Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Hradec Králové : Gaudeamus, 2014
139 s. : il. ; 25 cm

ISBN 978-80-7435-428-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 128-138 a rejstřík
Část. souběžný maďarský text, anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Hradec Králové
000253199
ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK A SYMBOLOV // 6 // ÚVOD 7 // 1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ A METODOLÓGIA VÝSKUMU 10 // 2 ŠTYLISTICKÉ ASPEKTY PREKLADU 14 // 2.1 Štylistika prekladu 15 // 3 PREKLAD V ŠTRUKTÚRE VÝRAZOVÉ) KONCEPCIE ŠTÝLU 17 // 3.1 Kategórie umeleckého štýlu a proces prekladu 18 // 3.1.1 Ikonickosť a zážitkovosť výrazu 20 // 3.1.1.1 Aktuálnosť výrazu 25 // 3.1.1.2 Markantnosť a kolorit výrazu 28 // 3.1.1.3 Kontrast a komickosť výrazu 41 // 3.1.2 Expresívnosť výrazu 45 // 3.2 Komunikačné registre a výrazové paradigmy // v službách prekladu 51 // 3.2.1 Intertextovosť a metanarácia 54 // 3.2.2 Tematické výrazové registre 55 // 3.2.3 Expresívne výrazové paradigmy 60 // 3.2.3.1 Expresívnosť inojazyčnej a inokultúrnej proveniencie 61 // 3.2.4 Postmoderný prístup prekladateľky - kto je autor a kto translátor? 61 // 4 LEXIKÁLNE TRANSLAČNÉ ÚKONY 63 // 4.1 Translačné úkony lexikálnej diferenciácie a konkretizácie 64 // 4.1.1 Konkretizácia častí tela 64 // 4.1.2 Konkretizácia pohybových slovies 68 // 4.1.3 Konkretizácia uvádzacích slovies 68 // 4.1.4 Konkretizácia slovies, ktoré vyjadrujú začiatok deja 68 // 4.1.5 Všeobecné zúženie významu pri slovesách 69 // 4.2 Lexikálna generalizácia 70 // 4.2.1 Zovšeobecňujúci preklad častí tela 70 // 4.2.2 Zovšeobecňujúci preklad častí dňa 70 // 4.2.3 Zovšeobecňujúci preklad pohybových slovies 70 // 4.2.4 Všeobecná generalizácia pri slovesách 71
// 4.2.5 Zovšeobecňujúci preklad reálií 71 // 4.3 Lexikálne spájanie významov 74 // 4.3.1 Spájanie v prípade vyjadrenia príbuzenských vzťahov 74 // 4.3.2 Spájanie ako dôsledok odlišnej slovotvorby pri podstatných menách, prídavných menách a pri príslovkách 74 // 4.3.3 Splynutie fázového pomocného slovesa vyjadrujúceho začiatok deja s plnovýznamovým slovesom 76 // 4.3.4 Splynutie príslovkového určenia spôsobu so slovesom // (pri uvádzacích slovesách) 76 // 4.3.5 Splynutie slovesa s podstatným alebo prídavným menom, // resp. s príčastím 77 // 4.3.6 Spájanie pri vyjadrení opakovania deja 77 // 4.4 Lexikálne rozdelenie významov 77 // 4.4.1 Rozdelenie v prípade vyjadrenia príbuzenských vzťahov 78 // 4.4.2 Rozdelenie v dôsledku odlišnej slovotvorby pri menách 78 // 4.4.2.1 Rozdelenie substantiva 78 // 4.4.2.2 Rozdelenie adjektíva 80 // 4.4.3 Rozdelenie významov pri opisnom preklade 80 // 4.4.4 Rozdelenie slovies, ktoré vyjadrujú začiatok deja 81 // 4.4.5 Rozdelenie slovies, ktoré vyjadrujú zmenu stavu 81 // 4.4.6 Rozdelenie syntetického tvaru slovesa na príslovkové určenie spôsobu a sloveso 82 // 4.4.7 Vyčlenenie príslovkového určenia spôsobu pri uvádzacích slovesách 82 // 4.4.8 Rozdelenie slovesa na sloveso so všeobecným významom // a substantivum s konkrétnym významom 82 // 4.4.9 Rozdelenie plnovýznamového slovesa pri vyjadrení // minulého času 82 // 4.4.10Rozdelenie syntetického tvaru príslovkového
určenia 83 // 4.5 Vynechanie významov 83 // 4.5.1 Vynechanie názvov jedál, nápojov a značiek tovaru 84 // 4.5.2 Vynechanie sekundárnych apelativizovaných adjektiv 84 // 4.5.3 Vynechanie názvov mestských častí, ulíc, inštitúcií 85 // 4.5.4 Vynechanie oslovení a zdvorilostných formuliek 85 // 4.5.5 Vynechanie historických reálií 86 // 4.5.6 Vynechanie iných (rôznych) reálií 86 // 4.5.7 Vynechanie jazykových odkazov (alúzií) a slovných hier 86 // 4.5.8 Iné vynechanie významov z hľadiska kategórie „estetična" v texte 87 // 4.5.9 Vynechanie názvov niektorých častí tela 88 // 4.6 Vkladanie významov 89 // 4.6.1 Vysvetľovacia vsuvka pri názvoch jedál, nápojov a značkových výrobkov 91 // 4.6.2 Vysvetľovacia vsuvka pri zemepisných názvoch 92 // 4.6.3 Vysvetľovacia vsuvka pri názvoch inštitúcií (aj všeobecne známych reštaurácií, budov, spolkov a pod.) 92 // 4.6.4 Vysvetľovacia vsuvka pri historických reáliách 93 // 4.6.5 Vsuvka pri pomenovaniach niektorých častí tela 94 // 4.6.6 Vkladanie významov z aspektu kategórie „estetična" v texte 94 // 4.7 Premiestnenie významov 95 // 4.8 Zámena významov 99 // 4.8.1 Zámena statického prístupu s dynamickým 100 // 4.8.2 Zámena dynamického opisu so statickým 102 // 4.8.3 Zámena stavu na činnosť 103 // 4.8.4 Zámena činnosti na stav 103 // 4.9 Antonymický preklad 104 // 4.9.1 Negovanie 104 // 4.9.2 Konverzia 106 // 4.10 Pragmatická adaptácia 107 // 4.10.1 Celková
rekonštrukcia pri preklade ustálených slovných // spojení 107 // 4.10.2 Celková rekonštrukcia pri preklade situačných fráz 110 // 4.10.3 Celková rekonštrukcia pri preklade oslovení 110 // 4.10.4 Celková rekonštrukcia pri vyjadrení množstva, miery // a meny 111 // 4.11 Kompenzácia 111 // 4.11.1 Globálna kompenzácia 112 // 4.11.2 Lokálna kompenzácia 113 // 5 ORIGINALITA PREKLADU 116 // ZÁVER 118 // SUMMARY 125 // BIBLIOGRAFIA 128 // MENNÝ REGISTER // 139

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC