Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Hradec Králové : Gaudeamus, 2014
348 s. : il. ; 21 cm

ISBN 978-80-7435-518-9 (brož.)
Recenzované monografie ; 48
Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
200 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 308-335 a rejstřík
Část. slovenský text, české a anglické resumé
001401508
ÚVOD...6 // ZÍSKANÉ NEUROGENNÍ PORUCHY // ŘEČOVÉ KOMUNIKACE (ZNPŘK)...9 // 1. ZNPŘK V OBLASTI DIAGNOSTIKY A INTERVENCE...9 // 1.1 TERMINOLOGICKÉ SOUVISLOSTI V OBLASTI ZNPŘK...9 // 1.2 DIFERENCIÁLNÍ SYNDROMY V OBLASTI ZNPŘK...12 // 1.3 VÝVOJ POZNATKŮ A SOUČASNOST V OBLASTI ZNPŘK...14 // 1.4 NEUROKOGNITIVNl MODULY MOZKOVÉ ČINNOSTI A SOUČASNÉ STRATEGIE REHABILITAČNÍ INTERVENCE U ZNPŘK...17 // 1.5 ETIOLOGIE VZNIKU ZNPŘK U DOSPĚLÝCH OSOB...29 // 2. MOTORICKÉ ŘEČOVÉ PORUCHY...37 // 2.1 DYSARTRIE...37 // 2.2 ŘEČOVÁ DYSPRAXIE...46 // 2.3 KLINICKÁ DIAGNOSTIKA MOTORICKÝCH ŘEČOVÝCH PORUCH...48 // 2.4 TERAPIE PORUŠENÝCH CENTRÁLNÍCH MOTORICKÝCH ŘEČOVÝCH FUNKCÍ.54 // 2.5 SPECIFICKÉ POSTUPY V OBLASTI ZÍSKANÝCH DYSARTRll...60 // 2.6 KAZUISTIKY...67 // 3. PORUCHY INDIVIDUÁLNÍHO JAZYKOVÉHO SYSTÉMU...74 // 3.1 AFÁZIE...74 // 3.2 PORUCHY LEXICKÝCH A GRAFICKÝCH SCHOPNOSTÍ...81 // 3.3 PRIMÁRNÍ PROGRESIVNÍ AFÁZIE...83 // 3.4 KLINICKÁ DIAGNOSTIKA AFÁZIE A DIFERENCIÁLNÍCH PORUCH...84 // 3.5 TERAPIE ZÍSKANÝCH JAZYKOVÝCH PORUCH // A OBNOVOVACÍ TERAPIE AFÁZII...92 // 3.6 VÝVOJ A SOUČASNOST PSYCHOLINGVISTICKY ORIENTOVANÉ OBNOVOVACÍ // TERAPIE V TRADICI ČESKÉ A SLOVENSKÉ KLINICKÉ LOGOPEDIE...103 // 3.7 KAZUISTIKY...108 // 4. KOGNITIVNĚ-KOMUNIKAČNÍ PORUCHY...114 // 4.1 KOGNITIVNĚ-KOMUNIKAČNÍ PORUCHY U SYNDROMU DEMENCE...115 // 4.2 KOGNITIVNÉ-KOMUNIKAČNl PORUCHY PO TRAUMATICKÉ LÉZI CNS...117 //
4.3 PRAVOHEMISFÉROVÉ LÉZE A SOUVISEJÍCÍ KOMUNIKAČNÍ DEFICITY..120 // 4.4 KLINICKÁ DIAGNOSTIKA KOGNITIVNĚ-KOMUNIKAČNÍCH PORUCH...124 // 4.5 TERAPIE KOGNITIVNĚ-KOMUNIKAČNÍCH PORUCH...132 // 4.6 KAZUISTIKY...144 // 5. KLINICKÁ KVALITATIVNÍ DIAGNOSTIKA ZNPŘK U DOSPĚLÝCH OSOB...152 // 5.1 Zásady a cíle klinické logopedické diagnostiky V OBLASTI ZNPŘK ...152 // 5.2 DIFERENCIÁLNÍ ZNAKY ZNPŘK U DOSPĚLÝCH OSOB...153 // 5.3 užití skály „vyšetření získaných neurogenních poruch řečovéKOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH OSOB (VZNPŘK)“ V KVALITATIVNÍ KLINICKÉ LOGOPEDICKÉ DIAGNOSTICE...161 // 5.4 výzkumná šetření s užitím škály VZNPŘK...185 // 5.5 Záznam výsledků šetření škálou VZNPŘK V TABULKÁCH SUBMODALIT...192 // KLINICKO-LOGOPEDICKÁ INTERVENCIA NEUROGÉNNEJ OROFARYNGEÁLNEJ DYSFÁGIE (NOD) 206 // 6. HLTACÍ AKT...207 // 6.1 FYZIOLÓGIA PREHLTANIA...207 // 6.2 NEUROANATÓMIA PREHLTANIA...211 // 7. NEUROGÉNNA OROFARYNGEÁLNA DYSFÁGIA (NOD)...215 // 7.1 TERMINOLOGICKÉ VYMEDZENIE NOD...215 // 7.2 PATOFYZIOLÓGIA, PATOGENÉZA PREHLTANIA A SYMPTOMATOLÓGIA NOD 215 // 7.3 ETIOLÓGIANOD...219 // 7.4 DÔSLEDKY NOD...221 // 7.5 EPIDEMIOLÓGIA NOD...222 // 8. MANAGEMENT NOD, DYSFAGIOLOGICKÁ INTERVENCIA, // PREVENCIA NOD...223 // 8.1 MANAGEMENT NOD...223 // 8.2 DYSFAGIOLOGICKÁ (KLINICKO-LOGOPEDICKÁ) INTERVENCIA NOD...224 // 8.3 PREVENCIA NOD - KOMPLEXNÁ PROBLEMATIKA...225 // 9. KLINICKO-LOGOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA NOD...227 // 9.1 ORIENTAČNÉ VYŠETRENIE NOD - SKRINING...228 //
9.2 ZÁKLADNÉ KLINICKO-LOGOPEDICKÉ VYŠETRENIE DYSFÁGIE...232 // 9.3 ŠPECIÁLNE (PRÍSTROJOVÉ) VYŠETRENIE DYSFÄGIE...235 // 10. METODIKA ZÁKLADNÉHO KLINICKO-LOGOPEDICKÉHO VYŠETRENIA NOD...243 // 10.1 METÓDY ZÁKLADNÉHO VYŠETRENIA DYSFÄGIE...247 // 10.2 NADVIAZANIE KONTAKTU...248 // 10.3 ANAMNÉZA...248 // 10.4 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE...252 // 4 // 10.5 ORGANY PREHLTANIA V POKOJI...253 // 10.6 FACIO-ORÄLNE FUNKCIE...255 // 10.7 HLTANOVO-HRTANOVÉ FUNKCIE...259 // 10.8 KLINICKÉ VYŠETRENIE PREHLTANIA...261 // 10.9 KLINICKÁ DIAGNOSTIKA AŠPIRÁCIE A ASPIRAČNEJ PNEUMÓNIE...265 // 10.10 KVANTITATÍVNE HODNOTENIE // PRI KLINICKOM VYŠETRENÍ PREHLTANIA...268 // 10.11 KLINICKO-LOGOPEDICKA DIAGNOSTIKA RESPIRÁCIE, // REZONANCIE, PROZÓDIE, FONÄCIE A ARTIKULÁCIE...269 // 10.12 ZHRNUTIE ZÍSKANÝCH VÝSLEDKOV...269 // U. SÚČASNÉ TRENDY KLINICKO-LOGOPEDICKEJ TERAPIE NOD 271 // 11.1 BAZÁLNE - REŽIMOVÉ OPATRENIA...272 // 11.2 ORÁLNA A DENTÁLNA HYGIENA...272 // 11.3 FUNKCIONÄLNA TERAPIA DYSFÄGIE (FDT)...274 // 11.4 OPATRENIA AKÚTNEJ POMOCI...288 // 11.5 DYSFAGIOLOGICKÉ PORADENSTVO A EDUKÁCIA...288 // 12. TERAPIA NOD U PACIENTOV S NCMP - TIPY DO PRAXE...290 // 13. PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE...295 // 13.1 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 1: NOD AKO SYMPTÓM SCLEROSIS MULTIPLEX..295 // 13.2 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 2: NOD AKO SYMPTÓM PRI MYASTENII GRAVIS.298 // 13.3 PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 3: NOD PRI PORUCHE // VESTIBULARNEJ FUNKCIE (VERTIGU)...300 // 14. MULTIDISCIPLINÁRNE REŠENIE
PROBLEMATIKY NOD...303 // 15. ZÁVĚR...305 // BIBLIOGRAFIE...308 // WWW ZDROJE...330 // SUBJECT INDEX...336 // POUŽITÉ POJMY A ZKRATKY...340 // SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ...344 // SUMMARY...346
cnb002648201

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC