Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Praha : KANT, 2004
206 s. : barev. il. ; 28 cm

objednat
ISBN 80-86217-67-1 (váz.)
Moderní česká kniha ; 1
čeština
Obsahuje bibliografii na s. 199-206 a rejstřík
Souběžný anglický text
001401562
1 Reforma české knihy [ 14 ] -- 1.1 Kultura knihy po roce 1900 [15] -- 1.2 Profesionálové [ 20 ] -- 1.3 Nové bratrstvo: Umělci a designéři [23] -- 1.4 Znamení doby [28] -- 2 Lomený styl [ 30 ] -- 2.1 Forma kubistická „jak se říká" [ 31 ] -- 2.2 Od krystalů k broušeným kamenům [ 33 ] -- 2.3 Moc „třetí síly" [38] -- 2.4 Linie a ornament [40] -- 2.5 Zpět k terminologii ještě jeden-ismus [47] -- 3 Formální poznámky [ 48 ] -- 3.1 Morfologie: Terna con variazioni [ 49 ] -- 3.2 Celostně upravená kniha [52] -- 4 Tvůrci a interpreti [ 54 ] -- 4.1 František Kysela [ 55 ] -- 4.2 V. H. Brunner [70] -- 4.3 Jaroslav Benda [84] -- 4.4 Method Kaláb [90] -- 4.5 Okamžitá recepce [98] -- 1 Reforming the Czech Book [ 14 ] -- 1.1 The Culture of the Book After 1900 [ 15 ] -- 1.2 Professionals [20] -- 1.3 A New Brotherhood: Artists and Designers [ 23 ] -- 1.4 The Sign of the Times [28] -- 2 The Angular Style [ 30 ] -- 2.1 Cubist "As They Say" [ 31 ] -- 2.2 From Crystals to Gems [ 33 ] -- 2.3 The Power of the "Third Force" [ 38 ] -- 2.4 About Line and Ornament [40] -- 2.5 Back to Terminology One More Ism [47] -- 3 Formal Notes [ 48 ] -- 3.1 Morphology: Tema con variazioni [ 49 ] -- 3.2 Holistic Concerns [52] -- 4 Creators and Interpreters [ 54 ] -- 4.1 František Kysela [ 55 ] -- 4.2 V. H. Brunner [70] -- 4.3 Jaroslav Benda [84] -- 4.4 Method Kaláb [90] -- 4.5 Instant Spread [98] -- 5 Lomený styl a/nebo kauza národa [ 106 ] -- 5.1 České umění jako umění
severské-podle Janáka, 1912 [ 107 ] -- 5.2 České umění a jeho slovanská Urkraft-podle učitelů kreslení [ 112 ] -- 5.3 Štechova cesta k národnímu umění [ 114 ] -- 5.4 Kyselovy modlitební knížky [116] -- 5.5 České umění již není severní-podle Janáka, 1923 [ 117 ] -- 6 Interpretace lomeného stylu po roce 1918 [ 120 ] -- 6.1 Brožurky, brožurky, brožurky [121] -- 6.2 Poznámka o typografickém redukcionismu [ 144 ] -- 6.3 Rondokubismus [154] -- 6.4 Poznámka o Josefu Čapkovi [ 175 ] -- 7 Kultura, kniha, emancipace [ 184 ] -- 7.1 Funkce krásné knihy: Emancipace národa [ 185 ] -- 7.2 Funkce krásné knihy: Jak bibliofilové řešili kvadraturu kruhu [ 188 ] -- 7.3 Funkce krásné knihy: Emancipace umělců [ 191 ] -- Ediční poznámka [ 194 ] Jmenný rejstřík [ 196 ] Citovaná literatura [ 199 ] -- 5 Angular Shapes and/vs. the Cause of the Nation [ 106 ] -- 5.1 Czech Art as Nordic Art (Janák 1912) [ 107 ] -- 5.2 Czech Art and Its Slavic Ur-Kraft, According to Art Teachers [ 112 ] -- 5.3 Štech’s Road to National Art [114] -- 5.4 Kysela’s National Prayer Books [ 116 ] -- 5.5 Czech Art No Longer Nordic (Janák 1923) [117] -- 6 Interpreting the Angular Style After 1918 [ 120 ] -- 6.1 Brochures, Brochures, Brochures [ 121 ] -- 6.2 A Note on Typographical Reductionism [ 144 ] -- 6.3 Rondo-cubism [ 154 ] -- 6.4 A Note on Josef Čapek [175] -- 7 How Czech Culture Worked, If It Did [ 184 ] -- 7.1 The Functions of the Fine Book: To Emancipate the Nation [
185 ] -- 7.2 The Functions of the Fine Book: How the Bibliophiles Ate Their Cake and Had It [ 188 ] -- 7.3 The Functions of the Fine Book: To Emancipate the Artist [ 191 ] -- Editorial Note [ 194 ] Index of Names [ 196 ] References [ 199 ]
(OCoLC)56900268
cnb001312314

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC