Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Ostrava : Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, 2014
235 s. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány, faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-85034-80-6 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 229-234 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
001417170
ÚVOD 11 // HISTORICKÉ SOUVISLOSTI 13 // Historický vývoj Vítkovických železáren 13 // Koncepce založení železáren 13 // Založení Rudolfovy huti a její vývoj na místě dnešní tzv. Dolní oblasti Vítkovice 13 // Stavba pudlovny v Rudolfově huti a první provozní výsledky 14 // Výstavba prvých vysokých pecí 14 // Počátek výroby kolejnic 16 // Změna vlastnických poměrů 17 // Doprava a připojení na železniční síť 17 // Zavedení výroby plávkové oceli v Bessemerových konvertorech 18 // Zavedení pecí skotského typu a jejich nová lokace 21 // Vytvoření Vítkovického horního a hutního těžířstva (VHHT) 23 // Nástup Paula Kupelwiesera a modernizace výroby 23 // Zavedení martinských pecí a Thomasova konvertoru 25 // Zavedení tzv. Vítkovického duplexního pochodu 25 // Zakoupení Schüllerovy hutě a její přeměna na pudlovnu 25 // Pronájem a následná koupě Žofinské hutě 26 // Rozvoj závodu a orientace na zbrojní výrobu 26 // Nová koncepce vysokopecního závodu a výstavba vysokých pecí novějšího typu 29 // Založení Nové ocelárny a válcovny v Zábřehu a období 1. světové války 30 // Meziválečné období, výstavba válcovny za studená a železárny ve Fryštátu 32 // Zavedení výroby v elektrických pecích 32 // Změny vlastnických poměrů 32 // Období 2. světové války, založení tzv. Jižního závodu 34 // Období po roce 1945 35 // Období po roce 1948 35 // Přestavba vysokopecního závodu a stavba velkokapacitních vysokých pecí o obsahu 1 100 m2 37 // Zavedení sekundární metalurgie 39 // Atomový program a modernizace elektrických obloukových pecí 39 // Zahájení výroby oceli v konvertorech OXYVIT 39 // Modernizace válcoven 41 // Válcovna tlustých plechů kvarto 3,5 41 // Poslední období provozu vysokých pecí do ukončení výroby v letech 1972-1998 42 //
Změna politických a hospodářských poměrů po roce 1989 43 // Ukončení výroby vysokých pecí 43 // Modernizace a změny v ocelárnách a válcovnách v nových hospodářských poměrech 44 // Obecně-historické a kulturnč-společenské aspekty historie Vítkovic 45 // Obyvatelstvo v době rozkvětu obce 45 // Propojení podniku a správy Vítkovic 46 // Vítkovice městem 46 // Vytvoření Velké Ostravy a postupný úpadek 46 // Urbanistický a stavební vývoj obce v kontextu zájmů a potřeb Vítkovických železáren Vznik železáren jako impuls k proměně vsi 48 // Příchod Paula Kupelwiesera: počátek nové éry 53 // Nové Vítkovice, městský satelit moderního typu 53 // První etapa: počátek budování projektu Nové Vítkovice 55 // Druhá etapa: ideální naplňování koncepce 56 // Obytné objekty 61 // Vodárna a vodovod 61 // Katolický kostel 61 // Třetí etapa: podnik versus město 63 // Zdravotní, školní, tělovýchovná a volnočasová zařízení 63 // Dotváření urbanistické kompozice 63 // Jižní čtvrt 72 // Válečná a meziválečná období: desetiletí pozvolného odkvčtu 77 // Církevní, společenská a sportovní zařízení 77 // Náměstí Jiřího z Poděbrad 78 // Vítkovice po 2. světové válce: viditelný úpadek 79 // Nové naděje 79 // Památková ochrana a hledání nového využití 80 // Prvé systematické průzkumy průmyslového dědictví 80 // Muzejní aktivity 80 // Studentské projekty, důležitá etapa hledání nového využití 82 // Systematické průzkumy prováděné Národním památkovým ústavem 82 // Památková ochrana vybraných objektů a technického zařízení 86 // Zapsání statků České republiky do seznamu světového kulturního dědictví 86 // Postupné kroky k obnově 88 // Konverze a realizace nového využití 89 // Památková koncepce a architektonická vize 89 //
TECHNOLOGICKÝ A TYPOLOGICKÝ VÝVOJ HUTNICTVÍ ŽELEZA // Technologický tok hutnictví železa 91 // Těžba uhlí 91 // Těžba a úprava rud 91 // Výroba koksu, koksování 92 // Koks 92 // Koksovna 92 // Technologický postup koksování (karbonizace) 92 // Koksovací pece 93 // Milíře 93 // Schaumbursképece (obřadovépece) 94 // Úlové pece 94 // Plamenné pece, využití vedlejších produktů karbonizace 94 // Pece typu Francois-Gobiet 94 // Pece typu Coopée 94 // Pece Ringe! 94 // Využívání vedlejších produktů a regenerace tepla 98 // Pece typu Otto-Hoffmann 98 // Pece typu Koppen 98 // Koksochemie, zpracování vedlejších produktů karbonizace 98 // Koksárenský plyn 98 // Oddělování dehtu 98 // Oddělováni čpavku 100 // Oddělováni benzolu (benzolka) 100 // Výroba surového železa 100 // Surové železo 100 // Vysokopecní plyn 100 // Struska 100 // Technologický postup výroby surového železa 100 // Základní druhy želez 101 // Vysoká pec 105 // Profil vysoké pece 105 // Zavážecí zařízení a uzávěr sazebny 105 // Konstrukce vysokých pecí ve Vítkovických železárnách 105 // Pece belgického typu 106 // Pece skotského typu 106 // Pece skotského typu tzv. Liirmannova konstrukce 106 // Pece novějšího typu, tzv. Biittgenbachova konstrukce 106 // Sovětské typové konstrukce 107 // Ohřev větru a dmýchání 110 // Dmychadla 110 // Ohřívače větru 110 // Čištění vysokopecního plynu, vysokopecní potrubní trasy 113 // Prašnik 113 // Plynočistírna LURGI 113 // Zkujňování surového železa, ocelářství 113 // Ocelárna 114 // Zkujňovací pochod (zkujňování, ocelářský pochod) 114 // Kyselé a zásadité pochody 114 // Duplexní pochod 114 // Plávkové a svářkově pochody, ocelářské pece 114 // Pudlovací pece 114 // Pudlování (míchání) 116 // Dvojitá stabilní pudlovací pec (patent Küper) 116 //
Dvojitá otočná pudlovací pec (patent Pietzka) 116 // Konvertory 116 // Konvertor 118 // Bessemerův konvertor 118 // Thomasův konvertor 118 // Kyslíkový konvertor OXYVIT 118 // Pístějová plamencová pec s regeneračním topením 119 // Martinský pochod 119 // Martinská pec / Siemens-Martinská pec/S-M pec 121 // Wellmannova pec 121 Tahotova pec 122 // Tandemová pec 123 // Kelímkové pece 124 // Elektrické pece 124 // Elektrické obloukové pece 124 // Sekundární metalurgie 125 // Zařízení SL tryska (Skandinávská tryska, Scandiavian Lance) 125 // Pánvová pec (LF) 126 // Zařízeni ISSM 126 // Odlévání 126 // Lití oceli (licí pánev, kokila, ingot) 126 // ZPO, zařízení plynulého odlévání (kontilití) 127 // Tváření 127 // Válcování 128 // Podélné válcování 128 // Dvouválcová stolice - duo (jednosměrné, reverzní) 128 // Tříválcová stolice - trio, Lauthovo trio 130 // Čtyřválcová stolice - kvarto 130 // Mnohoválcové stolice 130 // Univerzální stolice 130 // Kosé válcování, válcovna trubek 131 // Válcovací trať s poutničkou stolici-Mannesmann 131 // Válcovací traťs automatikem - Stiefel 132 // Kování 133 // Stroje pro kování 133 // Buchary 133 // Lisy 133 // KATALOG PODNIKATELŮ, SPOLEČNOSTÍ A VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ 135 // Arcibiskupství olomoucké 135 // Geymüllcr, johann Heinrich 135 // Gutmann, Wilhelm / David / Max 136 // Kupelwieser, Paul 137 // První rakousko-uherská vysokopecní společnost 138 // Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten „Hermann Göring“ (AG Reichswerke „Hermann Göring“) 139 // Rothschild, Salomon Mayer / Anselm Salomon / Albert Salomon / Louis 140 // Rudolf, arcivévoda habsburský, arcibiskup olomoucký 141 // Rudolfova huť 142 // Vítkovice Holding 142 // Vítkovické horní a hutní těžířstvo (VHHT) 143 // Vítkovické železárny 143 //
Vítkovické železárny Klementa Gottwalda (VŽKG), Vítkovice - železárny a strojírny Klementa Gottwalda, koncern VÍTKOVICE 144 // KATALOG KULTURNÍCH PAMÁTEK A PAMÁTKOVÉ OCHRANY 145 // k.ú. Hrabůvka 145 // Jubilejní kolonie, ulice Edisonova, Heritesova, Jubilejní, Letecká, Slezská, Velfíkova a Závodní 145 // k.ú. Moravská Ostrava 147 // Elektrárna koksovny Karolina 147 // Žofinská huť, Energetická ústředna č. III 147 // k.ú. Vítkovice 151 // Dolní oblast Vítkovice, technologický tok těžby uhlí, koksování a výroby železa / závod 1 vysoké pece 151 // Rudolfova huť 151 // Důl Hlubina /Důl Laušman (k.ú. Moravská Ostrava) 151 // Úpravna uhlí, uhelná služba 152 // Koksov na 154 // Vysoké pece 156 // Energetická ústředna č. II 160 // Energetická/ Dmychadlová ústředna č. VI /Malý svět techniky 160 // Plynojem/multifunkčníhala „Gong" 160 // Energetika / závod 8 / ČEZ 162 // Fara, ulice Věžní 164 // Kostel sv. Pavla, Mírové náměstí 164 // Mostárna a kodárna, závod 6, ulice 1. máje 166 // Obytné objekty, tzv. Nové Vítkovice 167 // Anglická kolonie, Mírové náměstí 167 // I-bloky (I-domy), Ruská č. 44 167 // Josefinská kolonie, ulice Erbenova, Floriánova, Kovářská, Meziuliční Obránců míru, Ocelářská, Okružní, Ryškova, Sirotčí a Taviiská 169 // Kairo kolonie, ulice Kotěrova a Šalounova 169 // Kasárna, ulice Kotkova, Nerudova, Jeremenkova 169 // Ocelářská kolonie, ulice Ocelářská 171 // Sirotčí kolonie, ulice Sirotčí 171 // Štítová kolonie, ulice Lidická, Nerudova a Tržní 171 // U-bloky (U-domy), ulice Mírová, Jeremenkova a Věžní 172 // Úřednická dvojvila, ulice Ruská a Výstavní 172 // Obchodní a stravovací zařízení 173 // Tržnice, ulice Mírová, Sirotčí, Jeremenkova a Holasova 175 // Závodní hotel. Mírové náměstí. Ruská ulice 175 // Zavodní jídelna. Kolková ulice 175 //
Parní jeřáb, ulice 1. máje 176 // Plynojem MAN (k.ú. Moravská Ostrava), ulice 1. máje 176 // Radnice, Mírové náměstí 178 Školní zařízení 178 // Česká obecná škola císaře Františka Josefa, Zengrova a Ocelářská ulice 178 // Česká dívčí pokračovací a hospodyňská škola / Škola pro ženská povolání/ Střední zdravotnická škola, ulice Jeremenkova a 1. máje 178 // Jesle, mateřská škola, ulice Prokopa Velikého 181 // Německá obecná a měšťanská škola dívčí, mateřská škola a hospodyňská škola, Holasova ulice 181 // II. německá obecná škola chlapecká a II. německá obecná škola dívčí/1. česká obecná škola chlapecká a I. česká obecná škola dívčí/základní škola, nárožní ulice Ocelářské a Šalounovy 181 // Německá měšťanská škola / Střední zdravotnická škola, mezi ulicemi Mírová a Jeremenkova 181 // Učňovský domov, ulice 1. máje 181 // Závodní dívčí škola/I. německá obecná škola dívčí, nároží ulic Ruská a Jeremenkova 183 // Továrna na litou ocel / závod 3 / VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a. s. 183 // Stará ocelárna / Ocelárna II, Ruská a Holasova ulice 183 // Kovárna, tzv. parní divize, pancéřová trať 184 // Těžká mechanika 186 // Plynojem, Holasova ulice 186 // Válcovna trub (rourovna), závod 4, Válcovna trub Třineckých železáren, a. s., Výstavní ulice 187 // Volnočasová a tělovýchovná zařízení 190 // Městské lázně, nároží ulic Lidická a Zengrova 190 // Plovárna, ulice Ruská 190 // Sportovní stadion, ulice Závodní 190 // Tělocvična, ulice 1. máje 193 // Závodní lázně, ulice Ruská 193 // Zámeček, ředitelská vila, Výstavní ulice 193 // Zdravotní a sociální zařízení 195 // Městský chudobinec / dům s pečovatelskou službou, ulice Lidická 195 // Závodní nemocnice 197 // Závodní sirotčinec, ulice Sirotčí 197 //
k.ú. Zábřeh nad Odrou 206 // Nová ocelárna a válcovna / závod 2 / VÍTKOVICE STEEL, a. s., ulice Pohraniční 206 // Nová ocelárna / Ocelárna I 206 // Válcovna 206 // REGISTR KOKSOVEN 211 // REGISTR VYSOKÝCH PECÍ 214 // REGISTR OCELÁŘSKÝCH A PUDLOVACÍCH PECÍ 218 // REGISTR VÁLCOVACÍCH TRATÍ 222 // LITERATURA A PRAMENY 229 // SUMMARY 235
cnb002678769

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC