Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2014
291 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm

ISBN 978-80-246-2497-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 266-276, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000253129
OBSAH // Úvod---13 // KAPITOLA i: ZÁVISLOSTNÍ PŘÍSTUP K SYNTAXI---YJ // 1.1 Základní pojmy závislostní syntaxe-18 // 1.1.1 Vztah závislostního grafu a syntaktické reprezentace ve školské syntaxi-18 // 1.1.2 Tzv. „základní“ větná dvojice podmet a přísudek a její pojetí-19 // 1.1.3 Větné vztahy překračující závislost jako dvojčlenný vztah---20 // 1.2 Dvě roviny popisu větné stavby, jejich jednotky a funkční generativní popis (FGP)-24 // 1.2.1 Vztah reprezentace mezi formou a funkcí, homonymie a synonymie // jako dva zdroje asymetrie jazykového znaku-24 // 1.2.2 Rovina významové a povrchové stavby věty--26 // 1.2.3 Vlastnosti tektogramatické roviny--30 // 1.3 Gramatika a slovník: Valence a valenční rámec--32 // 1.4 Soustava syntaktických pojmů---32 // 1.5 Gramatické kategorie pojmenovávací a usouvztažňovací---36 // 1.6 Závěry kapitoly 1--37 // KAPITOLA 21 TYPY ZÁVISLOSTNÍCH VZTAHU---39 // 2.1 Slovesná doplnění valenční, kvazivalenční a nevalenční---40 // 2.2 Povrchová vypustitelnost a všeobecnost aktantu--44 // 2.3 Vztah sémantických rolí a aktantů--44 // 2.3.1 Původce/Konatel/Aktor (ACT, angl. actor)-46 // 2.3.2 Patiens/Objektiv (PAT, angi, patiens)---47 // 2.3.3 Adresát (ADDR, angl. addressee)---48 // 2.3.4 Výsledek/Efekt (EFF, angl. effect)-48 // 2.3.5 Původ/Origo (ORIG, angl. origin)---49 // 2.4 Kvazivalenční doplnění: jejich povaha a charakteristika-50 // 2.4.1 Určení překážky (OBST,
angl. obstacle)--51 // 2.4.2 Určení mediátoru (prostředníka, MED, angl. mediator)-52 // 2.4.3 Určení záměru (INTT, angl. intent)-52 // 2.4.4 Určení rozdílu (DIFF, angl. difference)-53 // 2.5 Typy volných určení--54 // 2.5.1 Určení časová---54 // 2.5.1.1 Časová určení na otázku kdy? (TWHEN, angl. Temporal - when)---54 // 2.5.1.2 Časová určení na otázku odkdy? (TSIN, angl. Temporal - since when)---55 // 2.5.1.3 Časová určení na otázku dokdy? (TTILL, angl. Temporal - till)-55 // 2.5.1.4 Časová určení na otázku jak dlouho? (THE, angl. Temporal - how long)-56 // 2.5.1.5 Časová určení na otázku jak často? (THO, angl. Temporal - how often)--56 // 2.5.1.6 Časová určení na otázku na kdy? (TOWH, angl. Temporal - to when)-57 // 2.5.1.7 Časová určení na otázku ze kdy? (TFRWH, angl. Temporal - from when)---57 // 2.5.1.8 Časová určení na otázku na jak dlouho? (TFHL, ang. Temporal - for how long)-57 // 2.5.2 Určení lokální a směrová--57 // 2.5.2.1 Lokální určení na otázku kde? (LOG, angl. locative)-58 // 2.5.2.2 Lokální určení na otázku odkud? (DIRi, angl. directional - from)-59 // 2.5.2.3 Lokální určení na otázku kudy? (DIR2, angl. directional - which way)--60 // 2.5.24 Lokální určení na otázku kam? (DIR3, angl. directional - to)-61 // 2.5.3 Určení kauzální---63 // 2.5.3.1 Určení příčiny (CAUS, angl. cause)---63 // 2.5.3.2 Určení účelu (AIM, angl. aim)---64 // 2.5.3.3 Určení podmínky (COND,
angl. condition)---65 // 2.5.3.4 Určení přípustky (CNCS, angl. concession)-67 // 2.5.4 Určení v širokém slova smyslu způsobová---67 // 2.5.4.1 Určení vlastního způsobu (MANN, angl. manner)---67 // 2.54.2 Určení míry (EXT, angl. extent)--68 // 2.54.3 Určení srovnání (CPR, angl. comparison)---69 // 2.544 Určení rozdílu (DIFF, angl. difference)-72 // 2.54.5 Určení prostředku (MEANS, angl. means)---72 // 2.54.6 Určení kritéria/pomůcky (GRIT, angl. criterion)---72 // 2.54.7 Určení doprovodu (ACMP, angl. accompaniment)---73 // 2.54.8 Určení zřetele (REG, angl. regard)---75 // 2.54.9 Určení účinku (RESL, angl. result)---75 // 2.54.10 Určení prospěchu (benefaktoru, beneficientu, BEN, angl. beneficiary)-76 // 2.5.5 Rozšířený repertoár funktorů---78 // 2.5.5.1 Určení kontradikční (CONTRO, angl. contradiction)---78 // 2.5.5.2 Určení dědictví (HER, angl. heritage)-79 // 2.5.5.3 Určení substituce (SUBS, angl. substitution)-79 // 2.5.6 Určení s dvojím závislostním vztahem - doplněk (COMPL, angl. complement)---81 // 2.6 Vztah funktoru a subfunktoru---82 // 2.6.1 Zavedení pojmu subfunktor---82 // 2.6.2 Subfunktory lokální, směrové a časové---83 // 2.6.3 Perspektiva rozšíření seznamu subfunktorů---84 // 2.7 Příklady zpracování valenčních rámců sloves s ohledem na sémantické skupiny---85 // 2.7.1 Ukázka analýzy sloves „změny přináležitosti“-85 // 2.7.2 Ukázka analýzy sloves pohybu---89 // 2.8 Valence
substantiv---90 // 2.8.1 Specifická valenční doplnění substantiv-90 // 2.8.2 Valence deverbativních substantiv odvozených syntaktickou derivací---90 // 2.8.3 Valence deverbativních substantiv odvozených lexikální derivací---93 // 2.84 Specifická substantívni doplnění nevalenční---95 // 2.84.1 Přívlastek restriktivní (RSTR, angl. restrictive)-95 // 2.84.2 Funktor identity (ID, angl. identity)-95 // 2.84.3 Kandidát na nový funktor (SELECT, angl. selection)--95 // 2.9 Valence adjektiv---97 // 2.9.1 Valence adjektiv primárních---97 // 2.9.2 Valence u komparatívu---98 // 2.10 Stručné závěry o valenci--99 // KAPITOLA 3: DIATEZE A ALTERNACE // (jako prostředky hierarchizace větné struktury)---101 // 3.1 ? pojetí diateze a alternace--102 // 3.2 Gramatické diateze---103 // 3.2.1 Pasivní diateze--103 // 3.2.2 Rezultativní diateze-105 // 3.2.3 Recipientní (pasivní) diateze--109 // 3.2.4 Deagentní diateze---111 // 3.2.3 Dispoziční diateze---112 // 3.2.6 Reciproční diateze---112 // 3.2.7 Kauzativní „diateze“ (se slovesy nechat, dát)-114 // 3.2.8 Shrnutí gramatických diatezí---114 // 3.2.9 Tabulka kombinací diateze a vidu---116 // 3.3 Alternace slovesných rámců---116 // 3.3.1 Lexikálně sémantické konverze---117 // 3.3.1.1 Konverzní lokativní alternace („locatum“ - „lokace“)--118 // 3.3.1.2 Alternace „nositel děje" - „lokace“-122 // 3.3.1.3 Alternace „materiál“ - „produkt“---123 // 3.3.1.4 Alternace „substance“
- „zdroj/lokace“--124 // 3.3.1.5 Alternace „část těla" - „jeho posesor"-125 // 3.3.1.6 Lokativní alternace bez „agentu"---126 // 3.3.1.7 Alternace „prostor" - „pohybující se objekt", resp. „objekt/prostor“ - „otvor"-126 // 3.3.2 Různé strukturní vyjádření téhož situačního participantu---127 // 3.3.2.1 Dvojí vyjádření „lokace" (patiens a směrové doplnění)-128 // 3.3.2.2 Dynamické a statické vyjádření „lokace"-129 // 3.3.3 Strukturní rozpad situačního participantu---130 // 3.3.4 Reprezentace (lexikalizovaných) alternací---132 // 3.4 Závěry o diatezích a lexikalizovaných alternacích--134 // KAPITOLA 4: KOORDINACE, APOZICE, PARENTEZE. ELIPSA---I35 // 4.1 Teoretické problémy koordinace---136 // 4.1.1 Koordinace a několikanásobný přísudek---138 // 4.1.2 Koordinace větných členů a elipsa--139 // 4.1.3 Koordinace lineární a hierarchická-142 // 4.1.4 Koordinování funkčně nestejných členů---143 // 4.1.5 Návrhy pro zachycení elipsy v koordinaci---144 // 4.1.6 Hypotaktická koordinace---145 // 4.2 Typy koordinace---146 // 4.2.1 Poměr slučovací (CONJ - konjunkce)---146 // 4.2.2 Poměr odporovací (ADVS - adverzativní)---146 // 4.2.3 Poměr vylučovací (DISJ - disjunktivní)---147 // 4.2.4 Poměr stupňovací (GRAD - gradační)---147 // 4.2.5 Poměr důvodový (REAS - reason)---148 // 4.2.6 Poměr konfrontační (CONFR - confrontation)---148 // 4.2.7 Poměr soupeření (CONTRA - competition)---148
4.2.8 Poměr důsledkový (CSQ - consequence)---149 // 4.3 Apozice (poměr přístavkový - APPS)---149 // 4.4 Vsouvání (poměr parentetický - PAR)---150 // 4.5 Elipsa---151 // 4.5.1 Podstata elipsy--151 // 4.5.2 Elipsa a vypustitelnost-152 // 4.5.3 Typy povrchové nepřítomnosti (doplněných) členů---153 // 4.5*4 Doplnění kandidující na gramatikalizované elipsy--154 // 4.5.4.1 Srovnávací konstrukce---155 // 4.5.4.2 Určení výjimky (EXC) a adice (ADDIT)---158 // 4.5.4.3 Určení substituce (SUBS)---161 // 4.5.44 Asymetrie: koordinace - determinace vs. parataxe - hypotaxe--162 // 4-6 Závěry o jevech analyzovaných v kapitole o koordinaci, apozici, parentezi a elipse-162 // KAPITOLA 5 :koreference. infinitivní konstrukce, nominalizace---163 // 5.1 0 koreferenci obecně---164 // 5.2 Vztažné klauze---164 // 5.3 Koreference vyjádřená reflexivem---166 // 5.3.1 Reflexivum substantívni---166 // 5.3.2 Reflexivum adjektivní---167 // 5.4 Koreference v konstrukcích s kontrolou--168 // 5.4.1 Kontrolovaný infinitiv ve funkci patientu (PAT)-169 // 5.4.1.1 Slovesa s kontrolou ACTG = SbD_169 // 5.4.1.2 Slovesa s kontrolou ADDRG = SbD___170 // 5.4.1.3 Slovesa s možností dvojí kontroly ACTG/ADDRG = SbD __170 // 5.4.2 Kontrolovaný infinitiv ve funkci EFF (efektu)-172 // 5.4.2.1 Slovesa s kontrolou PATG = SbD (tzv. slovanský akuzativ s infinitivem)-172 // 5.4.3 Kontrolovaný infinitiv ve funkci záměru (INTT)-174 // 5.4.4 Neutralizace aktivního a pasivního infinitivu-175
// 5.4-5 Kontrolovaný infinitiv v pozici subjektu--176 // 5.4.5.1 Subjektový infinitiv u sloves vyjadřujících pocity-176 // 54.5.2 Verbonominální přísudky s modálním nebo hodnotícím adjektivem---177 // 54.5.3 Verbonominální přísudky substantívni s kontrolou---178 // 54.6 Kontrolovaný infinitiv v pozici atributu-179 // 54.6.1 Kontrolor je vyjádřen jako součást atributivní konstrukce-180 // 54.6.2 Kontrolor je explicitně vyjádřen mimo atributivní konstrukci---181 // 54.6.3 Subjekt přívlastkového infinitivu je všeobecný-182 // 54.64 Testy pro hledání kontrolora---182 // 5.5 Analytické predikáty---183 // 5.6 Přechodníkové vazby---184 // 5.7 Kontrola a nominalizace---186 // 5.8 Závěr o jevech gramatické koreference---188 // KAPITOLA 6: AKTUÁLNÍ ČLENENÍ---I89 // 6.1 Aktuální členění jako součást hloubkové syntaktické struktury--190 // 6.2 ? tradičnímu pojetí aktuálního členění--193 // 6.2.1 Některá východiska popisu aktuálního členění větného v české lingvistice---193 // 6.2.2 Zjišťování jevů aktuálního členění-196 // 6.2.2.1 Otázkový test---196 // 6.2.2.2 Negační test---198 // 6.3 Aktuální členění české věty-199 // 6.3.1 Kontextové zapojení jako primární opozice---200 // 6.3.1.1 Kontextově zapojené a nezapojené členy věty---200 // 6.3.1.2 Členění věty na základ a ohnisko---204 // 6.3.1.3 Výpovědní dynamičnost---207 // 6.3.14 Aktuální členění souvětí--208 // 6.3.2 Aktuální
členění a slovosled--209 // 6.3.2.1 Slovosledné principy v češtině-209 // 6.3.2.2 Vztah povrchového slovosledu a aktuálního členění--210 // 6.3.2.3 Pořadí členů věty v základu--211 // 6.3.24 Pořadí členů věty v ohnisku---212 // 6.3.3 Projektivita jako jedna z vlastností závislostní struktury vzhledem ? slovosledu-214 // 6.3.4 Rematizátory---220 // 6.34.1 O rematizátorech obecně--220 // 6.34.2 Pozice rematizátorů v tektogramatickém stromě: dosah rematizátorů---223 // 6.34.3 Rematizátory v souvětí---225 // 6.3.5 Aktuální členění tázacích vět-227 // 6.3.6 Intonace jako další prostředek signalizace aktuálního členění v češtině-233 // 6 4 Shrnutí kapitoly 6 o aktuálním členění--234 // KAPITOLA 7: KOOPERACE MORFOLOGIE A SYNTAXE---235 // 71 Derivační morfologie a její podíl na syntaxi-236 // 72 Zařazení zájmen a číslovek (slovní druhy nezákladové)-237 // 7.2.1 Zájmena a zájmenná slova---238 // 7.2.2 Číslovky---245 // 7.3 Morfologické kategorie pojmenovávací---247 // 7.3.1 Pojmenovávací kategorie slovesa---248 // 7.3.1.1 Slovesný čas---248 // 7.3.1.2 Slovesný vid---249 // 7.3.1.3 Modalita---250 // 7.3.1.3.1 Deontická modalita (deontmod)-251 // 7.3.1.3.2 Skutečnostní modalita (factmod)--252 // 7.3.1.3.3 Větná modalita (sentmod)--253 // 7.3.2 Pojmenovávací kategorie substantiva---258 // 7.3.2.1 Rod substantiv---258 // 7.3.2.2 Číslo substantiv-258 // 7.3.3 Pojmenovávací kategorie adjektiva
(stupeň)-259 // 7.4 Kategorie usouvztažňovací---260 // 7.4.1 Usouvztažňovací kategorie slovesa-261 // 7.4.1.1 Osoba a číslo slovesa-261 // 7.4.2 Usouvztažňovací kategorie substantiva (pád)--262 // 7.4.3 Usouvztažňovací kategorie adjektiva (rod, číslo, pád)-262 // 7.5 Závěry kapitoly 7 a ukázka tektogramatické struktury věty (64) s gramatémy a derivémy // Summary---264 // Reference---266 // Seznam zkratek---277 // Příloha 1: Zkratky a symboly používané v grafické reprezentaci vět-280 // Příloha 2: Frekvence výskytu jednotlivých funktorů v PDT--283 // Rejstřík věcný---285 // Rejstřík jmenný---290
(OCoLC)894844518
cnb002612399

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC