Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2014
206 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-696-6 (brož.)
V prelimináriích: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 197-201, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. polský text, anglické resumé
001416937
Uvedení (7) // Popis současné etnické, kulturní, jazykové a komunikační situace na českém Těšínsku (13) // Co se lidem většinou vybaví, řekne-li se těšínské Slezsko? Kterého území se tento pojem týká? Jaká je jeho představa ve společenském povědomí? Je těšínské Slezsko region? (13) // Kde se české Těšínsko nachází? Odkud kam vlastně sahá? Co tvoří jeho hranice? (14) // Jaké je národnostní složení českého Těšínska? Co je příčinou etnického (kulturního, jazykového) rozrůznění zdejší společnosti? Jak souvisí etnicita s jazykem? (17) // Jaké jsou vzájemné vztahy mezi většinovou a menšinovou složkou místního obyvatelstva? Jak se projevuje odlišnost jazyků a kultur? Která témata patří na českém Těšínsku к choulostivým? Které společenské postoje jsou zde zaujímány? (19) // Jaká je kulturní identita občanů českého Těšínska? Na které kultury zde můžeme narazit, kolik jich je a jaká je jejich povaha? Hrozí místním lidem kulturní deprivace? (21) // Které národy (která etnika), kultury, jazyky se na Těšínsku tradičně stýkají? Odkud se vzal na českém Těšínsku polský živel? (24) // Je Těšínsko spíše hranicí, nebo pohraničím? Liší se nějak význam těchto pojmů? (26) // Jaké jazykové zvláštnosti má těšínské nářečí? Je v něm více prvků polských, nebo českých? Co tvoří jeho útvarovou normu? (27) //
Kdo se těšínským nářečím zabýval? Věnovali/věnují mu pozornost nějací jazykovědci (dialektologové)? (32) // Jaký je status místního nářečí? Je toto nářečí něčím zvláštní a výjimečné? Liší se situace těšínského nářečí od situace tohoto nářečí na polské straně hranice? (33) // Jaký je vztah Těšíňanů к místnímu nářečí? Je hodnoceno kladně, nebo záporně? Je považováno za české, anebo polské? (35) // Lze si na českém Těšínsku vystačit pouze se znalostí nářečí? Jaký je rozdíl mezi tradičním nářečím a běžnou mluvou? V čem konkrétně spočívá tato odlišnost na českém Těšínsku? (38) // Jaká je situace a kvalita jazykových kódů používaných na českém Těšínsku (kromě těšínského nářečí a mluvy po našymu? Jakým způsobem (a prostřednictvím kterých jazyků) místní obyvatelstvo komunikuje? (40) // Co vše postihuje interference (které jazyky a útvary)? Je interferenci vystaveno pouze nářečí? (41) // Co je tedy základem jazykové komunikace těšínského příhraničního mikrosvěta? (43) // Metoda sběru a zpracování jazykového materiálu (45) // Charakteristika mluvy informátorů (51) //
Wprowadzenie (65) // Opis wspólczesnej sytuacji etnicznej, kulturowej i językowo-kominkacyjne na Zaolziu (71) // Co nasuwa się zwykle ludziom na myśl, kiedy slyszą nazwę Śląsk Cieszyński? O jaki teren chodzi? Jaki jest jego obraz w świadomości spolecznej? Czy Śląsk Cieszyński jest regionem? (71) // Gdzie leży czeska część Śląska Cieszyńskiego? Odkąd i dokąd siągają jej granice? Co je wyznacza? (73) // Jakie narodowości zamieszkują Zaolzie? Co jest przyczyną zróżnicowania etnicznego (kulturowego, językowego) miejscowej spoleczności? Jakie są relacje między etnicznością a językiem? (76) // Jakie są wzajemne relacje na Zaolziu między spolecznościę większościową i mniejszościową? Jak przejawia się odmiennośś ich języków i kultur? Jakie tematy należą do tematów drażliwych? Jakie postawy spoleczne przyjmuje miejscowa ludność? (78) // Jaka jest tożsamość kulturowa ludności na Zaolziu? Z jakimi kulturami można się tu zetknąć i jaki jest ich charakter? Czy Zaolzianom zagraża zmiana tożsamości kulturowej? (80) // Jakie narody (etnika), kultury, języki kontaktują się na Zaolziu? Skąd się wziął na tych terenach żywiol polski? (83) // Czy Śląsk Cieszyński jest bardziej granicą, czy pograniczem? Czym różnią się znaczenia tych dwu pojęć? (86) // Jakie cechy językowe wykazuje gwara cieszyńska? Czy więcej jest w niej elementów jazyka polskiego, czy czeskiego? Co wyznacza jej normę? (87) // Kto badal gwarę cieszyńską? Czy gwara ta jest nadal przedmiotem uwagi językoznawców (dialektologów)? (93) // Jaki jest status miejscowej gwary? Czy jest ona czymś wyjątkowym, specyficznym? Czy sytuacja gwary na Zaolziu różni się od sytuacji gwary po polskiej stronie granicy? (94) // Jaki jest stosunek ludności Zaolzia do miejscowej gwary? Czy jest ona oceniana pozytywnie, czy negatywnie? Czy uważa się ją za polską, czy za czeską? (96) //
Czy można na Zaolziu używać wylącznie gwary? Jaka jest różnica między tradycyjną gwarą ludową a językiem potocznym? Na czym w gruncie rzeczy ta różnica polega na Zaolziu? (99) // Jaka jest sytuacja kodów językowych używanych na Zaolziu (oprócz gwary cieszyńskiej i mowy po naszymu) i jaka jest ich jakość? W jaki sposób (i za pośrednictwem jakich języków) komunikuje się miejscowa ludność? (101) // Со podlega interferencji (jakie języki lub odmiany)? Czy na interferencji podatna jest tyłko gwara? (103) // Со zatem tworzy podstawę komunikacji jŁzykowej w zaolziańskim wielojękowym mikroświecie? (105) // Metoda gromadzenia i opracowania materialu językowego (107) Cechy mowy informatorów (113) // ČÍTANKOVÁ ČÁST // WYBÓR TEKSTÓW (129) // Strašńe džіvоkі kůńe (129) // My sům ś Ćeśyna tu s tego (132) // Přes feryje na táboře (141) // O jedno mńejsce a dostołbych medal (143) // To ńima fer (145) // My vidželi tego čapa со tam volńe pobihoł (147) // Kśonśki f kśęgarńičce (152) // Klasa f klidu (153) // Jazykovo baryjera (155) // F Čechách a f Polsce (157) // Stypendjum je fajno yjec (159) // Ježech nadmjare spokojůny (162) // Otužilcy při mořu (165) // Matyka mje całkjem bavi (170) // Jo na to kichům jo se přečytům streščyńi (171) // Ńic převratnego (176) // Obďivujym rodžicůf (180) // Jakoš vjęcej od nas vyžaduji (183) // Jakjeś řečy co nas vysťihujům (188) // Každo роrа roku mo cośika do śebje (191) // Literatura (197) // Summary (203) // Jmenný rejstřík // Inders nazwisk (205) // Mapka
cnb002683445

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC