Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Bratislava : Veda, 2009
722 s. ; 24 cm

ISBN 978-80-224-1025-0 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 601-660 a rejstříky
Anglické resumé
000253031
Obsah // Predslov (Eva Krekovičová) ... 9 // Úvod (Gabriela Kiliánová - Eva Krekovičová) ... 13 // 1. Bádanie o identite (Gabriela Kiliánová)... 13 // 2. Ponímanie základných konceptov v práci a výskumné otázky // (Gabriela Kiliánová) ... 17 // 3. Tematické vymedzenie výskumných problémov (Eva Krekovičová)... 30 // 4. Teritoriálne vymedzenie skúmaných problémov (Eva Krekovičová)... 33 // 5. Časové vymedzenie skúmaných problémov (Eva Krekovičová)... 36 // 6. Záverom (Gabriela Kiliánová - Eva Krekovičová) ... 36 // i. kapitola: Identita a rod // (Viera Bačová - Gabriela Dudeková - Tilnde Lengyelová) ... 39 // 1. Úvod. Rodové identity ako kolektívne identity (teoretické východiská) // (Viera Bačová)... 39 // 2. Rodová identita v historickej perspektíve (Gabriela Dudeková // - Tiinde Lengyelová) ... 44 // 3. Problematika rodu a rodové identity v sociálnej psychológii (Viera Bačová) ... 85 // 4. Závery (Viera Bačová -Gabriela Dudeková -Tiinde Lengyelová) ... 104 // II. kapitola: Identita a jazyk (Slavomír Ondrejovič - Viktor Krúpa) ... 109 // 1. Úvod. Identita, etnicita a jazyk ... 109 // 2. Jazykové podmienky utvárania slovenského etnika a slovenského národa ... 117 // 3. Jazyk v menšinovej a väčšinovej podobe... 122 // 4. Problémy etnickej identity a jazyka vo väčších politických celkoch... 131 // 5. Záver ... 137 // 5 // My a tí druhí v modernej spoločnosti // III. kapitola: Identita a religiozita
(Eva Kowalská - Tatiana Podolinská // - Peter Salner) ... 139 // 1. Úvod. „Ako zrnko piesku v mori“. Konštrukcia náboženskej identity menšinových a spoločensky stigmatizovaných skupín // (Tatiana Podolinská)... 139 // 2. Deklarovanie a upevňovanie konfesijnej identity v období raného // novoveku (Eva Kowalská) ... 143 // 3. Transformácia židovskej identity na Slovensku (Peter Salner) ... 163 // 4. „Nová“ rómska duchovná identita. Charizmatické hnutia medzi Rómami // na Slovensku (Tatiana Podolinská) ... 175 // 5. Záver. Konštrukcia náboženských identít v praxi: platforma rozdielností // a platforma podobností (Tatiana Podolinská) ... 217 // IV. kapitola: Identita a národ (Andrej Findor - Gabriela Kiliánová // - Dušan Kováč - Peter Macho - Tibor Pichler) ... 229 // 1. Úvod. Nacionalizmus ako európsky fenomén (Dušan Kováč)... 229 // 2. Formovanie národných identít v stredoeurópskom priestore // (Dušan Kováč)... 237 // 3. Národ, národnosti, štát: O politike etnického entuziazmu // v stredoeurópskom kontexte (Tibor Pichler) ... 242 // 4. Konštrukcie národnej identity a zmena politickej kultúry (Dušan Kováč) ... 265 // 5. Metamorfózy kolektívnych národných identít v 20. storočí (Dušan Kováč) ... 276 // 6. Symbolické aspekty národnej identity (Andrej Findor - Gabriela Kiliánová // -PeterMacho) ... 285 // 7. Záver (Dušan Kováč)... 338 // v. kapitola: Identita a menšina (Ivan Kamenec-Eva Krekovičová
// -ArneB. Mann-ElenaMannová-Štefan Šutaj-Jozef Tancer) ... 343 // 1. Úvod. Identita z aspektu menšinovej etnicity (Jozef Tancer) ... 343 // 2. Od uhorského patriotizmu k menšinovému nacionalizmu. Zmeny povedomia Nemcov na Slovensku v 18. až 20. storočí (Jozef Tancer // - Elena Mannová) ... 351 // 3. Postavenie maďarskej menšiny na Slovensku a jej identita po roku 1918 // (Štefan Šutaj) ... 416 // 4. Problém násilného hľadania (vnucovania) národnej, občianskej // a náboženskej lojality na príklade židovského obyvateľstva na Slovensku v čase holokaustu (Ivan Kamenec) ... 439 // 6 // Obsah // 5. Formovanie identity Rómov na Slovensku po roku 1918 (Arne B. Mann) ... 452 // 6. Konštruovanie obrazu „iných“ v očiach Slovákov. Medzi autoobrazom // a heteroobrazmi (Eva Krekovičová) ... 473 // 7. Záver (Elena Mannová)... 495 // ví. kapitola: Identita a konflikt (Roman Holec-Juraj Podoba - Marína Zavacká) ... 499 // 1. Úvod (Juraj Podoba) ... 499 // 2. K identite podnikateľa na križovatkách stredoeurópskeho vývoja // (Roman Holec) ... 506 // 3. Komunistický aktivista v lokálnom prostredí, 1949 -1956 // (Marína Zavacká)... 542 // 4. Identita a moc: etnický konflikt v kontexte transformačných procesov // (Juraj Podoba) ... 554 // 5. Záver (Juraj Podoba) ... 586 // Záver (Eva Kowalská - Eva Krekovičová) ... 589 // Pramene a literatúra ... 600 // Summary ...rď’... 661 // Menný index ... 699 // Vecný index ... 704 // O autoroch
... 715 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC