Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014
200 s. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-7464-675-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 186-198 a rejstříky
Anglické resumé
001401339
OBSAH // PREDHOVOR...4 // OBSAH...5 // ÚVOD...8 // 1 VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV - DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE, ASISTENČNÉ TECHNOLÓGIE, POMÔCKY // A PRÍSTROJE VO VÝCHOVNEJ REHABILITÁCII JEDNOTLIVCOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM...9 // 2 DIFERENCIÁCIA POMÔCOK, PRÍSTROJOV, TECHNIKY // A TECHNOLÓGIÍ VO VÝCHOVNEJ REHABILITÁCII JEDNOTLIVCOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM...24 // 3 TERMINOLOGICKÉ VYMEDZENIE POMÔCOK A TECHNOLÓGIÍ VO VÝCHOVNEJ REHABILITÁCII...27 // 4 POMÔCKY A TECHNOLÓGIE AKO PROSTRIEDOK SATURÁCIE ŠPECIÁLNYCH EDUKAČNÝCH POTRIEB JEDNOTLIVCOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM...36 // 4.1 Pomôcky a technológie vo výchovnej rehabilitácii jednotlivcov // s mentálnym postihnutím...40 // 4.2 Pomôcky a technológie vo výchovnej rehabilitácii jednotlivcov so // zrakovým postihnutím...44 // 4.2.1 Z výskumu využívania moderných IKT v edukačnom procese žiakov so zrakovým postihnutím...56 // 4.3 Pomôcky a technológie vo výchovnej rehabilitácii jednotlivcov so // sluchovým postihnutím...73 // 4.4 Pomôcky a technológie vo výchovnej rehabilitácii jednotlivcov s telesným // postihnutím, chorobou a zdravotným oslabením...78 // 4.5 Pomôcky a technológie vo výchovnej rehabilitácii jednotlivcov s viacnásobným postihnutím...84 // 4.6 Pomôcky a technológie vo výchovnej rehabilitácii jednotlivcov // s narušenou komunikačnou schopnosťou...89 // 4.7 Pomôcky a technológie vo výchovnej rehabilitácii jednotlivcov // s vývinovými
poruchami učenia...96 // 4.8 Pomôcky a technológie vo výchovnej rehabilitácii jednotlivcov // s autizmom...106 // 4.9 Informačno-komunikačné technológie v podmienkach poradenského // procesu...107 // 4.10 Adaptácie operačných systémov pre jednotlivcov so zdravotným // znevýhodnením...108 // 4.10.1 Operačný systém Windows...110 // 4.10.2 Operačný systém Android...113 // 4.10.3 Operačný systém iOS...115 // 4.11 Tvorba pomôcok...117 // 5 POMÔCKY. PRÍSTROJE, TECHNIKA A TECHNOLÓGIE V ŠPECIFICKÝCH PREDMETOCH VO VZDELÁVANÍ JEDNOTLIVCOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM...121 // 5.1 Pomôcky, prístroje, technika a technológie v špecifických predmetoch // vo vzdelávaní jednotlivcov s mentálnym postihnutím...121 // 5.2 Pomôcky, prístroje, technika a technológie v špecifických predmetoch vo // vzdelávaní jednotlivcov so zrakový m postihnutím...128 // 5.3 Pomôcky, prístroje, technika a technológie v špecifických predmetoch vo // vzdelávaní jednotlivcov so sluchovým postihnutím...140 // 5.4 Pomôcky, prístroje, technika a technológie v špecifických predmetoch vo // vzdelávaní jednotlivcov s telesným postihnutím...142 // 5.4.1 Závery z výskumnej činnosti realizovanej v školách pre žiakov s telesným postihnutím...143 // 6 DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE A MULTIMÉDIÁ V EDUKÁCII ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM...148 // 6.1 Digitálne technológie...150 // 6.2 Tvorba edukačných materiálov prostredníctvom digitálních
// technológií...156 // 6.2.1 Z výskumu overovania PC programu vytvoreného v prostredí Open Source pre jednotlivcov so zrakovým postihnutím...162 // 6.3 PC programy pre jednotlivcov so zdravotným znevýhodnením 166 // 6.4 Niektoré ďalšie počítačové programy používané na Slovensku v procese // edukácie a špeciálno-pedagogického poradenstva...168 // ZÁVER...175 // SUMMARY...177 // ZOZNAM OBRÁZKOV...179 // ZOZNAM TABULIEK...179 // ZOZNAM GRAFOV...180 // MENNÝ REGISTER...181 // VECNÝ REGISTER...183 // ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV // 186

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC