦ Látky používané ? léčbě benigní 361 // hyperplazie prostaty 363 // 14. LÉČIVA CHOROB 15.2.2. // DÝCHACÍHO SYSTÉMU 367 // N. Gaier // 14.1. Antiastmatika 367 // 14.1.1. Charakteristika, vznik a vývoj asthma bronchiale 367 // 14.1.2. Základní cíle léčby asthma bronchiale 369 15.2.3. // 14.1.3. Dělení bronchiálního astmatu podle stupně závažnosti 369 // 14.1.4. Lékové formy a způsob aplikace antiastmatik 370 15.3. // 14.1.5. Látky snižující zánět a hyperreaktibilitu bronchů 370 15.3.1. // ¦ Kortikosteroidy 370 // ¦ Imunoprofylaktika 372 // 14.1.6. Bronchodilatancia 372 // ¦ Beta -sympatomimetika 373 // ¦ Antagonisté muskarinových receptorů .. 374 // ¦ Methylxanthiny 374 // 14.1.7. Další farmaka 376 15.3.2. // ¦ Antileukotrieny 376 // ¦ Antagonisté H,-receptorů 376 // ¦ Hyposenzibilizačm alergeny 376 // ¦ Anti-IgE monoklonální protilátky 376 // 14.2. Antitusika 376 15.3.3. // 14.2.1. Antitusika kodeinového typu 377 // 14.2.2. Nekodeinová antitusika 378 // 14.3. Expektorancia 378 // 14.3.1. Mukolytika a Sekretolytika 379 15.4.
14.3.2. Sekretomotorika 380 // 14.3.3. Další expektoračně působící léčiva 380 15.4.1. // 14.4. Další léčiva chorob dýchacího systému ... 380 // 14.4.1. Surfaktanty 380 // 14.4.2. Dechová stimulancia 380 // 14.4.3. Terapeutické plyny 381 // 15. LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ FUNKCI 15.4.2. // ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ 383 // E. Hadašová, J. Jezdinský // 15.1. Endokrinní pankreas a kontrola glykémie . E. Hadašová 384 // Diabetes mellitus... 384 // Léčiva používaná u diabetů... 385 // ¦ Insulin... 385 // ¦ Perorální antidiabetika... 392 // ¦ Nesulfonamidová perorální antidiabetika . 395 // Ostatní pankreatické hormony ... 396 // ¦ Glukagon... 396 // ¦ Amyloidový polypeptid ostrůvků // -amylin... 397 // ¦ Somatostatin... 397 // Látky ovlivňující funkci hypofýzy... 398 // E. Hadašová // Hypothalamické hormony... 399 // ¦ Faktor uvolňující růstový hormon... 399 // ¦ Somatostatin... 399 // ¦ Hormon uvolňující thyreotropin...400 // ¦ Hormon uvolňující kortikotropin...400 // ¦ Hormon uvolňující gonadotropiny...400 // ¦ Hormon inhibující proláklin a hormon // uvolňující proláklin...401 // Hormony adenohypofýzy...401 // ¦ Růstový hormon...401 // ¦ Adrenokortikotropní hormon...402 // ¦ Thyreotropin...402 // ¦ Gonadotropní hormony...403 // ¦ Prolaktin...404 // Hormony zadního laloku hypofýzy...405 // ¦ Oxytocin...405 // ¦ Vazopresin...406 // Hormony kůry nadledvin...407 // E. Hadašová // ¦
Poruchy syntézy adrenálních steroidů .. 408 // Glukokortikoidy...408 // ¦ Syntéza a uvolňování ...408 // ¦ Farmakokinetika... 409 // ¦ Regulace sekrece a uvolňování hormonů . 410 // ¦ Mechanismus účinku ...410 // ¦ Účinky glukokortikoidů...410 // ¦ Klinické použití...412 // Mineralokortikoidy...414 // ¦ Regulace syntézy a uvolňování // aldosteronu...414 // ¦ Mechanismus účinku ...414 // ¦ Klinické použití...415 // Antagonisté adrenokortikoidních hormonů 415 // ¦ Inhibitory syntézy a antagonisté // glukokortikoidů...415 // ¦ Antagonisté mineralokortikoidů...415 // Hormony štítné žlázy a látky ovlivňující // funkci štítné žlázy...416 // E. Hadašová // Hormony štítné žlázy...416 // ¦ Syntéza a uvolnění hormonů... 416 // ¦ Farmakokinetika...416 // ¦ Regulace sekrece hormonů...417 // ¦ Účinky thyreoidálních hormonů...417 // ¦ Mechanismus účinku ... 418 // Poruchy funkce štítné žlázy ...418 // ¦ Hyperthyreóza (thyreotoxikóza)...418 // ¦ Thyreotoxická krize... 419 // ¦ Hypothyreóza...419 // XIV // Základní a aplikovaná farmakologie // 15.4.3. Léčiva používaná u hyperthyreózy...419 // ¦ Thionamidy...419 // ¦ Jodidy...420 // ¦ Další používaná léčiva...421 // 15.4.4. Léčiva používaná u hypothyreózy ...421 // 15.5. Obezita...422 // E. Hadašová // ¦ Terapie obezity...423 // 15.6. Látky ovlivňující reprodukční orgány...424 // J. Jezdinský // 15.6.1. Přehled
látek ovlivňujících funkci // reprodukčních orgánů...425 // ¦ Biosyntéza a význam steroidních // pohlavních hormonů...425 // ¦ Receptory steroidních pohlavních // hormonů...425 // 15.6.2. Ženské pohlavní hormony ...426 // 15.6.2.1. Hormonální kontrola reprodukčního // systému ženy...426 // ¦ Estrogeny ...427 // ¦ Gestageny...432 // 15.6.2.2. Léčiva používaná pro hormonální antikoncepci - hormonální kontraceptiva .. 436 // ¦ Perorální kontraceptiva...437 // ¦ Transdermální kontraceptiva... 439 // ¦ Depomí kontraceptiva...439 // ¦ Mechanismus působení a účinky // hormonálních kontraceptiv...440 // 15.6.2.3. Léčiva používaná pro hormonální // substituční terapii v menopauze...443 // ¦ Estrogeny a progestiny používané // v hormonální substituční terapii...443 // 15.6.3. Mužské pohlavní hormony, // anabolické steroidy a antiandrogeny...446 // 15.6.3.1. Hormonální kontrola reprodukčního // systému muže...446 // ¦ Testosteron a jeho estery...448 // ¦ Syntetické androgeny...449 // ¦ Prasteron...449 // ¦ Anabolické steroidy ...450 // ¦ Antiandrogeny...451 // 15.6.3.2. Medikamentózni antikoncepce u mužů ... 452 // 15.6.4. Uterotonika a tokolytika...452 // 15.6.4.1. Uterotonika...453 // ¦ Oxytocin...453 // ¦ Synteticky připravené prostaglandiny... 454 // ¦ Námelové alkaloidy...455 // 15.6.4.2. Tokolytika...455 // ¦ Beta-sympatomimetika...455 // ¦ Atosiban...456 // 15.7. Vitaminy a hormony ovlivňující
kostní // homeostázu...456 // E. Hadašová // 15.7.1. Regulace homeostázy minerálů v kostech . 456 ¦ Hormony regulující kostní homeostázu . 457 // 15.7.2. Poruchy homeostázy minerálů v kostech .. 459 // ¦ Osteoporóza...459 // ¦ Nutriční křivice a osteomalacie...460 // ¦ Pagetova nemoc ...460 // ¦ Hyperparathyreoidismus... 460 // ¦ Hypoparathyreoidismus...461 // ¦ Hypokalcémie...461 // ¦ Hyperkalcémie...461 // ¦ Jiné poruchy...461 // ¦ Léčiva užívaná při poruchách // homeostázy minerálů v kostech...462 // 16. CHEMOTERAPIE MIKROBIÁLNÍCH, VIROVÝCH, PARAZITÁRNÍCH A NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ...465 // J. Švihovec, T Sechser, O. Nyč, Z. Fendrich, // J. Martínková // 16.1. Molekulární základy antibakteriální // chemoterapie...465 // J. Švihovec, T Sechser, O. Nyč // 16.2. Antibakteriální látky...466 // J. Švihovec, T. Sechser, O. Nyč // 16.2.1. Penicihny...468 // ¦ Základní (přirozené) peniciliny...469 // ¦ Širokospektré peniciliny...470 // ¦ Kombinace antibiotik s inhibitory // ß-laktamas...471 // 16.2.2. Cefalosporiny...473 // ¦ Cefalosporiny 1. generace...474 // ¦ Cefalosporiny 2. generace...475 // ¦ Cefalosporiny 3. generace...476 // ¦ Cefalosporiny 4. generace...479 // 16.2.3. Novější ß-laktamovä antibiotika...479 // 16.2.4. Amfenikoly...481 // 16.2.5. Tetracyklíny...481 // 16.2.6. Makrolidy a příbuzná antibiotika...483 // ¦ Jednotlivá makrolidová antibiotika...484 // ¦ Azalidy...486 // ¦ Nová
antibiotika příbuzná makrolidům.. 487 // 16.2.7. Linkosaminy...487 // 16.2.8. Aminoglykosidy...489 // ¦ Jednotlivé aminoglykosidy...491 // 16.2.9. Glykopeptidy ...492 // ¦ Jednotlivé glykopeptidy...493 // 16.2.10. Ostami antibiotika...494 // 16.2.11. Antibiotika pro lokální podání...495 // 16.2.12. Antituberkulotika...495 // 16.2.13. Sulfonamidy...498 // ¦ Jednotlivé dosud používané sulfonamidy . 499 // 16.2.14. Chinolonová chemoterapeutika...500 // ¦ Jednotlivé fluorochinolony...502 // 16.2.15. Imidazoly... 504 // 16.2.16. Ostami chemoterapeutika... 504 // 16.3. Antimykotika ... 506 // J. Švihovec, T. Sechser, O. Nyč // 16.3.1. Polyenová antimykotika... 506 // 16.3.2. Antimetabolity... 507 // 16.3.3. Azolová antimykotika... 508 // ¦ Systémová azolová antimykotika...508 // ¦ Jednotlivá systémová azolová // antimykotika... 509 // ¦ Lokální azolová antimykotika... 511 // 16.3.4. Ostatní antimykotika... 512 // 16.4. Antivirová chemoterapie // a chemoterapie HIV... 514 // Z. Fendrich // ¦ Chemoterapeutika proti virovým infekcím . 516 // Obsah // XV // 16.4.1. Látky používané proti herpetickým virům . 516 17. SPECIÁLNÍ KAPITOLY 559 // 16.4.2. Látky používané proti virům chřipky 519 N. Gaier, H. Farghali, J. Jezdinský, E. Kmoníčková, // 16.4.3. Další antivirové látky a mediátory Z. Zídek, P. Svozílková, D. Lincová // imunitní odpovědi 521 17.1. Genová terapie 559 // ¦ Imunoglobulin 521 N. Gaier // ¦ Ribavirin 521 17.1.1. Principy
a cíle genové terapie 559 // ¦ Lamivudin 521 17.1.2. Technika genového transferu a možnosti // ¦ Palivizumab 522 řízení genové exprese 560 // ¦ Interferony 522 ¦ Virové vektory 560 // 16.4.4. Látky proti HIV a retrovirová antivirotika . 523 ¦ Nevirové vektory 562 // ¦ Inhibitory nukleosidové reverzní ¦ Úskalí genové terapie 563 // transkriptasy 523 17.1.3. Možná uplatnění genového transferu 563 // ¦ Inhibitory nukleotidové reverzní ¦ Geneticky podmíněné poruchy 563 // transkriptasy 524 ¦ Získaná onemocnění 564 // ¦ Inhibitory nenukleosidové reverzní 17.1.4. Bezpečnost a etika genové terapie 565 // transkriptasy 524 17.1.5. Perspektivy genové terapie 565 // ¦ Inhibitory proteas 525 17.2. Imunofarmakologie 566 // 16.5. Antiprotozoální látky 526 Z. Zídek, H. Farghali // Z. Fendrich 17.2.1. Nástin imunitní odpovědi 567 // 16.5.1. Intestinální a vaginální protozoální infekce.. 527 17.2.2. Imunokompetenční testy 567 // ¦ Terapie 527 17.2.3. Farmakologická imunosuprese 567 // 16.5.2. Krevní a tkáňové protozoální infekce 528 ¦ Ciclosporin, tacrolimus a sirolimus ... 568 // ¦ Tropické protozoální infekce 528 ¦ Adrenokortikoidní steroidy 568 // ¦ Terapie 528 ¦ Cytotoxická a antiproliferativní léčiva... 569 // ¦ Parazitózy, které se vyskytují i v Evropě . 530 ¦ Mycophenolát mofetil 570 // ¦ Léčiva používaná proti toxoplazmóze ... 530 ¦ Protilátky 570 // ¦ Léčiva používaná
proti pneumocystóze . 530 17.2.4. Farmakologická imunostimulancia 572 // 16.5.3. Malárie - vývoj parazita a vznik 17.2.5. Cytokiny 573 // onemocnění 530 17.2.6. Nežádoucí imunologické reakce na léky... 574 // ¦ Malarický syndrom 530 17.3. Apoptóza, význam a možnosti // ¦ Farmakoterapie malárie 532 farmakologické regulace 576 // ¦ Mechanismus rezistence na chloroquin . 536 H. Farghali, E. Kmoníčková // 16.6. Antihelmintika 536 17.3.1. Apoptóza jako aktivní forma buněčné smrti . 576 // Z. Fendrich 17.3.2. Hlavní dráhy spouštějící apoptózu 577 // 16.6.1. Helmintózy a jejich terapie 536 17.3.3. Patofýziologické důsledky apoptózy 578 // 16.6.2. Anticestodika 537 17.3.4. Možnosti farmakologického ovlivnění // 16.6.3. Antinematodika 538 apoptózy 579 // ¦ Benzimidazoly 538 ¦ Léčiva a látky regulující apoptózu 579 // ¦ Importovaní nematodi 539 ¦ Farmakologická modulace apoptózy // 16.6.4. Antitrematodika 540 u některých onemocnění 580 // 16.7. Chemoterapie nádorových onemocnění ... 541 17.4. Farmakoterapie v oftalmologii 581 // J. Martínková P. Svozílková // 16.7.1. Základní principy antitumorózní 17.4.1. Léčba infekčních onemocnění oka 582 // (cytostatické) léčby 542 ¦ Antibakteriální léky 582 // ¦ Cesty vedoucí ? optimálnímu ¦ Virostatika 583 // farmakoterapeutickému účinku ¦ Antimykotika 584 // za přijatelné toxicity vůči zdravé tkáni .. 542 ¦ Antiprotozoální léky 584
// 16.7.2. Alkylující a příbuzné látky 546 17.4.2. Látky ovlivňující vegetativní nervový // ¦ Deriváty nitrosomočoviny 547 systém v oftalmologii 584 // 16.7.3. Antimetabolity 547 17.4.3. Imunomodulační látky v oftalmologii 585 // ¦ Antagonisté kyseliny listové 547 17.4.4. Antialergika v oftalmologii 586 // ¦ Antagonisté purinů 549 17.4.5. Látky používané v chirurgii oka 587 // ¦ Antagonisté pyrimidinů 550 17.4.6. Látky používané v diagnostice očních // 16.7.4. Rostlinné alkaloidy 551 onemocnění 587 // 16.7.5. Antibiotika 552 17.4.7. Anestetika v oftalmologii 587 // ¦ Antracykliny 552 17.4.8. Vitaminy, umělé slzy a látky // ¦ Bleomycin 553 s epitelizačním účinkem 588 // 16.7.6. Steroidní hormony 553 17.5. Vitaminy a látky užívané lokálně 588 // 16.7.7. Ostatní cytostatika 554 N. Gaier // 16.7.8. Cílená léčba v onkologii 554 17.5.1. Vitaminy 588 // 16.7.9. Časté projevy orgánové toxicity cytostatik . 555 ¦ Vitaminy rozpustné v tucích 589 // ¦ Vitaminy rozpustné ve vodě 590 // XVI // Základní a aplikovaná farmakologie // 17.5.2. Látky užívané lokálně... 592 // ¦ Antiseptika a dezinficiencia... 592 // ¦ Látky používané ? léčbě akné...594 // ¦ Retinoidy a jejich analogy... 596 // ¦ Antiparazitámí látky... 597 // ¦ Ochranné látky proti slunečnímu záření . 597 // 17.6. Léky v těhotenství a laktaci, zvláštnosti // farmakoterapie u dětí a ve stáři...597 // D.
Lincová // 17.6.1. Léky a těhotenství... 598 // ¦ Průchod léčiv placentámí bariérou...598 // ¦ Působení léků na plod... 598 // ¦ Mechanismus teratogenního působení // xenobiotik... 599 // ¦ Kategorie rizik léků v těhotenství... 600 // 17.6.2. Léky a kojení... 602 // ¦ Přestup léků do mateřského mléka // a vliv na kojence... 602 // ¦ Látky ovlivňující tvorbu a množství // mléka... 603 // 17.6.3. Farmakoterapie u dětí... 604 // 17.6.4. Farmakoterapie ve stáří... 605 // 17.7. Systémová enzymoterapie... 606 // J. Jezdinský // 17.7.1. Principy systémové enzymoterapie...607 // ¦ Rozdíly mezi substituční // a systémovou enzymoterapií... 608 // 17.7.2. Proteolytické enzymy... 608 // ¦ Enzymy živočišného původu...608 // ¦ Enzymy rostlinného původu... 609 // 17.7.3. Farmakokinetika enzymů... 609 // 17.7.4. Farmakodynamické účinky... 610 // 17.7.5. Nežádoucí účinky... 611 // 17.7.6. Klinické použití... 611 // 18. APENDIX: MODELOVÉ STUDIE...615 // O. Černá, J. Martínková, P. Pokorná // Modelová studie č. 1 - Antipyretická léčba u dětí ... 615 O. Černá, J. Martínková // Modelová studie č. 2 - Farmakoterapie tonzilitidy // udětí... 619 // O. Černá, P Pokorná, J. Martínková // REJSTŘÍK...623
(OCoLC)137330649
cnb001713638

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC