Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
2., dopl. vyd.
Praha : Národní technické muzeum, 2010
241 s. : il. (některé barev.), faksim. ; 21 cm
Externí odkaz    Obsah 

ISBN 978-80-7037-200-5 (brož.)
Práce z dějin techniky a přírodních věd ; sv. 21
200 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 235-240 a bibliografické odkazy
Část. německý text, anglické resumé
001416724
CÍLE BÁŇSKOHISTORICKÉHO VÝZKUMU -- Možnosti báňskohistorického výzkumu -- Uplatnění báňskohistorického výzkumu -- PRAMENY BÁŇSKOHISTORICKÉHO VÝZKUMU -- Podklady pro báňskohistorický výzkum -- Poznámka význam speciální literatury pro manipulaci s prameny -- Jednotlivé druhy pramenů -- Mapy a plány -- Druhy montánních map a plánů -- Pomocné mapy a plány s montánními údaji -- Podklady pro evidenci -- Mapy pro určení vyhledávaných lokalit -- Autentické dokumenty (archiválie) -- v Národním archivu v Praze -- Moravský zemský archiv v Brně -- Zemský archiv v Opavě -- Státní oblastní archiv Praha -- Státní oblastní archiv Plzeň -- Státní oblastní archiv Litoměřice -- Státní oblastní archiv Zámrsk -- Státní okresní archivy -- Podnikové a ostatní archivy -- Soupisy rukopisů -- Zahraniční archivy -- Výpočty zásob -- Posudky a dobrozdání -- Hmotné doklady -- Publikace knihy, časopisy a sborníky -- Přehledné univerzální práce -- Všeobecné dějiny -- České dějiny -- Všeobecné dějiny hornictví a hutnictví -- Práce o hornictví, hutnictví a příbuzných oborech ve sbornících -- Práce o hornictví, hutnictví a příbuzných oborech v časopisech -- Geologická, mineralogická literatura a geologické vědy -- Ložisková geologie -- Mineralogie -- Montanistika -- Geologický průzkum a báňskohistorický výzkum -- Právo -- Horní právo -- Báňská správa -- Sborníky a časopisy obecně
historického charakteru -- Sborníky a časopisy přírodovědné -- Sborníky a časopisy oblastní a místní -- Lokální (místní) publikace -- Monografie (osobnosti, instituce a problémy) -- Kroniky -- Numismatika -- Báňské školství -- Prubířství, alchymie -- Důlní katastrofy -- Poddolování -- Archivní sborníky a časopisy -- Muzejní sborníky a časopisy -- Edice pramenů -- Slovníky jazykové a všeobecné -- Statistika, schematismy, kalendáře -- Bibliografie a soupisy -- Upozornění -- METODIKA BÁŇSKOHISTORICKÉHO VÝZKUMU -- Poznámka -- Vlastní metodika báňskohistorického výzkumu -- Analytická fáze báňskohistorického výzkumu -- Určování lokality a informativní údaje o ní -- Určování lokality -- Určení na základě nepřesného stanovení místa -- Určování podle známého názvu -- Hledání prvních informací o příslušné lokalitě -- Vyhledávání údajů v archivních fondech -- Excerpce a interpretace údajů z podkladů -- Jazyk a písmo podkladů -- Přehledná tabulka -- Písmo kurent a švabach -- Chronologie -- Sfragistika -- Metrologie -- Důlní měřictví a kartografie -- Měřítko důlních map a pánů -- Srážlivost materiálu map -- Označování světových stran -- Vodorovné úhly a jejich znázornění -- Přesnost montánních map -- Smluvené značky a způsob zobrazování -- Rozdíly ve tvaru a ve znázornění důlních měr v důlních mapách -- Některé publikace -- Důlní a dolové
míry -- Báňskoprávní předpisy -- Upozornění na mé práce, zpracované dříve jako součást této metodiky -- Důlní měřictví, míry a váhy -- Horní právo -- Báňskohistorický výzkum, poddolování -- Syntetická fáze báňskohistorického výzkuzmu -- Třídění excerpt (výpisů -- Vyhodnocování zíslaných údajů -- Kritika získaných údajů -- Doplňování chybějících údajů -- Schéma a zpracování zprávy nebo článku -- Příklad interpretace údajů konzultačního protokolu -- z lokality Hřebečná, 3. čtvrtletí roku 1778 -- VÝVOJ PŘEDPISŮ ČESKÉHO HORNÍHO PRÁVA -- PŘEDMLUVA -- Technická poznámka -- Jak to vlastně začalo? A jak pokračovalo? -- Co je vlastně horní právo? -- Terminologie -- 1 ÚVOD -- 1.1. Charakteristika báňskoprávních předpisů -- 1.2. Pojem „horních práv" -- 1.3. Charakteristika předpokladů zákonodárné činnosti -- 1.4. Jazyk a překlady báňskoprávních předpisů -- 1.5. Sbírky a zrcadla báňskoprávních předpisů -- 2. HORNÍ ZÁKONY -- 2.1. Privilegium krále Václava I. a markraběte Přemysla -- z poloviny 13. století -- 2.1.1. Podmínky a okolnosti vzniku privilegia -- 2.1.2. Začátky jihlavského dolování -- 2.1.3. Význam článků privilegia a báňského řádu -- 2.1.4. Potvrzení privilegia krále Václava I. a markraběte Přemysla -- 2.1.5. Opisy a otisky jihlavských listin AaB -- 2.1.6. Osudy j ihlavských listin AaB -- 2.2. Ius regále montanorum „Královské
právo horníků" krále Václava II -- 2.2.1. Král VáclavII -- 2.2.2. Václavovy klady a státotvorné činy -- 2.2.3. Kutná Hora jako materiální základna pro -- Ius regále montanorum (IRM) -- 2.2.4. Význačné rysy IRM -- 2.2.5. Obsah IRM -- Kniha I -- Kniha II -- Kniha III -- Kniha IV -- 2.2.6. Další vývoj -- 2.3. Zlatá bula Karla IV z roku 1356 -- 2.4. Konfirmace Jihlavského privilegia Karlem IV -- 2.5. Narovnání Ferdinanda I. (1534) a Maxmiliána II. (1575) -- s českými stavy o hory a kovy -- 2.5.1. Obsah Narovnání 1534 a 1575 -- 2.5.2. Analogická právní úprava na Moravě a ve Slezsku -- 2.5.3. Charakteristika Narovnání -- 2.6. Patenty týkající se dolových měr a vyhrazených nerostů -- 2.6.1. Obecná situace -- 2.6.2. Začleňování jednotlivých nerostů mezi vyhrazené -- 2.6.3. Dolové míry -- 2.7. Patenty ke zrušení podílu stavovských pozemkových vrchností -- na regálních právech a jeho přenesení na stát -- 2.8. Obecný horní zákon -- 2.8.1. Obecná ustanovení patentu k vydání horního zákona z roku 1854 -- 2.8.2. Podmínky, předpoklady a činnost pro vydání o.h.z -- 2.8.3. Exkurs do oblasti horních soudů a báňské správy -- 2.8.4. Přehled obsahu obecného horního zákona -- 2.8.5 Obsah jednotlivých hlav obecného horního zákona -- Hlava 1 Všeobecná ustanovení -- Hlava 2 O kutání -- Hlava 3-o propůjčce -- Hlava 4 postoupení pozemků a vody důlním podnikům, -- náhrada škod -- Hlava 5-o báňském
vlastnictví a o právech -- spojených s důlní propůjčkou -- Hlava 6 o společném provozu dolů a zvlášť o těžařstvech Hlava 7 o udržování dolů v provozu a o dolových lhůtách -- Hlava 8 o vzájemném poměru důlních podnikatelů -- Hlava 9 o poměru majitelů dolů k jejich úředníkům a dělníkům -- Hlava 10 o bratrských pokladnách -- Hlava 11 měrné -- Hlava 12 vrchní dozor báňských úřadů nad doly a řízení při něm -- Hlava 13-o trestech za přestoupení horního zákona -- Hlava 14 o zániku, odnětí a vzdání se báňského oprávnění Hlava 15 o zástavních a přednostních právech na doly a jejich -- příslušenství v případech exekuce a konkursu Hlava 16 přechodná ustanovení -- 2.8.6. Nové úpravy horního zákona -- 2.8.7. Zákony a nařízení přijaté v souvislosti s obecným -- horním zákonem -- 3. BÁŇSKÉ ŘÁDY -- 3.1.1. Obecná situace -- 3.1.2. Charakteristika báňských řádů -- 3.2. Středověké báňské řády -- 3.2.1. Jihlavské báňské řády -- 3.2.2. Německobrodské privilegium z 8. června 1278 okolnosti vzniku -- 3.2.3. Báňský řád v německobrodském privilegiu -- 3.2.4. Ius regále montanorum -- 3.2.5 Báňské řády pro Krupku zlomek z roku 1464, řád z roku 1487 -- 3.2.6. Báňský řád pro Krumlov z roku 1475 -- 3.2.7. Skupina dalších báňských řádů podle českého horního práva -- 3.2.8. Doplňky a reformace IRM -- 3.3. Nové báňské řády podle annaberského řádu
z roku 1509 -- 3.3.1. Jaký byl rozdíl mezi středověkými a novověkými báňskými řády -- 3.3.2. Novověké řády na základě annaberského řádu z roku 1509 -- 3.3.3. Obsah řádů podle annaberského vzoru (jak se jeví -- u krumlovského řádu) -- 3.4. Nový jáchymovský báňský řád z let 1541 a 1548 -- 3.4.1. Obecné podmínky vzniku a funkce tohoto řádu -- 3.4.2. Členění a obsah jáchymovského báňského řádu -- z roku 1548 (1541) -- 3.4.3. Zvláštnosti řádu proti minulosti -- 3.4.4. Reformace jáchymovského řádu -- 3.5. Báňské řády cínových dolů z roku 1548 -- 3.5.1. Báňský řád pro cínové doly kolem Hřebečné -- 3.5.2. Báňský řád pro cínové doly kolem Horního Slavkova a Krásna -- 3.6 Jiné řády odvozené částečně od altenberského řádu z roku 1509 -- Báňský řád pro Zlaté Hory z roku 1524 -- Báňský řád pro cínové doly u Horní Blatné z roku 1535 , -- Báňský řád pro stříbrné doly u Horního Města na Moravě z roku 1542 -- 3.7 Pozdní báňské řády -- 4. DOPLŇKOVÉ BÁŇSKOPRÁVNÍ PŘEDPISY -- 4.1. Frystuňky -- Charakteristika frystuňků -- 4.2. Instrukce -- Charakteristika instrukcí -- 4.3. Mandáty -- Charakteristka mandátů -- 4.4. Rezoluce -- Charakteristika rezolucí -- 4.5. Nařízení -- Charakteristika nařízení -- 4.6 Reskripty -- Charakteristika reskriptů -- 4.7 Intimát -- Charakteristika intimátu -- 4.8 Patenty -- Charakteristika patentů -- 4.9. Dekrety -- Charakteristika
dekretů -- 4.10. Dokumenty, které neměly charakter předpisů, ale byly využívány v právní praxi
(OCoLC)707610172
cnb002163617

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC