Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.5) Půjčeno:16x 
BK
Vyd. 1.
Hradec Králové : Gaudeamus, 2014
292 s. ; 21 cm

ISBN 978-80-7435-534-9 (brož.)
Recenzované monografie ; 52
Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 284-287 a rejstřík
Anglické resumé
001401510
OBSAH // ANOTACE...9 // I. ÚVOD - REFLEXE HODNOT A CÍLŮ VÝCHOVY // VE SPOLEČENSKÉM KONTEXTU...11 // II. DÍTĚ S PROBLÉMY - OHROŽENÉ DÍTĚ...21 // III. DÍTĚ S PROBLÉMY A EDUKAČNÍ REALITA...25 // 1. Vývojové zákonitosti a úkoly dětí mladšího // a středního školního věku...25 // 2. Riziko pocitu méněcennosti, citová výchova // a výchova k odpovědnosti...29 // 3. Problematika přístupu a výchovného stylu...32 // IV. TEORIE AGRESE, VYMEZENÍ POJMŮ, // DETERMINUJÍCÍ FAKTORY...42 // 1. Destruktivita, agrese, agresivita, násilné chování...42 // 2. Poznatky srovnávací psychologie - společné a rozdílné...47 // 3. Vrozené a získané...52 // 3.1 Endogenní faktory (biologické předpoklady agrese)...53 // 3.2 Exogénni faktory...58 // 3.3 Vzájemná propojenost endogenních a exogenních faktorů...61 // 3.4 Vlivy a mechanizmy interakce mezi osobností a prostředím.63 // 3.5 Morální chování jako výslednice biologických a sociálních faktorů 65 // 3.6 Syndrom ADHD jako výslednice endogenních // a exogenních faktorů a významné vývojové riziko...69 // V. AGRESE, AGRESIVITA A NÁSILNÉ CHOVÁNÍ // JAKO PSYCHOSOCIÁLNÍ FENOMÉN...90 // 1. Vývojové determinanty a projevy...90 // 2. Agrese a emoce...92 // 3. Kognitivní složky osobnosti ve vztahu k agresi...93 // 4. Agrese a morálka...94 // 5. Metody zvládání agrese...97 // 6. Patologie rodiny a agrese...102 // 7. Vliv sdělovacích a komunikačních médií na agresivitu
a násilí .104 // VI. ÚSTAVNÍ VÝCHOVA JAKO SOUČÁST // SYSTÉMU PÉČE O DÍTĚ...114 // 1. Školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy // a pro preventivné výchovnou péči...115 // 2. Aktuální situace, problémy a úkoly ústavní výchovy...117 // 3. Ustavní výchova - transformace systému...123 // 3.1 Základní důvody a motivace ke změnám...123 // 3.2 Obsah, cíle a principy transformačních zmčn...126 // VII. DĚTI VE ŠKOLSKÝCH VÝCHOVNÝCH ZAŘÍZENÍCH...131 // 1. Zjištěné charakteristiky dětí a jejich rodin...131 // 2. Školní neúspěšnost a problémové chování // v návaznosti na edukační programy...138 // 3. Osobnost pedagoga ve školských výchovných zařízeních...140 // ѴK. ANALÝZA NEVHODNÉHO SOCIÁLNÍHO CHOVÁNÍ V PODMÍNKÁCH ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PRO VÝKON ÚSTAVNÍ A OCHRANNÉ VÝCHOVY...141 // 1. Teoretická a metodologická východiska // pedagogického přístupu k dětem ve výchovných zařízeních 141 // 2. Porozumění a interpretace problémového chování // ve vztahu k volbě metod...143 // IX. ETOPEDIE A ETOPEDICKÁ DIAGNOSTIKA...146 // 1. Definování a obecné vymezení pojmů...146 // 2. Cíle etopedické diagnostiky...148 // 3. Integrativní přístup při sestavování etopedické diagnózy..150 // 4. Struktura etopedické diagnostiky...151 // X. MODEL KOMPLEXNÍ DIAGNOSTICKÉ ČINNOSTI V DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU...157 // 1. Základní posuzované oblasti (diagnostické osy)...157
// 2. Odborné činnosti ve vztahu k časovým fázím pobytu dětí // v diagnostickém ústavu...158 // 3. Struktura závěrečné (výstupní) zprávy o dítěti...162 // 4. Model interdisciplinárního překrývání oborů etopedie a psychologie (vymezení role etopeda a psychologa // ve speciálním školském zařízení)...164 // 5. Dodatky a doporučení k etopedickým činnostem // v diagnostickém ústavu...166 // 6. Problematika úkolů, možností a metod práce etopeda // ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. 167 // XI. MOŽNÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ PROJEVŮ SOCIÁLNÍ NARLIŠENOSTI...171 // 1. Problematika terminologického a definičního vymezení...171 // 2. Významná kritéria a přístupy pro hodnocení // problémového chování a pro užití specifických metod péče 174 // 2.1 Problémové chování v pedagogickém kontextu...174 // 2.2 Sociální klasifikace poruch chování...175 // 2.3 Poruchy chování ve zdravotnickém kontextu a dle kritérií MKN 10... 175 // 2.3.1 Poruchy chování dle prognózy dalšího vývoje...176 // 2.3.2 Poruchy chováni dle vývojového aspektu (faktor zralosti ditčte, // faktor časového vývoje poruchy)...177 // 2.3.3 Poruchy chování dle etiologie...177 // 2.3.4 Poruchy chování dle druhu a míry agrese (dle reaktivity a emo.. 179 // 2.3.5 Déleni agrese dle domén v agresivním chováni (Theiner, 2007). 181 // 2.3.6 Základni symptomy poruch chování...181 // 2.3.7 Protektivni
faktory a náprava poruch chování...182 // 2.4 Typologie agresorů dle motivace agresivního jednání (Čermák, 1998) 182 // 3. Závěrečné shrnutí a doplnění tématu problémového chování 183 // XII. PROPOJENOST ETOPEDICKÝCH ČINNOSTÍ S CHARAKTERISTIKAMI KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE // V PODMÍNKÁCH ÚSTAVNÍ PÉČE...186 // 1. Aplikace přístupů kognitivně behaviorální terapie // v podmínkách ústavmi péče...186 // 2. Principy, charakteristiky a metody kognitivně behaviorálního přístupu...187 // 3. Modifikace - tvarování chování...192 // 4. Další faktory determinující chování v rámci přístupů KBT 195 // 5. Modely a schéma postupů...201 // Schéma postupů KKK a etopedické diagnostiky...201 // Psychický model problémového chováni dítěte v systému KBT...202 // Model odborných činností a týmové spolupráce při reedukaci // sociálně narušeného dítěte v rámci postupů KBT...202 // XIII. VÝCHOVNĚ TERAPEUTICKÁ A REŽIMOVÁ PÉČE // V DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU...205 // Návrh oblastí pro sledování a popis chování dítěte...212 // Metodická doporučení, zkušenosti, poznatky...214 // XIV. DĚTI S AGRESIVNÍMI PROJEVY // VE SPECIÁLNÍCH ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH...220 // 1. Specifikace pojmů agrese a agresivita pro potřeby praxe...220 // 2. Teoreticko-metodologická východiska a přístupy...221 // Sociální učení a kognitivně behaviorální model péče...221 // Symptomatické i etiologické hledisko
při analýze problému...222 // 3. Aplikace metod zvládání agrese...224 // 4. Osvědčené a doporučené principy péče o děti // s agresivními projevy...226 // Režimová a výchovně terapeutická opatření (léčba prostředím)...226 // Pravidla a zásady přístupu k „problémovým“ agresivním dětem...228 // Specifika výchovně terapeutického přístupu k agresivním dětem...229 // Preventivní režimově organizační opatřeni (možnosti dle typu zařízení)... 230 // 5. Doporučený postup a strategie při přijetí agresivního dítěte 232 // Důkladné seznámení s osobností a situací dítěte...232 // Vytvoření hypotézy příčin agresivních projevů // a jejich charakteristika (typy agrese)...232 // Strategie řešení ve vztahu k typům agresivních projevů...233 // Postup v případě fyzického útoku...237 // Obecná pravidla a podmínky pro práci s agresorem (souhrn)...238 // XV. DÍTĚ V KRIZI...240 // 1. Krize a krizová intervence...240 // 2. Krize a akutní reakce na zátěž...241 // 3. Zásady přístupu k osobč v krizi...243 // 4. Krizová intervence u agresivních dětí...244 // XVI.PROBLEMATIKA SEBEPOŠKOZOVÁNÍ // A RIZIKO SUICIDÁLNÍHO JEDNÁNÍ...247 // 1. Sebepoškozování (sebezraňování)...247 // 2. Suicidální jednání...249 // XVII. PROBLEMATIKA ÚTĚKŮ...251 // 1. Útěk jako varianta únikového jednání...251 // 2. Útěky dle motivace a průvodní emotivity...251 // 3. Útěky dle způsobu - formy...252
// 4. Doporučení pro školská zařízení...252 // XVIII. VÝSLEDKY STUDIE VYUŽITÍ // METODY EEG-BIOFEEDBACK...253 // 1. Zdůvodnění potřeby studie a její cíle...253 // 2. Metodologická východiska...256 // 3. Kritéria výběru a údaje o vyšetřovaném souboru...257 // 3.1 Kritéria výbčru...257 // 3.2 Charakteristika souboru...258 // 4. Použité metody (testy, modely tréninku EBFT)...258 // 5. Hypotéza...259 // 6. Technické zabezpečení a způsob realizace studie...260 // 6.1 Sestavení skupiny probandů...260 // 6.2 Časový harmonogram průběhu realizace studie a zpracování výsledků 261 // 7. Závěrečná charakteristika klinického souboru // a anamnestické údaje...261 // 7.1 Klinický soubor...261 // 7.2 Charakteristika rodin probandů z hlediska funkčnosti...261 // 7.3 Charakteristika typu rodin...262 // 7.4 Rizikové faktory v anamnéze probandů v přímém vztahu // k rozvoji projevů sociální patologie...263 // 8. Statistické zpracování výsledků psychologických testů...264 // 8.1 Vyhodnocení IQv, IQn, IQc...264 // 8.2 Vyhodnocení stenů...264 // 8.3 Popis použitých metod a charakteristika jednotlivých subtestů psychologického vyšetření intelektu...265 // 8.4 Komentář k psychologickému vyšetření...268 // 8.5 Komentář k použití jednotlivých testů...269 // 9. Statistické zpracování výsledků EEG vyšetření...270 // 10. Výsledky etopedického hodnocení...271 // 10.1 Etopedické hodnocení ve vztahu k
výsledkům experimentální // a kontrolní skupiny...273 // 11. Závěrečné zhodnocení studie a diskuse výsledků...275 // 12. Dosažení cíle studie...277 // XIX. ZÁVĚR...280 // XX. RESUMÉ...282 // Summary...282 // XXI.SEZNAM LITERATURY...284 // XXI. REJSTŘÍK...288

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC