Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2014
234 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF 
   * Návod pro přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-2885-1 (brož.)
ISBN 978-80-246-2921-6 (ebook) ISBN !9788024628851 (chyb.)
Obsahuje bibliografii na s. [200]-210, bibliografické odkazy a rejstříky
Tato monografie si klade za cíl poskytnout orientaci v teoretických východiscích pro tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví a současně i v aktuálním stavu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví v českých školách. Jednotlivé kapitoly (proměny školního vzdělávání v posledním čtvrtstoletí, tvorba kurikula i standardů, výzkum ve školní praxi, podmínky pro výuku oborů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví) přinášejí informace o úskalích a výzvách, které bude třeba v následující etapě reformy českého školství řešit. Předložené návrhy a doporučení se opírají o výzkumné výsledky a kritickou analýzu současné situace. Autoři chtějí podnítit odbornou diskuzi, která by zvýšila prestiž a kvalitu vzdělávání v oblasti Člověk a zdraví.
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
001416913
Úvod // 1. Čtvrt století školské reformy // 1.1 Vzdělávání a kurikulární reforma – souhrn // 1.2 Tvorba kurikula // 1.2.1 Kurikulum v oboru Tělesná výchova // 1.2.2 Kurikulum v oboru Výchova ke zdraví // 1.2.3 Souhrn // 1.3 Tvorba standardů vzdělávání // 1.3.1 Standardy vzdělávání v oboru Tělesná výchova // 1.3.2 Standardy vzdělávání v oboru Výchova ke zdraví // 1.3.3 Souhrn // 2. Didaktické výzvy a možnosti v oboru Tělesná výchova // 2.1 Změny v pojetí tělesné výchovy ve světě // 2.2 Stav tělesné výchovy v České republice // 2.2.1 Postavení tělesné výchovy mezi ostatními vyučovanými předměty // 2.2.2 Prestiž profese učitel tělesné výchovy // 2.2.3 Souhrn // 2.2.4 Nové výzvy pro učitele tělesné výchovy // 2.2.5 Souhrn // 2.3 Motivace žáků k pohybu a tělesné výchově // 2.3.1 Prestiž tělesné výchovy – souhrn // 2.4 Podněty učitelů pro zlepšení výuky tělesné výchovy // 2.5 Podněty pro výzkum v tělesné výchově // 3. Didaktické výzvy a možnosti v oboru Výchova ke zdraví // 3.1 Pojetí podpory zdraví ve vzdělávacím programu // 3.1.1 Problematika zdraví v obecné části a podpůrných částech dokumentu // 3.1.2 Problematika zdraví v obsahové části dokumentu // 3.1.3 Provázanost výchovy ke zdraví s rozvíjením klíčových kompetencí // 3.1.4 Souhrn // 3.2 Implementace oboru Výchova ke zdraví do školních vzdělávacích programů // 3.2.1 Specifika osnování vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví // 3.2.2 Začlenění vzdělávacího obsahu oboru Výchova ke zdraví do učebního plánu ZŠ // 3.2.3 Souhrn // 3.3 Situace ve školách na počátku zavádění nově pojatého kurikula v oboru Výchova ke zdraví do školních vzdělávacích programů // 3.3.1 Informovanost, postoje a chování žáků jako východisko pro tvorbu ŠVP // 3.3.2 Názory ředitelů základních škol na realizaci kurikula v oboru Výchova ke zdraví //
3.3.3 Postoje učitelů a jejich připravenost na nové pojetí oboru Výchova ke zdraví // 3.3.4 Postoje budoucích učitelů k výuce výchovy ke zdraví // 3.3.5 Výchova ke zdraví na základních školách v šetření České školní inspekce // 3.3.6 Souhrn // 3.4 Výchova ke zdraví ve školních vzdělávacích programech nižšího sekundárního vzdělávání // 3.4.1 Vybrané výsledky I. etapy výzkumu na základních školách (2008) // 3.4.2 Výsledky II. etapy – kvalitativní šetření na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií // 3.4.3 Požadavek širšího začlenění problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí // 3.4.4 Výsledky III. etapy výzkumného šetření na základních školách // 3.4.5 Souhrn // 3.5 Vzdělávání učitelů v oboru Výchova ke zdraví // 3.5.1 Aktuální požadavky na pedagogické pracovníky v oblasti podpory zdraví // 3.5.2 Návrh změn v programech učitelského vzdělávání // 3.5.3 Souhrn // 4. Prostorové a materiální podmínky pro tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví // 4.1 Prostorové, materiální, personální, hygienické, organizační podmínky dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání // 4.2 Podmínky realizace výchovy ke zdraví // 4.3 Normy školních sportovních zařízení // 4.3.1 Zabezpečení provozu a údržby sportovišť // 4.3.2 Bezpečnost // 4.3.3 Doporučené vybavení pro školní tělesnou výchovu // 4.4 Historický kontext sportovní infrastruktury // 4.5 Současná situace školních sportovišť // 4.5.1 Sportovní infrastruktura pro tělesnou výchovu ve Středočeském kraji // 4.5.2 Materiální vybavenost pražských škol pro tělesnou výchovu // 4.5.3 Prostorové a materiální vybavení základních škol pro tělesnou výchovu // 4.5.4 Materiální a prostorové vybavení pro výuku tělesné výchovy na ZŠ a SŠ //
4.6 Souhrn // Závěry a doporučení // Summary // Literatura // Příloha – Vzdělávací oblast Člověk a zdraví // Výchova ke zdraví // Tělesná výchova // Rejstřík jmenný // Rejstřík věcný
(OCoLC)907524729
cnb002659868

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC