Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014
163 s. : il. ; 25 cm + 1 DVD

ISBN 978-80-7454-465-1 (brož.)
Nad názvem: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
200 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 131-146 a rejstříky
České a anglické resumé
001417019
Obsah // OBSAH // OBSAH...5 // ÚVOD...9 // 1 PROFESNÍ UČENÍ V PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVĚ UČITELŮ...11 // Hana Lukášová // 1.1 Záměry kapitoly...11 // 1.2 Pojetí profese učitelství promítnuto do pojetí požadavků na cestu vzdělávání...12 // 1.3 Fáze cesty k profesionalitě učitele...13 // 1.4 Kvalita v přípravě na profesi učitele...18 // 1.5 Respektování tří dimenzí učitelské profese v přípravné fázi vzdělávání...19 // 1.5.1 Obsah individuální (personální) dimenze v přípravě na profesi...19 // 1.5.2 Obsah společenské dimenze v přípravě na profesi...19 // 1.5.3 Obsah kvalifikační dimenze a pojetí profesních kompetencí...20 // 1.6 Pojetí profesních učitelských znalostí...22 // 1.7 Scénáře vzdělávání učitelů v Evropě...24 // 1.8 Výsledky výzkumu učitelské profese a učitelského vzdělávání...26 // 1.9 Závěry - diskuse - otazníky...28 // 2 STUDENTSKÉ PORTFOLIO JAKO VÝZKUMNÝ NÁSTROJ POZNÁVÁNÍ PRŮBĚHU UČITELSKÉ PROFESIONALIZACE...31 // Tomáš Svatoš // 2.1 Záměry kapitoly...31 // 2.2 Spjatost s pojmem portfolio...32 // 2.3 Význam pojmu portfolio...35 // 2.4 Účel a obsah portfolia...38 // 2.5 Procesy tvorby a hodnocení portfolia...41 // 2.6 Zahraniční inspirace...45 // 2.7 Portfolio jako výzkumný nástroj...46 // 2.8 Portfoliové výzkumy v českém prostředí...48 // 2.9 Závěry - diskuse - otazníky...50 // 3 PORTFOLIO V UČITELSKÉM STUDIU PRO PRIMÁRNÍ EDUKACI...53 // Hana
Lukášo vá // 5 // Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznáni cesty k učitelství // 3.1 Záměry kapitoly...53 // 3.2 Teoretická opora a kontexty používání portfolia v závěru učitelského vzdělávání...54 // 3.3 Portfolio k řešení pedagogického problému ke státní závěrečné zkoušce z pedagogiky...61 // 3.4 Portfolio k přípravě, realizaci a evaluaci reflektované pedagogické praxe...65 // 3.4.1 Hodnotící výroky učitelů závěrečné souvislé profesní praxe v prezentačním portfoliu...70 // 3.4.2 Frekvenční analýza pojmů z hodnocení projektové praxe studentů od uvádějících učitelů 72 // 3.4.3 Sekvenční analýza významů hodnotících postojů učitelů praxe k profesní připravenosti...73 // 3.5 Závěry - diskuse - otázniky...73 // 4 IDENTITA VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ - VÝZKUMNÉ NÁLEZY // ZE STUDENTSKÉHO PORTFOLIA...77 // Tomáš Svatoš // 4.1 Záměry kapitoly...77 // 4.2 Teoretická opora a vymezení problému...78 // 4.3 Začínající studenti učitelství - specifická semiprofesní skupina...80 // 4.4 Kvantitativní výzkumná sonda do studentského portfolia - metodologie výzkumného šetření...83 // 4.4.1 Cíle výzkumného šetření a charakteristika výzkumného vzorku...83 // 4.4.2 Konkretizace výzkumného nástroje a statistické procedury...83 // 4.4.3 Příklady výzkumných nálezů...85 // 4.5 Kvalitativní výzkumná sonda do studentského portfolia - metodologie výzkumného
šetření...89 // 4.5.1 Cíle výzkumného šetření a charakteristika výzkumného vzorku...89 // 4.5.2 Konkretizace výzkumného nástroje a analytické procedury...90 // 4.5.3 Příklady výzkumných nálezů...91 // 4.5 Závěry - diskuse - otazníky...94 // 5 SPOLUPRÁCE ŠKOLY A RODINY - VÝZKUMNÉ NÁLEZY ZE STUDENTSKÉHO // PORTFOLIA...97 // Jana Majerčíková // 5.1 Záměry kapitoly...97 // 5.2 Teoretická opora a vymezení problému...98 // 5.2.1 Co se dnes od školy očekává a kdo tato očekávání má naplňovat...98 // 5.2.2 Jak má na požadavky na současného učitele reagovat učitelská příprava...99 // 5.2.3 Proč má učitel spolupracovat s rodiči...100 // 5.2.4 Jaké jsou požadavky na spolupráci školy a rodiny a nároky kladené na učitele...102 // 5.2.5 Je studentské portfolio jednou z možností přípravy studenta na spolupráci s rodiči...103 // 5.3 Kvalitativní výzkumná sonda do studentského portfolia - metodologie výzkumného šetření...107 // 5.3.1 Výzkumný problém, výzkumné cíle a otázky...107 // 5.3.2 Charakteristika výzkumného vzorku...108 // 5.3.3 Výzkumné metody a postup zpracování získaných dat...110 // 5.3.4 Výzkumná zjištění a jejich analýza...111 // 5.4 Závěry - diskuse - otazníky...122 // 6 // Obsah // ZÁVĚR...125 // SUMMARY...128 // SHRNUTÍ...129 // LITERATURA...131 // PŘÍLOHY...147 // SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK...155 // JMENNÝ REJSTŘÍK...157 // VĚCNÝ REJSTŘÍK...161 // O AUTORECH...163
// 7
cnb002650230

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC