Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Maxdorf, c2014
495 s. : barev. il. ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-7345-425-8 (brož.)
Jessenius
Obálkový podnázev: příručka pro ambulantní i nemocniční praxi
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
001416829
8 // OBSAH // PŘEDMLUVA...13 // I. ÚVOD DO AKUTNÍCH STAVŮ V PSYCHIATRII...15 // 1 PSYCHIATRICKÝ NÄLEZ V RÁMCI NALÉHAVÉ PÉČE (PavelPavlovský).16 // 1.1 Spolupracující pacient...16 // 1.2 Nespolupracující pacient...18 // 2 LINKAOŮVĚRY-KRIZOVÁINTERVENCEPOTELEFONU (Jarmila(iemd) ... 20 // 2.1 Historie a společenský kontext...20 // 2.2 Formy distanční krizové intervence, smysl služby, typy linek .. .22 // 2.3 Výhody a limity linek důvěry...24 // 2.4 Linka důvěry a psychiatrický pacient...26 // 3 PSYCHIATRICKÁ PÉČE A PRÁVNÍ NORMY (PavelPavlovský)...31 // 4 SUICIDALNI PACIENT (PavelDoubek,JaromírHm)...37 // 4.1 Suicidium je medicínský i společenský problém...37 // 4.2 Které pacienty je třeba vyšetřovat pro riziko suicidia?...38 // 4.3 Individuální a demografické rizikové faktory suicidia...40 // 4.4 Posouzení suicidálního pokusu...43 // 4.5 Správná volba formu intervence a léčby suicidálního pacienta.. .44 // 5 PACIENTI S NÁSILNÝM CHOVÁNÍM (Jan Vevera)...48 // 5.1 Přístup ? agresivnímu nemocnému...49 // 5.2 Deeskalace - zklidnění agresivního nemocného...50 // 5.3 Farmakoterapeutické ovlivnění agresivního a násilného // chování...53 // 5.4 Použití omezovačích prostředků...61 // 5.5 Kazuistika...61 // 6 NEKLIDNÝ PACIENT A SOMATICKY OBTÍŽNÝ PACIENT (LucieKališová)... 63 // 6.1 Obecné zhodnocení stavu, přístup ? neklidnému nemocnému .. .64 // 6.2 Vyšetření neklidného nemocného...65 // 6.3 Diagnostická
rozvaha...65 // 6.4 Léčba...69 // 6.5 Kazuistiky neklidných nemocných...75 // 9 // 7 SIMULACE, PŘEDSTÍRANÁ PORUCHA A SOMATIZACE (MiroslavSekot) ... 79 // 7.1 Všeobecná doporučení...79 // 7.2 Anamnéza...80 // 7.3 Rozhovor...80 // 7.4 Psychiatrická diferenciální diagnóza...81 // 7.5 Simulace...85 // 7.6 Kazuistiky...87 // li. AKUTNÍ INTERVENCE U AMBULANTNÍHO PACIENTA...89 // 8 KRIZOVÁ INTERVENCE: ZÁKLADNÍ POSTUPY (RóbertKaM)...90 // 8.1 Definice, Vymezení pojmu a kontext...90 // 8.2 Co je krize...91 // 8.3 Krizový rozhovor ...93 // 8.4 Postup krizové intervence ...94 // 8.5 Kazuistika...104 // 9 TRUCHLENÍ (Jan Vevero, Martin(erný)...109 // 9.1 Definice...109 // 9.2 Normální truchlení...110 // 9.3 Komplikované truchlení ...111 // 9.4 Práce s pozůstalými...116 // 9.5 Kazuistika...121 // 10 PRACE S OBĚf Ml KATASTROF (Jan Vevera, Josef Hrubý)...123 // 10.1 Komunitní úroveň...123 // 10.2 Individuální úroveň...126 // 10.3 Kazuistiky...129 // 11 OBĚTI ZNÁSILNĚNÍ (JánPraSko, Jana Vyskočilová)... 133 // 11.1 Psychické projevy syndromu po znásilnění...134 // 11.2 Riziko sekundární viktimizace...138 // 11.3 Akutní stresová reakce po znásilnění...138 // 11.4 posttraumatická stresová porucha po znásilnění...140 // 11.5 Léčba posttraumatické stresové poruchy po znásilnění...145 // 12 KRIZE V RODINĚ (Petra Uhlíková)...157 // 12.1 Akutní zdravotní péče v kontextu rodiny...159 // 13 AKUTNÍ INTERVENCE V GERIATRII -
UMÍRÁNÍ // A TRUCHLENÍ (MartinaMová)...166 // 13.1 Klinické psychiatrické vyšetření...167 // 13.2 Nejčastější duševní poruchy ve stáří...169 // 13.3 Zátěž rodinného pečovatele, truchlení...175 // 13.4 Kazuistiky...176 // 30 // // 14 NALÉHAVÉ STAVY U PORUCH PŘIJMU POTRAVY (HanaPápežom)...179 // 14.1 Diagnostika...179 // 14.2 Naléhavé intervence a léčba...184 // 15 ZNEUŽÍVÁNÍ PARTNERA, DÍTĚTE, VČETNĚ ZNEUŽÍVÁNÍ // SEXUÁLNÍHO (EvaVoníCkovó)...190 // 15.1 Zneužívání partnera (domácí násilí)...190 // 15.2 Syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte...199 // III. AKUTNÍ SITUACE A LÉČBA U ZÁVAŽNÝCH PSYCHIATRICKÝCH // ONEMOCNĚNÍ...209 // 16 PACIENT S PORUCHOU OSOBNOSTI (JánFraško, Jana Vyskočilová, // Aleš Gram bal)...210 // 16.1 Charakteristické projevy u jednotlivých typů // poruch osobnosti...211 // 16.2 Přenos a proti přenos u pacientů s poruchami osobnosti...221 // 16.3 Léčba poruch osobnosti...221 // 16.4 Krátkodobá léčba akutní komorbidní poruchy u pacientů // s poruchou osobnosti...234 // 17 ÚZKOSTNÉ A FOBICKÉ PORUCHY (Ján Fraško, Jana Vyskočilová)...245 // 17.1 Jednotlivé úzkostné poruchy...248 // 17.2 Diferenciální diagnóza úzkostných poruch...253 // 18 DEPRESIVNÍ PORUCHA (Martin Bareš)...263 // 18.1 Diferenciální diagnostika ...264 // 18.2 Laboratorní a přístrojová vyšetření prováděná během // léčby depresivní poruchy...268 // 18.3 Léčba...268
18.4 Principy léčby a některé problémové oblasti...272 // 19 AKUTNÍ PSYCHÓZA a KATATONIE (PavelMohr)...280 // 19.1 Akutní psychóza...280 // 19.2 Katatonie...292 // 20 KRIZE U SCHIZOFRENNÍCH A CHRONICKY NEMOCNÝCH // PSYCHOTICKÝCH PACIENTŮ (FilipSpaniel)...300 // 20.1 Schizofrenie: obecné poznámky...300 // 20.2 Zvládání krize u schizofrenie...309 // 21 MÁNIE (Pavel Doubek, Ján Fraško)...318 // 21.1 Příznaky a klinické projevy mánie...318 // 21.2 Počátky a klinický průběh...322 // 21.3 Výskyt mánie v populaci a její dědičnost...324 // 21.4 Vliv léčby afektivních poruch na výskyt mánie...325 // 21.5 Diferenciální diagnostika mánie...325 // 21.6 Hodnocení a vedení léčby...327 // 21.7 Stanovení příčiny relapsu manické epizody...330 // 22 NEJČASTĚJŠÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY ANTIPSYCHOTICKÉ // A ANTIDEPRESIVNÍ LÉČBY (MartinAnders)...334 // 22.1 Antipsychotika...334 // 22.2 Antidepresiva...348 // 23 PSYCHIATRICKÉ SYMPTOMY U SOMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ // A INTOXIKACÍ (JaroslavaSkopová)...360 // 23.1 Poruchy vědomí...363 // 23.2 Poruchy vnímání...364 // 23.3 Poruchy myšlení...366 // 23.4 Poruchy pozornosti...366 // 23.5 Poruchy paměti...366 // 23.6 Poruchy emotivity a afektivity u somaticky nemocných...367 // 23.7 Terapie...371 // 24 DELIRIA A NEUROLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ S PSYCHIATRICKOU // SYMPTOMATIKOU (TerezaUhrová)...374 // 24.1 Zhodnocení stavu ...376 // 24.2 Mezioborová spolupráce - konzultace s neurologem...377
// 24.3 Pomocná vyšetření...377 // 24.4 Terapie...378 // 24.5 Vybraná neurologická onemocnění...378 // 25 PSYCHOGENNÍNEEPILEPTICKÉ ZÁCHVATY (Zdeněk Vojtěch)...391 // 25.1 Etiologie...393 // 25.2 Faktory vedoucí ke vzniku a přetrvávání PNEŠ...394 // 25.3 Scénáře rozvoje PNEŠ...396 // 25.4 Klasifikace a komorbidity...399 // 25.5 Epidemiologie...400 // 25.6 Diagnostika...401 // 25.7 Anamnéza...402 // 25.8 Sémiologie PNEŠ...406 // 25.9 Psychologické vyšetření ...413 // 25.10 Psychiatrické vyšetření...414 // 25.11 Pomocná a laboratorní vyšetření...415 // 25.12 Video-EEG...416 // 25.13 Sugestivní indukce...418 // 25.14 Léčba...421 // IV. AKUTNÍ STAVY SPOJENÉ S NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI...429 // 26 INTOXIKACE LÉKY V PSYCHIATRII (DanielaPeldová)...430 // 26.1 Specifika intoxikací léky užívanými v psychiatrii ...430 // A* // 26.2 Obecné zásady léčení otrav...431 // 26.3 Intoxikace léky používanými v psychiatrii...439 // 27 AKUTNÍ STAVY SPOJENÉ S ALKOHOLEM (PetrPopov)... 448 I // 27.1 Akutní intoxikace alkoholem ...448 // 27.2 Akutní odvykací stav při závislosti na alkoholu...454 // 28 INTOXIKACE NEALKOHOLOVÝMI LÁTKAMI A ODVYKACÍ // STAVY (Vladimír Kmoch)...462 // 28.1 Opioidy...462 // 28.2 Kanabinoidy...466 // 28.3 Sedativa a hypnotika...467 // 28.4 Stimulancia...468 // 28.5 Halucinogeny...469 // 28.6 Tabák...470 // 28.7 Organická rozpouštědla...471 // 28.8 Kombinace látek...472 // PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK...473
// ABSTRACT/ABSTRAKT... 478/479 // SEZNAM ILUSTRACÍ...480 // REJSTŘÍK // 481
cnb002660020

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC