Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2009
173 s. : il. ; 23 cm

ISBN 978-80-7367-641-4 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 173
001416931
Obsah // // Ú v o d ... // // I. část // // T // // e a m b u i l d i n g j a k o s t y l p r á c e s li d m i ... 13 // // 1. kapitola // // P r a c o v n í s k u p i n a , t ý m a s p o l u p r á c e ...15 // T ý m ... 19 P rac o v n í s k u p i n a ... 20 M alé fir m y ...20 T e a m b u ild in g ... 20 S y n e rg ie ... 23 2. kapitola // // P o te n c iá l s k u p i n y - c íle n ý r o z v o j ... 27 // P o te n c iá l je d n o tliv c e a t ý m u ... 27 B ariéry u č e n í s e ...29 1. V id in a d o k o n a lo s ti ... 29 2. T v o rb a n e g a tiv n í z k u š e n o s ti - n e v ě řím e v ú s p ě c h ...32 3. Š p a tn á d e fin ic e výzvy - situ a c e , k te ré js o u n a d n a še s í l y ...33 4. S te re o ty p y m y šlen í ...36 // // 5 // // \fO bsah // // 5. C h c e m e se u č it ja k o v šic h n i o s ta tn í ... 38 In d iv id u á ln í a tý m o v á o d p o v ě d n o s t... 39 3. kapitola K o m u n i k a c e v t ý m u ...43 K o m u n ik a č n í s ty ly ...44 O d p o v ě d n o s t v k o m u n ik a c i...48 4. kapitola S k u p i n o v á d y n a m i k a ... 51 R y ch lo st výv o je s k u p i n y ... 51 F áze s k u p in o v é d y n a m ik y ... 52 1. Fáze s k u p in o v é d y n a m ik y : V z n ik ( s ta r tin g ) ...53 2. Fáze s k u p in o v é d y n a m ik y : O rie n ta c e ( f o r m in g ) ...55 3. Fáze s k u p in o v é d y n a m ik y : K riz e ( s to r m in g ) ...58 4. Fáze s k u p in o v é d y n a m ik y : S ta b
iliz a c e ( n o r m i n g ) ... 60 5. Fáze s k u p in o v é d y n a m ik y : P ro d u k tiv n í fáze ( p e r f o r m in g ) ...62 6. Fáze s k u p in o v é d y n a m ik y : U z a v írá n í ( c lo s in g ) ...64 7. Fáze s k u p in o v é d y n a m ik y : U d r ž e n í ( r e f r e s h ) ...66 5. kapitola T e a m b u i l d i n g - c í l e n ý r o z v o j p r a c o v n í c h t ý m ů ... 69 S k u p in o v á k u l t u r a ... 69 R iz ik o v é c h o v á n í ve s k u p in ě ... 72 O h o n e c h n a č a r o d ě jn ic e ...74 O sle p ý c h c e s tá c h ... 77 O z á k o p o v é v á lc e ... 80 O s k u p in o v é m m y š le n í ... 83 O so c ia lism u ...85 6. kapitola M e z i s k u p i n o v á s p o l u p r á c e ...89 H ie ra rc h ic k é r o z d í l y ... 95 7. kapitola S p e c i f i k a m a l ý c h f i r e m ... 101 Vývoj fir m y ... 102 1. T a k d o to h o - p o č á te č n í r ů s t ...103 2. M u sím e se p ro s a d it - ry c h lý rů st ... 103 3. P r o f e s io n a liz a c e ...104 // // 6 // // \fO bsah // // 4. S ta b iln í ro z v o j... 105 P ro fe s io n a liz a c e ... 106 8. kapitola // // S p e c if ik a v e lk ý c h f i r e m ... I l l // M ez i m lý n sk ý m i k a m e n y ... 114 K o m u n ik a č n í sty ly a s tř e d n í m a n a g e m e n t ... 114 9. kapitola // // R o z v o j j e d n o t l i v c ů ... 117 // C o o so b ě p o tř e b u je te v ě d ě t p r o e fe k tiv n í tý m o v o u p r á c i? ...117 1. S tyl v
e d e n í l i d í ...116 2. T ým o v é r o l e ... 124 3. S iln é a sla b é s t r á n k y ...125 4. D o m in a n tn í tý m o v é k o m p e te n c e ... 126 5. Z v lá d á n í rů z n o s ti - k o n flik ty ... 129 6. S tu p e ň v y ž a d o v a n é n e z á v is lo s ti...130 // // II. // // část // e a m b u i l d i n g j a k o s t y l p r á c e s l i d m i ...131 // // T // // 10. kapitola // // U č e n í a k c í, u č e n í z k u š e n o s t í ... 135 // Z á žitk o v á m e t o d a ... 135 O u t d o o r ... 138 11. kapitola // // O r g a n i z o v a n é a k c e a k u r z y ...141 // 12. kapitola // // Typy p r o g r a m ů ...145 // S tm elen í k o le k tiv u ... 145 B u d o v á n í tý m u ...146 K o u čin k sk u p in y , k o u ě in k tý m u ... 147 V zděláv án í ...148 O u td o o r a s s e s s m e n t... 149 E x p e d ic e a n á ro č n é p r o je k ty ... 150 Z á b av n é a k c e ...162 // // 7 // // \fO bsah // // 13. kapitola // // P ř í p r a v a a k c e ...157 // Z a d á n í a a n a lý z a ... 158 O rg a n iz a č n í p říp r a v a ... 160 M o tiv a c e p ra c o v n ík ů a p re z e n ta c e k u r z u ... 161 H o d n o c e n í a k c e ... 163 14. kapitola // // V ý b ě r o r g a n i z á t o r a k u r z u ... 169 // L ite r a t u r a ...173 // // 8 // // \f
(OCoLC)864847016
cnb001968243

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC