Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:5x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014
264 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-7464-674-4 (brož.)
Obsahuje bibliografie
Část. slovenský text, anglické resumé
001401301
Obsah // ÚVOD...2587 // 1 PRIMÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - VÝVOJOVÉ ASPEKTY MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU...8 // 1.1 Specifika primárního vzdělávání (ISCED1) v současné škole...8 // 1.2 Vývojové charakteristiky období mladšího školního věku...11 // 1.3 Kritéria efektivního a inkluzivního vzdělávání - společné klíčové faktory...19 // 1.4 Kvalita školního života jako jeden z ukazatelů školní účinnosti...24 // Literatura...28 // 2 K UPLATNĚNÍ KONSTRUKTIVISTICKÉHO POJETÍ VÝUKY MATEŘSKÉHO JAZYKA V PRIMÁRNÍ ŠKOLE...31 // 2.1 Východiska úvah o modifikaci současných edukačních postupů...31 // 2.2 Konstruktivistický přístup k učivu českého jazyka na 1. stupni...31 // 2.3 K některým podmínkám uplatnění konstruktivistického přístupu ve výuce českého jazyka v primární škole...38 // Literatura...39 // 3 TEORIE VYUČOVÁNÍ MATEMATICE ORIENTOVANÉ NA BUDOVÁNÍ SCHÉMAT A JEJÍ MOŽNOSTI V INKLUZIVNÍM VZDĚLÁVÁNÍ...40 // 3.1 Základní principy metody...40 // 3.2 Využití principů v praxi...42 // 3.3 Sémantické prostředí Krokování...42 // 3.4 Sémantické prostředí Autobus...44 // 3.5 Sémantické prostředí Děda Lesoň...46 // 3.6 Strukturální prostředí Násobilkové čtverce...48 // 3.7 Strukturální prostředí Součtové trojúhelníky...50 // 3.8 Gradované úlohy...52 // Literatura...54 // 4 TEÓRIA VÝUČBY PŘÍRODOVĚDNÉHO ZÁKLADU V PRIMÁRNEJ ŠKOLE...55 // 4.1 Ciele prírodovedného vzdelávania
na 1. stupni základných škôl...56 // 4.2 Obsah prírodovedného vzdelávania na 1. stupni základných škôl...57 // 4.3 Nemateriálne didaktické prostriedky prírodovedného vzdelávania...60 // 4.4 Materiálne didaktické prostriedky prírodovedného vzdelávania...70 // Literatúra...74 // 5 ŽÁK MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ...77 // 5.1 Pedagogická komunikace...77 // 5.2 Vztah mluvené a psané podoby jazyka...78 // 5.3 Cíle rozvoje komunikační kompetence v primárním vzdělávání...79 // 5.4 Úloha fonematické diferenciace v osvojování komunikační kompetence...81 // 5.5 Rizikový žák v primárním vzdělávání...85 // 5.6 Integrace žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole...90 // 5.7 Logopedická péče ve školství...94 // 5.8 Personální zabezpečení logopedické intervence ve školství...95 // Literatura...97 // 6 ŽIAK MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU SO SLUCHOVÝM POSTIHNUTÍM...100 // 6.1 Analýza aktuálneho stavu vzdelávania sluchovo postihnutých...100 // 6.2 Možnosti vzdelávania žiakov so sluchovým postihnutím...101 // 6.3 Vzdelávací program žiakov so sluchovým postihnutím na Slovensku...103 // 6.4 Osobitosti edukácie žiakov so sluchovým postihnutím na primárnom stupni vzdelávania. 106 // 6.5 Inkluzívne vzdelávanie žiakov so sluchovým postihnutím...110 // 6.6 Zmeny v pedagogickom prístupe smerujúce k inklúzii všetkých žiakov...112 // 6.7 Špecifiká spoločného
vzdelávania žiakov s a bez sluchového postihnutia...113 // 6.8 Bariéry a riziká zavádzania inkluzívneho vzdelávania...117 // Literatura...121 // 7 ŽÁK MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU SE SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A NEVHODNÉ // CHOVÁNÍ...125 // 7.1 Sociální vyloučení z pohledu edukace...125 // 7.2 Kvalitativní sonda na příkladu „čase study"...127 // 7.3 Problémové chování žáka versus sociální vyloučení...129 // 7.4 Porucha chování žáka versus sociální vyloučení...133 // Literatura...136 // 8 ŽIAK MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU S TELESNÝM POSTIHNUTÍM, ZNEVÝHODNENÍM A // ONEMOCNENÍM...139 // 8.1 Kategorizácia a charakteristika najčastejšie sa vyskytujúcich telesných postihnutí...139 // 8.2 Klasifikácia chorôb a ich prejavy u chorých a chronicky chorých jednotlivcov...150 // 8.3 Edukácia žiakov s telesným postihnutím na primárnom stupni vzdelávania na jednotlivých typoch škôl...151 // 8.4 Edukácia v základnej škole pre žiakov s telesným postihnutím...153 // 8.5 Edukácia žiakov s chorobou a zdravotným oslabením na primárnom stupni vzdelávania // v základnej škole pri zdravotníckom zariadení...157 // 8.6 Chronicky choré a zdravotne oslabený žiak v integrovaných podmienkach základnej školy 160 // 8.7 Špecifiká edukácie žiakov s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabením na primárnom stupni vzdelávania...163 // 8.8 Cieľ a obsah vyučovania v základnej škole pre žiakov s telesným postihnutím
a v základnej škole pri zdravotníckom zariadení...166 // 8.9 Pripravenosť škôl na integráciu/inklúziu žiaka s telesným postihnutím, chorobou // a zdravotným oslabením z pohľadu školy a učiteľov...168 // Literatura...177 // 9 ŽIAK MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM...180 // 9.1 Inkluzívne vzdelávanie...180 // 9.2 Charakteristika dieťaťa mladšieho školského veku so zrakovým postihnutím...181 // 9.3 Dôsledky zrakovej poruchy na edukačný proces žiakov mladšieho školského veku v primárnom vzdelávaní...182 // 9.4 Edukácia žiaka mladšieho školského veku so zrakovým postihnutím v prostredí základnej školy...185 // 9.5 Kurikulárne aspekty edukácie žiaka mladšieho školského veku so zrakovým postihnutím.. 187 // 9.6 Všeobecné edukačné stratégie...193 // 9.7 Pedagogická pomoc žiakom so zrakovým postihnutím v integrovanom/inkluzivnom prostredí...197 // 9.8 Individuálne edukačné programy pre jednotlivcov so zrakovým postihnutím...198 // 9.9 Saturácia špeciálnych edukačných potrieb u žiakov so zrakovým postihnutím v inkluzívnych podmienkach...199 // Literatúra...207 // 10 ŽIAK MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM...213 // 10.1 Kategorizácia a charakteristika mentálneho postihnutia...214 // 10.2 Osobitosti žiaka mladšieho školského veku s mentálnym postihnutím...224 // 10.3 Edukácia a inkluzívna edukácia mentálne postihnutých žiakov mladšieho školského veku228
// 10.4 Podmienky integrovaného vzdelávania...230 // 10.5 Individuálny výchovno-vzdelávací program v inkluzívnom vzdelávaní mentálne postihnutých...236 // 10.6 Názory pedagógov základných škôl na integrované / inkluzívne primárne vzdelávanie // mentálne postihnutých detí...239 // Literatúra...256 // ZÁVĚR...258 // SUMMARY // SEZNAMY.. // .259 // .260

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC