Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
2. vyd.
V Praze : Karolinum, 2009
198 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-246-1689-6 (brož.)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze
Elektronická verze: Čermák, Petr. Fonetika a fonologie soucasné španělštiny. Praha : Karolinum, c2015 ISBN 9788024627946
300 výt.
Popsáno dle dotisku vydaného v roce 2013
Obsahuje bibliografii na s. 193-[194] a rejstřík
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
001401569
1. ÚVOD -- 2. GRAFICKÝ ZÁPIS ZVUKOVÉ PODOBY JAZYKA -- 2.1 Písmo -- 2.2 Pravopis -- 2.3 Fonetická transkripce -- 3. TVOŘENÍ, PŘENOS A PERCEPCE ŘEČI 3.1. Tvoření řeči -- 3.1.1 Ústrojí dýchací -- 3.1.2 Ústrojí hlasové -- 3.1.3 Ústrojí artikulační -- 3.1.3.1 Dutina ústní -- 3.1.3.2 Dutina hrdelní -- 3.1.3.3 Dutina nosní -- 3.2 Zvuk a jeho přenos -- 3.3 Mluvení z akustického hlediska -- 3.4 Vnímání zvuku -- 4. HLÁSKY A JEJICH KLASIFIKACE -- 4.1 Fonetická charakteristika samohlásek -- 4.1.1 Klasifikace samohlásek -- 4.1.1.1 Podle horizontálního posunu jazyka -- 4.1.1.2 Podle vertikálního posunu jazyka -- 4.1.1.3 Podle otevřenosti -- 4.1.1.4 Podle labializovanosti -- 4.1.1.5 Podle trvání (kvantity) -- 4.1.1.6 Podle přízvučnosti -- 4.1.1.7 Podle nosovosti -- 4.1.2. Polosouhlásky, polosamohlásky glidy -- 4.2 Fonetická charakteristika souhlásek 4.2.1 Klasifikace souhlásek -- 4.2.1.1 Podle způsobu artikulace -- 4.2.1.1.1 Souhlásky závěrové -- 4.2.1.1.2 Souhlásky úžinové -- 4.2.1.1.2.1 Aproximanty -- 4.2.1.1.2.2 Souhlásky bokové -- 4.2.1.1.2.3 Sykavky -- 4.2.1.1.3 Souhlásky polozávěrové -- 4.2.1.1.4 Souhlásky kmitavé, vibranty -- 4.2.1.1.5 Obměny základních způsobů artikulace -- 4.2.1.1.5.1 Aspirace -- 4.2.1.1.5.2 Labializace -- 4.2.1.1.5.3 Palatalizace -- 4.2.1.1.5.4 Velarizace -- 4.2.1.1.5.5 Geminace -- 4.2.1.2 Podle místa artikulace -- 4.2.1.2.1 Souhlásky retoretné, obouretné -- 4.2.1.2.2 Retozubné -- 4.2.1.2.3
Mezizubné -- 4.2.1.2.4 Zubné -- 4.2.1.2.5 Dásňové -- 4.2.1.2.6 Předopatrové, tvrdopatrové -- 4.2.1.2.7 Zadopatrové, měkkopatrové -- 4.2.1.2.8 Čípkové -- 4.2.1.2.9 Hrdelné, guturály, pharyngály -- 4.2.1.2.10 Hrtanové, laryngály -- 4.2.1.2.11 Podrobnější specifikace -- 4.2.1.3 Podle funkce hlasivek/znělosti -- 4.2.1.4 Podle funkce měkkého patra/nosovosti -- 4.2.1.5 Další možná kritéria 4.3 Hláskové změny -- 4.3.1 Kontaktní změny -- 4.3.2 Distantní změny -- 5. ORTOEPIE SOUČASNÉ ŠPANĚLŠTINY -- 5.1 Výslovnost samohlásek -- 5.1.1 Otevřenost/zavřenost -- 5.1.2 Nazalizace -- 5.1.3 Labializovanost -- 5.1.4 Přízvučnost/nepřízvučnost samohlásek, povolená artikulace -- 5.1.5 Kvantita (délka) -- 5.2 Výslovnostní charakteristika jednotlivých samohlásek -- 5.2.1 Samohlásky slabičné -- 5.2.2 Samohlásky neslabičné -- 5.3 Výslovnost skupin samohlásek -- 5.3.1 Stejnoslabičné spojení samohlásek -- 5.3.1.1 Dvojhlásky -- 5.3.1.2 Trojhlásky -- 5.3.2 Různoslabičné spojení samohlásek -- 5.3.3 Změny ve výslovnosti samohláskových skupin -- 5.3.3.1 Syneréze -- 5.3.3.2 Synalefa -- 5.3.3.3 Dieréze -- 5.4 Výslovnost souhlásek -- 5.4.1 Konsonanty bilabiální -- 5.4.2 Konsonant labiodentální -- 5.4.3 Konsonant interdentální -- 5.4.4 Konsonanty dentální -- 5.4.5 Konsonanty alveolární -- 5.4.6 Konsonanty palatální -- 5.4.7 Konsonanty velární -- 5.5 Výslovnost skupin souhlásek -- 5.6 Výslovnost vokálů a konsonantů
na hranici slov (vázání) -- 5.6.1 Typy vzájemného ovlivňování hlásek na hranici slov -- 5.6.1.1 Samohláska + samohláska -- 5.6.1.2 Souhláska + souhláska -- 6. VÝSLOVNOSTNÍ ZVLÁŠTNOSTI AMERICKÉ ŠPANĚLŠTINY -- 6.1 Vokalický systém -- 6.1.1 Typy změn -- 6.2 Konsonantický systém -- 6.2.1 Seseo, výslovnost s -- 6.2.2 Yeísmo -- 6.2.3 Žeísmo -- 6.2.4 Ostatní souhlásky -- 6.3 Suprasegmentální prostředky -- 7. FONETICKÉ JEDNOTKY ŘEČI A JEJICH DĚLENÍ -- 7.1 Slabika -- 7.1.1 Slabika ve španělštině -- 7.2 Přízvukový takt -- 7.3 Promluvový úsek -- 7.4 Výpověď -- 8. SUPRASEGMENTÁLNÍ (PROZODICKÉ) PROSTŘEDKY 8.1 Přízvuk -- 8.1.1 Přízvuk ve španělštině -- 8.1.1.1 Povaha španělského přízvuku -- 8.1.1.2 Počet přízvuku -- 8.1.1.3 Poloha přízvuku -- 8.1.1.4 Větný přízvuk -- 8.2 Změna výšky hlasu melodie řeči -- 8.2.1 Typy melodémů -- 8.2.2 Typy výpovědí podle postoje mluvčího -- 8.2.2.1 Výpověď oznamovací -- 8.2.2.2 Výpověď tázací -- 8.2.2.2.1 Otázka zjišťovací -- 8.2.2.2.1.1 Otázka ujišťovací -- 8.2.2.2.1.2 Otázka utvrzovací -- 8.2.2.2.1.3 Otázka vytýkací -- 8.2.2.2.2 Otázka doplňovací -- 8.2.2.2.3 Otázka ověřovací -- 8.2.2.2.4 Otázka vylučovací -- 8.2.2.3 Výpověď rozkazovací -- 8.2.2.3.1 Rozkaz -- 8.2.2.3.2 Doporučení -- 8.2.2.3.3 Vybídnutí -- 8.2.2.3.4 Naléhavá prosba -- 8.2.2.3.5 Prosba -- 8.2.2.3.6 Žádost -- 8.2.2.4 Výpověď zvolací -- 8.2.2.4.1 Zvolání podivová
-- 8.2.2.4.2 Zvolání hodnotící -- 8.2.2.4.3 Zvolání patetická -- 8.2.2.4.4 Zvolání nepatetická -- 8.2.2.4.5 Zvolání odhodlaná -- 8.3 Změna rychlosti promluvy -- 8.4 Změna barvy hlasu -- 9. FONOLOGIE -- 9.1 Fonetika a fonologie -- 9.2 Foném a varianta, komutační testy -- 9.3 Distinktivní rys -- 9.4 Fonologické protiklady -- 9.4.1 Podle vztahu mezi členy protikladu -- 9.4.1.1 Protiklad privativní -- 9.4.1.2 Protiklad graduální -- 9.4.1.3 Protiklad ekvipolentní -- 9.4.2 Podle počtu členů v protikladu 9.4.2.1 Protiklad dvoučlenný -- 9.4.2.2 Protiklad vícečlenný 9.4.3 Podle proporciálnosti -- 9.4.3.1 Protiklad izolovaný -- 9.4.3.2 Protiklad proporcionální -- 9.5 Neutralizace protikladu, centrum a periferie systému -- 9.6 Teorie distinktivních rysů -- 9.7 Fonologický systém španělských samohlásek -- 9.7.1 Rysy fonologický relevantní -- 9.7.2 Rysy fonologický nerelevantní -- 9.7.3 Regionální a sociální odchylky -- 9.7.4 Španělské diftongy z fonologického hlediska -- 9.8 Fonologický systém španělských souhlásek -- 9.8.1 Likvidy -- 9.8.2 Šumové souhlásky ústní -- 9.8.3 Souhlásky nosové -- 9.9 Neutralizace protikladů -- 9.10 Kombinovatelnost fonémů (fonotaktika) -- 9.10.1 Jeden konsonant -- 9.10.2 Kombinace konsonantů -- 9.11 Suprasegmentální prostředky a fonologie -- 9.12 Fonologie diachronní -- 9.12.1 Vývoj vokalického systému -- 9.12.2 Vokalický systém v některých variantách andaluského dialektu 10.
PRAVOPIS -- 10.1 Psaní jednotlivých grafémů -- 10.2 Přízvuk -- 10.2.1 Obecná pravidla psaní přízvuku -- 10.2.2 Pravidla psaní přízvuku ve slovech obsahujících diftong nebo hiát -- 10.2.3 Psaní přízvuku v jednoslabičných slovech -- 10.2.4 Tilde diacrítica -- 10.2.5 Psaní přízvuku ve složených slovech -- 10.3 Interpunkce -- 10.3.1 Tečka -- 10.3.2 Čárka -- 10.3.3 Středník -- 10.3.4 Dvojtečka -- 10.3.5 Tři tečky -- 10.3.6 Otazník, vykřičník -- 10.3.7 Pomlčka -- 10.3.8 Spojovník -- 10.3.9 Závorky kulaté, závorky hranaté -- 10.3.10 Uvozovky -- 10.3.11 Dieréze -- 10.4 Dělení slov -- 10.5 Velká písmena -- Bibliografie Rejstřík
(OCoLC)436264538
cnb001970090

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC