Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Bratislava : Veda : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, 2014
244 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-224-1383-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 231-242 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001401692
Obsah // Predhovor... 9 // Úvod... 11 // 1. Súčasný stav výskumu prefixálnych slovies ... 14 // 1.1. Prefixálne slovesá a funkčno-sémantická kategória aspektuálnosti... 14 // 1.2. Prefixálne slovesá a derivatológia... 34 // 1.3. Onomaziologický status prefixálnych slovies (modifikácia alebo mutácia?) .. 52 // 2. Slovotvorba, vidotvorba, dynamika a lexikografia (prefixálnych) slovies... 60 // 2.1. Slovotvorné a sémantické súvislosti slovesného vidu v slovenčine (k štatútu slovesného vidu v slovenčine)... 60 // 2.2. Lexikálne inovácie vyvolané gramatickými, štruktúrnymi a pragmatickými činiteľmi (na materiáli prefixálnych slovies) ... 71 // 2.3. Lexikografická prezentácia slovies vo výkladovom Slovníku súčasného slovenského jazyka ... 81 // 3. Slovotvorba slovies zmyslového vnímania v slovenčine... 102 // 3.1. Metodologické východiská ... 102 // 3.2. Lexikálno-sémantická skupina slovies pomenúvajúcich zmyslové vnímanie . 118 // 3.2.1. Slovesá zrakového vnímania... 118 // 3.2.2. Slovesá čuchového vnímania ... 144 // 3.2.3. Slovesá chuťového vnímania ... 162 // 3.2.4. Slovesá sluchového vnímania ... 176 // 3.2.5. Slovesá hmatového vnímania... 188 // Záver... 218 // Zoznam analyzovaných slovies ... 224 // Zoznam skratiek a symbolov ... 228 // Literatúra... 231 // Summary... 243

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC