Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
2.5 (hodnocen2 x )
(15) Půjčeno:60x 
BK
2. vyd.
Praha : Galén, c2013
xv, 502 s. : il. (převážně barev.) ; 28 cm

ISBN 978-80-7262-898-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 481 a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
000252753
I // ___vn // Obsah // Předmluva ...XV // I. Anatomie, fyziologie a // Petr Arrnberger. Jiří Stork // Anatomie kůže... // Epidermis // 1.1. // 1.1.1. // 1.1.2. // // Korium... // ¦ Kožní adnexa // 3. Dermatologické vyiictřeni a typy kožních projevů _... // 2. // 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• // žlázová ioZ/ti adnexa .. 7 4.1. // Keratinizoutml kôlní in/ne.ui .. 7 // 1.1.3. Tela subcutanea .9 4.1.1. // 1.2. Fy ziologie kůže... ..9 4.1.2. // 1.2.1. Bariérová (ochranná) funkce .. 9 4.1.3. // 1.2.2. SekrcCní funkce 10 4.1.4. // 1.2.3. Metabolická funkce II // 1.2.4. Regulární funkce II 4.2. // 1.2.5. Senzorická funkce II 4.2.1. // 1.2.6. Imunologická funkce II 4.2.2. // 1.2.7. Dv potní tu ??? •«•••«••••••••••• ••••!•• ••*• «t «t •••••» ••t**« • « II 4.2.3. // 1.2.8. Psychosociální’ funkce 12 4.2.4. // 4.3. // 4.3.1. // 2. Kožní imunitní systém =1 4.4. // u imunopntologické reakce ku/e 13 // Petr Arrnberger Jifí Stork 4.4.1. // 2.1. Cy tokiny — 14 // 2.2. Fyziologická imunitní reakce...- 15 5. 1 // 2.3. Patologické imunitni reakce... 17 i // 2.3.1. Přecitlivělost Časného - anafylaktického *1 // «?!« («?? D 17 5.1. // 2.3.2. Cytotoxický (cytolylický) typ 5.1.1. // přecitlivělosti (typ II) 18 5.1.2.
// 2.3.3. 1 munokoniplexový typ reakce (typ III) 18 5.2. // 2.3.4. Přecitlivělost pozdního (buněčného) 5.2.1. // typu (typ IV) 19 5.2.2. // 2.3.5. Imunopatologická reakce /působená 5.2.3. // amircceptorovými protilátkami (typ V» 20 5.2.4. // 3.3. Hlstopatologicke vyšetření ků/c---29 // 3.3.1. Základni demiatohistopatologickc pojmy. // ¦ Epidermálni /miny... // ¦ Zmény v koriu a podkoži. // 4. Dcrmatózy ze zevních příčin. // Karel Pizin er // Dtmiató/y /pu.sobtnv mechanickými vlivy... // 4.1.1. Tlakový puchýř... // 4.1.2. Mo/ol... // 4.1.3. Kuří oko... // 4.1.4. Jiná onemocněni vyvolaná převážně // mechanickými vlivy... // DennaUV/y /působené tepelnými vlivy... // Omrzlina... // O/nobcniny... // Popáleniny... // 4.2.4. Erythema ab igne... // Poškození ionizujícím zářením // 4.3.1. Radiodermatitis... // Dcrmatózy způsobené chemickými vlivy--- // 4.4.1. Dermatitis toxica acuta.. // ... // ... // // ... // ... // .i... // // 5.2.5. // 5.3. // Jiřf Stork 5.3.1. // 3.1. Klinické dermatologické vyšetření 21 5.3.2. // 3.2. Kožní cfloresccnec, jejich lokalizace 5.3.3. // a konfigurace ———————————— 23 5.3.4. // 3.2.1. Typy kožních ? (lore scena* 23 5.3.5. // ¦ Primárni cflorcscencc 23 // ¦ Sekundárni efloresconce 25 // e  slednc stavy 27 // ¦ Plodné zrniny 27 // 3.2.2. lokalizace kožních projevů 28 5.4. // 3.2.3. Konfigurace kožních projevil 29 5.4.1. // Korei Pizinger.
Jiří Stork // Změny na kůži vy volané sluncem ... // Dermatitis solaris... // Chronické /mény... // Primární idioputické fotodermatůzy // Polymorťni svřtelná erupce... // Chronická aktinická dennatitida. // Solární kopřivka... // Hydroa vacciniforme. // Aktinkké prurigo... // Primární fotode-rmatózy se známým foto-senzihilizátorem (fototoxické-•fotody namické a fotoalergické // fotodermatózy)... // Fototoxická dermatitída... // Ber!cK|ue dermatitis ... // Dermatitis striata pratensis... // Fótoalergická dermatitída... // Por!yrie 49 // ¦ Porfyria cutanea tarda...50 // ¦ Erytropoctická protoporfytie...51 // ¦ KongcnitálnS erytropoctická porfyrie...51 // ¦ Ostatní formy porfyrie...52 // Sekundárni folodermatá/y---52 // Xeroderma pigmentosum...52 // fe ? t é: i: ? ? ? fc fc fc i Ŕ ŕ: - e ? 11Z Z <? ? ? S // Vlil // DURMATOVENEROLOGIĽ // 6. Dtrmatóz) vyvolaní parazity 55 ¦ Syndrom stafylokokové opařené kůže ... .. 92 // Jifi Stork ¦ Syndromy toxického soku ® Scarlatina ••ti*i*i«>iiiai***i(*i*i*iaitat«i*ti«t*i**i*i*i*t« .93 ..94 // 6.1. Dcrmató*)’ vyvolané Členovci 8.2. Kožní infekce vyvolané // (arthropoda) - epi/<Mmó/> .55 korynebak téricmi ..95 // 6.1.1. . 55 8.2.1. Erythrasma .. 95 // 6.1.2. Pediculosis . 59 8.2.2. Trichomycosis axillaris .. 95 // 6.1.3. Pulicosis .60 8.2.3. Keratoma sulcatum t*.. ..96 // 6.1.4. Ciniicosis . 61 8.3. Mykohakterió/y .. 97 // 6.1.5. Trombidiasis .62 8.3.1. Kožní
tuberkulóza ..97 // 6.1.6. kodidac 62 ¦ Klinické fromy kožní tuberkulózy .. 97 // 6.1.7. Diptera • i ••••••• ••••••••! ••••••• •••¦••••••¦•••••••••¦•¦•••••t***« t .63 Primárni inokulaéní tbc .. 97 // 6.1.8. Hymcnopicra .63 Tuberculosis cutis verrucosa ..97 // 6.2. Dcrmatózy vyvolané červy .64 Lupus vulgaris .. 98 // 6.2.1. Ccrkiriová dermatitída 64 Scrophuloderma .99 // 6.2.2. Larva migrans . 61 Tuberculosis cutis ulcerosa .. 99 // Tuberculosis cutis miliaris ..99 // Tuberkulózni guma .. 99 // 7. Houbové infekce— 67 Nežádoucí reakce BCG vakcinacc 100 // Karel Pianger. Jifí Stork Tuberkulidy ¦ Terapie kožní tuberkulózy 100 101 // 7.1. Dcrmatofytózy .68 8.3.2. Atypické mykobakleriózy 102 // 7.1.1. linea pedis 69 ¦ Granulom z plaveckých bazénů 102 // 7.1.2. Tinca inguinalis 70 8.3.3. Lepra 103 // 7.1.3. Tinca nuinus . 71 8.4. Borreliosis 106 // 7.1.4. Tinca baibac . 72 8.5. ? n t ropozmmózy ..a... 109 // 7.1.5. Tinca capitis . 73 8.5.1. Anthrax 109 // 7.1.6. Tinca unguium , 74 8.5.2. I Ůlaré mít *«aiatataaaataaaaaataiaaaaaafafaaaaaafaaaaaafaaaaaa«* 109 // 7.1.7. Tinca corporis . 75 8.5.3. Erysipeloid 110 // 7.1.8. Mykid . 75 8.5.4. Mal le U S (aaaaaaaaiaaaaaaaaiaaaaaataaaaaaiaiaaaataaaaaataiaiaaiata 110 // 7.2. Candidosis . 76 8.5.5. Nemoc z koéiéího Škrábnutí III // 7? Jiné mykotické infekce . 78 8.6. Actinomycosis 111 // 7.3.1. Pityriasis
versicolor . 78 // 7.3.2. Pityrosporum folliculitis 79 // 7.4. Podkožní mykó/v . 79 9. Virové infekce ?? // 7.5. Systémové mykózy - .80 FrantiVnunfk // 7.5.1. Kryptokokóza 81 // 7.6. Oportunní mykózy .82 9.1. Onemocním vyvolaná virem // 7.6.1. Aspcrgilo/a ••••••«•••»•••••••*•••••••••••••• «at•••••• 82 Hernes MmnlťX a». . .. .. . 113 // i 4 J mm 9.1.1. Gingivostomatitis herpetica 114 // // 9.1.2. Vulvovaginitis herpetica 114 // S. Bakteriální infekce 83 9.1.3. Herpes simplex 114 // ’ ’ * . ¦ J * • w • - -• »• Vfra Semrádová. Jin Stork 9.1.4. 9.2. Eczema herpeticatum Onemocnení vyvolaná virem 116 // 8.1. Pyodermie — 83  U ???! 1 al * ZOSt ? ? ??«»?*?«?«»«»?*???*?«???«?«??»?*???« 117 // 8.1.1. Pyodermie vázané na folikuly 84 9.2.1. Varicella 117 // ¦ Ostiofolliculitis 85 9.2.2. Herpes /??? aaat*aaaaaaaiaaaaaaaataaaatataaaafaaaaaaaa(aaaa 118 // ¦ ľolIlv’Vtlilis 85 9.3. hxanthema subitum 120 // ™ I VI11V »•11 * 1 ¦ Furunculus a carbunculus 86 9.4. Onemocnení vyvolá no // 8.1.2. Pyodermie vázané na potní žlázy 87 cytomegaloviry 120 // ¦ Hidradenitis axillaris suppurativa 87 9.5. OnemcKnéní vyvolaná poxviry 121 // 8.1.3. Pyodermie vázané na nehet - paronychia ... 88 9.5.1. Molluscum contagiosum 121 // 8.1.4. Pyodermie povrchové 88 9.5.2. Tubera nuilgentiiiin 121 // ¦ Impetigo 88 9.6. Onemocnení vyvolaná papilomaviry 122
// ¦ Bulla repens 89 9.6.1. fiI ld lN ICC •aaaaaaaaaaaaaaaaaaataiaaaaaaaaaaaaataiataaaaiaaaaaai 122 // 8.1.5. Pyodermie hluboké 89 ¦ Verruca plana juvenilis 123 // ¦ Lcthyina 89 ¦ Verruca vulgaris 123 // ® Lrysipclas •* 90 9.6.2. Condyloma accuminatum 125 // ? Hcgmóna 91 9.6.3. Epidermodysplasia vemciformis 125 // ¦ Nckrotizující fasciitida 92 9.7. Onemocnení vyvolaná paramyxoviry 126 // 8.1.5. Syndromy vyvolané toxíny 92 9.7.1. Spai HICky •aaaaaaaataaiaaa(aataaaaataMa*aaaaaaaa(aiaaaaaaiaaaaa 126 // Obsah // IX // 9.8. Onemocnení vyvolanú loga vi ry 127 // 9.8.1. Zardínky...127 // 9.9. Onemocnení vyvolanú parvoviry...127 // 9.9.1. Ľryíhema infecliosum...127 // 9.10. Onemocnění vyvolanú coxsackic // víry---128 // 9.10.1. Hand-fooi-and-mouih disease... 128 // 9.10.2. Hcrpangina... 128 // 9.11. AcnMlermalilis papulosa // empiiva inlanlilis ... 129 // 10. Kožní alergické reakce anafylaklického typu // a lékové exantemy... 131 // Jifi Stork // 10.1. Urlikúrie...131 // 10.2. Angioedém... 138 // 10.3. Anar.vlaklický sok —...139 // 10.4. l-ékové exanlémy--- 140 // 10.4.1. Erythema exsudativum multiforme...144 // 10.4.2. Toxická epidermálni nekrolý/a... 146 // II. Ekzémy...-...149 // FranliSek Vounfk // 11.1. Dermatitis contacta irritativa // (toxica)...—. 150 // 11.2. Eczema contactum allergicum...152 // 11.3. Eczema microbiale... 157 // 11.4. Eczema nummulare...159 // 11.5. Eczema dyshidroticum... 160 // 11.6. Eczema atopicum-...
162 // 11.7. Dermatitis seborrhoica ...___166 // 11.8. Stasis dermatitis...- 167 // 11.9. Ekzémy / neznámých príčin 168 // 11.10. Kožní choroby z povolání___ 168 // 11.10.1. Příčiny vyvolávající profesionálni // dcrmatózy...169 // ¦ Fyzikální vlivy... 169 // ¦ Chemické vlivy...170 // ¦ Biologické vlivy... 171 // 11.10.2. Vyšetřovací postupy u profesionálních // 11.10.3. Kritéria uznání nemoci /.povolání... 172 // 11.10.4. Léčeni profesionálních dennatóz... 172 // 11.10.5. Presence profesionálních dermatóz... 173 // 12. Krytemato-papulo-skvamó/ní dcrmatózy.-. 175 // Jiří Stork // 12.1. Ery témy prechodné 175 // 12.2. Erytémy Figurálni 175 // ¦ Erythema anulare centrifugum 176 // 12.3. Pityriasis rosea (Gibert) 176 // 12.4. Parapsoriasis -en plaques« - maloložiskovú 178 // 12.5. Pityriasis rubra pilaris... 179 // 12.6. 1 «iclicii pLinus ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••«¦i 180 // 12.7. Pityriasis lichenoides (et varioliformis // acuta; chronica)...184 // 12.8. Psoriasis___185 // 12.9. Morbus Reiter___ 192 // 12.10. Pustulosis palmoplantaris ___ 193 // 13. Bulózní dcrmatózy...195 // FranliSek Xbsmfk // 13.1. Autoimunitní puchyŕnalé choroby...— 195 // 13.1.1. Skupina penifigu...196 // ¦ Pemphigus vulgaris... 196 // ¦ Pemphigus vegetans...200 // ¦ Pemphigus herpetiformis...200 // ¦ Pemphigus foliaceus...201 // ¦ Pemphigus
erythematosus...202 // ¦ Pemphigus parancoplasticus...202 // ¦ IgA pemphigus...203 // 13.1.2. Skupina pemfigoidu...203 // ¦ Pemphigoid bullosus...204 // ¦ Pemphigoid cicatricans...205 // ¦ Pemphigoid gestationis...206 // ¦ Epidermolysis bullosa acquisita...207 // 13.1.3. Dermatitis herpetiformis (Duhring)...208 // 13.1.4. Lineámi IgA dermatóza...210 // 13.2. Bulózní dcrmatózy jiné citologie...211 // 13.2.1. Morbus Hailey-Mailcy...211 // 13.2.2. Morbus Grover...212 // 14. Poruchy vaziva...213 // Jifi Stork // 14.1. Striae atrophicae distensae---213 // 14.2. Anetodermie... 214 // 14.3. Ehlcrsuv-Danlosuv syndrom...214 // 14.4. Pseudoxanthoma elasticum... 215 // 14.5. Lichen sclerosus et atrophicus...216 // 14.6. Autoimunitní choroby // pojivové tkáně--- 218 // 14.6.1. Lupus erythematodes...219 // ¦ Systémový lupus erythematodes...219 // ¦ Lupus erythematodes chronicus...222 // ¦ Lupus erythematodes cutaneus // subacutus...224 // ¦ Neonatálni lupus ery thematodes...225 // 14.6.2. Dermatomyositis...225 // 14.6.3. Sclerodermia...228 // ¦ Sclerodermia circumscripta...228 // ¦ Systémová Sklerodermie...231 // 15. Neinfekční grunulomatózní dcrmatózy...235 // Karel PizinRer. Jiff Stork // 15.1. Granulom z cizích těles—---235 // 15.2. Nckrobiotické granulomy—— 236 // 15.2.1. Granuloma anulare...236 // 15.2.2. Necrobiosis lipoidica (diabeticorum).237 // 15.2.3. Rheumatismus nodosus...238 // í // x // DERMATOVENEROI-OGIE // 15.3. Sarcoidosis 239
15.4. 1 *in ii ml ulas •»«••••••••••••••••••»••••••••«••t*« 242 // 15.5. ??/ní projevy Crohnovy nemoci... 243 // 16. Nemoci podkožní tukové lkáni- .— 245 // Karel Pizirger. JiH Stork // 16.1. Punikulitulv ._ 245 // 16.1.1. Erythema nodosum 245 // 16.1.2. Panikulitkta poiajckťni 247 // 16.1.3. Ostami panikulitidy •... 247 // 16.2. Lipoatroík’ 248 // 16.3. Jiné poruchy podkožní tukové tkání- 249 // 17. Poruchy pigmciUiice ...—...251 // /V/? ??? Jiří Stört // 17.1. Ilypcrpigmentacr 251 // 17.1.1. Ephelides 251 // 17.1.2. Melasma 252 // 17.1.3. Mclunodcnnitis toxica 253 // 17.1.4. Erythema dyschroinicum perstans 253 // 17.1.5. Sekundárni hypcrpigmentacc 254 // 17.1.6. Incontinentia pigmenti 254 // 17.2. Ily popigmcntace... 255 // 17.2.1. Pozánétlivé hypopigmentacc // - leukoderma 255 // 17.2.2. Vitiligo 255 // 17.2.3. Hypo melanosis guttata idiopathica 256 // 17.2.4. 1 hi ni sinus 257 // 17.3. DyMľhromiť 257 // 18. Kožní projevy z poruch metabolismu // a nutrice...259 // 19. Nemoci vlasú a ochlupení...275 // František Vosinik // 19.1. Zniény tvaru vlasu 276 // 19.1.1. Pili anulati 276 // 19.1.2. Pili Cotti 276 // 19.1.3. Monilethrix 277 // 19.1.4. Trichorrhexis nodosa 277 // 19.1.5. Syndrom neuc’esatelnych vlasů «••••• 277 // 19.2. /mény barvy vlasů 278 // 19.2.1. Poliosis •••••»•••»•••• •••••••!•••••«»•••»••«•«••»•••is«*»* 278
// 19.2.2. Canities 278 // 19.2.3. Albinismus 278 // 19 J. Nadmérný růst vlasů 279 // 19.3.1. I ! = 279 // 19.3.2. Hypertrichosis symptomatica 279 // 19.3.3. Hirsutismus 279 // 19.4. Nadmérná difúzni ztráta vlasů 280 // 19.4.1. Difúzni diluvium 280 // 19.5. Ohraničená ztráta vlasů 282 // 19.5.1. Alopecia arcata 282 // ¦ Alopecia traumatica 283 // ¦ Alopecia areolaris specifica 283 // 19.5.2. Jl/Mli «llöpiCIC •••!••• «t t««f •••••••!• •••••••• M 284 // ¦ Pseudopelade (Brocq) 284 // 20. Nemoci nehtů...285 // František Vosmik // 20.1. Poruchy nehtové ploténkv 285 // 20.2. Barevné zmeny nehtové ploténkv . 287 // 20.3. Poškození nehtového lůžka 288 // 20.4. Postižení nehtových valů ... 289 // 20.4.1 Paronychium acutum 289 // 20.4.2. Paronychium chronicum 289 // 20.4.3. Unguis incarnatus 289 // Jiří Stork // 18.1. Poruch) metabolismu vitaminů. 259 // 18.1.1. Pellagra 260 // 18.1.2. Scot hut ••••••••••• •••••• •••••••« •••••••••••••• 2b0 // 18.2. Poruchy metabolismu zinku 262 // 18.2.1. Acrodermatitis enteropathica 262 // 18? Hemochromatosis 262 // 18.4. Hemosiderosis 263 // 18.5. Calcinosis cutis 263 // 18.6. Kožní projevy dny 264 // 18.7. Leschův-Nyhanův syndrom 265 // 18.8. Xantomy 266 // 18.9. Kožní amy loidóza 268 // 18.10. Mucínó/y 269 // 18.10.1. Mucinosis follicularis 270 // 18.10.2. Myxoedema diffusum 271
// IX.10.3. Myxoedema prelibiate.. 271 // 18.10.4. Lichen myxoedematosus ••••••••*•*••• 272 // 18.10.5. Scleredema adultorum (Buschke). ».•«»••«••••#• 273 // 18.10.6. Mucinosis erythematosa // reticularis 273 // 21. Akné a příbuzné dcrmatózy---291 // JiH Stork // 21.1. Acne vulgaris ...291 // 21.2. Rosacea...---294 // 21.3. Dcmodico’is... 296 // 21.4. Dermatitis periorali’---296 // 22. Poruchy polních žláz--- // Petr Arrnberger // 22.1. Apokrinní žlázy--- // 22.1.1. Hidradenitis suppurativa.. // 22.1.2. Foxova-Fordy ocova choroba // 22.1.3. Bromhidrosis... // 22.1.4. Chromhidrosis... // 22.2. Ekrinní žlázy--- // 22.2.1. Hyperhidrosis... // 22.2.2. Miliaria... // 22.2.3. Hypohidrosis a anhidrosis... // — 299 // ... 299 ...299 // 3(H) // 300 // 301 301 // I // « // Obsah // XI // 23. Nemoci rtů a úslní dutiny...303 // Petr Aienhťrget Jiŕi Slork // 23.1. Onemocnení rtů--- 303 // 23.2. Onemocnění jazyka---305 // 23.3. Onemocnění dásní---??? // 23.4. Onemocnění hukální sliznice...307 // 24. Choroby ? poruch cirkulace...309 // W Stork // 25.5.1. Lentigo simplex...342 // 25.5.2. Bcckcrův nevus...343 // 25.5.3. Naevus melanocytaris congcniialis...344 // 25.5.4. Naevus spilus...345 // 25.5.5. Naevus melanocytaris...345 // 25.5.6. Naevus dysplasticus...347 // 25.5.7. Naevus Spitzové...348 // 25.5.8. Naevus Suttonův...348 // 25.5.9. Naevus coeruleus...349 // 25.5.10. Macula mongolica...349 // 25.5.11. Naevus
Ota...350 // 24.1. Funkční poruchy kapilár a artěrií---309 // 24.1.1. Raynaudův fenomén...309 // 24.1.2. Erythromelalgia...310 // 24.1.3. Acrocyanosis...311 // 24.1.4. Liscdo reticularis...312 // 24.2. Organické poruchy kapilár a artěrií...313 // 24.2.1. Vaskulilidy malých cév...313 // 24.2.2. Polyarteriitis nodosa...318 // 24.2.3. Kawasakiho syndrom (nemoc)...319 // 24.2.4. Arteriitis temporalis...319 // 24.2.5. Takayasuova aitcriitida...320 // 24.2.6. Trombangiitis obliterans...320 // 24.2.7. Pyoderma gangraenosum...320 // 24.2.8. Arteriosclerosis obliterans...321 // 24.2.9. Purpura pigmentosa chronica...322 // 24.2.10. Tclcangicktazie...323 // 24.2.11. Angiopatie při diabetes mellitus...324 // 24.3. Nemoci žilního systému a lymfedém---325 // ¦ Anatomic a fyziologie *il // dolních končetin...325 // ¦ Flebologické vyšetření...326 // 24.3.1. Varixy dolních končetin...327 // 24.3.2. Trombophlcbitis superficialis...328 // 24.3.3. Trombophlcbitis profunda...329 // 24.3.4. Chronická žilní insulicicncc...330 // 24.3.5. Ulcus cruris venosum...332 // 24.3.6. Ilcmoroidy... 333 // 24.3.7. Trombóza perianálních žil...334 // 24.3.8. Lymphoedema...334 // 25. Něvy // // Frani Hek Vosmik // 25.1. Něvy epidermálni... // 25.1.1. Naevus verrucosus... // 25.1.2. Naevus comcdonicus... // 25.2. Něvy adnexální--- // 25.2.1. Trichofolikulom... // 25.2.2. Naevus sebaceus... // 25.3. Něvy vazivové a tukové--- // 25.3.1. Vazivové né vy... // 25.3.2. Naevus
lipomatosus superficialis // 25.4. Něvy vaxkulární... // 25.4.1. Naevus flammeus... // 25.4.2. Naevus anacmicus... // 25.4.3. Cutis marmorata teleangiectatica // congenita... // 25.5. Něvy melanocy tové---... // ---337 // 337 // 337 // 338 // 339 339 339 // ... 340 // ... 340 ... 340 ...340 ... 340 // 26. Névové choroby - genodermatózy—...351 // František Vosmik // 26.1. // 26.1.1. // 26.1.2. // 26.2.2. // 26.2.4. // 26.3. // 26.3.1. // 26.3.2. // 26.4. // 26.5. // 26.6. // 26.7. // Ichtyózy...-...351 // Hercditámi ichtyózy...351 // ¦ Ichthyosis vulgaris...351 // ¦ Ichthyosis lamellosa...353 // ¦ Recesivní ichiyó/a vázaná na // Chromosom X...353 // ¦ Erythrodermia ichthyosiformis // congenita bullosa...354 // Symptomatické ichtyózy...354 // Palmoplantární kenitózy...355 // Difúzni hercditámi palmoplantární ???/«355 // ¦ Keratosis palmoplantaris // cpi íic »4 <• t* •••••••••••••«•» «t •••••*••«•••«•••• ••• 355 // ¦ Keratosis palmoplantaris transgrediens // ct progrediens...356 // ¦ Keratosis palmoplantaris progressiva...356 // Ohraničené hereditární palmoplantární // ¦ Keratosis palmoplantaris punctata...356 // ¦ Keratosis palmoplantaris striata...357 // Syndromy spojené s palmoplantární // ke ratózou ••••••#•••••••*#••••••••«#«•#•»••»•»«•»•#«•••••••••••• 357 // ¦ Syndrom Papillonuv-lxfevrcuv...357
// ¦ Pachyonychia congenita...357 // Získané (symptomatické) palmoplantární // keratózy...358 // Folikulámí keratózy...358 // Keratosis follicularis...358 // Dyskeratosis follicularis...359 // Extrafolikuláml keratózy---360 // ¦ Porokeratosis...360 // Hereditární epidemiolv/y---362 // ¦ Epidermolysis bullosa simplex...362 // ¦ Epidermolysis bullosa junctionalis..363 // ¦ Epidermolysis bullosa dystrophica...363 // Neurofibromatosis generalisata...364 // Uiberó/ní skleróza...365 // 27. Prekancerózy a karcinomy in situ...367 // František Vosmik // 27.1. Obligátní prekancerózy ...367 // 27.1.1. Kcratotis actinica...367 // XII // DFRMATOVENEROLOGIE // 27.1.2. Ixukoplakie...368 // 27.1.3. Mofbus Bowen... 369 // 27.1.4. Ixmtgo imlignu...370 // 27.1.5. Pagciova choroba...371 // 27.2. Fakultativní prekancerózy —...---372 // 28. ??/n i c) sty...373 // Frantifek \bimlk // 28.1. Pravé cysty---373 // 28.1.1. Milium...373 // 28.1.2. lipidemuílni cysia...374 // 28.1.3. Trichilcnuilni ???...374 // 28.1.4. Dermoidni cysta...375 // 28.1.5. Steatocystoma multiplex...375 // 28.2. Pseud ???.M ?---376 // 28.2.1. Mukoidní digitálni cysta...376 // 29. Kožní nádory...-...-... 377 // FranliSek Vosmik // 29.1. Benigní nádory... ...378 // 29.1.1. Nádory cpitelové...378 // ¦ Verruca seborrhoica...378 // 29.1.2. Benigni adnexální nádory ...379 // ¦ Syringom...379 // ? Cylindrom...380 // ¦ Pilomatricoma...380 // ¦ Kcratoakantom...380 // 29.1.3. Benigni mezenehymálni nádory...381
// ¦ Histiocytoma fibrosum...381 // ¦ Keloid a hypertrofieká jizva...382 // ¦ Fibroma molle...383 // ¦ Angioli brom...383 // ¦ Leiomyoma...383 // ¦ Lipom...384 // 29.1.4. Benigni cévní nádory...385 // ¦ Haemangioma capillare...385 // ¦ Haemangioma cavernosum...385 // ¦ Haemangioma senile...386 // ¦ Granuloma pyogenicum...386 // ¦ Angiokeratoma...387 // ¦ Lymphangioma circumscriptum...388 // 29.2. Maligní kožní nádory--- 388 // 29.2.1. Maligni cpitelové nádory...388 // ¦ Carcinoma basoccllularc...388 // ¦ Carcinoma spinocellulare...391 // ¦ Carcinoma verrocosum...392 // 29.2.2. Melanoma malignum...393 // ¦ Lentigo maligna mclanom...394 // ¦ Supcrficiálné se Sířící mclanom...395 // ¦ Nodulárni mclanom...395 // ¦ Akrolcntiginózni mclanom...396 // 29.2.3. Maligni mezenehymálni nádory...400 // ¦ Dermatofibrosarcoma protuberans...400 // ¦ Kaposiho sarkom...400 // 29.3. Kožní lymfomy a pseudolymfomy---401 // 29.3.1. Primární kožní T-lymfomy // s neagresivním klinickým chováním...402 // ¦ Mycosis fungoides...402 // ¦ Primárni kožní anaplasticky // velkobunééný lymfom...404 // ¦ Lymfomatoidni papuló/a...405 // 29.3.2. Primární kožní B-lymfomy...405 // ¦ Primární kožní B-lymfom // marginálni zóny...405 // ¦ Primárni kožní lymfom // z folikulámich center...405 // ¦ Primárni kožní difúzni velkobunééný // lymfom dolních koníelin...406 // 29.3.3. Pseudolymfomy...406 // ¦ Lymphocytoma cutis...406 // ¦ Benigní
lymfocytámi infiltrace kůže.407 // 29.4. Hlstlocytózy--- 408 // 29.4.1. Nádorové ptolifcracc nedendritických // (non-Langethansových) hiMiocytámich luník...408 // ¦ Xanthogranuloma juvenile...408 // 29.4.2. Hixtiocyióza z Langerhansových bunfk.409 // 29.5. Mnstocytózy...---...---410 // ¦ Urticaria pigmentosa...410 // ¦ Mastocytoma...411 // 30. Parancoplazie---413 // FranliSek Vosmik // 30.1. Acanthosis nigricans maligna —...- 413 // 30.2. Acrokeratosis paraneoplastica // (Bazex)---415 // 30.3. Erythema gyratum repens ---415 // 30.4. Erythema necroticans migrans---416 // 30.5. Hypertrichosis lanuginosa acquisitu...416 // 31. Pruritus a prurigo...417 // FranliSek Vosmik // 31.1. Lokalizovaný pruritus ... 418 // 31.1.1. Pruritus ani. vulvae cl scroti...418 // 31.1.2. Notalgia paresthetica...418 // 31.2. Systémový pruritus... 419 // 31.3. Prurigo... 420 // 31.3.1 Prorigo acuta...420 // 31.3.2. Prorigo simplex subacuta...421 // 31.3.3. Prorigo simplex chronica...422 // 31.3.4. Prurigo nodularis (Hyde)...422 // 31.4. Neurodermitis circumscripta...— 423 // 32. Psychodcrmatózy...425 // Karel Pianger. Jih Stork // 32.1. Dermatitis artefatta ---... 425 // 32.2. Obsedantné-kompulzivní poruchy---426 // 32.4. Taktilnl halucinóza...-— 427 // Obsah // XIII // 33. Pohlavní- přenosné infekci- // Jiti Slork // 33.1. Venerické vředy na genitálii---430 // 33.1.1. Syfilis...430 // ¦ Syphilis primaria...431 // ¦ Syphilis secundaria...434 // ¦ Syphilis terciaria...437
// ¦ Syphilis congenita...438 // 33.1.2. Chancroid...443 // 33.1.3. Lymphogranuloma venereum...443 // 33.1.4. Granuloma inguinale...444 // 33.2. Uretritidy---444 // 33.2.1. Kapavka...444 // 33.2.2. Chlamydiovč infekce genitálu...446 // 33.2.3. Infekce genitálu mykoplazmaiy...448 // 33.3. Vulvovaginltidy---448 // 33.3.1. Trichomonádová vulvovaginitida...449 // 33.3.2. Bakteriální vaginó/a...449 // 33.3.3. Vulvovaginitis candidomycctica...449 // 33.4. Balanitis, balanoposthitis...450 // 33.5. Phimosis---451 // 33.6. Paraphimosis___452 // 33.7. Induralio penis plastica... 452 // 33.8. Infekce HIV...452 // 33.9. Prevence pohlavní přenosných // infekci (STI)--- 456 // 34.2. Fyzikální terapie v demiutovcnerologii... 466 // Petr Arenher/ii-r // 34.2.1. Fototerapie...466 // 34.2.2. Kryoterapic (Iŕi’ba chladem)...466 // 34.2.3. Radioterapie...467 // 34.2.4. Fotodynamická terapie...467 // 34.2.5. I-ascr...468 // 34.2.6. Elektroterapie...468 // 34.2.7. Infračervené zářeni // 34.2.8. Ultrazvuk... // .. 469 .. 469 // 34.2.9. Mechanoterapie... // 34.2.10. Hyperbarícká komora... // 34.2.11. Balneoterapie... // 34.3. Chirurgické léfba--- // Peir ???’? ?? // 34.3.1. Prostá cxcize... // 34.3.2. Excizc kruhovým rotačním nožem 3 • 3 • 3 • I IK l/C •••t*ia***l*t«a**(*»la(***at*té«*»t**«*é**a**« // 34.3.4. Exkochlcace... // 34.3.5. Ablace nehtu... // ...469 // ...469 // ...469 // —...470 // ...470 // ...470 // ...470 // ...471 // ...471 // 34.3.6. Dcrmabra/c
// 471 // 34.3.7. Chirurgie bércových vředů // žilni etiologie... // 34.3.8. Chirurgie nékterých typů alopecií // 34.3.9. Terapeutická tetováž... // 34.3.10. Korekce vad kůže chemickými // HW» tOClalHII aiaaaaaaiaataaaaaaaataaaaaataaaaiaaaaaa // 34.3.11. Korekce terminálního ochlupení. // .471 // .471 // .472 // .472 // .472 // 34.1. Farmakotcrapic--- // JiH Slork. Knrel Pi;inger // 457 // 34.1.1. Zevní léčba... // ¦ Specifické zevní léky ... // 34.1.2. Systémová farmakotcrapic // 457 // 459 // 463 // -15- R>«p’"--- // Kare! Pianger Jifi Slork // Zkratky...___ // Literatura---—— // Rejstřík ...--- // 477 // 481 // 483
(OCoLC)876342671
cnb002568728

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC