Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
[Ostrava] : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2014
149 s. : il., noty ; 24 cm

ISBN 978-80-7464-676-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 123-131 a rejstřík
Anglické resumé
001401367
OBSAH // ÚVOD...9 // I VSTUP DO TEORETICKÉ ČÁSTI...11 // 1 VÝCHODISKA MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY K VZDĚLÁVÁNÍ...11 // 1.1 Společensko-historická východiska multikulturní výchovy a vzdelávaní... 11 // 1.2 Legislativní východiska multikulturní výchovy a vzdělávání... 12 // 1.2.1 MKVV a Listina základních práv a svobod...12 // 1.2.2 MKVV a legislativní dokumenty vztahující se ke státnímu občanství 15 // 1.2.3 MKVV a Úmluva o právech dítěte...18 // 1.2.4 M K V V a školský zákon... 19 // 1.3 Odborná východiska multikulturní výchovy a vzdělávání...20 // 1.3.1 MKVV a strategické dokumenty ke vzdělávání v České republice...20 // 1.3.2 MKVV a Národní akční plán inkluzivního vzdělávání...21 // 2 INTERKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ...23 // 2.1 Základní pojmy interkultumího vzdělávání...23 // 2.1.1 Etnikum, ctnicita, etnické vědomí...24 // 2.1.2 Národ, národnost, národnostní menšina...24 // 2.1.3 Pojetí kultury...27 // 2.1.4 Postoje, předsudky, stereotypy ve vztazích mezi lidmi...29 // 2.2 Multikulturalita a multikulturalismus...30 // 2.3 Multikulturní výchova a vzdělávání, její cíle a pilíře...31 // 3 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE...35 // 5 // 3.1 Multikulturní výchova a vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání s aplikací do života dítěte v MŠ...35 // 3.1.1 Multikulturní výchova a vzdělávání v cílech RVP PV...35
3.1.2 Multikulturní výchova a vzdělávání ve vzdělávacích oblastech RVP PV... 36 // 3.2 Význam multikulturní výchovy a vzdělávání v mateřské škole...38 // 3.3 Specifika multikulturní výchovy a vzděláváni v mateřské škole...39 // 3.3.1 Úloha prostředí a věcných podmínek v MKVV...40 // 3.3.2 Respektování psychosociálních podmínek v MKVV...40 // 3.3.3 Využití pomůcek a organizace v MKVV...41 // 3.3.4 Cesty spolupráce s dítětem a s rodiči z jazykově odlišné komunity...41 // 3.3.5 Přijímání rozličných odlišností různých kultur dětmi předškolního věku ... 42 // 3.3.6 Osobnost učitelky mateřské školy v MKVV...43 // 3.4 Multikulturní výchova a vzdělávání realizované prostřednictvím pedagogickém projektu...44 // 3.4.1 Pedagogické projektování v mateřské škole...45 // 4 OSOBNOSTNÍ K SOCIÁLNÍ ROZVOJ DÍTĚTE VE VZTAHU K MULTIKULTURNÍ VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ...47 // 4.1 Osobnost dítěte v sociálním prostředí...47 // 4.2 Mezilidská interakce a interakcionismus...48 // 4.2.1 Pojetí skupiny v mateřské škole...48 // 4.3 Role rodiny v osobnostním rozvoji dítěte...49 // 4.4 Sociální podstata učení ve vztahu k MKVV...51 // 4.5 Spolupráce v dětské skupině v mateřské škole...52 // 6 // 4.5.1 Vzájemná komunikace v průběhu spolupráce...53 // 4.5.2 Řešení konfliktů při spolupráci...54 // 4.5.3 Naslouchání při spolupráci...54 // 4.6 Faktory ovlivňující kooperaci...55
5 OVLIVŇOVÁNÍ DĚTSKÉHO POHLEDU NA SVĚT POMOCÍ HUDBY 57 // 5.1 Působení hudebních podnětů na dítě...57 // 5.2 Hudba jako prostředek rozvoje přijímání rozličných odlišností mezi dětmi a Iidmi59 // II. REALIZACE MKVV JAKO VÝZKUMNÝ PROBLÉM...61 // 6 DESIGN VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ...61 // 6.1 Východiska výzkumného šetření...61 // 6.2 Formulace problému, cíle výzkumu...61 // 6.3 Proměnné a hypotézy...62 // 6.4 Sběr dat - postup a metody...63 // 7 VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ...65 // 7.1 Testování hypotézy H1...65 // 7.2 Testování hypotéz 112.1 a H2.2...71 // 7.3 Výběrový soubor a jeho charakteristiky...72 // Vyhodnocení položek dotazníku vztahujících se k hypotéze H 2.1...72 // Vyhodnocení položek dotazníku vztahujících se k hypotéze H2.2...88 // Komparace výsledků položek dotazníků pro učitelky MŠ vztahující se k délce pedagogické praxe 96 // 8 PEDAGOGICKÝ PROJEKT V MATEŘSKÉ ŠKOLE...100 // 8.1 Věcné podmínky pro realizaci projektu... 100 // 7 // 8.2 Charakteristika dětské skupiny... 100 // 8.3 Charakteristika aktivit děti... K0K // 8.4 Záměr pedagogického projektu... 101 // 8.5 Hlavní vzdělávací cíle a formy v pedagogickém projektu... 101 // 8.6 Průběh realizace pedagogického projektu...102 // 9 VYHODNOCENÍ SPOLUPRÁCE DĚTÍ...110 // 9.1 Spolupráce dělí na počátku realizace projektu...110 // 9.2 Spolupráce dětí po realizaci projektu...112 // 9.3 Reflexe realizace pedagogického
projektu...114 // Závěr 116 // 10 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMNÝCH ŠETŘENÍ...117 // 11 DISKUSE...119 // ZÁVĚR...121 // SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY...123 // SUMMARY...132 // PŘÍLOHY...134 // Seznam příloh...134 // REJSTŘÍK...146 // POUŽITÉ ZKRATKY...150 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC