Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014
198 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Část. slovenský text
000252757
Obsah // Úvod...5 // 1 Aspekty vývoje inkluzivní školy...6 // 2 K problematike inkluzívneho vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím v Slovenskej // republike...10 // 3 Edukace žáků s poruchou autistického spektra...28 // 4 Analýza štatistických indikátorov integrácie žiakov so špeciálno-výchovnými potrebami na // Slovensku v období 2003 až 2014...38 // 5 Inkluzívne vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím...50 // 6 Saturácia špeciálnych edukačných potrieb u žiakov mladšieho školského veku so zrakovým // postihnutím v inkluzfvnych podmienkach...59 // 7 Z výskumu účinnosti inovačného programu na rozvoj zrakových funkcií u detí // predškolského veku...68 // 8 Dieťa raného a predškolského veku s mentálnym postihnutím...77 // 9 Prístupy k žiakom s mentálnym postihnutím a problémovým správaním, resp. poruchou správania...88 // 10 Využití metodiky strukturovaného učení v modifikaci pomůcek pro volnočasové aktivity a výuce na hudební nástroj u jedinců s autismem a vadou zraku...99 // 11 Integrovaná edukácia žiakov mladšieho školského veku s mentálnym postihnutím 105 // 12 Deti raného a predškolského veku so sluchovým postihnutím...122 // 13 Humanizácia jako podstata inkluzívneho predprimárneho vzdelávania...127 // 14 Procesuálna stránka v didaktike prírodovedných predmetov v inkluzívnom vzdelávaní na // 1. stupni základnej školy...133 // 15 Sociálny status jednotlivca s mentálnym
postihnutím v podmienkach inkluzívneho integrovaného vzdelávania...140 // 16 Dieťa s telesným postihnutím v ranom v predškolskom veku - možnosti a špecifiká edukácie...152 // 17 Niektoré špecifiká edukácie žiakov s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabením na primárnom stupni vzdelávania...159 // 18 Biomedicínsky komponent v komplexe úvah o efektívnosti inkluzívnej /integrovanej edukácie...166 // 19 Kompetence a dovednosti sociálně vyloučených dětí v procesu edukace...174 // 20 jazykové vzdelávanie rómskych detí v nultom ročníku na Slovensku...183 // 21 Rómčina a inkluzívne vzdelávanie rómskych žiakov...187 // 22 Zkušenosti s výukou matematiky na 1. stupni ZŠ v inkluzivním prostředí...191
cnb002635236

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC